Tải bản đầy đủ

Giáo án bạo lực gia đình

Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Tổng quan về bạo lực gia
đình
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 01

TÊN BÀI: BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được khái niệm, thực trạng, nguyên nhân của bạo lực gia đình.
- Phân tích và đánh giá được vấn đề.
- Thái độ học tập tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Khái niệm

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Giới thiệu về môn học
Tiếp thu
3’

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'


10'

Giới thiệu
Trình bày
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Xem ảnh
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
10'
10'
10'
10'

Giới thiệu

Lắng nghe

5'

2. Thực trạng
2.1 Việt Nam

2.2 Thế giới


Trình bày
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Kết luận

Theo dõi
Xem ảnh
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Liệt kê
Phân tích
Giải thích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Ghi nhớ.

5’

3. Nguyên nhân
3.1 Chủ quan

3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Bạo lực gia đình
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Tổng quan về bạo lực gia
đình
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 02

TÊN BÀI: BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được nguyên nhân, hậu quả và những biện pháp phòng tránh bạo
lực gia đình.
- Phân tích và đánh giá được vấn đề.
- Thái độ học tập tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
3. Nguyên nhân (t.t)
3.2 Khách quan

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Liệt kê
Phân tích
Giải thích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày

Lắng nghe
Theo dõi

5'
10'

4. Hậu quả và ảnh
hưởng
4.1 Đối với nạn nhân


Chiếu slide ảnh
Phân tích
Kết luận

Xem ảnh
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'

Giới thiệu
Trình bày
Chiếu các đoạn clip
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Xem clip
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
10'
10'
10'
10'

Liệt kê
Phân tích
Giải thích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Liệt kê
Phân tích
Giải thích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Ghi nhớ.

5’

4.2 Đối với gia đình

5. Những biện pháp
chống bạo hành gia
đình
5.1. Dư luận xã hội

5.2. Cá nhân

3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Bạo lực gia đình


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Hình thức bạo lực gia đình
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 03

TÊN BÀI: BÀI 1: (t/t) - BÀI 2: HÌNH THỨC BẠO LỰC GIA ĐÌNH
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được các hình thức bạo lực gia đình.
- Vận dụng được các biện pháp chống bạo lực gia đình vào tình huống cụ thể.
- Làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Biện pháp chống bạo
lực gia đình

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Chia nhóm
Chia 3 nhóm
Yêu cầu các nhóm sắm vai Thảo luận
Theo dõi
Sắm vai:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Nhận xét
Tiếp thu

5'
10'

Giới thiệu

15'

20'
20'
20'
10'

* Bài 2
1. Các hình thức bạo
lực gia đình
Lắng nghe


Trình bày
Chiếu các đoạn clip
Phân tích
Kết luận
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Theo dõi
Xem clip
Tiếp thu
Lĩnh hội

15'
20'
20'
15'

Ghi nhớ.

5’

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Bạo lực gia đình
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Hình thức bạo lực gia đình
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 04

TÊN BÀI: BÀI 2: HÌNH THỨC BẠO LỰC GIA ĐÌNH (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được những nạn nhân chủ yếu của bạo lực gia đình.
- Phân tích, liệt kê các tình huống, xác định vấn đề vào tình huống cụ thể.
- Làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Các hình thức bạo lực
gia đình

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm xem
các đoạn clip
Quan sát
Theo dõi

Nhận xét
2. Những nạn nhân
chủ yếu

Chia 3 nhóm
Xem clip

5'
10'

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

5'
20'
20'
20'
5'


* Thực hành:
Những nạn nhân chủ
yếu

Giới thiệu
Trình bày
Chiếu các đoạn clip
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Xem clip
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
15'
15'
5'

Yêu cầu các nhóm xem
các đoạn clip
Quan sát
Theo dõi

Xem clip

5'

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

3'

Ghi nhớ.

5’

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

10'
10'
10'
2'

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Bạo lực gia đình
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Hình thức bạo lực gia đình
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 05

TÊN BÀI: BÀI 2: HÌNH THỨC BẠO LỰC GIA ĐÌNH (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được những hành vi chủ yếu, những nguyên nhân xảy ra của bạo
lực gia đình.
- Phân tích, liệt kê các tình huống, xác định vấn đề vào tình huống cụ thể.
- Làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
3. Hành vi chủ yếu
3.1. Lời nói

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm
Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

3.2. Hành động

* Thực hành:
Hành vi chủ yếu


Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm xem
các đoạn clip
Quan sát
Theo dõi

4. Những nguyên nhân
gây ra
4.1. Từ người bạo
hành
4.2. Từ nạn nhân
4.3. Từ xã hội

Chia 3 nhóm
Xem clip

5'
10'
10'

Nhận xét

Thảo luận
Báo cáo:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

Giới thiệu
Trình bày
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Xem ảnh
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
10'
10'
10'

Ghi nhớ.

5’

3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

20'
20'
20'
5'

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Bạo lực gia đình
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Hình thức bạo lực gia đình
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 06

TÊN BÀI: BÀI 2: HÌNH THỨC BẠO LỰC GIA ĐÌNH (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được những nguyên nhân xảy ra bạo lực gia đình và các biện pháp
phòng chống thông dụng.
- Phân tích, liệt kê các tình huống, xác định vấn đề vào tình huống cụ thể.
- Làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Những nguyên nhân
gây ra

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm
Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm xem
các đoạn clip
Quan sát
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Xem clip

Nhận xét

Thảo luận
Báo cáo:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

Phát đề

Nhận đề

* Kiểm tra 1t

5'
3'
10'
10'
10'
2'


5. Các biện pháp
phòng, chống thông
dụng

* Thực hành:
Các biện pháp phòng,
chống thông dụng

Theo dõi

Làm bài
nghiêm túc

45'

Giới thiệu
Trình bày
Chiếu slide ảnh
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Xem ảnh
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
10'
10'
10'
10'

Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Thảo luận

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Bạo lực gia đình
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Bạo lực với trẻ em
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 07

TÊN BÀI: BÀI 3: BẠO LỰC VỚI TRẺ EM
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được thực trạng, những nguyên nhân bạo lực trẻ em ở thành thị và
nông thôn hiện nay giống và khác nhau như thế nào.
- Phân tích, liệt kê các tình huống, xác định vấn đề vào tình huống cụ thể.
- Làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1. Thực trạng
1.1. Ở thành thị

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

1.2. Ở nông thôn

* Thực hành:


Thực trạng
Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm xem
các đoạn clip
Quan sát
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Xem clip

5'
10'
10'

Nhận xét

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Ghi nhớ.

5’

20'
20'
20'
5'

2. Nguyên nhân
2.1. Chủ quan

2.2. Khách quan

3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Bạo lực gia đình
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Bạo lực với trẻ em
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 08

TÊN BÀI: BÀI 3: BẠO LỰC VỚI TRẺ EM (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được những nguyên nhân và hậu quả của bạo lực trẻ em.
- Phân tích, liệt kê các tình huống, xác định vấn đề vào tình huống cụ thể.
- Làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Nguyên nhân

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm xem
các đoạn clip
Quan sát
Theo dõi

Nhận xét
3. Hậu quả
3.1. Về thân thế

Chia 3 nhóm
Xem clip

5'
10'

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

5'
20'
20'
20'
5'


Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
10'
5'

Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Thảo luận

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

3.2. Về tâm lý

* Thực hành:
Hậu quả

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Bạo lực gia đình
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Bạo lực với trẻ em
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 09

TÊN BÀI: BÀI 3: BẠO LỰC VỚI TRẺ EM (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được một số biện pháp chống bạo lực gia đình dối với trẻ em.
- Phân tích, liệt kê các tình huống, xác định vấn đề vào tình huống cụ thể.
- Làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
4. Những giải pháp
4.1. Đối với nạn nhân
và người bạo hành
4.2. Đối với gia đình
4.3. Đối với xã hội
* Thực hành:
Những giải pháp

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm xem
các đoạn clip
Quan sát
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Xem clip

5'
10'

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1

10'
20'


Nhận xét

- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

20'
20'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Ghi nhớ.

5’

* Bài 4
1. Thực trạng
1.1. Ở thành thị

1.2. Ở nông thôn

3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Bạo lực gia đình
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Bạo lực với phụ nữ
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 10

TÊN BÀI: BÀI 4:BẠO LỰC VỚI PHỤ NỮ
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được thực trạng, những nguyên nhân bạo lực phụ nữ thành thị và
nông thôn hiện nay giống và khác nhau như thế nào.
- Phân tích, liệt kê các tình huống, xác định vấn đề vào tình huống cụ thể.
- Làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành:
Thực trạng

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm xem
các đoạn clip
Quan sát
Theo dõi

Nhận xét
2. Nguyên nhân

Chia 3 nhóm
Xem clip

5'
10'

Thảo luận
Phân tích:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

5'
20'
20'
20'
5'


2.1. Chủ quan

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
10'
5'

Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Thảo luận

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

2.2. Khách quan

* Thực hành:
Nguyên nhân

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Bạo lực gia đình
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Bạo lực với phụ nữ
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 11

TÊN BÀI: BÀI 4:BẠO LỰC VỚI PHỤ NỮ (t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được hậu quả và những giải pháp chống bạo lực gia đình đối với
phụ nữ.
- Phân tích, liệt kê các tình huống, xác định vấn đề vào tình huống cụ thể.
- Làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
3. Hậu quả
3.1. Về thân thể
3.2. Về tâm lý
3.3. Về xã hội

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm
Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
10'
10'

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm xem
các đoạn clip
Quan sát
Theo dõi

Chia 3 nhóm
Xem clip

5'

* Thực hành:
Hậu quả

Thảo luận
Phân tích:

5'


4. Những giải pháp
4.1. Đối với nạn nhân
và người bạo hành
4.2. Đối với gia đình
4.3. Đối với xã hội
* Thực hành:
Những giải pháp

Nhận xét

- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

10'
10'
15'
10'

Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Thảo luận

5'

Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Bạo lực gia đình
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Các vấn đề xã hội do bạo lực
gia đình gây ra.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 12

TÊN BÀI: BÀI 5: CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI DO BẠO LỰC GIA ĐÌNH GÂY RA
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được các vấn đề xã hội đối với trẻ em.
- Phân tích, liệt kê các tình huống, xác định vấn đề vào tình huống cụ thể.
- Làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Kiểm tra 1t

1. Các vấn đề xã hội
thường gặp đối với trẻ
em
1.1. Thương tật

1.2. Trầm cảm

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm
Phát đề
Theo dõi

Nhận đề
Làm bài
nghiêm túc

45'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'


Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
10'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
5'
5'

Giới thiệu
Trình bày
Phân tích
Kết luận

Lắng nghe
Theo dõi
Tiếp thu
Lĩnh hội

5'
5'
10'
5'

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Chia 3 nhóm

1.3. Đi bụi

1.4. Tự tử

* Thực hành
Các vấn đề xã hội
thường gặp đối với trẻ
em

Nhận xét
3

Củng cố kiến thức và Ôn lại trọng tâm của bài.
kết thúc bài

4

Hướng dẫn tự học
Nguồn tài liệu tham
khảo

Thảo luận
5'
Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'

Ghi nhớ.

5’

Chuẩn bị bài tiếp theo
Giáo trình Bạo lực gia đình
Ngày.....tháng ........năm........

TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ BỘ
MÔN

GIÁO VIÊN


Thời gian thực hiện: 04g
Tên chương: Các vấn đề xã hội do bạo lực
gia đình gây ra.
Thực hiện ngày........tháng......năm............

GIÁO ÁN SỐ: 13

TÊN BÀI: BÀI 5: CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI DO BẠO LỰC GIA ĐÌNH GÂY RA
(t.t)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được các vấn đề xã hội đối với trẻ em.
- Phân tích, liệt kê các tình huống, xác định vấn đề vào tình huống cụ thể.
- Làm việc nhóm tích cực.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Giáo án, giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 2’
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
* Thực hành
Các vấn đề xã hội
thường gặp đối với trẻ
em (t.t)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH
Yêu cầu HS nhắc lại bài
Thực hiện
3’
cũ thông qua hoạt động
nhóm

Chia nhóm
Yêu cầu các nhóm thuyết
trình
Theo dõi

Nhận xét

Chia 3 nhóm
Thảo luận
5'
Thuyết trình:
- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
Tiếp thu

10'
10'
10'
5'


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×