Tải bản đầy đủ

Nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện bãi cháy tỉnh quảng ninh

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
––––––––––––––––––––––––––––

HOÀNG ĐÌNH SƠN

NÂNG CAO HIÊU QUA SƯ DUNG
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI
BỆNH VIỆN BÃI CHÁY TỈNH QUẢNG NINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

THÁI NGUYÊN - 2015

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
––––––––––––––––––––––––––––

HOÀNG ĐÌNH SƠN

NÂNG CAO HIÊU QUẢ SƯ DUNG
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI
BỆNH VIỆN BÃI CHÁY TỈNH QUẢNG NINH
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 60.34.04.10

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học: TS. NGÔ VĂN HAI

THÁI NGUYÊN - 2015

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên c ứu của riêng tôi. Các số
liệu, kết quả đã nêu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực
và chưa được dùng để bảo vệ một học vị nào khác. Mọi sự giúp đỡ cho việc
hoàn thành luận văn đều đã được cảm ơn. Các thông tn, trích dẫn
trong luận văn đều đã được ghi rõ nguồn gốc./.

Thái Nguyên, ngày … tháng 6 năm 2015
Tác giả luận văn

Hoàng Đình Sơn


ii

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực hiện đề tài: “Nâng cao hiêu qua sư dung trang


thiết bị Y tế tại bệnh viện Bãi Cháy - tỉnh Quảng Ninh”, tôi đã nhận
được sự hướng dẫn, giúp đỡ, động viên của nhiều cá nhân và tập thể. Nhât
la của tập thể cán bộ nhân viên y bác si tại bệnh viện Bãi Cháy

. Tôi xin

được bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các cá nhân và tập thể đã
tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong học tập và nghiên cứu.
Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo sau
Đại học, các khoa, phòng của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
- Đai hoc Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mọi mặt trong quá trình
học tập và hoàn thành luận văn này.
Tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng
dẫn TS. Ngô Văn Hai .
Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu của các nhà
khoa học, các thầy, cô giáo trong Trường Đai hoc Kinh t ế và Quản trị Kinh
doanh - Đại học Thái Nguyên.
Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi còn được sự giúp đỡ và cộng
tác của các đồng chí tại các địa điểm nghiên cứu, tôi xin chân thành cảm ơn
các bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã tạo điều kiện mọi mặt để tôi hoàn
thành nghiên cứu này.
Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với mọi sự giúp đỡ quý báu đó.
Thái Nguyên, ngày … tháng 5 năm 2015
Tác giả luận văn

Hoàng Đình Sơn


3

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .............................................................. vi
DANH MỤC CÁC BẢNG.............................................................................. vii
DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ ................................................... ix MỞ
ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài ................................................. 1
2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................
3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .............................................................. 4
4. Ý nghĩa khoa học của luận văn ................................................................... 5
5. Bố cục của luận văn ..................................................................................... 5
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ................................ 6
1.1. Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng trang thiết bị Y tế tại bệnh viện .....
6
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm trang thiết bị Y tế ........................................... 6
1.1.2. Phân loại trang thiết bị y tế theo chức năng hoạt động ...........................
8
1.1.3. Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu cho Bệnh viện Đa khoa
tuyến tỉnh ..........................................................................................................
9
1.1.4. Khái niệm về hiệu quả......................................................................... 10
1.1.5. Bản chất hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại Bệnh viện .................
15
1.1.6. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế4

bệnh viện tuyến tỉnh .......................................................................................
16
1.1.7. Nguyên tắc sử dụng đạt hiệu quả trang thiết bị y tế ở bệnh viện..........
17
1.1.8. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng trang thiết bị y
tế
tại bệnh viện tuyến tỉnh .................................................................................
19
1.2. Cơ sở thực tiễn về hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện
tuyến

tỉnh..........................................................................................................

22
1.2.1. Các văn bản chính sách qui định về sử dụng trang thiết bị y tế ......
22


4

1.2.2. Những thành tựu đã đạt được trong việc đầu tư đổi mới v à nâng
cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế ở các bệnh viên trong nước. ........
22
1.2.3. Những hạn chế trong sử dụng trang thiết bị y tế ở việt Nam ...........
24
1.2.4. Bài học kinh nghiệm sử dụng trang thiết bị y tế trong bệnh viện .... 26
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................... 29
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra ...................................................... 29
2.2. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................ 29
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp ............................................
29
2.2.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin............................................. 30
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu khảo sát ................................................
31
2.3. Hệ thống chỉ têu sử dụng đánh giá trong nghiên cứu đề tài ...................
31
2.3.1. Chỉ tiêu phản ánh hiện trạng các TTBYT ............................................. 31
2.3.2. Các chỉ têu phản ánh hiệu quả sử dụng TTBYT tại Bệnh viện .......... 31
Chương 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN BÃI CHÁY ...................................................... 34
3.1. Khái quát về bệnh viên Bãi Cháy .......................................................... 34
3.1.1. Lịch sử hình thành ............................................................................... 34
3.1.2. Chức năng nhiệm vụ của bệnh viện Bãi Cháy .................................. 34
3.1.3. Tổ chức bộ máy ................................................................................... 36
3.1.4. Nguồn nhân lực ................................................................................. 38
3.1.5. Kết quả hoạt động tài chính của bệnh viện Bãi Cháy ........................... 41
3.2. Thực trạng sử dụng và hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh
viên Bãi Cháy .................................................................................................. 41
3.2.1. Hiện trạng sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viên Bãi Cháy .............. 41
3.2.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng TTBYT tại bệnh viên Bãi Cháy ................ 58
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

http://www.lrctnu.edu.vn/


5

3.3. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng TTBYT tại
bệnh viện Bãi Cháy ......................................................................................... 65
3.3.1. Nhân tố bên ngoài ................................................................................. 65
3.3.2. Nhân tố bên trong bệnh viện .................................................................
66
3.4. Đánh giá chung hiệu quả sử dụng TTBYT tại bệnh viên Bãi Cháy ........ 78

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


6

3.4.1. Những kết quả đạt được ........................................................................
78
3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân ....................................................................... 79
Chương 4: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SƯ DUNG TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN BÃI CHÁY ...................... 82
4.1. Định hướng, mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế
tại bệnh viên Bãi Cháy .................................................................................... 82
4.1.1. Định hướng hoạt động tại bệnh viên Bãi Cháy..................................... 82
4.1.2. Mục têu nâng cao hiệu quả sử dụng TTBYT tại Bệnh viện Bãi Cháy ......
83
4.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sư dung tr ang thiết bị tại bệnh
viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh ..................................................................... 84
4.2.1. Giải pháp 1:Nâng cao tần suất sử dụng các trang thiết bị y tế chủ
yếu tại bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh ................................................ 84
4.2.2. Giải pháp 2 Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc quản lý và sử
dụng TTBYT .................................................................................................. 86
4.2.3. Đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ sử dụng TTB Y tế .................. 87
4.2.4. Giải pháp 4: Tăng cường đổi mới đầu tư TTB y tế phù hợp với tến
bộ của ngành.................................................................................................... 89
4.2.5. Giải pháp 5: Huy động mọi nguồn vốn để mua sắm TTB y tế của
bệnh viện .........................................................................................................
90
4.3. Kiến nghị ................................................................................................. 90
4.3.1. Đối với Bộ y tế ...................................................................................... 90
4.3.2. Đối với sở y tế tỉnh Quảng Ninh ........................................................... 91
4.3.3. Đối với Bệnh viện Bãi Cháy ................................................................. 91
KẾT LUẬN.................................................................................................... 93
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 95

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


7

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DN

: Doanh nghiệp KCB

: Khám chữa bệnh TBYT
Thiết bị y tế TCCB

:
: Tổ

chức cán bộ
TMCP

: Thương mại cổ phần

TSCĐ

: Tài sản cố định TTBYT

: Trang thiết bị y tế

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


vii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Tổng hợp số mẫu khảo sát .............................................................. 29
Bảng 3.1. Tình hình cán bộ viên chức của bệnh viện qua các năm ................ 39
Bảng 3.2. Phân bổ nhân lực của Bệnh viện năm 2014 ................................... 40
Bảng 3.3. Một số chỉ têu về kết quả hoạt động tài chính của Bệnh viện
Bãi Cháy.......................................................................................... 41
Bảng 3.4. Chủng loại TTBYT được trang bị và khả năng đáp ứng của
bệnh viện Bãi Cháy ......................................................................... 42
Bảng 3.5. Tình hình đầu tư trang thiết bị chủ yếu đối với khoa Ngoai
tổng hợp và khoa Ngoại chấn thương ............................................. 44
Bảng 3.6. Nguồn vốn mua sắm TTBYT của bệnh viện Bãi Cháy qua các năm . 49
Bảng 3.7. Trang thiết bị y tế được mua sắm từ nguồn NSNN ở Bệnh
viện Bãi Cháy.................................................................................. 52
Bảng 3.8. Tỷ lệ khấu hao và hạn mức khấu hao các loại TTBYT chủ yếu
tại Bệnh viện Bãi Cháy năm 2014 .................................................. 54
Bảng 3.9. Kết quả kiểm tra tỷ lệ khấu hao và mức khấu hao một số
TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy năm 2014 ..................................... 55
Bảng 3.10. Kết quả và hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế qua việc
thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện Bãi Cháy năm 2014 .............. 59
Bảng 3.11. Tần suất sử dụng một số TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy
năm 2014 ................................................................................
61
Bảng 3.12. Đánh giá về chất lượng TTBYT ở Bệnh viện Bãi Cháy .............. 62
Bảng 3.13. Hiệu quả sử dụng TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy.................... 64
Bảng 3.14. Chất lượng lao động khoa lâm sàng ............................................. 67
Bảng 3.15. Chất lượng lao động các khoa cận lâm sàng ................................ 68
Bảng 3.16. Chỉ tiêu khảo sát tình hình sử dụng TTBYT tại bệnh viện Bãi
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

http://www.lrctnu.edu.vn/


vii
Cháy (n: 52) .................................................................................... 69

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


8

Bảng 3.17. Kết quả công tác kiểm kê số lượng TTBYT nhập về qua các năm......
72
Bảng 3.18. Đánh giá về quản lý nguồn nhập TTBYT .................................... 74
Bảng 3.19. Đánh giá từ cán bộ CNV về công tác quản lý sử dụng TTBYT
của Ban giám đốc bệnh viện ........................................................... 76
Bảng 4.1. Dự kiến nâng cao tần suất sử dụng của một số TTBYT bệnh
viện Bãi Cháy................................................................................. 85

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


9

DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ
Hình 1.1. Đường giới hạn khả năng sản xuất.................................................. 12
Sơ đồ 3.1. Tổ chức của Bệnh viện bai Chay ................................................... 36
Biểu đồ 3.1. Tổng nguồn vốn mua sắm TTBYT quản lý theo loại nguồn vốn ....
49
Biểu đồ 3.2. Đánh giá của bệnh nhân về chất lượng TTBYT tại bệnh viện... 63
Biểu đồ 3.3. Các thủ tục khi nhập TTBYT (ĐVT: %).................................... 73

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
Bệnh Viện Bãi Cháy (Bai Chay Hospital) là bệnh viện đa khoa hạng II
tuyến tỉnh nằm trong hệ thống y tế nhà nước có nhiệm vụ thực hiện các
kỹ thuật chăm sóc sức khỏe cho người dân, được Ủy ban nhân dân tỉnh
Quảng Ninh phê duyệt và triển khai 640 giường bệnh có đầy đủ các
chuyên khoa. Năm 2012, Bệnh viện đã được Chủ tịch nước trao tặng
Huân chương lao động hạng Nhì cho những thành tích đã đạt được trong 5
năm (2007-2011). Với tập thể trên 600 cán bộ, viên chức và người lao
động luôn mong muốn cung cấp dịch vụ khám, điều trị, chăm sóc người
bệnh toàn diện một cách chuyên nghiệp và chất lượng cao nhất , chính
vì vậy bệnh viện cần một lượng trang thiết bị Y tế rất lớn và đa dạng. Trang
thiết bị y tế bao gồm các thiết bị, dụng cụ, vật tư, phương tiện vận chuyển
chuyên dụng phục vụ cho hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân
dân và du khách. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội c ủa đất nước, đặc
biệt trong giai đoạn công nghiê p hóa, hiện đại hóa hiện nay nhu cầu
chăm sóc sức khỏe nhân dân, du khách đòi hỏi chất lượng ngày càng
cao. Trang thiết bị y tế (TTBYT) là một trong nhưng yếu tố quan trọng
quyết định hiệu quả, chất lượng công tác y tế, hỗ trợ tích cực cho thầy
thuốc trong công tác phòng bệnh và chữa bệnh. Do vậy, lĩnh vực trang
thiết bị y tế cần được tăng cường đẩu tư cả về số lượng và chất lượng, nhằm
đảm bảo tính khoa học, đồng bộ và hiệu quả trong điều trị bệnh nhân.
Trang thiết bị y tế hiện đại hỗ trợ đắc lực cho cán bộ, nhân viên y tế
trong chuẩn đoán, điều trị có hiệu quả các căn bệnh phức tạp, hiểm
nghèo. Hiện nay trên thế giới do sự phát triển khoa học kỹ thuật ngày càng
cao và ứng dụng các công nghệ từ lin
̃ h vực điện tử Y sinh nên đã cho ra các
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

http://www.lrctnu.edu.vn/


2

TTBYT hiện đại chuyên sâu phục vụ chuẩn đoán và điều trị đạt kết quả
cao như các TTBYT: máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy chụp cắt lớp đa

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


3

dãy dựng hình, siêu âm doppler màu 3D, 4D, dao mổ Gammar, máy gia
tốc điều trị ung thư, máy sinh hóa, huyết học tự động, máy điện tim, máy
phaco mổ mắt, máy rửa tay tự động, hệ thống hấp sấy tệt trùng, bàn
mổ, dụng cụ trung phẫu, đại phẫu; trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại
hóa ngành y tế, TTBYT đã và đang được nghiên cứu phát triển, sử dụng và
đang hỗ trợ tích cực cho các nhà y dược học không ngừng thu được những kì
tích lớn lao trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại và thách thức
lớn trong thực tế hoạt động của ngành y tế về lĩn h vực trang thiết bị y
tế. Do Việt Nam là một nước còn nghèo, nền kinh tế đang phát triển,
nguồn ngân sách cho y tế của nước ta còn hạn chế, trong nh iều năm
qua TTBYT ở Việt Nam đươc cung cấp từ nhiều nguồn viện trợ khác nhau
nhưng không được đánh giá đúng nhu cầu nên có tình trạng vừa thừa
vừa thiếu, chưa đồng bộ và lạc hậu so với các nước trong khu vực. Tình
trạng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chẩn đoán, điều trị và theo dõi
bệnh tật, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng các trang thiết bị y tế trong
bệnh việ n
Được sự quan tâm của Đảng và nhà nước, trong hơn hai mươi năm
đổi mới vư a qua, ngành y tế đã đầu tư nâng cấp TTBYT cho các cơ sở y
tế. Trong đó đặc biệt quan tâm tới đến các đơn vị y tế tuyến tỉnh và
tuyến cơ sở gần dân, nhằm đem lại hiệu quả sử dụng trang thiết bị,
tạo công bằng trong chăm sóc sức khỏe, giảm tải cho bệnh viện tuyến
trên, tạo niềm tn cho nhân dân. Các đơn vị y tế tuyến tỉnh và các
tuyến dưới đã được cung cấp TTBYT, dụng cụ cần thiết để phục vụ công
tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Từ năm 2005 đến nay, cơ sở vật chất cũng như TTBYT của bệnh
viện Bãi Cháy được cung cấp từ nhiều nguồn: Ngân sách nhà nước , Trái
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

http://www.lrctnu.edu.vn/


4

phiếu Chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương; Nguồn vốn sự
nghiệp y tế; Nguồn kết dư Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để đầ u


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


5

trang thiết bị y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế; Quỹ phát
triển hoạt động sự nghiệp của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; từ đề án
xã hội hóa Y tế, Tài trợ của ngân hàng TMCP Công Thương ..
Do đó, trong quản lý và sử dụng TTBYT hiện tại của bệnh viện Bãi
Cháy còn nhiều bất cập, chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Do mỗi lần
nâng cấp cơ sở vật chất từ nguồn vốn khác lại có các yêu cầu khác nhau
cũng như được cấp các TTBYT khác nhau không có tính đồng bộ, còn
mang tính chồng chéo, lạc hậu. Về đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý sử
dụng, bảo hành, bảo dưỡng TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy còn không
đồng đều, vừa thiếu về số lượng, và còn hạn chế về trình độ chuyên môn.
Cho nên hiệu quả sử dụng TTBYT còn thấp và không đồng đều, chưa đảm
bảo chất lượng và hiệu quả của công tác khám chữa bệnh (KCB).
Sử dụng TTBYT có hiệu quả sẽ nâng cao chất lượng KCB tại bệnh viện
Bãi Cháy, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế, từ đó thu hút
người dân tới KCB, góp phần làm giảm sự quá tải cho bệnh viện tuyến trên,
đồng thời người dân được hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại
tuyến tỉnh, vì vậy giảm được chi phí không cần thiết . Việc này rất có ý
nghĩa đối với người nghèo, những người bệnh tại vùng sâu vùng xa, ở xa
so với những bệnh viện lớn tuyến trên có tran g bị kỹ thuật tiên tến,
hiện đại. Do đó, việc nâng cao hiệu quả sử dụng TTBYT tại Bênh viên
Bãi Cháy là hết sức cần thiết.
Xuất phát từ những lý do trên, tôi thực hiện nghiên cứu đề tài :
“Nâng cao hiêu qua sư dung trang thiết bị Y tế tại bệnh viện Bãi Cháy
tỉnh Quảng Ninh” làm luận văn thạc sĩ .
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

http://www.lrctnu.edu.vn/


6

Trên cơ sở đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng trang thiết bị y
tế tại bệnh viện Bãi Cháy, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu qua
sử dụng trang thiết bị y tế tạ i bệnh viện Bãi Cháy trong thời gian tới.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


7

2.2. Mục tiêu cụ thể
Hệ thống hóa một số vấn đề về cơ sở lý luâ n và thực tễn về
hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tuyến tỉnh.
Đánh giá thực trạng tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng
trang thiết bị y tế tại bệnh viện Bãi Cháy;
Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu qua sử
dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện Bãi Cháy trong thời gian tới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu trực tếp của đề tài là việc sử dung trang
thiết bị y tế và hiệu quả sử dụng TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy.
- Điều tra khảo sát ban lãnh đạo bệnh viện, các trưởng phó khoa,
phòng, các cán bộ công nhân viên liên quan đến quản lý TTBYT, các
bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được sử d ụng TTBYT của bệnh viện
Bãi Cháy.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2.1. Phạm vi về nội dung
Nghiên cứu các vấn đề về hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại
Bệnh viê n Bãi Cháy; đánh giá thực trạng tình hình sử dụng TTBYT;
những điểm mạnh yếu, cơ hội và thách th ức đối với công tác quản
lý TTBYT; các yếu tổ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng TTBYT; đề xuất giải
pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy.
3.2.2. Phạm vi không gian
Nghiên cứu tại Bệnh viê n Bãi Cháy.
3.2.3. Phạm vi thời gian
Đề tài được nghiên cứu từ năm 2012 đến năm 2014.
Thời gian thu thập dữ liệu sơ cấp thực hiện từ tháng 9 đến tháng 11
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

http://www.lrctnu.edu.vn/


8

năm 2014.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


9

Thời gian thu thập dữ liệu thứ cấp thực hiện từ tháng 11/2014 đến
tháng 03 năm 2015, các giải pháp đề xuất đến năm 2015, định hướng đến
năm 2020.
4. Ý nghĩa khoa học của luận văn
- Luận văn là công trình khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tễn thiết
thực, là tài liệu để nghiên cứu, tham khảo về hiệu quả sử dụng TTBYT tại
bệnh viện Bãi Cháy trong thời gian tới. Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích và
đánh giá thực tiễn từ đó đề xuất sử dụng TTBYT phù hợp để nâng cao hiệu
quả sử dụng tại các khoa phòng của bệnh viện Bãi Cháy.
- Định hướng tập trung đầu tư TTBYT để phát triển một số chuyên
khoa mũi nhọn trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và khả năng phát triển của
bệnh viện để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng TTBYT,
đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân trong
tỉnh và các vùng phụ cận.
5. Bố cục của luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo l uận văn được kết cấu
thành 04 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tễn về hiệu quả sử dụng trang
thiết bị y tế tại bệnh viện tuyến tỉnh.
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận.
Chương 4: Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y
tế tại bệnh viên Bãi Cháy.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


10

Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH
VIỆN
1.1. Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng trang thiết bị Y tế tại bệnh viện
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm trang thiết bị Y tế
1.1.1.1. Khái niệm trang thiết bị y tế
Theo Thông tư số 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2014 của Bộ Y tế thì
trang thiết bị y tế được giải thích như sau [8]:
Trang thiết bị y tế là các loại thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất kể cả
phần mềm cần thiết, được sử dụng riêng lẻ hay phối hợp với nhau phục vụ
cho con người nhằm mục đích [8]:
- Ngăn ngừa, chẩn đoán, điều trị, làm giảm nhẹ bệnh tật hoặc bù
đắp tổn thương;
- Kiểm tra, thay thế, sửa đổi, hỗ trợ phẫu thuật trong quá trình khám
bệnh, chữa bệnh;
- Hỗ trợ hoặc duy trì sự sống;
- Kiểm soát sự thụ thai;
- Khử trùng trong y tế (không bao gồm hoá chất, chế phẩm diệt côn
trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế );
- Vận chuyển chuyên dụng phục vụ cho hoạt động y tế;
Bên cạnh đó một số tài liệu cũng cho rằng: Trang thiết bị y tế là một
loại hàng hoá đặc biệt, chủng loại đa dạng, luôn được cập nhật ứng dụng các
tến bộ khoa học công nghệ mới, thế hệ công nghệ luôn thay đổi.
1.1.1.2. Đặc điểm trang thiết bị Y tế

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

http://www.lrctnu.edu.vn/


11

Trang thiết bị Y tế có thể được chia làm hai loại : Y dụng cụ và thiết
bị, nhiều loại TTBYT hiện đại đang được sử dụng trong lĩnh vực khám
chữa bệnh cho con người. Việc ứng dụng khoa học cộng nghệ, đã giúp

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

tnu.edu.vn/


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×