Tải bản đầy đủ

Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cán bộ CĐCS tỉnh phú thọ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
–––––––––––––––––––––

TRẦN THỊ GIANG

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG
TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG CHO CÁN BỘ
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TỈNH PHÚ THỌ

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

THÁI NGUYÊN - 2015
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
–––––––––––––––––––––


TRẦN THỊ GIANG

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG
TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG CHO CÁN BỘ
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TỈNH PHÚ THỌ
Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục
Mã số: 60.14.01.14

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN ANH TUẤN

THÁI NGUYÊN - 2015
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết
quả nghiên cứu là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào
khác.

Tác giả luận văn

Trần Thị Giang

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

i

tnu.edu.vn/


LỜI CẢM ƠN
Với tình cảm chân thành, tác giả luận văn xin cảm ơn:
Khoa Tâm lý - Giáo dục trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cùng các
thầy, cô đã trực tiếp giảng dạy, góp ý kiến cho tác giả trong suốt quá trình học


tập và nghiên cứu
Tác giả chân thành cảm ơn lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ
cùng các bạn bè, đồng nghiệp đã cung cấp thông tin, tư liệu, tạo mọi điều kiện
để tác giả hoàn thiện luận văn.
Những người thân trong gia đình thường xuyên động viên, khích lệ
tác giả yên tâm học tập, nghiên cứu
Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Tiến sĩ Trần Anh
Tuấn, Thầy đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả thực hiện đề tài nghiên cứu
khoa học này.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song chắc chẵn luận văn không thể tránh
khỏi những thiếu sót, tác giả kính mong nhận được những ý kiến đóng góp quý
báu của các thầy cô giáo và bạn bè đồng nghiệp.
Xin trân trọng cảm ơn./.
Việt Trì, ngày

tháng 6 năm 2015

Tác giả luận văn

Trần Thị Giang

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

2

tnu.edu.vn/


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................... ii
MỤC LỤC .......................................................................................................... iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT................................................................. iv
DANH MỤC BẢNG ........................................................................................... v
MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1
1. Tính cấp thiết của đề tài................................................................................... 1
2. Mục đích nghiên cứu ....................................................................................... 3
3. Nhiệm vụ nghiên cứu ...................................................................................... 3
4. Khách thể và Đối tượng nghiên cứu ................................................................ 3
5. Giả thuyết khoa học của đề tài ........................................................................ 3
6. Phạm vi nghiên cứu của đề tài ......................................................................... 3
7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của đề tài ..............................
4
8. Kết cấu của luận văn........................................................................................ 5
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KỸ
NĂNG TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
....................................................................................... 6
1.1. Khái quát lịch sử vấn đề nghiên cứu đề tài .................................................. 6
1.2. Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến vấn đề nghiên cứu ....................
8
1.2.1. Cán bộ công đoàn cơ sở............................................................................. 8
1.2.2. Quản lý giáo dục ........................................................................................ 8
1.2.3. Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng .................................................... 12
1.2.4. Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng.................................................. 14
1.2.5. Hoạt động tuyên truyền, vận động ..........................................................
14
1.2.6. Kỹ năng tuyên truyền, vận động.............................................................. 17
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

3

http://www.lrctnu.edu.vn/


1.2.7. Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền vận động .............. 18
1.3. Một số vấn đề lý luận về hoạt động bồi dưỡng cán bộ công đoàn .............
19

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

4

tnu.edu.vn/


1.3.1. Hệ thống đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Tổng LĐLĐ Việt Nam ........... 19
1.3.2. Đặc điểm và yêu cầu của hoạt động bồi dưỡng cán bộ CĐCS ............... 21
1.3.3. Một số quan điểm chỉ đạo trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ...................
23
1.3.4. Mục tiêu, nội dung, phương thức bồi dưỡng cán bộ CĐCS.................... 23
1.4. Mục tiêu, vai trò và nội dung cơ bản của quản lý hoạt động bồi dưỡng
kỹ năng tuyên truyền vận động cho cán bộ CĐCS............................................ 26
1.4.1. Mục tiêu của quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ CĐCS ...................... 26
1.4.2. Vai trò của bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền vận động cho cán bộ CĐCS ...
27
1.4.3. Nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng TTVĐ cho cán bộ CĐCS.. 28
1.5. Các yếu tố tác động đến quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tuyên
truyền vận động ................................................................................................. 30
1.5.1. Các yếu tố khách quan ............................................................................. 30
1.5.2. Các yếu tố chủ quan................................................................................. 31
1.5.3. Yêu cầu đối với chủ thể quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng TTVĐ .. 31
Kết luận chương 1.............................................................................................. 33
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG
TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TỈNH PHÚ
THỌ HIỆN NAY (2010 – 2013)....................... 34
2.1. Giới thiệu địa bàn nghiên cứu .................................................................... 34
2.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và dân cư ............................................... 34
2.1.2. Các đặc điểm về Kinh tế - Xã hội............................................................ 35
2.1.3. Về đội ngũ người lao động trên địa bàn Phú Thọ ................................... 37
2.2. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng cán bộ của LĐLĐ tỉnh Phú Thọ, giai đoạn
2010- 2013 ................................................................................................ 39
2.2.1. Vai trò, nhiệm vụ LĐLĐ tỉnh .................................................................. 39
2.2.2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của LĐLĐ tỉnh Phú Thọ .............................. 41
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHT

http://www.lrctnu.edu.vn/


2.2.3. Tình hình hoạt động công đoàn (2010 – 2013) ....................................... 41
2.2.4. Thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh Phú Thọ ....
43
N iv

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHT

tnu.edu.vn/


2.2.5. Khái quát về chất lượng hoạt động cán bộ CĐCS tỉnh Phú Thọ............. 45
2.3. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền vận
động cho cán bộ CĐCS tỉnh Phú Thọ ............................................................... 48
2.3.1. Mô tả cách thức khảo sát .........................................................................
48
2.3.2. Thực trạng công tác quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐCS ... 49
2.3.3. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền vận động
cho cán bộ CĐCS ...........................................................................................................50
2.3.4 Thực trạng công tác lập kế hoạch hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tuyên
truyền vận động cho cán bộ CĐCS................................................................... 501
2.3.5. Thực trạng nội dung, chương trình bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền vận
động cho cán bộ CĐCS....................................................................................... 53
2.3.6. Thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
CĐCS...... 56
2.3.7. Đánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng
TTVĐ cho cán bộ CĐCS tỉnh Phú Thọ ............................................................. 58
2.4. Một số yêu cầu công tác bồi dưỡng cán bộ CĐCS giai đoạn 2014 – 2018 .....
60
Kết luận chương 2.............................................................................................. 62
Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CÁN
BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2014 – 2018 ... 63
3.1. Một số định hướng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐCS giai
đoạn 2014 – 2018...............................................................................................
63
3.1.1. Định hướng của LĐLĐ tỉnh Phú Thọ về công tác phát triển cán bộ ...... 63
3.1.2. Định hướng LĐLĐ tỉnh Phú Thọ về công tác đào tạo, bồi dưỡng CĐCS .... 64
3.2. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng cán
bộ CĐCS ............................................................................................................ 65
3.2.1. Đảm bảo tính mục đích............................................................................ 65
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHT

http://www.lrctnu.edu.vn/


3.2.2. Đảm bảo tính đặc thù của hoạt động công đoàn......................................
66
3.2.3. Đảm bảo tính kế thừa và phát triển .........................................................
66
3.2.4. Đảm bảo tính thực tiễn và khả thi ........................................................... 67
N

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHT

v

tnu.edu.vn/


3.3. Một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng TTVĐ cán bộ
CĐCS tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014- 2018........................................................ 67
3.3.1. Nâng cao nhận thức về hoạt động bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ CĐCS
........ 67
3.3.2. Đổi mới bồi dưỡng cán bộ CĐCS đồng bộ với việc đổi mới công tác
tổ chức cán bộ CĐCS ........................................................................................ 69
3.3.3. Hoàn thiện hệ thống nội dung chương trình bồi dưỡng và đổi mới
phương pháp bồi dưỡng kỹ năng TTVĐ phù hợp với đặc thù cán bộ CĐCS ... 71
3.3.4. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng và
mạng lưới đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp công đoàn...............
74
3.3.5. Xây dựng các điển hình tiên tiến về công tác bồi dưỡng, phát triển
cán bộ CĐCS kết hợp với tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết ...................... 76
3.3.6. Tăng cường tài chính và cơ sở vật chất, huy động các nguồn lực cho
công tác bồi dưỡng cán bộ CĐCS. .................................................................... 77
3.4. Khảo nghiệm về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp .............. 79
3.4.1. Cách thức khảo nghiệm ........................................................................... 79
3.4.2. Kết quả khảo nghiệm thu được bảng sau: ............................................... 79
Kết luận chương 3.............................................................................................. 81
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ................................................................. 82
1. Kết luận.......................................................................................................... 82
2. Khuyến nghị................................................................................................... 83
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................... 86

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN vi

tnu.edu.vn/


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Nguyên nghĩa

BCH

Ban Chấp hành

BTV

Ban Thường vụ

CBCĐ

Cán bộ Công đoàn

CCVC

Công chức viên chức

CĐCS

Công đoàn cơ sở

CNH, HĐH

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

CNVCLĐ

Công nhân, viên chức lao động

CNLĐ

Công nhân lao động

HCSN

Hành chính sự nghiệp

HĐLĐ

Hợp đồng lao động

LĐLĐ

Liên đoàn Lao động

NXB

Nhà xuất bản

NQ- TLĐ

Nghị quyết – Tổng Liên đoàn

SXKD

Sản xuất kinh doanh

TTVĐ

Tuyên truyền vận động

TƯLĐTT

Thỏa ước lao động tập thể

UBND

Ủy ban nhân dân

XHCN

xã hội chủ nghĩa

VHVN

Văn hóa văn nghệ


Số hóa bởi
Trung tâm Học
liệu - ĐHTN iv

http://ww
w.lrctnu.edu.vn
/


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Thống kê công đoàn cơ sở và CNVCLĐ tỉnh Phú Thọ .................... 38
Bảng 2.2. Chất lượng trình độ CNVCLĐ tỉnh Phú Thọ.................................... 38
Bảng 2.3. Biên chế các ban cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh ......................... 41
Bảng 2.4. Biên chế LĐLĐ các huyện, thành, thị, công đoàn ngành ................. 41
Bảng 2.5. Bảng cơ cấu cán bộ công đoàn cơ sở ................................................ 43
Bảng 2.6. Trình độ của CBCĐ chuyên trách tỉnh Phú Thọ năm 2013............. 43
Bảng 2.7. Trình độ đào tạo bồi dưỡng của CBCĐ các cấp ............................... 44
Bảng 2.8. Bảng cơ cấu giới và độ tuổi cán bộ công đoàn tỉnh Phú Thọ ........... 44
Bảng 2.9.Thực trạng công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng TTVĐ ... 50
Bảng 2.10. Số lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS ................ 51
Bảng 2.11. Thực trạng về công tác lập kế hoạch tổ chức hoạt động bồi
dưỡng kỹ năng công tác tuyên truyền vận động cho cán bộ CĐCS
tỉnh Phú Thọ ...................................................................................... 52
Bảng 2.12. Nội dung và số lượng cán bộ CĐCS tham gia bồi dưỡng kỹ năng
(2013)....................................................................................... 54
Bảng 2.13. Thực trạng triển khai bồi dưỡng kỹ năng TTVĐ cho cán bộ
CĐCS................................................................................................. 56
Bảng 2.14. Tổng hợp số liệu các lớp bồi dưỡng giảng viên do Tổng LĐLĐ
Việt Nam tổ chức (Từ năm 2011 - 2013) ............................................... 57
Bảng 3.1. Khảo sát tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp ............................ 79

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

v

tnu.edu.vn/


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, hoạt động của các tổ chức Công đoàn Việt Nam diễn ra trong
thời kỳ đất nước đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng
xã hội chủ nghĩa. Doanh nghiệp ngoài nhà nước đang phát triển mạnh mẽ, số
lượng và cơ cấu CNLĐ ngày càng và đa dạng; đời sống việc làm của CNLĐ chưa
được cải thiện, quan hệ lao động diễn ra ngày càng phức tạp. Hoạt động
công đoàn nói chung và năng lực cán bộ công đoàn nói riêng trước yêu cầu
phát triển của xã hội còn bộc lộ nhiều bất cập.
Để đáp ứng được những yêu cầu đặt ra của nền kinh tế thị trường mở
cửa và hội nhập, tổ chức Công đoàn cần nắm bắt và tranh thủ những cơ hội,
đồng thời phải nhìn nhận, đánh giá và dự báo được hết những khó khăn, để đề
ra các giải pháp chiến lược nhằm phát triển đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp,
trong đó quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ CĐCS, góp phần nâng cao chất
lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới. Một trong những
giải pháp đó là nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ CĐCS vì “cán
bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do
cán bộ tốt hay xấu”. Đây cũng là sự cần thiết khách quan đòi hỏi công tác bồi
dưỡng cán bộ CĐCS cần được tiến hành thường xuyên, liên tục nhằm xây dựng
đội ngũ cán bộ CĐCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ và kiến thức
khoa học kỹ thuật, pháp luật, quản lý kinh tế - xã hội, có kỹ năng, phương
pháp vận động quần chúng đáp ứng được yêu cầu hoạt động công đoàn trong
nền kinh tế thị trường và thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ các quyền,
lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động. Quan điểm
đó được được các cấp công đoàn tiếp thu từ Kết luận số 37 –KL/TW [2009] Hội
nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đẩy
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

1

http://www.lrctnu.edu.vn/


mạnh chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước" đã khẳng

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

2

tnu.edu.vn/


định việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực “là
nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công
tác xây dựng Đảng. Phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi
mới công tác cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng”… và tư
tưởng chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được xác
định trong Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam “Tăng cường, đổi mới
nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở, gắn với
hoạt động Công đoàn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa…” .
Từ thực tế, trong những năm qua cho thấy trình độ của đội ngũ cán bộ
CĐCS tỉnh Phú Thọ nói chung còn nhiều bất cập, yếu kém, thiếu kiến thức về
quản lý kinh tế, pháp luật cũng như khoa học kỹ thuật tiến tiến dẫn đến
năng lực của cán bộ CĐCS còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của
hoạt động công đoàn trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc
tế. Nguyên nhân chính của tồn tại trên là do công tác quản lý hoạt động bồi
dưỡng cán bộ CĐCS chưa được quan tâm đúng mức, nội dung chương trình bồi
dưỡng còn chậm được cải tiến, chưa đảm bảo tính linh hoạt mềm dẻo, còn
thiếu các kỹ năng, phương pháp tổ chức hoạt động, công tác bồi dưỡng chưa
gắn với thực tễn còn nặng về lý thuyết... Những tồn tại đó cần được quan tâm
nghiên cứu và tìm ra giải pháp tích cực, nhằm từng bước nâng cao năng lực và
trình độ đội ngũ cán bộ CĐCS, góp phần đẩy mạnh hoạt động công đoàn xứng
đáng với vai trò, vị trí của tổ chức của người lao động trong thời đại mới. Đây là
vấn đề mà các cấp công đoàn quan tâm, đặt ra và cần được nghiên cứu trên
phương diện lý thuyết cũng như thực tiễn. Ý thức được tầm quan trọng của
vấn đề nói trên, với cương vị là cán bộ của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ,
em chọn đề tài “Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận
động cho đội ngũ cán bộ CĐCS tỉnh Phú Thọ” làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

3

http://www.lrctnu.edu.vn/


Quản lý giáo dục. Hy vọng kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần nhỏ
bé vào sự tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS tỉnh Phú Thọ.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

4

tnu.edu.vn/


2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận QLGD và cơ sở thực tiễn từ hoạt động bồi
dưỡng cán bộ công đoàn tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua, đề xuất một số biện
pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động (TTVĐ) cho
đội ngũ cán bộ CĐCS tỉnh Phú Thọ (giai đoạn 2014- 2018) đáp ứng yêu cầu
hoạt động công đoàn trong tình hình mới.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận: Xác lập cơ sở lý luận về quản lý hoạt động bồi
dưỡng kỹ năng TTVĐ cho đội ngũ cán bộ CĐCS trong giai đoạn hiện nay
3.2. Nghiên cứu thực tiễn: Đánh giá thực trạng của công tác quản lý hoạt động
bồi dưỡng kỹ năng TTVĐ của cán bộ CĐCS tỉnh Phú Thọ thời gian 2011 - 2013;
3.3. Đề ra một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng TTVĐ cho
đội ngũ cán bộ CĐCS tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 2014- 2018;
4. Khách thể và Đối tượng nghiên cứu
4.1. Khách thể nghiên cứu: Công tác phát triển đội ngũ cán bộ CĐCS tỉnh
Phú Thọ
4.2. Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng
TTVĐ cho đội ngũ cán bộ CĐCS tỉnh Phú Thọ.
5. Giả thuyết khoa học của đề tài
Nếu các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng TTVĐ cho cán
bộ CĐCS tỉnh Phú Thọ được xác lập dựa trên các cơ sở lý luận khoa học quản lý
giáo dục và giải quyết được những vấn đề yếu kém của thực tế hiện nay, thì các
biện pháp đó sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng kỹ năng
tuyên truyền vận động cho đội ngũ cán bộ CĐCS nói riêng và nâng cao chất
lượng hoạt động công đoàn nói chung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014- 2018.
6. Phạm vi nghiên cứu của đề tài

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

5

http://www.lrctnu.edu.vn/


6.1. Giới hạn đối tượng bồi dưỡng Là đội ngũ cán bộ CĐCS tỉnh Phú Thọ (xã,
phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp) bao gồm Chủ tịch, phó Chủ
tịch CĐCS, công đoàn bộ phận, tổ trưởng, tổ phó các tổ công đoàn.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

6

tnu.edu.vn/


6.2. Giới hạn nội dung bồi dưỡng là đội ngũ cán bộ CĐCS trong tỉnh Phú Thọ.
6.3. Chủ thể của các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng TTVĐ
cho cán bộ CĐCS do Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Phú Thọ tổ chức thực hiện.
7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của đề tài
7.1. Cơ sở lý luận của luận văn
Các quan điểm phương pháp luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện
chứng được quán triệt: Quan điểm lịch sử, phát triển; Quan điểm thực tễn và
Quan điểm tiếp cận hệ thống.
7.2. Phương pháp nghiên cứu của luận văn
7.2.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận:
Thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp, khái quát hoá các tài liệu về lý
luận quản lý giáo dục và lý luận phát triển đội ngũ cán bộ CĐCS để rút ra các
cơ sở lý luận cho việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.
7.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi: lấy ý kiến của cán bộ công đoàn
(CBCĐ) thuộc LĐLĐ các huyện, thành, thị, Công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc
LĐLĐ tỉnh để đánh giá tình hình thực tế về công tác bồi dưỡng cán bộ CĐCS.
- Phương pháp phỏng vấn: Chủ tịch, Phó chủ tịch LĐLĐ các huyện,
thành, thị, Công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc; giảng viên kiêm chức của tỉnh.
- Phương pháp xin ý kiến chuyên gia: Xin ý kiến của các chuyên gia về
dự báo và các giải pháp thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ CĐCS
- Phương pháp tổng kết, rút kinh nghiệm: Từ thực tiễn của LĐLĐ tỉnh
Phú Thọ về công tác quản lý bồi dưỡng cán bộ CĐCS
7.2.3. Phương pháp thống kê toán học và biểu bảng: xử lý số liệu khảo sát và
trình bày kết quả nghiên cứu.
8. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo
và phụ lục, Luận văn được cấu trúc thành 3 chương:
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

7

tnu.edu.vn/


Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng TTVĐ cho
đội ngũ cán bộ CĐCS
Chương 2. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng kỹ năng TTVĐ cho đội ngũ cán bộ
CĐCS tỉnh Phú Thọ
Chương 3. Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng TTVĐ cho đội
ngũ cán bộ CĐCS tỉnh Phú Thọ

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

8

tnu.edu.vn/


Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG
TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
1.1. Khái quát lịch sử vấn đề nghiên cứu đề tài
Một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng và
hiệu quả của hoạt động của tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân viên
chức lao động chính là đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở. Việc nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đã được Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam và Viện nghiên cứu Công nhân và Công đoàn nghiên cứu, nhưng
những vấn đề nghiên cứu mới tập trung chủ yếu về công tác cán bộ công
đoàn, vấn
đề về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ công đoàn, về phát
triển đội ngũ giảng viên kiêm chức, cơ chế chính sách trong công tác đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ công đoàn, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của
cán bộ công đoàn các cấp.
- Viện Công nhân và Công đoàn: “Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn
trong giai đoạn mới” năm 2006.
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: “Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ công đoàn” năm 2011.
Bên cạnh đó, cũng có nhiều bài viết bàn về biện pháp nâng cao
chất lượng cán bộ cơ sở, gần đây có một số đề tài, luận văn thạc sỹ nghiên
cứu, có thể đưa ra một số công trình, đề tài và bài viết tiêu biểu của các tác giả
có liên quan đến đề tài nghiên cứu của luận văn này
- Nguyễn Phú Trọng và Trần Xuân Sâm: Luận cứ khoa học cho việc nâng
cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

9

tnu.edu.vn/


- Dương Xuân Ngọc: Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn trong
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, NXB Chính trị
quốc gia HN. 2004
- Dương Thị Thanh Huệ - Luận văn thạc sĩ QLGD “Biện pháp quản lý
hoạt động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách tỉnh Nam Định”
- Đại học Giáo dục, năm 2008.
- Nguyễn Thanh Hoa – Luận văn thạc sĩ “Biện pháp quản lý hoạt động bồi
dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm BDCT huyện Đầm Hà – tỉnh
Quảng Ninh” năm 2012.
- Lê Khắc Á - Luận văn thạc sỹ “Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng công chức
cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giai đoạn hiện nay”. Học
viện Hành chính, 2011.
- Trần Thanh Thủy – Luận văn thạc sỹ “Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ
năng công tác xã hội cho cán bộ Hội cơ sở tỉnh Quảng Ninh” Đại học sư
phạm Thái Nguyên, 2013.
- (…)
Có thể nói, các công trình đề tài, luận văn và các bài viết trên đã đề cập
nhiều đến vấn đề xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên,
trên thực tế địa bàn tỉnh Phú Thọ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công
đoàn đã được các cấp công đoàn quan tâm tổ chức thường xuyên, nhưng việc
quản lý hoạt động bồi dưỡng còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu
thực tế đề ra, do đó kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở còn nhiều
hạn chế, mà đến thời điểm hiện tại, chưa có công trình nào nghiên cứu đến
vấn đề quản lý hoạt động bồi dưỡng nói chung và quản lý hoạt động bồi dưỡng
kỹ năng TTVĐ cho đội ngũ cán bộ CĐCS nói riêng ở tỉnh Phú Thọ. Do đó, việc
nghiên cứu Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng TTVĐ cho đội ngũ cán bộ

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

10

http://www.lrctnu.edu.vn/


CĐCS tỉnh Phú Thọ có ý nghĩa to lớn về mặt lý luận và thực tiễn đáp ứng yêu
cầu nhiệm

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

11

tnu.edu.vn/


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×