Tải bản đầy đủ

Quản lý hoạt động dạy thực hành nghề lái xe ô tô ở trường cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm phú thọ theo tiếp cận năng lực thực hiện

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
–––––––––––––––––––––––

PHAN QUANG MINH

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY THỰC HÀNH
NGHỀ LÁI XE Ô TÔ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG
NGHỀ CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM PHÚ THỌ
THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

THÁI NGUYÊN - 2015
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

–––––––––––––––––––––––

PHAN QUANG MINH

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY THỰC HÀNH
NGHỀ LÁI XE Ô TÔ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG
NGHỀ CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM PHÚ THỌ
THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 60.14.01.14

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC :TS. PHAN HỮU THAM

THÁI NGUYÊN - 2015
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu khoa học
thực sự của cá nhân tôi, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học
của TS. Phan Hữu Tham.
Các số liệu và kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực và
chưa từng được công bố trong bất kỳ một công trình khoa học nào khác.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình.
Thái Nguyên, tháng 4 năm 2015
Học viên

Phan Quang Minh

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

1

http://www.lrc-tnu.edu.vn/LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này, tác giả
được sự hướng dẫn tận tình của quý thầy giáo, cô giáo; được sự quan tâm tạo
điều kiện của cơ quan; sự động viên, giúp đỡ nhiệt tình của đồng nghiệp,
bạn bè và gia đình.
Với lòng kính trọng và tình cảm chân thành, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn
sâu sắc đến lãnh đạo; các phòng, khoa chuyên môn; quý thầy, cô giáo và Hội
đồng khoa học Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.
Đặc biệt, tôi xin cảm ơn TS. Phan Hữu Tham, người hướng dẫn đề tài
khoa học, đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.
Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo trong Ban Giám hiệu, Trung
tâm Đào tạo lái xe; các thầy, cô là trưởng, phó các phòng, khoa, tổ bộ
môn; giáo viên và HV của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú
Thọ đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tôi trong việc cung cấp số liệu,
trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài.
Xin bày tỏ tình cảm chân thành, lòng biết ơn đến gia đình, đồng nghiệp,
bạn bè đã giúp đỡ, động viên, khích lệ tôi trong quá trình hoàn thành luận văn.
Mặc dù, tác giả đã có nhiều cố gắng để hoàn thành đề tài này nhưng
không tránh khỏi những thiếu sót. Với mong muốn đề tài được góp phần vào
sự phát triển đào tạo nghề lái xe ô tô cụ thể là dạy thực hành nghề lái xe tại
Trung tâm Đào tạo lái xe - Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm
Phú Thọ theo tiếp cận năng lực thực hiện, vì vậy tôi rất kính mong nhận được
sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô giáo và đồng nghiệp.
Xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng 4 năm 2015
Học viên

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

2

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


Phan Quang Minh

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

3

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


MỤC LỤC
Lời cam đoan ........................................................................................................ i
Lời cảm ơn ........................................................................................................... ii
Mục lục ............................................................................................................... iii
Những cụm từ viết tắt trong luận văn .................................................................
iv

Danh

mục

các

bảng.............................................................................................. v Danh mục các
biểu đồ, sơ đồ.............................................................................. vi MỞ ĐẦU
............................................................................................................. 1
1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................. 1
2. Mục đích nghiên cứu ....................................................................................... 3
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu................................................................. 3
4. Giả thuyết khoa học ......................................................................................... 3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu ...................................................................................... 3
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu .......................................................................... 4
7. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................. 4
8. Cấu trúc luận văn ............................................................................................. 5
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY THỰC HÀNH
NGHỀ LÁI XE Ô TÔ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THEO TIẾP CẬN NĂNG
LỰC THỰC HIỆN .................................. 6
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ............................................................................ 6
1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài ..............................................................
9
1.2.1. Quản lý....................................................................................................... 9
1.2.2. Nghề và đào tạo nghề .............................................................................. 11
1.2.3. Dạy thực hành nghề lái xe ô tô ................................................................ 13
1.2.4. Năng lực................................................................................................... 16
1.2.5. Năng lực thực hiện: ................................................................................. 16
1.2.6. Quản lý hoạt động dạy thực hành nghề lái xe theo tếp cận năng
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

4

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


lực thực hiện ..................................................................................................... 18
1.3. Một số vấn đề lý luận về đào tạo nghề .......................................................
18
1.3.1. Mục tiêu đào tạo nghề .............................................................................
18

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

5

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


1.3.2. Nội dung đào tạo nghề............................................................................. 19
1.3.3. Phương pháp đào tạo nghề ......................................................................
20
1.3.4. Hình thức đào tạo nghề............................................................................
21
1.4. Một số vấn đề lý luận về đào tạo nghề lái xe ô tô ......................................
22
1.4.1. Mục tiêu đào tạo nghề lái xe.................................................................... 22
1.4.2. Nội dung, chương trình đào tạo nghề lái xe ............................................ 22
1.4.3. Yêu cầu đối với đào tạo nghề lái xe ........................................................ 32
1.4.4. Các quy định về đào tạo nghề lái xe........................................................ 32
1.5. Một số vấn đề lý luận về quản lý hoạt động dạy thực hành nghề lái xe ô
tô.... 34
1.5.1. Xây dựng kế hoạch dạy thực hành nghề lái xe theo tếp cận năng
lực thực hiện ..................................................................................................... 34
1.5.2. Nội dung quản lý hoạt động dạy thực hành nghề lái xe ô tô theo tiếp
cận năng lực thực hiện của giáo viên ................................................................ 34
1.5.3. Quản lý hoạt động học thực hành nghề lái xe của học viên ....................
37
1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý HĐDTH nghề lái xe ............. 37
1.6.1. Yếu tố khách quan ................................................................................... 37
1.6.2. Yếu tố chủ quan ....................................................................................... 38
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 .................................................................................... 39
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY THỰC
HÀNH NGHỀ LÁI XE Ô TÔ Ở TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE TRƯỜNG CĐN
CÔNG NGHỆ & NÔNG LÂM PHÚ THỌ THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN
................................... 40
2.1. Giới thiệu về Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ .. 40
2.1.1. Thông tin chung về Trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ .... 40
2.1.2. Thực trạng Trung tâm đào tạo lái xe ô tô của trường CĐN Công
nghệ và Nông lâm Phú Thọ ............................................................................... 48
http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN


2.2. Thực trạng quản lý hoạt động dạy thực hành nghề lái xe ở Trung tâm
ĐTLX-Trường CĐN Công Nghệ &Nông lâm Phú Thọ ................................... 56
2.2.1. Quản lý hoạt động dạy thực hành nghề lái xe của GV............................ 58
2.2.2. Quản lý hoạt động học thực hành nghề lái xe của học viên ....................
64
iv

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


2.2.3. Quản lý cơ sở vật chất, xe ô tô tập lái, trang thiết bị dạy thực hành lái xe
.... 68
2.3. Nguyên nhân ảnh hưởng đến thực trạng trên .............................................
69
2.3.1. Nguyên nhân khách quan ........................................................................ 69
2.3.2. Nguyên nhân chủ quan ............................................................................ 70
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 .................................................................................... 72
Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY THỰC HÀNH
NGHỀ LÁI XE Ở TRUNG TÂM ĐTLX - TRƯỜNG CĐN CÔNG NGHỆ & NÔNG
LÂM PHÚ THỌ THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN
............................................................................ 73
3.1. Định hướng và các nguyên tắc đề xuất các biện pháp ............................... 73
3.1.1. Định hướng đề xuất ................................................................................. 73
3.1.2. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp ...........................................................
75
3.2. Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy thực hành nghề lái xe theo
tếp cận năng lực thực hiện ................................................................................
76
3.2.1. Tăng cường quản lý nề nếp dạy thực hành nghề lái xe ........................... 76
3.2.2. Quản lý đổi mới phương pháp dạy thực hành nghề lái xe theo tiếp
cận năng lực thực hiện .......................................................................................
82
3.2.3. Tổ chức hoạt động học tập ngoài giờ chính khóa cho HV học thực
hành nghề lái xe ................................................................................................. 86
3.2.4. Tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, xe
ô tô tập lái, trang thiết bị dạy thực hành nghề lái xe .........................................
88
3.3. Mối quan hệ của các biện pháp .................................................................. 90
3.4. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi ................................................ 91
3.4.1. Quy trình khảo nghiệm ............................................................................ 91
3.4.2. Kết quả khảo nghiệm ............................................................................... 91
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 .................................................................................... 94
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ................................................................. 95
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 99
PHỤ LỤC

v

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


NHỮNG CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN
BP

: Biện pháp

CB

: Cán bộ

CBQL

: Cán bộ quản lý Dạy học

CĐN

: Cao đẳng nghề

CĐNCN&NLPT : Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
CNH- HĐH

: Công nghiệp hoá- hiện đại hoá

CNV

: Công nhân viên

CSVC

: Cơ sở vật chất DH

: Dạy học
ĐTLX

: Đào tạo lái xe

GD

: Giáo dục

GDĐT

: Giáo dục - đào tạo

GPLX

: Giấy phép lái xe GV

: Giáo viên
HĐĐT

: Hoạt động đào tạo HĐDTH

: Hoạt động dạy thực hành HĐGD

:

Hoạt động giáo dục
HV

: Học viên

KĐCLDH

: Kiểm định chất lượng dạy học

KHKT

: Khoa học kỹ thuật NN&TH

: Ngoại ngữ và tin học PPDTH

: Phương

pháp dạy thực hành QL

: Quản lý

QLGD

: Quản lý giáo dục

TBDTH

: Thiết bị dạy thực hành.

TVHN&VL

: Trung tâm tư vấn học nghề và việc làm

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

4

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Đánh giá CBQL, GV và HV về mức độ thực hiện các nội dung
quản lý tại Trung tâm ĐTLX .......................................................... 56
Bảng 2.2. Nhận thức của CBQL và GV về thực hiện các biện pháp Quản
lý nề nếp dạy thực hành nghề lái xe ô tô ........................................ 58
Bảng 2.3. Tình hình thực hiện thời gian lên lớp và cung đường dạy thực
hành lái xe của GV.......................................................................... 60
Bảng 2.4. Nhận thức của CBQL và GV về thực hiện các biện pháp quản
lý đổi mới PPDTH, (với 1điểm ≤

≤ 3điểm), n = 30 .................. 62

Bảng 2.5. Nhận thức của CBQL và GV về thực hiện các biện pháp QL
HĐDTH với (1điểm ≤

≤ 3điểm), n = 30 .................................... 65

Bảng 2.6. Nhận thức của HV về thực hiện các BPQL hoạt động học thực
hành lái xe, với (1 điểm ≤

≤ 3 điểm), n = 40.............................. 66

Bảng 2.7. Nhận thức của CBQL và GV về thực hiện các BPQL CSVC, xe
ô tô tập lái, trang TBDTH, với (1≤

≤ 3), n = 30......................... 68

Bảng 3.1. Tổng hợp đánh giá tính cần thiết và tính khả thi của các BP tăng
cường QL HĐDTH nghề lái xe ở Trung tâm ĐTLX, với n=20.......... 91
Bảng 3.2. Tổng hợp đánh giá tính cần thiết và tính khả thi của các BP đề
xuất, với 1 ≤

≤3, n = 20 ............................................................... 92

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

5

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ
Biểu đồ:
Biểu đồ 2.1. Số liệu tổng kết về số lượng, trình độ và thâm niên giảng dạy
nghề lái xe của CB, GV tính đến hết năm 2014 ............................. 51
Biểu đồ 2.2. Số lượng học viên học lái xe ô tô ............................................... 52
Biểu đồ 2.3. Tỷ lệ thi đỗ sau mỗi khóa học .................................................... 54
Biểu đồ 2.4. Tương quan giữa mức độ nhận thức và mức độ thực hiện các
biện pháp quản lý nề nếp dạy thực hành nghề lái xe ......................
60
Biểu đồ 2.5. Tương quan giữa mức độ nhận thức và mức độ thực hiện các
BPQL đổi mới PPDTH nghề lái xe................................................. 64
Biểu đồ 2.6. Tương quan giữa mức độ nhận thức và mức độ thực hiện các
BP QL hoạt động học thực hành lãi xe của HV ............................. 66
Biểu đồ 2.7. Tương quan giữa nhận thức về tầm quan trọng và mức
độ thực hiện các BPQL CSVC, xe ô tô tập lái, trang TBDTH nghề
lái xe ................................................................................................ 69
Biểu đồ 3.1. Tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các BP
tăng cường QL HĐDTH ở Trung tâm ĐTLX ................................ 93
Sơ đồ:
Sơ đồ 2.1. Bộ máy tổ chức Trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ ......
47
Sơ đồ 2.2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm đào tạo lái xe ................................ 49

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

6

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đào tạo nghề là một nhu cầu cấp thiết và là yếu tố quyết định tới cơ cấu
của nền sản xuất trong giai đoạn công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. Vị trí
của đào tạo nghề được xác định tại điều 4 khoản c của Luật Giáo dục ban hành
ngày 27/6/2005 mà trong đó giáo dục nghề nghiệp là một bộ phận cấu
thành hữu cơ trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Hiện nay, hệ thống đào tạo nghề rất đa dạng, phục vụ mọi lĩnh vực trong
đời sống xã hội. Một trong các nghề đó có một nghề được cả xã hội đặc biệt
quan tâm đó là nghề lái xe ô tô vì những lý do sau:
Theo số liệu thống kê của Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia tại Hội
nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014 (tính
từ
16/12/2013 – 15/12/2014 ), toàn quốc đã xảy ra 25.322 vụ tai nạn giao thông,
làm chết 8.996 người, bị thương 24.417 người. Riêng chỉ trong tháng 12/2014
(từ 16/11/2014 – 15/12/2014 ) toàn quốc xảy ra 2.065 vụ tai nạn giao
thông, làm chết 724 người, bị thương 1.983 người.

Mặc dù cơ quan chức

năng đã đề ra nhiều biện pháp quyết liệt nhằm kiềm chế ùn tắc giao thông và
giảm thiểu tai nạn giao thông, nhưng hiện nay, tnh trạng tai nạn giao
thông vẫn diễn biến phức tạp. Nguyên nhân cơ bản là do sự non kém về trình
độ, thiếu trách nhiệm, thiếu đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận đội ngũ
lái xe đang là vấn đề rất cần được đặc biệt quan tâm. Nhiều lái xe điều khiển
phương tiện trong một thời gian dài, nhưng chưa nắm được các quy định về
pháp luật giao thông đường bộ, chưa rõ tác dụng của các biển báo giao thông,
thời gian được phép lái xe liên tục, quy định về nồng độ cồn, về tốc độ. Như
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

1

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


vậy rõ ràng, việc dạy thực hành lái xe, việc đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và
quản lý lái xe sau khi sát hạch,…còn nhiều bất cập và là vấn đề rất được
quan tâm. Quá trình khảo sát tại

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

1

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


nhiều cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm đào tạo lái xe cho thấy: Để tiết kiệm
nhiên liệu, nhiều cơ sở đào tạo đã rút ngắn thời gian thực hành tay lái,
một số nội dung môn học cắt bớt, không chú trọng môn đạo đức người lái xe
và văn hóa giao thông, trách nhiệm của người lái xe chưa được quan tâm đúng
mức; thời gian tập trung để đi học lái xe của một số học viên không có nhiều
do tính chất công việc vừa đi làm vừa đi học. Đó là chưa kể tnh trạng các đối
tượng môi giới, cò mồi dịch vụ đào tạo, sát hạch lái xe, "nhận đào tạo trọn gói",
"chống thi trượt",…đã dẫn đến việc cho "tốt nghiệp" những tài xế kém chất
lượng, tay lái còn chưa vững, chưa tự tn.
Với nhu cầu học nghề lái xe ô tô ngày càng phát triển. Việc nâng cao
chất lượng quản lý hoạt động dạy thực hành nghề lái xe ô tô theo tiếp cận
năng lực thực hiện rất cần thiết phải có biện pháp quản lý tốt, vì quản lý tốt để
có đội ngũ giáo viên dạy thực hành lái xe giỏi, không những giỏi về tay
nghề thực hành mà còn phải giỏi cả về phương pháp sư phạm để dạy và
truyền đạt những kinh nghiệm trong nghề lái xe giúp cho người học nghề lái
xe nhanh chóng thực hiện tốt năng lực thực hiện về nghề lái xe ô tô.
Thực hành nghề là khâu thiết yếu trong hoạt động đào tạo của các
trường nghề. Do vậy, muốn đảm bảo chất lượng và nâng cao chất lượng đào
tạo nghề nhất thiết phải quan tâm đến việc quản lý dạy thực hành nghề. Vì
vậy, để đáp ứng yêu cầu về giáo viên dạy thực hành lái xe đảm bảo chất
lượng đào tạo và sát hạch lái xe hiện nay cần có những nghiên cứu cơ bản để
từ đó giúp người quản lý có cái nhìn tổng quan hơn, sát thực hơn đồng thời
có thể đưa ra các biện pháp quản lý cụ thể, tốt hơn về dạy thực hành nghề
lái xe theo tiếp cận năng lực thực hiện nhằm góp phần nâng cao chất lượng
đào tạo và sát hạch lái xe ô tô.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

2

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


Từ những lý do trên tôi lựa chọn đề tài: “Quản lý hoạt động dạy
thực

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

2

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


hành nghề lái xe ô tô ở Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú
Thọ theo tiếp cận năng lực thực hiện” làm luận văn tốt nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất những biện pháp quản lý hoạt động dạy thực hành nghề lái xe ô
tô theo tếp cận năng lực thực hiện để góp phần quản lý tốt về hoạt động dạy
thực hành nghề lái xe ô tô theo tếp cận năng lực thực hiện ở Trường Cao đẳng
nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Công tác quản lý hoạt động dạy thực hành nghề lái xe ô tô theo tiếp cận
năng lực thực hiện ở Trung tâm Đào tạo lái xe -Trường Cao đẳng nghề Công
nghệ và Nông lâm Phú Thọ.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp quản lý hoạt động dạy thực hành nghề lái xe ô tô theo tiếp
cận năng lực thực hiện ở Trung tâm Đào tạo lái xe - Trường Cao đẳng nghề
Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ.
4. Giả thuyết khoa học
Công tác quản lý hoạt động dạy thực hành nghề lái xe ô tô ở Trung tâm
Đào tạo lái xe -Trường Cao đẳng nghề Công nghệ & Nông lâm Phú Thọ trong
những năm qua đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả thành tích
đáng kể. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ khoa học quản lý hoạt động dạy thực
hành nghề lái xe ô tô hiện nay còn nhiều vấn đề cần được nghiên cứu, khảo
sát. Nếu đề xuất được những biện pháp quản lý phù hợp với mục têu, nội
dung, phương pháp thực tễn thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản lý
hoạt động dạy thực hành nghề lái xe ô tô theo tiếp cận năng lực thực hiện ở
Trung tâm Đào tạo lái xe - Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú
Thọ.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

3

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


5.1. Nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy thực
hành nghề lái xe ô tô theo tếp cận năng lực thực hiện.
5.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy thực hành
nghề

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

4

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


lái xe ô tô ở Trung tâm Đào tạo lái xe -Trường CĐN Công nghệ & Nông lâm
Phú Thọ và nguyên nhân của thực trạng.
5.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy thực hành nghề lái
xe ô tô theo tiếp cận năng lực thực hiện để góp phần nâng cao chất lượng
quản lý hoạt động dạy thực hành nghề lái xe ô tô ở Trung tâm Đào tạo
lái xe - Trường CĐN Công nghệ & Nông lâm Phú Thọ.
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
6.1. Giới hạn về đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy thực hành nghề
lái xe ô tô ở Trung tâm Đào tạo lái xe - Trường CĐN Công nghệ & Nông lâm Phú
Thọ theo tếp cận năng lực thực hiện, giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014.
6.2. Giới hạn về khách thể khảo sát
Hiệu trưởng, Hiệu phó, các Trưởng, phó phòng, Khoa, tổ chuyên môn,
một số cán bộ giáo viên và học viên nhà trường.
7. Phương pháp nghiên cứu
Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu, đề tài sử dụng kết
hợp các nhóm phương pháp sau:
7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
Phân tích, tổng hợp, so sánh, hệ thống hóa các tài liệu, các văn bản
có liên quan đến vấn đề nghiên cứu như tài liệu lý luận về giáo dục, hệ thống
các văn kiện Đại hội Đảng, nghị quyết của Đảng, các văn bản quy định của nhà
nước, của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ
Lao động thương binh và xã hội, Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục dạy nghề,
các tư liệu luật pháp về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, các đề tài nghiên cứu
khoa học,…để xây dựng khung lý thuyết làm luận cứ lý luận cho đề tài nghiên
cứu.
7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

5

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, quan sát, đàm thoại, phỏng vấn,
lấy ý kiến chuyên gia, trao đổi kinh nghiệm và phương pháp thống kê toán học
để xử lý số liệu.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

6

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


8. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục,
nội dung cơ bản của luận văn cấu trúc thành 3 chương sau:
Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy thực hành nghề lái xe
ô tô ở Trường cao đẳng nghề theo tiếp cận năng lực thực hiện.
Chương 2. Thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy thực hành
nghề lái xe ô tô ở Trung tâm đào tạo lái xe - Trường cao đẳng nghề Công
nghệ và Nông lâm Phú Thọ theo tiếp cận năng lực thực hiện.
Chương 3. Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy thực hành nghề
lái xe ô tô ở Trung tâm đào tạo lái xe - Trường cao đẳng nghề Công nghệ và
Nông lâm Phú Thọ theo tếp cận năng lực thực hiện.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

7

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY THỰC HÀNH NGHỀ LÁI XE
Ô TÔ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC THỰC
HIỆN
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Trên thế giới hiện nay, khoa học - công nghệ phát triển rất mạnh mẽ cùng
với sự phát triển năng động của các nền kinh tế, quá trình hội nhập và toàn
cầu hoá đang làm cho việc rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển giữa
các nước trở nên hiện thực hơn và nhanh hơn. Khoa học công nghệ trở thành
động lực cơ bản của sự phát triển kinh tế - xã hội. Giáo dục là nền tảng của sự
phát triển khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu
của xã hội hiện đại và đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao ý thức dân
tộc, tnh thần trách nhiệm và năng lực của các thế hệ hiện nay và mai sau.
Đổi mới giáo dục đang diễn ra trên quy mô toàn cầu. Bối cảnh trên đã tạo
nên những thay đổi sâu sắc trong giáo dục, từ quan niệm về chất lượng
giáo dục, xây dựng nhân cách người học đến cách tổ chức quá trình và hệ
thống giáo dục. Nhà trường từ chỗ khép kín chuyển sang mở cửa rộng rãi, đối
thoại với xã hội và gắn bó chặt chẽ với nghiên cứu khoa học - công nghệ và
ứng dụng; nhà giáo thay vì chỉ truyền đạt tri thức, chuyển sang cung cấp
cho người học phương pháp thu nhận thông tin một cách hệ thống, có tư duy
phân tích và tổng hợp. Đầu tư cho giáo dục từ chỗ được xem là phúc lợi xã hội
chuyển sang đầu tư cho phát triển. Vì vậy, các quốc gia, từ những nước
đang phát triển đến những nước phát triển đều nhận thức được vai trò và vị
trí hàng đầu của giáo dục, đều phải đổi mới giáo dục để có thể đáp ứng
một cách năng động hơn, hiệu quả hơn, trực tiếp hơn những nhu cầu của sự
phát triển đất nước.
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 - Hội nghị Trung ương 8 khóa
XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã chỉ rõ mục tiêu tổng
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN
8
http://www.lrc-tnu.edu.vn/


quát của giáo dục trong thời kỳ CNH - HĐH: Tạo chuyển biến căn bản, mạnh
mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn
công

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

9

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×