Tải bản đầy đủ

Điều chỉnh nội lực cho dầm và bản

Phương pháp điều chỉnh nội lực
Khi các nhịp cạnh nhau chênh lệch lờn hơn 10% có thể dùng các kết quả đã có với sự
điều chỉnh cần thiết. Thường cần điều chỉnh momne dương ở nhịp lớn hơn và phạm vi
tác dụng của momen âm ở nhịp bé.
Để tiến hành điều chỉnh đỏi hỏi người thiết kế có trình độ phân tích kết cấu, có kinh
nghiệm tính toán.
Xét dầm 2 nhịp ABC

Khi 2 nhịp bằng nhau ta có momen dương ở các nhịp là M1 và M2 còn momen
âm ở gối là Mb


Tiếp đến giữ nguyên nhịp BC là l và thu nhỏ nhịp AB và đặt là x
Ta thấy khi giảm dần x từ l đến không thì M1 giảm thành M1', Mb giảm thành
Mb' và M2 tăng lên thành M2'=kM2. Cho tới khi M1' giảm đến không từ đây
trở đi trong nhịp AB chỉ còn có momen âmKhi x=0 dầm trở thành 1 nhịp và Mb'=0; M2' đạt giá trị lớn nhất.Từ phân tích trên ta rút ra kết luận:

Để an toàn trong thiết kế có thể lấy Mb như khi tính toán với dầm đều nhịp, lấy
M1' được tính với nhịp x, lấy M2'=k1.M2 với
k1=1,375-(0,375x/l)Xét dầm 3 nhịp ABCD trường hợp 1


Khi 3 nhịp bằng nhau ta có momen dương ở các nhịp là M1 và M2, M3 còn
momen âm ở gối là Mb, McTiếp đến giữ nguyên nhịp giữa bằng l, giảm 1 hoặc cả hai nhịp biên thành x1,x3
thì các momen dương M1,M3 giảm dần (như với M1 của dầm hai nhịp)Ta thấy khi giảm dần x thì các momen âm Mb, Mc cũng giảm dầm theo x1 và
x3. Momen dương M2 tăng lên thành M2'=k2.M2 với

Để thiết kế an toàn không lấy giảm Mb và Mc. Lấy M1' và M3; theo nhịp x1,x3
Xét dầm 3 nhịp ABCD trường hợp 2
Giữ nguyên nhịp một và nhịp ba bằng l, giảm nhịp giữa BC thành x2ở trên ).Khi giảm x2 thì ban đầu Mb' và Mc' giảm xuống nhưng đến 1 lúc nào đó trở đi
( x2<0,5.l) thì Mb', Mc' lại tăng dần lên. Đến khi x2=0 sẽ trở thành dầm 2 nhịpKhi Mb' và Mc' giảm xuống thì M1' và M3' tăng lên. Để thiết kế an toàn, lấy
Mb và Mc như khi đều nhịp, lấy M2' được tính theo x2, lấy M1'=k.M1 và
M3'=k.M3 với k cho theo bảng bên dưới:

Dầm 4 nhịp trở lên
Theo sự phân tích như trên để điều chỉnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×