Tải bản đầy đủ

Nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện bãi cháy tỉnh quảng ninh

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
––––––––––––––––––––––––––––

HOÀNG ĐÌNH SƠN

NÂNG CAO HIÊU QUA SƯ DUNG
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI
BỆNH VIỆN BÃI CHÁY TỈNH QUẢNG NINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

THÁI NGUYÊN - 2015

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
––––––––––––––––––––––––––––

HOÀNG ĐÌNH SƠN

NÂNG CAO HIÊU QUẢ SƯ DUNG
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI
BỆNH VIỆN BÃI CHÁY TỈNH QUẢNG NINH
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 60.34.04.10

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học: TS. NGÔ VĂN HAI

THÁI NGUYÊN - 2015

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên c ứu của riêng tôi. Các số
liệu, kết quả đã nêu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực và
chưa được dùng để bảo vệ một học vị nào khác. Mọi sự giúp đỡ cho việc
hoàn thành luận văn đều đã được cảm ơn. Các thông tin, trích dẫn trong
luận văn đều đã được ghi rõ nguồn gốc./.

Thái Nguyên, ngày … tháng 6 năm 2015
Tác giả luận văn

Hoàng Đình Sơn


ii

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực hiện đề tài: “Nâng cao hiêu qua sư dung trang


thiết bị Y tế tại bệnh viện Bãi Cháy - tỉnh Quảng Ninh”, tôi đã nhận
được sự hướng dẫn, giúp đỡ, động viên của nhiều cá nhân và tập thể. Nhât la
của tập thể cán bộ nhân viên y bác si tại bệnh viện Bãi Cháy

. Tôi xin được

bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các cá nhân và tập thể đã tạo điều
kiện giúp đỡ tôi trong học tập và nghiên cứu.
Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo sau
Đại học, các khoa, phòng của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
- Đai hoc Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mọi mặt trong quá trình
học tập và hoàn thành luận văn này.
Tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng
dẫn TS. Ngô Văn Hai .
Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu của các nhà
khoa học, các thầy, cô giáo trong Trường Đai hoc Kinh t ế và Quản trị Kinh
doanh - Đại học Thái Nguyên.
Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi còn được sự giúp đỡ và cộng tác
của các đồng chí tại các địa điểm nghiên cứu, tôi xin chân thành cảm ơn các
bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã tạo điều kiện mọi mặt để tôi hoàn thành
nghiên cứu này.
Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với mọi sự giúp đỡ quý báu đó.
Thái Nguyên, ngày … tháng 5 năm 2015
Tác giả luận văn

Hoàng Đình Sơn


3

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .............................................................. vi
DANH MỤC CÁC BẢNG.............................................................................. vii
DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ ................................................... ix
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài ................................................. 1
2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................... 3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .............................................................. 4
4. Ý nghĩa khoa học của luận văn ................................................................... 5
5. Bố cục của luận văn ..................................................................................... 5
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ SỬ
DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ................................ 6
1.1. Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng trang thiết bị Y tế tại bệnh viện .....
6
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm trang thiết bị Y tế ........................................... 6
1.1.2. Phân loại trang thiết bị y tế theo chức năng hoạt động ...........................
8
1.1.3. Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu cho Bệnh viện Đa khoa
tuyến tỉnh .......................................................................................................... 9
1.1.4. Khái niệm về hiệu quả......................................................................... 10
1.1.5. Bản chất hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại Bệnh viện .................
15
1.1.6. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế ở
bệnh viện tuyến tỉnh ....................................................................................... 16
1.1.7. Nguyên tắc sử dụng đạt hiệu quả trang thiết bị y tế ở bệnh viện.......... 17
1.1.8. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế
tại bệnh viện tuyến tỉnh ................................................................................. 19


4

1.2. Cơ sở thực tiễn về hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện
tuyến tỉnh.......................................................................................................... 22
1.2.1. Các văn bản chính sách qui định về sử dụng trang thiết bị y tế ...... 22


4

1.2.2. Những thành tựu đã đạt được trong việc đầu tư đổi mới v à nâng
cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế ở các bệnh viên trong nước. ........ 22
1.2.3. Những hạn chế trong sử dụng trang thiết bị y tế ở việt Nam ........... 24
1.2.4. Bài học kinh nghiệm sử dụng trang thiết bị y tế trong bệnh viện .... 26
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................... 29
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra ...................................................... 29
2.2. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................ 29
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp ............................................ 29
2.2.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin............................................. 30
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu khảo sát ................................................ 31
2.3. Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đánh giá trong nghiên cứu đề tài ................... 31
2.3.1. Chỉ tiêu phản ánh hiện trạng các TTBYT ............................................. 31
2.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng TTBYT tại Bệnh viện .......... 31
Chương 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN BÃI CHÁY ...................................................... 34
3.1. Khái quát về bệnh viên Bãi Cháy .......................................................... 34
3.1.1. Lịch sử hình thành ............................................................................... 34
3.1.2. Chức năng nhiệm vụ của bệnh viện Bãi Cháy .................................. 34
3.1.3. Tổ chức bộ máy ................................................................................... 36
3.1.4. Nguồn nhân lực ................................................................................. 38
3.1.5. Kết quả hoạt động tài chính của bệnh viện Bãi Cháy ........................... 41
3.2. Thực trạng sử dụng và hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh
viên Bãi Cháy .................................................................................................. 41
3.2.1. Hiện trạng sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viên Bãi Cháy .............. 41
3.2.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng TTBYT tại bệnh viên Bãi Cháy ................ 58
3.3. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng TTBYT tại
bệnh viện Bãi Cháy ......................................................................................... 65
3.3.1. Nhân tố bên ngoài ................................................................................. 65
3.3.2. Nhân tố bên trong bệnh viện ................................................................. 66
3.4. Đánh giá chung hiệu quả sử dụng TTBYT tại bệnh viên Bãi Cháy ........ 78
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


5

3.4.1. Những kết quả đạt được ........................................................................ 78
3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân ....................................................................... 79
Chương 4: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SƯ DUNG
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN BÃI CHÁY ...................... 82
4.1. Định hướng, mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế
tại bệnh viên Bãi Cháy .................................................................................... 82
4.1.1. Định hướng hoạt động tại bệnh viên Bãi Cháy..................................... 82
4.1.2. Mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng TTBYT tại Bệnh viện Bãi Cháy ......
83
4.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sư dung tr ang thiết bị tại bệnh
viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh ..................................................................... 84
4.2.1. Giải pháp 1:Nâng cao tần suất sử dụng các trang thiết bị y tế chủ
yếu tại bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh ................................................ 84
4.2.2. Giải pháp 2 Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc quản lý và sử
dụng TTBYT .................................................................................................. 86
4.2.3. Đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ sử dụng TTB Y tế .................. 87
4.2.4. Giải pháp 4: Tăng cường đổi mới đầu tư TTB y tế phù hợp với tiến
bộ của ngành.................................................................................................... 89
4.2.5. Giải pháp 5: Huy động mọi nguồn vốn để mua sắm TTB y tế của
bệnh viện ......................................................................................................... 90
4.3. Kiến nghị ................................................................................................. 90
4.3.1. Đối với Bộ y tế ...................................................................................... 90
4.3.2. Đối với sở y tế tỉnh Quảng Ninh ........................................................... 91
4.3.3. Đối với Bệnh viện Bãi Cháy ................................................................. 91
KẾT LUẬN.................................................................................................... 93
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 95

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


6

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DN

: Doanh nghiệp

KCB

: Khám chữa bệnh

TBYT

: Thiết bị y tế

TCCB

: Tổ chức cán bộ

TMCP

: Thương mại cổ phần

TSCĐ

: Tài sản cố định

TTBYT

: Trang thiết bị y tế

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


vii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Tổng hợp số mẫu khảo sát .............................................................. 29
Bảng 3.1. Tình hình cán bộ viên chức của bệnh viện qua các năm ................ 39
Bảng 3.2. Phân bổ nhân lực của Bệnh viện năm 2014 ................................... 40
Bảng 3.3. Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động tài chính của Bệnh viện
Bãi Cháy.......................................................................................... 41
Bảng 3.4. Chủng loại TTBYT được trang bị và khả năng đáp ứng của
bệnh viện Bãi Cháy ......................................................................... 42
Bảng 3.5. Tình hình đầu tư trang thiết bị chủ yếu đối với khoa Ngoai
tổng hợp và khoa Ngoại chấn thương ............................................. 44
Bảng 3.6. Nguồn vốn mua sắm TTBYT của bệnh viện Bãi Cháy qua các năm .
49
Bảng 3.7. Trang thiết bị y tế được mua sắm từ nguồn NSNN ở Bệnh
viện Bãi Cháy.................................................................................. 52
Bảng 3.8. Tỷ lệ khấu hao và hạn mức khấu hao các loại TTBYT chủ yếu
tại Bệnh viện Bãi Cháy năm 2014 .................................................. 54
Bảng 3.9. Kết quả kiểm tra tỷ lệ khấu hao và mức khấu hao một số
TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy năm 2014 ..................................... 55
Bảng 3.10. Kết quả và hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế qua việc
thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện Bãi Cháy năm 2014 .............. 59
Bảng 3.11. Tần suất sử dụng một số TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy
năm 2014 ............................................................................... . 61
Bảng 3.12. Đánh giá về chất lượng TTBYT ở Bệnh viện Bãi Cháy .............. 62
Bảng 3.13. Hiệu quả sử dụng TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy.................... 64
Bảng 3.14. Chất lượng lao động khoa lâm sàng ............................................. 67
Bảng 3.15. Chất lượng lao động các khoa cận lâm sàng ................................ 68
Bảng 3.16. Chỉ tiêu khảo sát tình hình sử dụng TTBYT tại bệnh viện Bãi
Cháy (n: 52) .................................................................................... 69
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


8

Bảng 3.17. Kết quả công tác kiểm kê số lượng TTBYT nhập về qua các
năm...... 72
Bảng 3.18. Đánh giá về quản lý nguồn nhập TTBYT .................................... 74
Bảng 3.19. Đánh giá từ cán bộ CNV về công tác quản lý sử dụng TTBYT
của Ban giám đốc bệnh viện ........................................................... 76
Bảng 4.1. Dự kiến nâng cao tần suất sử dụng của một số TTBYT bệnh
viện Bãi Cháy................................................................................. 85

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


9

DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ
Hình 1.1. Đường giới hạn khả năng sản xuất.................................................. 12
Sơ đồ 3.1. Tổ chức của Bệnh viện bai Chay ................................................... 36
Biểu đồ 3.1. Tổng nguồn vốn mua sắm TTBYT quản lý theo loại nguồn vốn ....
49
Biểu đồ 3.2. Đánh giá của bệnh nhân về chất lượng TTBYT tại bệnh viện... 63
Biểu đồ 3.3. Các thủ tục khi nhập TTBYT (ĐVT: %).................................... 73

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
Bệnh Viện Bãi Cháy (Bai Chay Hospital) là bệnh viện đa khoa hạng
II tuyến tỉnh nằm trong hệ thống y tế nhà nước có nhiệm vụ thực hiện các
kỹ thuật chăm sóc sức khỏe cho người dân, được Ủy ban nhân dân tỉnh
Quảng Ninh phê duyệt và triển khai 640 giường bệnh có đầy đủ các
chuyên khoa. Năm 2012, Bệnh viện đã được Chủ tịch nước trao tặng
Huân chương lao động hạng Nhì cho những thành tích đã đạt được trong 5
năm (2007-2011). Với tập thể trên 600 cán bộ, viên chức và người lao
động luôn mong muốn cung cấp dịch vụ khám, điều trị, chăm sóc người
bệnh toàn diện một cách chuyên nghiệp và chất lượng cao nhất , chính vì
vậy bệnh viện cần một lượng trang thiết bị Y tế rất lớn và đa dạng. Trang
thiết bị y tế bao gồm các thiết bị, dụng cụ, vật tư, phương tiện vận chuyển
chuyên dụng phục vụ cho hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân
và du khách. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội c ủa đất nước, đặc biệt
trong giai đoạn công nghiê p hóa, hiện đại hóa hiện nay nhu cầu chăm sóc
sức khỏe nhân dân, du khách đòi hỏi chất lượng ngày càng cao. Trang
thiết bị y tế (TTBYT) là một trong nhưng yếu tố quan trọng quyết định
hiệu quả, chất lượng công tác y tế, hỗ trợ tích cực cho thầy thuốc trong
công tác phòng bệnh và chữa bệnh. Do vậy, lĩnh vực trang thiết bị y tế cần
được tăng cường đẩu tư cả về số lượng và chất lượng, nhằm đảm bảo tính
khoa học, đồng bộ và hiệu quả trong điều trị bệnh nhân.
Trang thiết bị y tế hiện đại hỗ trợ đắc lực cho cán bộ, nhân viên y tế
trong chuẩn đoán, điều trị có hiệu quả các căn bệnh phức tạp, hiểm nghèo.
Hiện nay trên thế giới do sự phát triển khoa học kỹ thuật ngày càng cao và
ứng dụng các công nghệ từ lĩnh vực điện tử Y sinh nên đã cho ra các
TTBYT hiện đại chuyên sâu phục vụ chuẩn đoán và điều trị đạt kết quả
cao như các TTBYT: máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy chụp cắt lớp đa
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


2

dãy dựng hình, siêu âm doppler màu 3D, 4D, dao mổ Gammar, máy gia
tốc điều trị ung thư, máy sinh hóa, huyết học tự động, máy điện tim, máy
phaco mổ mắt, máy rửa tay tự động, hệ thống hấp sấy tiệt trùng, bàn mổ,
dụng cụ trung phẫu, đại phẫu; trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
ngành y tế, TTBYT đã và đang được nghiên cứu phát triển, sử dụng và đang
hỗ trợ tích cực cho các nhà y dược học không ngừng thu được những kì tích
lớn lao trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại và thách thức lớn
trong thực tế hoạt động của ngành y tế về lĩn h vực trang thiết bị y tế. Do
Việt Nam là một nước còn nghèo, nền kinh tế đang phát triển, nguồn ngân
sách cho y tế của nước ta còn hạn chế, trong nh iều năm qua TTBYT ở
Việt Nam đươc cung cấp từ nhiều nguồn viện trợ khác nhau nhưng không
được đánh giá đúng nhu cầu nên có tình trạng vừa thừa vừa thiếu, chưa
đồng bộ và lạc hậu so với các nước trong khu vực. Tình trạng này sẽ ảnh
hưởng trực tiếp đến chẩn đoán, điều trị và theo dõi bệnh tật, ảnh hưởng
đến hiệu quả sử dụng các trang thiết bị y tế trong bệnh việ n
Được sự quan tâm của Đảng và nhà nước, trong hơn hai mươi năm
đổi mới vư a qua, ngành y tế đã đầu tư nâng cấp TTBYT cho các cơ sở y
tế. Trong đó đặc biệt quan tâm tới đến các đơn vị y tế tuyến tỉnh và tuyến
cơ sở gần dân, nhằm đem lại hiệu quả sử dụng trang thiết bị, tạo công
bằng trong chăm sóc sức khỏe, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, tạo
niềm tin cho nhân dân. Các đơn vị y tế tuyến tỉnh và các tuyến dưới đã
được cung cấp TTBYT, dụng cụ cần thiết để phục vụ công tác chăm sóc
sức khỏe ban đầu.
Từ năm 2005 đến nay, cơ sở vật chất cũng như TTBYT của bệnh
viện Bãi Cháy được cung cấp từ nhiều nguồn: Ngân sách nhà nước , Trái
phiếu Chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương; Nguồn vốn sự
nghiệp y tế; Nguồn kết dư Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để đầ u tư
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


3

trang thiết bị y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế; Quỹ phát triển
hoạt động sự nghiệp của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; từ đề án xã hội
hóa Y tế, Tài trợ của ngân hàng TMCP Công Thương ..
Do đó, trong quản lý và sử dụng TTBYT hiện tại của bệnh viện Bãi
Cháy còn nhiều bất cập, chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Do mỗi lần
nâng cấp cơ sở vật chất từ nguồn vốn khác lại có các yêu cầu khác nhau
cũng như được cấp các TTBYT khác nhau không có tính đồng bộ, còn
mang tính chồng chéo, lạc hậu. Về đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý sử
dụng, bảo hành, bảo dưỡng TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy còn không
đồng đều, vừa thiếu về số lượng, và còn hạn chế về trình độ chuyên môn.
Cho nên hiệu quả sử dụng TTBYT còn thấp và không đồng đều, chưa đảm
bảo chất lượng và hiệu quả của công tác khám chữa bệnh (KCB).
Sử dụng TTBYT có hiệu quả sẽ nâng cao chất lượng KCB tại bệnh
viện Bãi Cháy, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế, từ đó thu
hút người dân tới KCB, góp phần làm giảm sự quá tải cho bệnh viện tuyến
trên, đồng thời người dân được hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay
tại tuyến tỉnh, vì vậy giảm được chi phí không cần thiết . Việc này rất có ý
nghĩa đối với người nghèo, những người bệnh tại vùng sâu vùng xa, ở xa
so với những bệnh viện lớn tuyến trên có tran g bị kỹ thuật tiên tiến, hiện
đại. Do đó, việc nâng cao hiệu quả sử dụng TTBYT tại Bênh viên Bãi
Cháy là hết sức cần thiết.
Xuất phát từ những lý do trên, tôi thực hiện nghiên cứu đề tài :
“Nâng cao hiêu qua sư dung trang thiết bị Y tế tại bệnh viện Bãi Cháy
tỉnh Quảng Ninh” làm luận văn thạc sĩ .
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
Trên cơ sở đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế
tại bệnh viện Bãi Cháy, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu qua sử
dụng trang thiết bị y tế tạ i bệnh viện Bãi Cháy trong thời gian tới.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


4

2.2. Mục tiêu cụ thể
Hệ thống hóa một số vấn đề về cơ sở lý luâ n và thực tiễn về hiệu
quả sử dụng trang thiết bị y tế tuyến tỉnh.
Đánh giá thực trạng tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng trang
thiết bị y tế tại bệnh viện Bãi Cháy;
Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu qua sử dụng
trang thiết bị y tế tại bệnh viện Bãi Cháy trong thời gian tới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu trực tiếp của đề tài là việc sử dung trang
thiết bị y tế và hiệu quả sử dụng TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy.
- Điều tra khảo sát ban lãnh đạo bệnh viện, các trưởng phó khoa,
phòng, các cán bộ công nhân viên liên quan đến quản lý TTBYT, các
bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được sử d ụng TTBYT của bệnh viện
Bãi Cháy.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2.1. Phạm vi về nội dung
Nghiên cứu các vấn đề về hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại
Bệnh viê n Bãi Cháy; đánh giá thực trạng tình hình sử dụng TTBYT;
những điểm mạnh yếu, cơ hội và thách th ức đối với công tác quản lý
TTBYT; các yếu tổ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng TTBYT; đề xuất giải
pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy.
3.2.2. Phạm vi không gian
Nghiên cứu tại Bệnh viê n Bãi Cháy.
3.2.3. Phạm vi thời gian
Đề tài được nghiên cứu từ năm 2012 đến năm 2014.
Thời gian thu thập dữ liệu sơ cấp thực hiện từ tháng 9 đến tháng 11
năm 2014.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


5

Thời gian thu thập dữ liệu thứ cấp thực hiện từ tháng 11/2014 đến
tháng 03 năm 2015, các giải pháp đề xuất đến năm 2015, định hướng đến
năm 2020.
4. Ý nghĩa khoa học của luận văn
- Luận văn là công trình khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn thiết
thực, là tài liệu để nghiên cứu, tham khảo về hiệu quả sử dụng TTBYT tại
bệnh viện Bãi Cháy trong thời gian tới. Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích và
đánh giá thực tiễn từ đó đề xuất sử dụng TTBYT phù hợp để nâng cao hiệu
quả sử dụng tại các khoa phòng của bệnh viện Bãi Cháy.
- Định hướng tập trung đầu tư TTBYT để phát triển một số chuyên
khoa mũi nhọn trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và khả năng phát triển của
bệnh viện để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng TTBYT,
đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân trong tỉnh
và các vùng phụ cận.
5. Bố cục của luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo l uận văn được kết cấu
thành 04 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả sử dụng trang
thiết bị y tế tại bệnh viện tuyến tỉnh.
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận.
Chương 4: Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y
tế tại bệnh viên Bãi Cháy.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


6

Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
TẠI BỆNH VIỆN
1.1. Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng trang thiết bị Y tế tại bệnh viện
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm trang thiết bị Y tế
1.1.1.1. Khái niệm trang thiết bị y tế
Theo Thông tư số 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2014 của Bộ Y tế thì
trang thiết bị y tế được giải thích như sau [8]:
Trang thiết bị y tế là các loại thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất kể cả
phần mềm cần thiết, được sử dụng riêng lẻ hay phối hợp với nhau phục vụ
cho con người nhằm mục đích [8]:
- Ngăn ngừa, chẩn đoán, điều trị, làm giảm nhẹ bệnh tật hoặc bù đắp
tổn thương;
- Kiểm tra, thay thế, sửa đổi, hỗ trợ phẫu thuật trong quá trình khám
bệnh, chữa bệnh;
- Hỗ trợ hoặc duy trì sự sống;
- Kiểm soát sự thụ thai;
- Khử trùng trong y tế (không bao gồm hoá chất, chế phẩm diệt côn
trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế );
- Vận chuyển chuyên dụng phục vụ cho hoạt động y tế;
Bên cạnh đó một số tài liệu cũng cho rằng: Trang thiết bị y tế là một
loại hàng hoá đặc biệt, chủng loại đa dạng, luôn được cập nhật ứng dụng các
tiến bộ khoa học công nghệ mới, thế hệ công nghệ luôn thay đổi.
1.1.1.2. Đặc điểm trang thiết bị Y tế
Trang thiết bị Y tế có thể được chia làm hai loại : Y dụng cụ và thiết
bị, nhiều loại TTBYT hiện đại đang được sử dụng trong lĩnh vực khám
chữa bệnh cho con người. Việc ứng dụng khoa học cộng nghệ, đã giúp
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


7

cho việc chuẩn đoán, điều trị bệnh một cách nhanh chóng, chính xác, an
toàn, hiệu quả. TTBYT còn giúp cho người thầy thuốc thêm vững tin và
yên tâm trong công việc khám chữa bệnh, đồng thời còn giúp cho người
bệnh thêm lạc quan, hi vọng hơn với việc đẩy lùi căn bệnh đang điều trị .
Mỗi loại trang thiết bị y tế có đặc điểm ri êng và được sử dụng linh
hoạt cho các đối tượng khác nhau. Đặc điểm TTBYT thể hiện:
Trang thiết bị y tế theo giá trị: loại thông dụng như vật tư tiêu hao,
công cụ dụng cụ và loại là tài sản cố định thường là hiện đại nên có giá trị
cao, đắt tiền. Nó được sản xuất gắn liền với thành tựu của khoa học tiên tiên
về khám chữa bệnh như máy xạ trị gia tốc, cộng hương từ, chụp cắt lớp...
Trang thiết bị y tế theo nguồn hình thành: Tại bệnh viện tuyến ti nh
được hình thành từ nhiều nguồn vốn khác nhau, trong đó có từ ngân sách
nhà nước, các loại viện trợ, quỹ phát triển khoa học và tự mỗi đơn vị mua
sắm, liên doanh liên kết, xã hội hóa.
Trang thiết bị y tế bao gồm nhiều loại khác nhau có tính năng sử
dụng khác nhau:
Loại thiết bị cá nhân: TTBYT được sử dụng tại tư gia (Homecare).
Đây là một phương cách vừa đáp ứng nhu cầu cấp bách vừa đặt nền tảng
cho một nền tảng y tế hiện đại.
Loại TTBYT đơn giản: Đây là loại thiết yếu đơn giản, dễ sử dụng,
kết hợp với các thiết bị khác được sử dụng trong bệnh viện, đặc biệt là
đơn vị y tế nhỏ.
Loại TTBYT chuyên dùng trong các bệnh viện yêu cầu người sử
dụng phải am hiểu kỹ thuật tính năng vận hành, kiểm tra theo dõi các
thông số.
Loại thiết bị nghiên cứu: Đây là những thiết bị đáp ứng nhu cầu
trong các phòng nghiên cứu khoa học. Mặc dù hiệu quả kinh tế không
phát huy được ngay nhưng đây là cách hỗ trợ và xây dựng một hướng phát
triển lâu dài, nhằm tăng cường năng lực cho bệnh viện.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


8

Trang thiết bị y tế luôn đòi hỏi người sử dụng phải cập nhật và nâng
cao trình độ thường xuyên.
1.1.2. Phân loại trang thiết bị y tế theo chức năng hoạt động
Trang thiết bị y tế bao gồm tất cả các dụng cụ, thiết bị kỹ thuật, phương
tiện vận chuyển, vật tư chuyên dụng và thông dụng phục vụ cho các hoạt
động phòng bệnh, khám và chữa bệnh của ngành y tế [9]. Dựa vào các nội
dung chuyên môn của y học, ngày nay người ta có thể phân ra 10 nhóm
TTBYT như sau:
- Nhóm I: Thiết bị chẩn đoán hình ảnh bao gồm các thiết bị đặc trưng là:
Máy chụp X-Quang các loại, máy chụp cắt lớp điện toán, chụp cộng hưởng từ,
chụp mạch số hoá xoá nền, máy chụp cắt lớp positron (PET/CT), máy siêu âm .
..
- Nhóm II: Thiết bị chẩn đoán điện tử sinh lý bao gồm các loại máy: Máy
điện tâm đồ (ECG), điện não đồ (EEG), điện cơ đồ, máy đo lưu huyết não....
- Nhóm III: Thiết bị labo xét nghiệm bao gồm các thiết bị như máy đếm
tế bào, máy ly tâm....
- Nhóm IV: Thiết bị cấp cứu hồi sức, gây mê, phòng mổ bao gồm các
thiết bị như máy thở, máy gây mê, máy theo dõi (monitoring), máy tạo nhịp
tim, máy sốc tim, dao mổ điện, thiết bị tạo oxy....
- Nhóm V: Thiết bị vật lý trị liệu như điện phân, điện sóng ngắn, tia
hồng ngoại, laser trị liệu....
- Nhóm VI: Thiết bị quang điện tử y tế như Laser CO2, Laser YAG, Nd,
Ho, Laser hơi kim loại, phân tích máu bằng Laser....
- Nhóm VII: Thiết bị đo và điều trị chuyên dùng như máy đo công năng
phổi, đo thính giác, tán sỏi ngoài cơ thể, gia tốc điều trị ung thư, thiết bị
cường nhiệt, máy chạy thận nhân tạo....
- Nhóm VIII: Các thiết bị từ y tế Phương Đông như máy dò huyệt,
massage, châm cứu, điều trị từ phổi....
- Nhóm IX: Nhóm thiết bị điện tử y tế thông thường dùng ở gia đình như
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


9

huyết áp kế điện tử, nhiệt kế điện tử, máy chạy khí rung, điện tim....

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


10

- Nhóm X: Nhóm các loại thiết bị thông dụng phục vụ trong các cơ sở y
tế như thiết bị thanh tiệt trùng, máy giặt, trung tâm quản lý thông tin (hệ thống
máy tính), xe ôtô cứu thương, lò đốt rác thải y tế, khu xử lý nước thải....
Ngoài phân loại có tính chất tương đối trên đây, để đảm bảo sự thống
nhất trong toàn ngành, Bộ trưởng Bộ y tế đã ban hành danh mục thiết bị y tế
cụ thể được sử dụng trong lĩnh vực chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
1.1.3. Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu cho Bệnh viện Đa khoa
tuyến tỉnh
Để tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước về lĩnh vực TTBYT, Bộ
trưởng Bộ y tế đã ký quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 về việc
ban hành danh mục TTBYT tại bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh. Danh mục
TTBYT do Bộ y tế ban hành đối với bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh phân bổ
theo các khoa như sau :
- TTBYT khoa Khám bệnh gồm 41 loại.
- TTBYT khoa Cấp cứu hồi sức gồm 105 loại.
- TTBYT khoa Nội tổng hợp gồm 75 loại.
- TTBYT khoa Nội tim mạch lão khoa gồm 72 loại.
- TTBYT khoa truyền nhiễm gồm 72 loại.
- TTBYT khoa Lao gồm 74 loại.
- TTBYT khoa Da liễu gồm 69 loại.
- TTBYT khoa Thần kinh gồm 76 loại.
- TTBYT khoa Tâm thần gồm 68 loại.
- TTBYT khoa Y học cổ truyền gồm 67 loại.
- TTBYT khoa Nhi gồm 73 loại.
- TTBYT khoa Ngoại tổng hợp gồm 73 loại.
- TTBYT khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức gồm 114 loại.
- TTBYT khoa Phụ sản gồm 103 loại.
- TTBYT khoa Tai mũi họng gồm 82 loại.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


11

- TTBYT khoa Răng hàm mặt gồm 83 loại.
- TTBYT khoa Mắt gồm 95 loại.
- TTBYT khoa Vật lý trị liệu phục hồi chức năng gồm 87 loại.
- TTBYT khoa Ung bướu gồm 66 loại.
- TTBYT khoa Huyết học truyền máu gồm 51 loại.
- TTBYT khoa Hoá sinh gồm 49 loại.
- TTBYT khoa Vi sinh gồm 61 loại.
- TTBYT khoa Chẩn đoán hình ảnh gồm 34 loại.
- TTBYT khoa Thăm dò chức năng gồm 35 loại.
- TTBYT khoa nội soi gồm 25 loại.
- TTBYT khoa Giải phẫu bệnh gồm 31 loại.
- TTBYT khoa Chống nhiễm khuẩn gồm 23 loại.
- TTBYT khoa Dược gồm 40 loại.
- TTBYT khoa Dinh dưỡng gồm 16 loại.
- TTBYT Phòng Kế hoạch tổng hợp gồm 12 loại.
- TTBYT Phòng Y tá gồm 5 loại.
- TTBYT Phòng Vật tư thiết bị y tế gồm 24 loại.
- TTBYT Phòng Tổ chức cán bộ gồm 5 loại.
- TTBYT Phòng Hành chính quản trị gồm 32 loại.
- TTBYT Phòng Tài chính kế toán gồm 8 loại.
- Trang thiết bị chung và dự phòng gồm 56 loại.
Dựa vào các danh mục của bộ Y tế ban hành mà các bệnh viện Đa
khoa tuyến tỉnh, cán bộ được giao công tác quản lý vật tư – trang thiết bị
của các bệnh viện cần xây dựng các mẫu biểu, sổ sách theo dõi, cập nhật
hàng hóa hàng tháng và báo cáo tình hình thay đổi TTBYT cho cấp trên.
1.1.4. Khái niệm về hiệu quả
Đối với tất cả các cơ quan, đơn vị kinh tế, các đơn vị sản xuất kinh
doanh hoạt động trong nền kinh tế thị trường, với các cơ chế quản lý khác
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


12

nhau, nhưng trong mỗi giai đoạn phát triển của nó cũng có các mục tiêu khác
nhau. Trong cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay, mọi doanh nghiệp đều có
mục tiêu bao trùm lâu dài là tối đa hóa lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu này
mọi doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh và phát
triển doanh nghiệp thích ứng với các biến động của thị trường, phải thực hiện
việc xây dựng các kế hoạch kinh doanh, các phương án kinh doanh, phải kế
hoạch hóa các hoạt động của doanh nghiệp và đồng thời tổ chức thực hiện
chúng một cách có hiệu quả [1].
Trong quá trình tổ chức xây dựng và thực hiện các hoạt động của mình,
các đơn vị, các tổ chức đều phải luôn luôn kiểm tra đánh giá tính hiệu quả của
chúng. Để hiểu được phạm trù hiệu quả kinh tế hoạt động sản xuất , hiệu quả
sử dụng các nguồn lực thì trước tiên chúng ta tìm hiểu xem hiệu quả kinh tế
nói chung là gì.
Từ trước đến nay có rất nhiều tác giả đưa ra các quan điểm khác nhau về
hiệu quả kinh tế:
Theo P.Samuellson và W.Nordhaus thì "hiệu quả sản xuất diễn ra khi
xã hội không thể tăng sản lượng một cách hàng loạt hàng hóa mà không cắt
giảm một loạt hàng hóa khác. Một nền kinh tế có hiệu quả nằm trên giới hạn
khả năng sản xuất của nó".
Tổng quát, đường giới hạn khả năng sản xuất cho biết sản lượng tối đa
của hai (hay nhiều) sản phẩm có thể sản xuất được với một số lượng tài
nguyên nhất định [11].
Thực chất của quan niệm này là đề cập đến khía cạnh phân bổ có hiệu
quả các nguồn lực của nền sản xuất xã hội. Việc phân bổ và sử dụng các
nguồn lực sản xuất trên đường giới hạn khả năng sản xuất sẽ làm cho nền
kinh tế có hiệu quả cao. Có thể nói mức hiệu quả ở đây mà tác giả đưa ra là
cao nhất, là lý tưởng và không có mức hiệu quả cao hơn nữa.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


13

Hình 1.1. Đường giới hạn khả năng sản xuất
- Hai tác giả Wohe và Doring lại đưa ra hai khái niệm về hiệu quả kinh
tế. Đó là hiệu quả kinh tế tính bằng đơn vị hiện vật và hiệu quả kinh tế tính
bằng đơn vị giá trị. Theo hai ông thì hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau:
"Mối quan hệ tỷ lệ giữa sản lượng tính theo đơn vị hiện vật (kg, chiếc …) và
lượng các nhân tố đầu vào (đơn vị thiết bị, nguyên vật liệu, giờ lao động…)
được gọi là tính hiệu quả có tính chất kỹ thuật hay hiện vật", "Mối quan hệ tỷ
lệ giữa chi phí kinh doanh phải chi ra trong điều kiện thuận lợi nhất và chi phí
kinh doanh thực tế phải chi ra được gọi là tính hiệu quả xét về mặt giá trị" và
"để xác định tính hiệu quả về mặt giá trị người ta còn hình thành tỷ lệ giữa
sản lượng tính bằng tiền và các nhân tố đầu vào tính bằng tiền". Khái niệm
hiệu quả kinh tế tính bằng đơn vị của hai ông chính là năng suất lao động,
máy móc thiết bị và hiệu suất tiêu hao vật tư, còn hiệu quả tính bằng giá trị là
hiệu quả hoạt động quản trị chi phí.
- Theo các tác giả khác:
Có một số tác giả cho rằng hiệu quả kinh tế được xác định bởi quan hệ
giữa tỷ lệ tăng lên của hai đại lượng kết quả và chi phí. Các quan điểm này
mới chỉ đề cập đến hiệu quả của phần tăng thêm chứ không phải của toàn bộ
phần tham gia vào quy trình kinh tế.
Một số quan điểm lại cho rằng hiệu quả kinh tế được xác định bởi tỷ số
giữa kết quả nhận được và chi phí bỏ ra để có được kết quả đó. Điển hình cho
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×