Tải bản đầy đủ

Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật

THIẾT KẾ
VÀ BẢN VẼ KĨ THUẬT


KIỂM TRA BÀI CŨ
Thiết

kế là gì?
 Kể tên các giai đoạn
trong quá trình thiết kế
một sản phẩm?


KIỂM TRA BÀI CŨ
Thiết kế là quá trình hoạt động sáng
tạo của người thiết kế, bao gồm
nhiều giai đoạn.


Hình thành ý tưởng xác định đề tài thiết kế


Thu thập thông tin, tiến hành thiết kế

Làm mô hình chế tạo thử nghiệm

Không đạt

Thẩm định, đánh giá
phương án thiết kế

Lập hồ sơ kỹ thuật

Quá trình thiết kế một sản phẩm


ІІ> BẢN VẼ KĨ THUẬT
1. Các loại bản vẽ kĩ thuật
Bản vẽ kĩ thuật là các thông tin
kĩ thuật được trình bày dưới
dạng đồ họa theo các quy tắc
thống nhất.


ІІ> BẢN VẼ KĨ THUẬT


ІІ> BẢN VẼ KĨ THUẬT


ІІ> BẢN VẼ KĨ THUẬT


ІІ> BẢN VẼ KĨ THUẬT


ІІ> BẢN VẼ KĨ THUẬT

 Có mấy loại bản vẽ kĩ
thuật?ІІ> BẢN VẼ KĨ THUẬT
Có 2 loại bản vẽ kĩ thuật:
+ Bản vẽ cơ khí: Gồm các bản vẽ
liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp
ráp, kiểm tra, sử dụng…các máy
móc và thiết bị.
+ Bản vẽ xây dựng: Gồm các bản
vẽ liên quan đến thiết kế, thi công,
lắp ráp, kiểm tra, sử dụng…các công
trình kiến trúc và xây dựng.


ІІ> BẢN VẼ KĨ THUẬT
2. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật


ІІ> BẢN VẼ KĨ THUẬT
1: Trình bày các nội dung cơ bản
của công việc thiết kế.
2: Tìm hiểu quá trình thiết kế một
sản phẩm đơn giản được sản
xuất ở địa phương.
3: Ở mỗi giai đoạn thiết kế
thường dùng loại bản vẽ nào?


THE END!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×