Tải bản đầy đủ

bài phát biểu hay nhất trong ngày 16

3 Bài phát biểu nhân ngày quốc tế
thiếu nhi 1/6 hay và ý nghĩa
Để có một chương trình quốc tế thiếu nhi 1/6 thật sôi động, hào hứng dành cho các
em thiếu nhi nhân ngày l ễ đặc biệt này, qu ả th ật không ph ải là vi ệc d ễ dàng m ột chút
nào. Đây cũng chính là vấn đề mà đã khiến nhiều quý vị ph ụ huynh, ban lãnh đạo
nhà trường và nhiều tổ chức khác hiện nay cảm thấy băn khoăn: phải làm sao để t ổ
chức một buổi lễ thật t ươi vui, th ật b ổ ích, phù h ợp v ới t ư duy phát tri ển c ủa các em
thiếu nhi? Và trong đó bài phát bi ểu về ngày 1/6 hay và ý ngh ĩa nh ất c ũng là m ột
trong những yếu t ố quan tr ọng t ạo nên s ự thành công cho b ất c ứ bu ổi l ễ nào. Chính
vì thế, hôm nay các bạn hãy cùng Toplist tìm hi ểu về những bài phát bi ểu nhân ngày
quốc tế thiếu nhi 1/6 hay và ý nghĩa nhất nhé!

1

0

Bài phát biểu nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 (số 1)
Kính thưa cać đông
̀ chí lanh
̃ đao
̣

Kính thưa các đồng chí đaị biêu
̉
Thưa cać bâc̣ phụ huynh và toan
̀ thể các em thiếu nhi thân mến!

Lời đâu
̀ tiên, thay mặt cho Ban thường vụ Huyên
̣ Đoan,
̀ xin gưi đên
́ cać đông
̀ chi ́ lanh
̃ đao,
̣ các
đồng chí đaị biêu,
̉ quý bâc̣ phụ huynh và toan
̀ thể các em thiếu nhi lời chuć sức khoẻ và hanh
̣
phuc.
́

Kinh
́ thưa cać đông
̀ chi!́

Vào rạng sáng ngày 1-6-1942, bọn phát xít Đức bao vây làng Li- đi-x ơ (Ti ệp Kh ắc). T ại đây,
chúng đã tàn sát dã man 66 người và đưa 104 em thi ếu nhi vào tr ại t ập trung, co ́ 88 em đã b ị
chết trong các phòng hơi độc, nhiêu
̀ em khác bị đưa đi làm tay sai cho b ọn phát xít. Hai n ăm
sau, ngày 10-6-1944, bọn phát xít Đức l ại bao vây thị tr ấn Ô-ra- đua (Pháp), chúng d ồn 400
người vào nhà thờ, trong đó có nhiều phụ nữ và h ơn 100 tr ẻ em, phóng h ỏa đốt cháy m ột cách
thảm thương.
Căm phẫn trước tội ác dã man của phát xít Đức, cả loài ng ười ti ến b ộ trên toàn th ế gi ới đã k ịch
liệt lên án và đấu tranh để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. Sau khi phát xít Đức b ị đánh b ại, Nhà
nước Tiệp Khắc đã cho xây dựng lại làng Li-đi-xơ và Đài tưởng niệm để kh ắc sâu t ội ác của b ọn
phát xít. Tháng 12-1949, Liên hiệp Hội phụ nữ Á Phi họp ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã đề nghị và


được Liên đoàn phụ nữ Dân chủ thế giới nhất trí chọn ngày 1-6 hàng n ăm làm ngày Qu ốc t ế
Thiếu nhi, nhằm nhắc nhở nhân dân toàn th ế gi ới nh ớ đến vụ thảm sát Li- đi-x ơ và Ô-ra- đua c ủa
bọn phát xít Đức. Từ đó đến nay, những tổ chức phụ n ữ thanh niên ở các n ước đã l ấy ngày 1 6 làm ngày biểu dương lực lượng đấu tranh chống các thế lực gây chi ến tranh để b ảo v ệ h ạnh


phúc cho các bà mẹ và trẻ em trên thế giới.

Kính thưa các đồng chí!

Trong những năm qua, việc bao
̉ vê,̣ chăm sóc và giao
́ duc̣ cho trẻ em đã được các cấp uỷ Đảng,
chinh
́ quyên,
̀ các ban, ngành, đoàn thể đặc bi ệt quan tâm. Đã tao
̣ nhiêu
̀ điêu
̀ kiên
̣ thuân
̣ l ợi vê ̀
mặt hoc̣ tâp
̣ cung
̃ như vui chơi giaỉ tri ́ cho cać em. Vi ̀ vâỵ trẻ em hôm nay được ch ăm soć h ơn,
lo lắng hơn, có nhiêu
̀ cơ hôị và điêu
̀ kiên
̣ hơn để phat́ triên.
̉ Tuy nhiên, bên canh
̣ nh ững m ặt
thuân
̣ lợi âý thì vân
̃ con
̀ môṭ số mặt tôn
̀ taị như: tinh
̀ trang
̣ bao
̣ lực tre ̉ em, tre ̉ em bi ̣ xâm haị tinh
̀
duc,
̣ trẻ em bị boć lôṭ sức lao đông,
̣
lang thang vân
̃ con
̀ xaỷ ra.

Với tinh thân,
̀ nhằm nâng cao nhân
̣ thức cua
̉ cać câp,
́ cać nganh
̀ và toan
̀ xa ̃ hôị vê ̀ công tać tre ̉
em; đông
̀
thời tao
̣ điêu
̀ kiên
̣ cho cać em có môṭ caí têt́ va ̀ mua
̀ he ̀ t ươi vui đâỳ bô ̉ ich,
́
Ban
Thường vụ Huyên
̣ Đoan
̀ đã phôí hợp với Phong
̀ Lao đông
̣ thương binh va ̀ xã hôị huyên
̣ đê ̉ tô ̉
chức chương trinh
̀ Vui têt́ thiêu
́ nhi năm 2014.

Kinh
́ thưa cać đông
̀ chi!́

"Trẻ
em
như
Biết
ăn,
ngủ,
biết
Chẳng
may
vận
Trẻ em cũng phải lầm than cực lòng"...

búp
học
nước

trên
hành


gian

cành
ngoan
nan

Trong muôn vàn tình thân yêu của Bác Hồ vĩ đại dành cho nhân dân, có một tình yêu lớn dành
cho thiếu niên nhi đồng. Thiếu niên và nhi đồng luôn luôn được Bác dành cho m ột tình th ương
yêu đặc biệt. Những lời dạy và bài viết của Người dành cho lứa tuổi thiếu nhi được xem như một
trong những di sản vô giá của dân tộc và thế hệ trẻ nước ta. Đó cũng chính là nh ững quan đi ểm,
phương hướng mà Đảng, Nhà nước ta đã và sẽ tiếp tục l ấy đó làm ph ương châm để giao
́ d ục,
rèn luyện thế hệ măng non của đất nước.

Thưa cać đông
̀ chi!́
Sau một năm học căng thẳng thì mùa hè chính là lúc để các em thi ếu niên, nhi đồng vui ch ơi,
thư giãn. Và đây cũng là khoảng thời gian mà các em rời xa maí trường và thi ếu s ự qu ản lý c ủa


thầy cô giao,
́ vì thế dễ dân
̃ đên
́ những tai nan
̣ thương tiêc,
́ nhất là tai nạn đuối nước. Nh ằm giảm
thiểu các tai nạn đáng tiếc, tôi mong rằng các cấp, các ngành và gia đình th ường xuyên ch ăm lo,
giao
́ duc̣ và bao
̉ vệ cać em, tổ chức nhiêu
̀ hoaṭ đông
̣ hâp
́ dân
̃ để thu hut́ cać em, không đê ̉ cać
em tham gia tắm sông, suối, ao, hồ khi không biết bơi ho ặc không có ng ười l ớn đi cùng. Mùa hè
cũng là mùa phát triển của các loại bệnh trong đó có b ệnh tay, chân, mi ệng và b ệnh thu ỷ đậu vì
vậy các bậc phụ huynh nên thường xuyên quan tâm, chăm sóc sức kho ẻ của các em.

Với sự chung tay, chung s ức cua
̉ cać câp,
́ cać nganh
̀ và toan
̀ xa ̃ hôi,̣ tôi tin t ưởng r ắng tre ̉ em
cua
̉ xã Sông Hinh sẽ có một ngày Têt́ thiêu
́ nhi vui vẻ và môṭ mua
̀ hè đâỳ hanh
̣ phuc.
́ Cu ối cùng,
xin kính cać đông
̀ chí lanh
̃
đao,
̣ cać đông
̀ chi ́ đaị biêu,
̉ quý bâc̣ phu ̣ huynh dôì dao
̀ s ức kho ẻ.
Chúc các em thiêu
́ nhi luôn trang
̀ đâỳ niêm
̀ vui.

Trân trong
̣ cam
̉ ơn!

2
Bài phát biểu nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 (số 2)
Kính thưa các vị đại biểu
Thưa các bậc phụ huynh, các cháu thiếu niên, nhi đồng yêu quý!

Hôm nay, hoà trong không khí vui tươi, ph ấn kh ởi c ủa hàng tri ệu thi ếu niên, nhi đồng trong c ả
nước đón tết thiếu nhi năm 20XX, tôi rất vui mừng t ới dự bu ổi g ặp m ặt vui t ết thi ếu nhi mùng 1
tháng 6 do Đoàn Thanh niên phối hợp với các ban, ngành, đoàn th ể xã t ổ ch ức cho các cháu
thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.
Kinh
́ thưa cać đông
̀ chi!́

Rạng sáng ngày 1/6/1942, bọn phát xít Đức bao vây làng Li- đi-x ơ (Ti ệp Kh ắc), chúng b ắt 173
người đàn ông, 196 người phụ nữ và trẻ em. Tại đây, chúng đã tàn sát dã man 66 ng ười và đưa
104 em thiếu nhi vào trại tập trung, 88 em đã bị chết trong các phòng h ơi độc, 9 em khác b ị đưa
đi làm tay sai cho bọn phát xít. Làng Li-đi-x ơ không còn m ột bóng ng ười. Hai n ăm sau, ngày
10/6/1944, bọn phát xít Đức lại bao vây thị trấn Ô-ra- đua (Pháp), chúng d ồn 400 ng ười vào nhà
thờ, trong đó có nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ em, phóng hỏa đốt cháy m ột cách th ảm th ương.
Với trách nhiệm thiêng liêng và cao quý của mình, năm 1949 Liên đoàn Phụ n ữ dân ch ủ Qu ốc t ế
đã quyết định lấy ngày 1/6 hàng năm làm ngày quốc tế bảo vệ thiếu nhi, nh ằm đòi chính ph ủ các


nước phải nhận trách nhiệm về đời sống thiếu nhi, đòi giảm ngân sách quân s ự để t ăng ngân
sách
giáo
dục,
bảo
vệ

chăm
sóc
thiếu
niên,
nhi
đồng.
Tiếp theo, tháng 4/1952 tại Viên (Thủ đô nước Áo) đã có cuộc h ọp qu ốc t ế b ảo v ệ thi ếu nhi. H ội
nghị này đã yêu cầu tất cả chính phủ các nước đặt ra pháp luật cho n ước mình nh ằm đảm b ảo
hạnh phúc cho các bà mẹ và trẻ em, đòi cấm dùng những phát minh khoa h ọc vào m ục đích
chiến
tranh.
Đến năm 1955, đại hội các bà mẹ của hầu hết các nước trên thế gi ới h ọp t ại Mátxc ơva (Nga) đã
tố cáo bọn đế quốc âm mưu gây lại chiến tranh và kêu gọi các bà m ẹ kh ắp n ăm châu si ết ch ặt
thêm hàng ngũ đấu tranh cho một nền hoà bình bền v ững trên đất n ước.
Từ đó đến nay, những tổ chức phụ nữ thanh niên ở các nước đã l ấy ngày 1/6 làm ngày bi ểu
dương lực lượng đấu tranh chống các thế lực gây chiến tranh để b ảo v ệ h ạnh phúc cho các bà
mẹ và trẻ em trên thế giới.

Kính thưa các đồng chí!

Ở nước ta, ngay sau khi giành được độc lập, ngày 1/6 và Tết Trung thu (15/8 âm lịch) hàng năm
đã thật sự trở thành ngày hội vui chơi tưng bừng của thiếu nhi cả n ước. Ngày Qu ốc t ế Thi ếu nhi
đầu tiên (1/6/1950) trong giai đoạn cuộc kháng chi ến ch ống th ực dân Pháp c ủa dân t ộc ta đang
trải qua thời kỳ cam go ác liệt nhất, nhưng Bác H ồ kính yêu v ẫn luôn ngh ĩ t ới thi ếu nhi c ả n ước,
Bác
gưi
thư
chúc
mừng
các
cháu
thiếu
niên,
nhi
đồng.
Bác viết: “Bác thương các cháu lắm, Bác hứa với các cháu r ằng đến ngày đánh đu ổi h ết gi ặc
Pháp, kháng chiến thành công, Bác cùng Chính phủ và các đoàn th ể s ẽ c ố g ắng làm cho các
cháu dần dần được no ấm, được vui chơi, được học hành, được vui s ướng…”.
Từ đó về sau, hàng năm cứ đến ngày Tết thiếu nhi và Tết Trung thu, thiếu nhi cả nước ta lại hân
hoan đón thư chúc mừng của Bác Hồ. Bác Hồ luôn hết s ức quan tâm, d ạy b ảo các cháu nên
người, trong đó 5 Điều Bác dạy thiếu niên nhi đồng đã tr ở thành n ội dung giáo d ục đối v ới Đội
Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Kính thưa các đồng chí!

Con người ai cũng có những tuổi thơ khác nhau, nh ưng nh ững ngày Tết thiếu nhi, hay tết trung
thu luôn khắc ghi những kỷ niệm êm đềm về tuổi th ơ trong sáng. Và dù cho ta có đi đâu làm gì,
vẫn luôn nhớ về tuổi thơ ấy. Chính vì thế, hãy dành cho trẻ nhỏ những ký ức th ật đẹp đẽ v ề tu ổi
thơ, hãy để cho các cháu được vui chơi, tận hưởng niềm hạnh phúc của mình. Và mong r ằng
những buổi lễ kỷ niệm, những buổi văn nghệ như ngày hôm nay sẽ ph ần nào đó giúp các em
hiểu được ý nghĩa của ngày quốc tế thiếu nhi và cũng đừng quên ch ăm ngoan h ọc t ập th ật
giỏi không phụ lòng cha mẹ thầy cô, để mai này trở thành những công dân tốt, xây dựng đất
nước phát triển.


Thưa

cać

đông
̀

chi!́

Sau một năm học căng thẳng thì mùa hè chính là lúc để các em thiếu niên, nhi đồng vui chơi,
thư giãn. Và đây cũng là khoảng thời gian mà các em rời xa maí trường và thiếu sự quản lý của
thầy cô giao,
́ vì thế dễ dân
̃ đên
́ những tai nan
̣ thương tiêc,
́ nhất là tai nạn đuối nước. Nh ằm giảm
thiểu các tai nạn đáng tiếc, tôi mong rằng các cấp, các ngành và gia đình thường xuyên ch ăm lo,
giao
́ duc̣ và bao
̉ vệ cać em, tổ chức nhiêu
̀ hoaṭ đông
̣ hâp
́ dân
̃ để thu hut́ cać em, không đê ̉ cać
em tham gia tắm sông, suối, ao, hồ khi không biết bơi ho ặc không có ng ười l ớn đi cùng. Mùa hè
cũng là mùa phát triển của các loại bệnh trong đó có b ệnh tay, chân, mi ệng và b ệnh thu ỷ đậu vì
vậy các bậc phụ huynh nên thường xuyên quan tâm, ch ăm sóc s ức kho ẻ c ủa các em.
Với sự chung tay, chung s ức cua
̉ cać câp,
́ cać nganh
̀ và toan
̀ xa ̃ hôi,̣ tôi tin t ưởng r ắng tre ̉ em
cua
̉ xã Sông Hinh sẽ có một ngày Têt́ thiêu
́ nhi vui vẻ và môṭ mua
̀ hè đâỳ hanh
̣ phuc.
́ Cu ối cùng,
xin kính cać đông
̀ chí lanh
̃
đao,
̣ cać đông
̀ chi ́ đaị biêu,
̉ quý bâc̣ phu ̣ huynh dôì dao
̀ s ức kho ẻ.
Chúc
các
em
thiêu
́
nhi
luôn
trang
̀
đâỳ
niêm
̀
vui.
Trân trong
̣ cam
̉ ơn!

3
Bài phát biểu cảm tưởng của học sinh nhân ngày 1/6
Kính thưa: Quý đại biểu, quý thầy cô và các bạn thân mến.

Hàng năm cứ đến ngày 1/6 là chúng ta lại hân hoan chào đón m ột ngày l ễ th ật tr ọng đại. M ột
ngày mà tất cả tình yêu thương của mọi người dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Và đặc biệt
trong ngày 1/6 năm nay chúng em vinh d ự được đón ti ếp s ự có m ặt của quý cô chú các ngành
trong Huyện, trong xã và đặc biệt là sự có mặt của h ơn 100 bạn là h ọc sinh c ủa các tr ường
trong Huyện về đây cùng chung vui nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6.

Đại diện cho các bạn em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các cô chú lãnh đạo đã giành
thời gian tổ chức cho chúng em một ngày l ễ thật là vui tươi và b ổ ích v ới nhi ều quà bánh và tình
yêu thương.

Trong không khí vui tươi của buổi lễ hôm nay, các b ạn ơi! chúng ta không th ể nào quên hình
ảnh của những bạn nhỏ của 2 làng Li –đi – xơ và O-Ra -đua đã bò b ọn phát xít Đức tàn sát dã
man.

Được như ngày hôm nay chúng ta vô cùng biết ơn s ự lãnh đạo của Đảng và Bác H ồ đã đem l ại
cho chúng em cơm no áo mặc và được đến trường. Chúng em không th ể nào quên công ơn c ủa


quý thầy cô, quý cô chú đã tranh thủ mọi ngu ồn cho chúng em. Chúng em nguy ện s ẽ c ố g ắng
học tập thật giỏi để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu Bác Hồ kính yêu.

Cuối cùng em xin chúc cho quý đại biểu, quý thầy cô d ồi dào s ức kh ỏe, chúc các b ạn có m ột
ngày lễ, một mùa hè vui tươ i và bổ ích.

Xin trân trọng kính chào.
Bài phát biểu cảm tưởng của học sinh nhân ngày 1/6

Trên đây là top 3 bài phát biểu nhân ngày qu ốc tế thiếu nhi 1/6 hay và ý ngh ĩa nh ất.
Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×