Tải bản đầy đủ

Pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phi nông nghiệp không phải đất ở và tài sản gắn liền với đất từ thực tiễn quận long biên, thành phố hà nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SỸ
CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ

PHÁP LUẬT VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI
ĐẤT Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TỪ THỰC
TIỄN QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN THẾ ANH

HÀ NỘI - 2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SỸ


PHÁP LUẬT VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ
DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở VÀ
TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TỪ THỰC TIỄN QUẬN
LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN THẾ ANH

CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ: 8380107

TS. VŨ QUANG

HÀ NỘI - 2018


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết
quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được sử dụng để bảo vệ một học
vị nào.
Tôi cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được
cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ nguồn gốc.
Hà Nội, ngày…. tháng…. năm 2018
Tác giả luận văn

Nguyễn Thế Anh

i


LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình hoàn thành luận văn, tôi đã nhận được sự giúp đỡ, đóng góp
của nhiều cá nhân và tập thể.
Tôi xin trân trọng cảm ơn sự hướng dẫn trực tiếp và quý báu của thầy giáo
TS. Vũ Quang, của các thầy cô giáo trong Khoa Đào tạo sau Đại học - Trường Đại
học Mở
Tôi xin trân trọng cảm ơn UBND quận Long Biên, Phòng Tài nguyên và
Môi trường quận Long Biên, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh quận
Long Biên đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình thực hiện
luận văn.
Tôi xin trân trọng cảm ơn gia đình, người thân đã động viên tôi trong quá


trình thực hiện luận văn.
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2018

Tác giả luận văn

Nguyễn Thế Anh

ii


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN
LIỀN VỚI ĐẤT VÀ PHÁP LUẬT VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN
KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ........................................................................ 8
1.1 Lý luận về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất ................................................................................... 8
1.1.1 Khái niệm về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản gắn liền với đất .................................................................................. 8
1.1.2 Cơ sở của việc ra đời giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất..................................................................................... 14
1.1.3 Nội dung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ................................ 15
1.2 Lý luận về pháp luật cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu tài sản gắn liền với đất ............................................................................. 17
1.2.1 Cơ sở của việc xây dựng pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất .............................................. 17
1.2.2 Khái niệm và đặc điểm của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất .............................................. 18
1.2.3 Nội dung pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu tài sản gắn liền với đất ............................................................................. 20
1.2.4 Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật về cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất ........................................................................................... 26

iii


1.2.5 Pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và những gợi mở cho
Việt Nam ......................................................................................................... 30
Chương 2. THỰC TRẠNG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ CẤP GIẤY
CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN
GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐỐI VỚI ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI
ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI ...................... 36
2.1. Tổng quan về quận Long Biên ................................................................. 36
2.1.1. Điều kiện tự nhiên – tài nguyên thiên nhiên ......................................... 36
2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ...................................................................... 38
2.1.3. Tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn quận Long Biên............... 40
2.2. Thực trạng công tác cấp Giấy chứng nhận đối với đất phi nông nghiệp
không phải đất ở trên địa bàn quận Long Biên. .............................................. 43
2.2.1 Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấ y chứng nhâ ̣n ....................................... 43
2.2.2. Kết quả cấp Giấy chứng nhận cho đố i với đấ t phi nông nghiêp̣ không
phải là đấ t ở trên địa bàn quận Long Biên ...................................................... 50
2.3 Đánh giá chung ......................................................................................... 56
2.3.1 Những kế t quả đa ̣t đươ ̣c ......................................................................... 56
2.3.2 Những hạn chế, vướng mắc ................................................................... 57
2.3.3 Nguyên nhân .......................................................................................... 58
Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT
VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NÂNG
CAO HIỆU QUẢ THỰC THI TẠI QUẬN LONG BIÊN, TP.HÀ NỘI .. 61
3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất và nâng cao hiệu quả thi hành tại quận Long Biên, Hà Nội. .................... 61
3.1.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất từ thực tiễn thi hành tại quận Long Biên................................................... 61
iv


3.1.2. Định hướng nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất tại quận Long Biên............................................................ 62
3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất và nâng cao hiệu quả thi hành tại quận Long Biên ................................... 64
3.2.1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất từ thực tiễn thi hành tại quận Long Biên .................................................. 64
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất tại quận Long Biên ........................................................... 64
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................................... 70
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 73

v


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
TT

Ký hiệu

Chú giải

1.

BĐS

Bất động sản

2.

CBCC

Cán bộ công chức

3.

GCN

Giấy chứng nhận

4.

GCNQSDĐ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

5.

NSDĐ

Người sử dụng đất

6.

QSDĐ

Quyền sử dụng đất

7.

SDĐ

Sử dụng đất

8.

TBCN

Tư bản chủ nghĩa

9.

TN&MT

Tài nguyên và Môi trường

10.

UBND

Ủy ban nhân dân

11.

VPĐKĐĐ

Văn phòng đăng ký đất

vi


DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Hiện trạng sử dụng đất tại quận Long Biên .............................................40
Bảng 2.2: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ........................................................41
Bảng 2.3: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp ..................................................42
Bảng 2.4: Kết quả cấp Giấy chứng nhận đối với đất trụ sở cơ quan, công trình, sự
nghiệp .......................................................................................................50
Bảng 2.5: Kết quả cấp Giấy chứng nhận đối với đất an ninh, quốc phòng ..............51
Bảng 2.6 : Kế t quả cấ p Giấ y chứng nhâ ̣n đố i với đấ t cơ sở tôn giáo, tiń ngưỡng trên
địa bàn quận Long Biên ...........................................................................55

vii


DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Sơ đồ vi ̣trí quận Long Biên ......................................................................37
Hình 2.2: Cơ cấu sử dụng đất tại quận Long Biên ....................................................41

viii


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc
biệt trong nông nghiệp, lâm nghiệp; là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng cơ sở
kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh - quốc phòng; là thành phần quan trọng hàng đầu của
môi trường sống. Trong nền kinh tế thị trường, đất đai còn là nguồn lực, nguồn vốn to
lớn để phát triển đất nước. Ở Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại
diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Tuy nhiên, trên thực tế Nhà nước không trực
tiếp sử dụng đất mà giao cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng (gọi chung là
người sử dụng đất). Để đất đai sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả là phát huy được
vai trò đặc biệt quan trọng của nó thì Nhà nước phải có cơ chế công nhận và bảo hộ
quyền tài sản của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đối với đất đai thông qua việc cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (gọi chung là Giấy
chứng nhận). Việc cấp Giấy chứng nhận (GCN) được ghi nhận trong Luật đất đai năm
2013 là một đảm bảo pháp lý của Nhà nước đối với người sử dụng đất. Các quy định về
cấp GCN được xây dựng, sửa đổi, bổ sung và từng bước hoàn thiện nhằm tạo cơ sở
pháp lý cho việc cấp GCN cho người sử dụng đất. Dẫu vậy, bên cạnh những kết quả đạt
được việc thực thi pháp luật về cấp GCN còn bộc lộ một số tồn tại như chưa hoàn thành
việc cấp GCN trong phạm vi cả nước theo đúng kế hoạch đề ra, các quy định về cấp
GCN còn chưa hợp lý. Để đưa ra giải pháp khắc phục thì cần thiết phải nghiên cứu đánh
giá có hệ thống, toàn diện lĩnh vực này.
Quận Long Biên có tổng diện tích tự nhiên là 5.993,0288 ha, mật độ dân số bình
quân 3.320 người/km2, .nằm ở cửa ngõ phía Đông Bắc của Thủ đô Hà Nội, là một trong
9 quận nội thành của Thành phố Hà Nội. Long Biên được đánh giá là một quận có điều
kiện thuận lợi, dư địa để phát triển. Trong nền kinh tế thị trường khi đất đai càng có giá
thì người sử dụng đất càng nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc cấp GCN trong việc đảm
bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Về phía cơ quan Nhà nước thì cấp GCN là một
trong những nội dung về quản lý đất đai, nó giúp Nhà nước nắm bắt kịp thời tình trạng
pháp lý của từng thửa đất, tính hợp pháp của việc sử dụng đất. Tuy nhiên, để cấp GCN,
1


các cơ quan Nhà nước phải những công việc mang tính chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ
như đo đạc, xác định ranh giới, mốc giới thửa đất, xác định nguồn gốc, thời điểm sử
dụng đất ….Đây là công việc không hề đơn giản do sự biến động của quá trình sử dụng
đất qua các thời kỳ. Mặt khác, cấp GCN liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người sử
dụng đất song công tác này phải tuân thủ các quy định về điều kiện, căn cứ, thẩm
quyền, trình tự, thủ tục ….nhằm đảm bảo tính chính xác của việc sử dụng đất.
Xuất phát từ tình hình thực tế trên, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Pháp luật về
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phi nông nghiệp không phải đất ở và tài sản
gắn liền với đất từ thực tiễn quận Long Biên, thành phố Hà Nội”
2. Tình hình nghiên cứu đề tài

Pháp luật về cấp GCNQSDĐ là một chế định cơ bản của pháp luật đất đai.
Đây là lĩnh vực thu hút sự quan tâm tìm hiểu của giới luật học nước ta. Thời gian
qua đã có nhiều công trình khoa học về vấn đề này được công bố mà tiêu biểu phải kể
đến một số công trình cụ thể sau: Nguyễn Quang Học (2004), Các vấn đề pháp lý về
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học
Luật Hà Nội; Phạm Thu Thủy (2005), Một số vấn đề về cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất theo Luật Đất đai 2003, Tạp chí Luật học, số 3; Trần Luyện (2004),
“Một số ý kiến về đẩy mạnh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, Tạp
chí Ngân hàng; Nguyễn Thị Thập (2011), “Quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá
nhân dưới khía cạnh quyền tài sản tư theo pháp luật Việt Nam”, luận văn Thạc sĩ
luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; Đặng Anh Quân (2011), “Hệ thống
đăng ký đất đai theo pháp luật đất đai Việt Nam và Thụy Điển”, luận án Tiến sĩ Luật
học, Khoa Luật, Đại học Lund, Thụy Điển và Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí
Minh; Nguyễn Thị Minh (2013), “Hoàn thiện pháp luật về cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia
đình, cá nhân - luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội; Nguyễn
Minh Tuấn (2011), Đăng ký bất động sản- Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb
Chính trị quốc gia, Hà Nội; Phùng Văn Ngân (2008), “Bàn về giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; Phạm Hữu Nghị (2009), “Giấy
2


chứng nhận quyền sử dụng đất ghi cả tên họ, tên vợ và họ tên chồng: Một số vấn đề
đặt ra”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; Doãn Hồng Nhung (2007), “Nữ quyền và
quan hệ giữa vợ chồng - nhìn từ khía cạnh pháp lý của giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất trong Luật đất đai năm 2003”, Tạp chí Luật học; Trần Thị Hồng (2009),
“Quan hệ vợ chồng trong đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và đất ở Thực trạng và các yếu tố tác động”, Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới; Trần
Quang Huy (2009), Pháp luật đất đai Việt Nam hiện hành nhìn từ góc độ bảo đảm
quyền của người sử dụng đất, Tạp chí Luật học, số 8; Nguyễn Quang Tuyến,
Nguyễn Xuân Trọng “Bàn về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất”, Kỷ yếu Hội
thảo khoa học “65 năm thành lập ngành quản lý đất đai” do Tổng cục Quản lý đất đai
- Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, Hà Nội - tháng 10/2010; Nguyễn Quang
Tuyến (2003), “Địa vị pháp lý người sử dụng đất trong các giao dịch dân sự,
thương mại về đất đai”, luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật, Hà Nội
..v.v..
Các công trình trên đây đã giải quyết được một số vấn đề lý luận và thực tiễn
liên quan đến đề tài luận văn bao gồm: Một là, phân tích khái niệm, đặc điểm và ý
nghĩa của GCNQSDĐ; Hai là, phân tích lịch sử hình thành và phát triển của
pháp luật về cấp GCNQSDĐ; Ba là, đánh giá thực trạng pháp luật về cấp
GCNQSDĐ và đưa ra kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về cấp GCNQSDĐ…
Tuy nhiên, nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng pháp luật về cấp GCNQSDĐ đặc biệt là
cấp GCNQSD Đ đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới khía cạnh lý
luận và thực tiễn tại quận Long Biên một cách có hệ thống, toàn diện đặt trong sự
tham chiếu với Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì dường
như vẫn còn thiếu một công trình như vậy. Trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu
của các công trình khoa học liên quan đến đề tài đã công bố, luận văn đi sâu tìm
hiểu thực trạng pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở tại quận
Long Biên hiện nay.

3


3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1 Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu tổng quát của luận văn là nêu được thực trạng và đề
xuất giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về cấp GCN quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liề với đất đối với đất phi nông nghiệp không phải là
đất ở và nâng cao hiệu quả thi hành tại quận Long Biên.
3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tìm hiểu những quy định chung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; cơ sở pháp lí của
việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để
làm cơ sở cho việc nghiên cứu các quy định của pháp luật thực định về cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
- Phân tích và đánh giá các quy định của pháp luật thực định về cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.
- Tìm hiểu thực trạng về công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền
sử đất và tài sản gắn liền với đất tại Quận Long Biên, TP Hà Nội.
- Xác định các yếu tố bất cập, khó khăn đến công tác quản lý và cấp giấy chứng
nhận tại Quận Long Biên, TP Hà Nội.
- Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về cấp GCN và nâng
cao hiệu quả thi hành.

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
4.1 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài tập trung vào các nội dung chủ yếu sau đây:
- Các quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng, hoàn thiện pháp luật đất
đai nói chung và các bảo đảm pháp lý về quyền sử dụng đất nói riêng trong điều
kiện kinh tế thị trường ở nước ta;
- Các quy định của Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành
về cấp GCNQSDĐ;
4


- Các quy định của quận Long Biên về tổ chức thực hiện pháp luật về cấp
GCNQSDĐ.
- Hệ thống lý thuyết, trường phái học thuật về cấp GCNQSDĐ.
- Thực tiễn thi hành pháp luật về cấp GCNQSDĐ tại quận Long Biên …
4.2 Phạm vi nghiên cứu
Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có phạm vi
rất rộng, được áp dụng đối với nhiều chủ thể sử dụng đất khác nhau, với nguồn gốc sử
dụng đất không giống nhau.
Mặt khác, hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn
liền với đất không chỉ thuần tuý là xem xét các yếu tố, các điều kiện, các quy trình, thủ
tục đối với đất, mà còn phải xem xét bao gồm quyền sử dụng đất đó có tài sản là nhà ở,
các công trình và các tài sản trên đất hay không. Từ đó để xác định cách thức cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện
như thế nào. Vì vậy, trong phạm vi là một luận văn thạc sĩ, với thời gian hạn hẹp nên tác
giả chỉ tập trung nghiên cứu vấn đề Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu tài sản gắn liền với đất đối với chủ thể là các tổ chức đang sử dụng đất phi nông
nghiệp không phải đất ở.
Theo đó, luận văn sẽ tập trung nghiên cứu những nội dung cơ bản nhất như: Các
nguyên tắc, điều kiện, nội dung và thẩm quyền cấp giấy, trình tự, thủ tục và các xử lí phát
sinh trong quá trình thực hiện việc cấp giấy chứng nhận. Trong quá trình nghiên cứu,
chúng tôi có đánh giá và lồng ghép bằng những dẫn chứng cụ thể trên thực tế, những ưu
và nhược điểm trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất; nêu những giải pháp và phương hướng để đẩy mạnh công tác cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ
chức.
5. Phương pháp nghiên cứu
Để giải quyết các nội dung nghiên cứu và mục đích đề tài đặt ra, luận văn sử dụng
chủ yếu các phương pháp nghiên cứu sau đây:
- Phương pháp luận nghiên cứu khoa học biện chứng duy vật lịch sử của Chủ
5


nghĩa Mác – Leenin;
- Phương pháp hệ thống, phân tích, phương pháp lịch sử, đánh giá, tổng hợp được
sử dụng để nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản của pháp luật về cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
- Phương pháp thống kê: Thu thập số liệu về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, thống kê diện tích đất đai trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- Phương pháp so sánh: Thông qua số liệu thu thập được, so sánh giữa các vùng,
các khu vực; so sánh giữa từng giai đoạn, từng thời điểm khác nhau; so sánh việc áp
dụng, thực thi pháp luật về vấn đề nghiên cứu với các địa bàn khác, từ đó đưa ra nhận
xét phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài.
- Phương pháp phân tích và tổng hợp: Tổng hợp chi tiết biến động đất đai theo
từng giai đoạn; dựa trên các tài liệu, số liệu thu thập được tiến hành phân tích vấn đề,
tổng hợp vấn đề nhằm đưa ra những khái quát, nhận xét, kết luận có độ tin cậy, thuyết
phục.

6. Ý NGHĨA LUẬN VĂN VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN
VĂN
6.1 Ý nghĩa lý luận
Luận văn đã hệ thống hóa, bổ sung và góp phần phát triển cơ sở lý luận và
thực tiễn của pháp luật về cấp GCNQSDĐ ở nước ta.
6.2 Ý nghĩa thực tiễn
Luận văn đánh giá thực trạng pháp luật về cấp GCN quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất
ở và thực tiễn thi hành tại quận Long Biên, đưa ra các kiến nghị nhằm góp phần
hoàn thiện pháp luật về cấp GCNQSDĐ và nâng cao hiệu quả thi hành tại quận
Long Biên.

7. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận
6


văn được cơ cấu gồm 03 chương:
Chương 1. Lý luận về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Chương 2. Thực trạng thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với đất phi nông nghiệp không
phải là đất ở trên địa bàn quận Long Biên, TP.Hà Nội
Chương 3. Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất và nâng cao hiệu quả thi hành tại quận Long
Biên, TP.Hà Nội

7


Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤP GIẤY CHỨNG
NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ
Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ PHÁP
LUẬT VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG
ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN
LIỀN VỚI ĐẤT
1.1 Lý luận về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất
1.1.1 Khái niệm về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản gắn liền với đất
1.1.1.1. Quan niệm về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong các văn bản pháp luật đất đai; đặc biệt kể từ
khi Luật đất đai năm 1993 được ban hành. Thuật ngữ này tiếp tục được đề cập trong Luật
đất đai năm 2003 và Luật đất đai năm 2013. Xét dưới góc độ học thuật, khái niệm
GCNQSDĐ, QSH nhà ở và tài sản gắn liền với đất được giới khoa học pháp lý nước ta xem
xét, tìm hiểu và có một số cách giải thích về thuật ngữ này như sau:

- Theo Luật đất đai năm 2013: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của
người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” [38,
tr. 4].

- Giáo trình Luật đất đai xuất bản năm 2010 của Trường Đại học Luật Hà Nội
quan niệm: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư Nhà nước cấp cho người
sử dụng đất để họ được hưởng mọi quyền lợi hợp pháp về đất đai và được Nhà nước
8


bảo hộ khi quyền của họ bị xâm phạm” [42, tr.150].

- Theo Từ điển Luật học do Viện Khoa học Pháp lý (Bộ Tư pháp) biên soạn
năm 2006: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận do cơ quan nhà
nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp
của người sử dụng đất”[17,tr.302].

- Theo Từ điển Giải thích Thuật ngữ Luật học của Trường Đại học Luật Hà Nội:
“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Chứng thư pháp lý đầy đủ xác nhận mối quan hệ
hợp pháp giữa Nhà nước và người sử dụng đất”[41, tr.35] v.v.
Như vậy, mặc dù có những quan niệm khác nhau về GCNQSDĐ, QSH tài sản
gắn liền với đất trong sách, báo pháp lý ở nước ta song giới luật học đều thống nhất với
nhau ở điểm GCNQSDĐ, QSH tài sản gắn liền với đất là chứng thư pháp lý do Nhà
nước cấp cho người sử dụng đất để công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất của họ là hợp pháp.
1.1.1.2. Đặc điểm của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất
Tìm hiểu về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
( sau đây gọi chung là GCN), tác giả rút ra một số đặc điểm cơ bản sau đây:
Thứ nhất, GCN là một loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền - được pháp
luật quy định - đó là Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm phát hành thống
nhất trong phạm vi cả nước. Giấy này được Nhà nước cấp cho người sử dụng đất, sở
hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất khi họ đáp ứng các điều kiện theo quy
định của pháp luật.
Thứ hai, GCN là kết quả hay là sản phẩm “đầu ra” của quá trình kê khai, đăng ký
đất đai, điều tra, đo đạc, khảo sát, thống kê đất đai, lập bản đồ địa chính. Điều này có
nghĩa là cấp GCN là công việc không hề đơn giản. Để có thể cấp GCN cho một chủ thể
sử dụng đất, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thẩm tra hồ sơ, xác định rõ
nguồn gốc sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất; diện tích đất, chủ sử dụng đất, mục đích
sử dụng đất; xác định rõ ranh giới, vị trí, hình thể thửa đất, tọa độ gốc cũng như tính ổn
định lâu dài của việc sử dụng đất v.v nhằm đảm bảo sự chính xác, khách quan và không có
9


sự tranh chấp về đất đai với các chủ sử dụng đất lân cận. Trên cơ sở xác minh, thu thập
đầy đủ các thông tin về thửa đất thì mới có cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền
cấp GCN nhằm xác định tính hợp pháp của việc sử dụng đất cho một chủ thể. Do đó, GCN
là kết quả cuối cùng của một loạt các thao tác nghiệp vụ của quá trình kê khai, đăng ký
đất đai, điều tra, đo đạc, khảo sát, thống kê đất đai, lập bản đồ địa chính.
Thứ ba, cấp GCN là một biểu hiện của việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu
toàn dân về đất đai của Nhà nước. Điều này có nghĩa là không phải bất cứ tổ chức, cá
nhân nào cũng có thẩm quyền cấp GCN mà theo quy định của pháp luật đất đai chỉ có
cơ quan thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai có thẩm quyền mới
được cấp GCN. Các cơ quan này bao gồm UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện. Hơn
nữa, việc cấp GCN phải theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền, điều kiện, đối tượng v.v được
pháp luật quy định rất chặt chẽ.
Thứ tư, việc cấp GCN là hoạt động vừa mang tính pháp lý vừa mang tính kỹ
thuật, nghiệp vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tính pháp lý thể hiện khi cấp GCN, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải tuân
thủ các quy định về đối tượng, điều kiện, nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục v.v
do pháp luật quy định.

- Tính kỹ thuật, nghiệp vụ thể hiện để có thể cấp GCN cho người sử dụng đất,
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thẩm tra, xác minh hồ sơ, nguồn gốc và quá trình
sử dụng đất v.v cũng như các quy trình kỹ thuật, định mức kỹ thuật được thực hiện bởi
cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp việc là cơ quan tài nguyên và môi trường. Các quy
trình kỹ thuật, định mức kỹ thuật được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành dưới
dạng văn bản quy phạm pháp luật là thông tư, quyết định để áp dụng thống nhất giữa
các địa phương trong cả nước.
1.1.1.3. Ý nghĩa của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất không
chỉ có ý nghĩa đối với Nhà nước mà còn có ý nghĩa đối với người sử dụng đất, cụ thể:
- Ý nghĩa của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
10


với đất đối với Nhà nước
Tìm hiểu về GCNQSDĐ, QSH tài sản gắn liền với đất tác giả thấy rằng giấy này
có ý nghĩa quan trọng đối với Nhà nước, cụ thể:
Thứ nhất, cấp GCN là cơ sở để Nhà nước thực hiện chức năng quản lý đối với
đất đai. Cấp GCN là một hoạt động quản lý nhà nước đối với đất đai nhằm bảo vệ lợi ích
của Nhà nước cũng như lợi ích cộng đồng. Ý nghĩa này được nhìn nhận ở các khía cạnh
khác nhau.
Một là, cấp GCN là một trong những cơ sở quan trọng giúp Nhà nước xây dựng,
điều chỉnh chính sách đất đai cũng như thực hiện nội dung quản lý nhà nước về đất đai.
Thông qua hoạt động xem xét và cấp GCN, Nhà nước nắm bắt được thông tin về tình
hình sử dụng đất đai trong phạm vi toàn quốc, từ đó phân tích, đánh giá việc thực hiện
chính sách đất đai, đề xuất chiến lược quản lý và SDĐ có hiệu quả.
Hai là, hoạt động này giúp cho công tác quy hoạch sử dụng đất, thống kê đất đai
diễn ra thuận lợi, tiết kiệm chi phí và thời gian. Chưa làm tốt công tác cấp GCN thì
không thể phân biệt được diện tích đất nào thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân,
hộ gia đình, phần diện tích nào là do lấn, chiếm v.v. Chưa xác định được một cách cụ
thể trường hợp nào là sử dụng đất hợp pháp, trường hợp nào thuộc diện không hợp pháp
để có cơ chế xử lý thích hợp. Chính điều này gây không ít khí khăn cho Nhà nước khi
thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Thứ hai, hoạt động cấp GCN tạo lập nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đặc biệt
là ngân sách địa phương. Cấp GCN là hoạt động đem lại nguồn thu cho ngân sách nhà
nước. Có thể khẳng định rằng, qua việc cấp GCN, Nhà nước sẽ có đầy đủ thông tin
phục vụ cho việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền sử
dụng đất, tiền cho thuê đất và lệ phí địa chính v.v. Đây là một khoản thu không nhỏ cho
ngân sách nhà nước trong điều kiện hằng năm Nhà nước phải chi ra một khoản tài chính
khá lớn để đầu tư cho công tác quản lý đất đai. Quy định cụ thể về cấp GCN sẽ góp
phần khắc phục tình trạng thu từ đất ít hơn đầu tư cho đất, thể hiện rõ định hướng “lấy
đất nuôi đất” của Nhà nước.
Thứ ba, hoạt động cấp GCN giúp Nhà nước theo dõi và kiểm soát các giao dịch đất đai
11


của người sử dụng đất nhằm minh bạch và công khai hóa thị trường bất động sản. Nhà nước
thông qua hoạt động cấp GCN, sẽ kiểm soát được các giao dịch đất đai của các chủ thể
sử dụng đất. Hiện nay các giao dịch đất đai diễn ra một cách sôi động, đặc biệt ở các
thành phố lớn. Thực tế có sự tồn tại hai loại giao dịch: giao dịch hợp pháp và giao dịch
bất hợp pháp, ví dụ như: chuyển nhượng QSDĐ không làm thủ tục nhằm mục đích trốn
thuế; chuyển QSDĐ không đủ điều kiện; buôn bán QSDĐ kiếm lời v.v. Các giao dịch
ngầm đó đã tạo nên những cơn sốt đất ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, dẫn đến sự
tích tụ đất đai và phân hóa giàu nghèo trong xã hội. Chính vì vậy cần phải có sự quản lý,
điều tiết kịp thời của Nhà nước để từng bước đưa các giao dịch đất đai ngầm nằm dưới sự
kiểm soát của pháp luật. Hơn nữa, cấp GCN được xem như một cơ chế do Nhà nước đề
ra nhằm xác lập sự an toàn pháp lý cho cả hai phía: Nhà nước với người sử dụng đất và
giữa những người sử dụng đất với nhau
- Ý nghĩa của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất đối với người sử dụng đất
Thứ nhất, việc cấp GCN là đảm bảo pháp lý để người sử dụng đất yên tâm khai
thác, đầu tư lâu dài trên đất. Trong một thời gian dài nền kinh tế nước ta được quản lý
bởi cơ chế kế hoạch hóa, tập trung quan liêu bao cấp nên đất đai không được thừa nhận
có giá. Kể từ khi chuyển đổi sang nền kinh tế thì đất đai mới được trả lại những giá trị
ban đầu vốn có của nó. Trong điều kiện đất đai ở nước ta thuộc sở hữu toàn dân do Nhà
nước đại diện chủ sở hữu song trên thực tế Nhà nước không trực tiếp chiếm hữu, sử
dụng đất mà giao đất, cho thuê đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu
dài. Để giải phóng mọi năng lực sản xuất của người lao động và làm cho người sử dụng
đất yên tâm, gắn bó lâu dài với đất đai thì Nhà nước phải có cơ chế pháp lý bảo hộ
quyền sử dụng đất của người sử dụng thông qua việc cấp GCN.
Thứ hai, cấp GCN là cơ sở pháp lý để người sử dụng đất thực hiện đầy đủ các
quyền năng mà pháp luật đất đai quy định. Điều 188 Luật đất đai năm 2013 quy định:
"Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho
thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng
đất khi có các điều kiện sau đây:
12


Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường
hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 điều 168 của Luật này …"
Như vậy, chỉ người có quyền sử dụng đất hợp pháp mới được thực hiện các giao
dịch về quyền sử dụng đất. Điều này là hợp lý; bởi lẽ, đất sử dụng hợp pháp có nghĩa là
có đầy đủ, rõ ràng thông tin về nguồn gốc, diện tích, hình thể, mục đích sử dụng và chủ
sử dụng đất v.v thì mới được đem ra trao đổi trên thị trường nhằm bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của người nhận chuyển nhượng, người thuê do họ phải bỏ ra một khoản
tiền không nhỏ cho người sử dụng đất để được quyền tiếp cận, sử dụng đất đai. Tuy
nhiên do việc quản lý và sử dụng đất ở nước ta qua các thời kỳ rất phức tạp cộng với
việc cơ sở dữ liệu, thông tin về đất đai chưa hoàn thiện, đầy đủ nên trên thực tế việc xác
định tính hợp pháp của người sử dụng đất rất khó khăn. Nay với việc người sử dụng đất
được Nhà nước cấp GCN sẽ là cơ sở pháp lý để xác định họ là người sử dụng đất hợp
pháp một cách dễ dàng hơn.
Thứ ba, GCN là một trong những điều kiện để người sử dụng đất được bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Theo Điều 75 Luật đất đai năm 2013, một
trong những điều kiện để người sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà
nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng là họ phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu tài sản khác gắn liền với đất. Người không có GCN khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng
vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công
cộng không được bồi thường mà chỉ có thể được xem xét hỗ trợ một phần thiệt hại.
Thứ tư, GCN là một trong những căn cứ pháp lý để người sử dụng đất tự bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Theo Điều 166 Luật đất đai năm 2013 thì một
trong những quyền chung của người sử dụng đất là được Nhà nước bảo hộ khi người
khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình (khoản 5). Điều này có
nghĩa là người sử dụng đất hợp pháp khi bị người khác xâm phạm quyền và lợi ích
hợp pháp của mình thì có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện yêu cầu các cõ quan nhà
nước có thẩm quyền bảo vệ. Tuy nhiên, họ phải chứng minh trýớc các cõ quan nhà
nước, mình là người sử dụng đất hợp pháp. Cơ sở pháp lý để xác định quyền sử dụng
đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là hợp pháp khi họ được Nhà nước cấp
13


GCNQSDĐ.
1.1.2 Cơ sở của việc ra đời giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất
Tìm hiểu về GCNQSDĐ, tác giả thấy rằng sự ra đời của GCNQSDĐ dựa trên một
số cơ sở chủ yếu sau đây:
Thứ nhất, trong thời kỳ nền kinh tế nước ta được quản lý bởi cơ chế tập trung quan
liêu, bao cấp, kế hoạch hóa cao độ; đất đai không được thừa nhận giá trị mà chỉ được
coi như một thứ phúc lợi xã hội. Nhà nước với tư cách là tổ chức do xã hội lập ra thay
mặt xã hội thực hiện việc phân phối đất đai cho các nhu cầu sử dụng khác nhau của con
người. Pháp luật đất đai ở thời kỳ này nghiêm cấm việc mua bán, chuyển nhượng đất đai,
phát canh thu tô dưới mọi hình thức [33, điều5]. Quan hệ đất đai chỉ đóng khung ở mối
quan hệ theo “chiều dọc” giữa Nhà nước và người sử dụng đất; theo đó, Nhà nước cấp đất
không thu tiền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân. Khi không có nhu cầu sử dụng đất, tổ
chức, cá nhân trả lại đất cho Nhà nước. Như vậy, quyền sử dụng đất với tư cách là quyền
tài sản chưa được thừa nhận chính thức.
Kể từ khi nền kinh tế chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, để giải phóng mọi
năng lực sản xuất của người lao động trong nông nghiệp, Nhà nước thực hiện việc giao
đất, cho thuê đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài (gọi chung là
người sử dụng đất). Họ được chuyển quyền sử dụng đất trong thời hạn giao đất, cho
thuê đất. Như vậy, quyền sử dụng đất trở thành một loại quyền về tài sản. Song để người
sử dụng đất yên tâm gắn bó lâu dài với đất đai; từ đó khuyến khích họ đầu tư bồi bổ, cải
tạo nâng cao hiệu quả sử dụng đất thì quyền sử dụng đất phải được Nhà nước bảo hộ và
đảm bảo về mặt pháp lý thông qua việc họ được cấp GCNQSDĐ.
Thứ hai, với những phân tích, lập luận trên đây, dường như ở nước ta xác lập hình
thức “sở hữu kép” trong lĩnh vực đất đai; theo đó, về mặt chính trị - pháp lý, đất đai
thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu; về mặt thực tế, người sử dụng
đất sở hữu quyền sử dụng đất. Để ghi nhận và bảo hộ quyền sử dụng đất của người sử
dụng đất với tư cách là một quyền về tài sản, pháp luật phải bảo đảm về mặt pháp lý đối
với quyền sử dụng đất thông qua việc cấp GCNQSDĐ. Điều này được quy định trong
14


Luật đất đai năm 2013 “Bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất: 1. Bảo hộ
quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người sử dụng đất; 2. Cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất cho người sử dụng đất khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật…”[38, tr.
12].
Thứ ba, pháp luật đất đai nước ta tiếp cận lý thuyết về vật quyền (quyền đối với
vật) trong quy định các quyền của người sử dụng đất. Mặc dù, đất đai không thuộc sở
hữu của NSDĐ mà thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu song khi
được giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất ổn định lâu dài; họ cũng có
những quyền năng nhất định đối với đất đai bao gồm quyền chiếm hữu, quyền quản lý,
quyền sử dụng đất và được chuyển quyền sử dụng đất. Điều này đảm bảo cho NSDĐ sự
chủ động, tự do nhất định trong việc sử dụng đất, khuyến khích họ đầu tư, bồi bổ, cải tạo
nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai. Như vậy, quyền của người sử dụng đất đối với đất đai
phải được Nhà nước bảo đảm về mặt pháp lý thì họ mới yên tâm gắn bó lâu dài với đất
đai và có sự đầu tư lớn vào đất đai. GCNQSDĐ là sự công nhận và bảo hộ về mặt pháp lý
của Nhà nước đối với quyền tài sản của người sử dụng đất trong lĩnh vực đất đai.
Thứ tư, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao
đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất được chuyển quyền
sử dụng đất, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của luật. Quyền sử dụng đất
được pháp luật bảo hộ”[37, tr.25]. Cụ thể hóa nội dung này của Hiến pháp năm 2013,
Luật đất đai năm 2013 quy định về bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất
(Điều 26); trong đó, có việc Nhà nước cấp GCNQSDĐ. Như vậy, GCNQSDĐ ra đời
như một bảo đảm của Nhà nước nhằm bảo hộ quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân.
1.1.3 Nội dung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Theo Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất (gọi chung là GCN) (sau đây gọi là Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày
19/05/2014) thì nội dung của GCN bao gồm:
Thứ nhất, GCN do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất
15


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×