Tải bản đầy đủ

Báo cáo thiết kế thiết bị hấp thụ hơi methanol

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC


BÀI TẬP LỚN
MÔN: QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ

THIẾT KẾ THÁP MÂM XUYÊN
LỖ HẤP THỤ HƠI METHANOL
TRONG KHÔNG KHÍ

GVHD: ThS. Cao Thanh Nhàn
SVTH:
MSSV:
LỚP: DHHO11A

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2018


LỜI MỞ ĐẦU
Ô nhiễm không khí từ các ngành sản xuất công nghiệp ở nước ta, trong những

năm gần đây đang là vấn đề quan tâm không chỉ của nhà nước mà còn là của toàn
xã hội bởi mức độ nguy hại của nó đ đến lúc báo động.
Bên cạnh nguyên nhân đây l một lĩnh vực còn khá mới mẻ mà chúng ta chưa
thấy hết được mối nguy hiểm của nó đối con người và sinh vật , mặt khác chưa có
hệ thống quản lý môi trường thật sự hoàn chỉnh để có thể kiểm soát , và chưa được
sự chú trọng đáng mức từ phía các nhà sản xuất.
Vì vậy đồ án môn học kỹ thuật xử lý chất thải với nhiệm vụ thiết kế tháp hấp
thụ khí Methanol bằng nước là một trong số những công việc cần làm vo lc này để
giúp giảm thiểu ô nhiễm từ các dạng khí thải.
Em xin chân thành cảm ơn thầy hướng dẫn , các thầy cô bộ môn và các bạn
sinh viên giúp em hoàn thành đồ án này .

Sinh viên thực hiện

1


Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Phần đánh giá:
Nội dung thực hiện:.....................................................................................
Hình thức trìnhbày:
.............................................................................................................................
Tổng hợp kết quả:
.............................................................................................................................
Điểm bằng số: ....................Điểm bằng chữ:
.....................................................
Tp.HCM, ngày……tháng……năm……
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔNGIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)
2


Nhận xét của giáo viên phản biện
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Phần đánh giá:
Nội dung thực hiện:.....................................................................................
Hình thức trình bày:
.............................................................................................................................
Tổng hợp kết quả:
.............................................................................................................................
Điểm bằng số:...............Điểm bằng chữ:
..............................................
Tp.HCM, ngày……tháng……năm……
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

3


4


MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM.............1
1.

2.

Khái niệm.............................................................................................2
1.1.

Hấp thụ...........................................................................................2

1.2.

Các yếu tố phụ thuộc để lựa chọn dung môi...................................2

Cơ sở lí thuyết :....................................................................................3
2.1.

Cơ sở vật lý của quá trình hấp thụ..................................................3

2.2.

Các quá trình cơ bản của quá trình hấp thụ.....................................3

2.3.

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hấp thụ:..................................4

2.3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ:...........................................................4
2.3.2. Ảnh hưởng của áp suất :...........................................................5
2.3.3. Các yếu tố khác:........................................................................5
3.

Tổng quan về hơi methanol..................................................................5
3.1.

Tính chất.........................................................................................5

3.2.

Ứng dụng........................................................................................6

3.3.

Cơ chế nhiễm độc...........................................................................7

3.4.

Cơ sở lý thuyết của các quá trình xử lý hơi methanol.....................7

CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ....................................................8
CHƯƠNG 3:TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG..11
1.

Tính cân bằng vật chất.......................................................................12

2.

Tính toán thiết bị chính.......................................................................13
2.1.

Tính toán các thông số trung bình.................................................13

2.1.1. Tính toán thông số trung bình của pha khí..............................13

5


2.1.2. Độ nhớt của pha khí:...............................................................13
2.1.3. Lưu lượng pha khí trung bình:................................................14
2.1.4. Tính toán thông số trung bình của pha lỏng............................14
2.1.5. Tính đường kính tháp hấp thụ.................................................14
2.1.6. Tính toán hiệu suất và chiều cao tháp.....................................15
2.2.

Tính toán chiều cao của tháp........................................................16

2.2.1. Tính toán thiết kế số lỗ trên mâm...........................................17
2.2.2. Tính toán trở lực.....................................................................17
2.2.3. Chiều cao lớp bọt trên đĩa:......................................................18
CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN CƠ KHÍ............................................................19
1.

Chọn vật liệu:....................................................................................20

2.

Áp suất tính toán:................................................................................21

3.

2.1.

Tính chiều dày thân :....................................................................21

2.2.

Kiểm tra :......................................................................................21

2.3.

Bề dày tối thiểu của thân trụ :.......................................................21

2.4.

Bề dày của thân thiết bị :..............................................................21

2.5.

Kiểm tra:.......................................................................................22

Tính chiều dày đáy nắp........................................................................22
3.1.

Chọn bích:....................................................................................23

3.1.1. Bích nối đáy , nắp , thân thiết bị:............................................23
3.1.2. Kiểm tra ứng suất cho phép....................................................24
3.1.3. Đường kính chân ren của bulông:...........................................25
3.1.4. Bề dày bích liền:.....................................................................26
3.2.

Tính các đường ống dẫn:..............................................................27
6


3.2.1. Đường kính ống dẫn:..............................................................27
3.2.2. Ống dẫn lỏng:.........................................................................27
4.

Ống dẫn khí:........................................................................................28
4.1.

Khối lượng thiết bị:.......................................................................28

4.2.

Khối lượng đáy tháp:....................................................................30

4.3.

Khối lượng thiết bị:.......................................................................30

4.4.

Thể tích thiết bị.............................................................................31

5.

Tính tai treo.........................................................................................31

6.

Tính chân đỡ:......................................................................................32

CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHỤ................................................33
1.

Tính toán máy quạt khí........................................................................34

2.

Tính toán chọn bơm chất lỏng.............................................................34

KẾT LUẬN....................................................................................................36
TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................37

7


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ
NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM

1


1.

Khái niệm

1.1.

Hấp thụ
Hấp thụ: là quá trình xảy ra khi một cấu tử của pha khớ khuếch tán vào pha

lỏng do sự tiếp xúc giữa hai pha khí và lỏng
Khí được hấp thụ gọi là chất bị hấp thụ ; chất lỏng dùng hấp thụ gọi là dung
môi (chất hất thụ ), khí không bị hấp thụ gọi là khớ trơ.
Mục đích: hấp thụ một hay nhiều cấu tử của hỗn hợp khí để tạo một dung dịch
có cấu tử trong chất lỏng . các quá trình xảy ra do sự tiếp xúc pha giữa khí và lỏng.
Quá trình này cần sự truyền vật chất từ pha khí và pha lỏng . Nếu quá trình xảy
ra ngược lại , nghĩa l cần sự truyền vật chất từ pha lỏng và pha hơi , ta cần quá trình
nhả khí . Nguyên lý của cả hai quá trình là giống nhau
Trong công nghiệp hóa chất , thực phẩm quá trình hấp thụ dùng để:
Thu hồi các cấu tử quý trong pha khí
Làm sạch pha khí
Tách hỗn hợp tạo thành các cấu tử riêng biệt
Tạo thành một dung dịch sản phẩm.
Hấp thụ bao gồm quá trình hấp thụ vật lý và hấp thụ hóa học.
-

1.2.

Hấp thụ vật lý: dựa trên cơ sở hòa tan của cấu tử pha khí trong pha lỏng
Hấp thụ hóa học : giữa hỗn hợp khí và dung môi xảy ra phản ứng hóa học.

Các yếu tố phụ thuộc để lựa chọn dung môi
Quá trình khí với mục đích là tách các cấu tử hổn hợp khí thỡ khi đi lựa chọn

dung môi tốt là phụ thuộc vào các yếu tố sau :
1) Độ hòa tan tốt: có tính chọn lọc có nghĩa là chỉ hòa tan cấu tử cần tách và
không hoà tan cũng đáng kể các cấu tử còn lại . Đây là điều kiện quan trọng nhất
2) Độ nhớt của dung môi cũng bé thì trở lực thủ học cũng nhỏ v v cĩ lợi cho
qu trỡnh chuyển khối
2


3) Nhiệt dung riêng bé sẽ tốn ít nhiệt khi hoàn nguyên dung môi
4) Nhiệt độ sôi khác xa với nhiệt dộ sôi của chất hoà tan để dể tách các cấu tử
ra khỏi dung môi
5) Nhiệt độ đóng rắn thấp để tránh tắc thiết bị và thu hồi các cấu tử hòa tan dễ
dàng hơn
6) Ít bay hơi rẻ tiền , dễ kiếm và không độc hại với người và không ăn mòn
thiết bị

2.
2.1.

Cơ sở lí thuyết :
Cơ sở vật lý của quá trình hấp thụ
Hấp thụ là quá trình quan trọng để xử lý khí và được ứng dụng trong rất nhiều

quá trình khác . Hấp thụ trong cơ sở của quá trình truyền khối , nghĩa là phân chia hai
pha .Phụ thuộc vào sự tương tác giữa chất hấp thụ và chất bị hấp thụ trong pha khí

2.2.

Các quá trình cơ bản của quá trình hấp thụ
a) Phương trình cân bằng vật chất
Phương trình cân bằng vật liệu có dạng:
GYYĐ + GXXĐ = GXXC + GYYC
Trong đó :
GX :luợng khí trơ không đổi khi vận hành ( kmol/ h)
GY: lượng dung môi không đổi khi vận hành(kmol/ h
YĐ , YC: nồng độ đầu và cuối của pha khí (kmol/kmolkhí trơ)
XĐ , XC: nồng độ đầu và cuối của pha lỏng (kmol/kmolkhí trơ)
X+: nồng độ pha lỏng cân bằng với pha hơi (kmol/ kmoldung môi)

3


Lượng dung mơi tối thiểu: Lmin

Theo thực nghiệm ta thấy: L = (1.11.5)Lmin
b) Phương trình cân bằng nhiệt lượng :
Phương trình cân bằng nhiệt lượng ta có :
GđIđ + LđCđTđ + Qđ = GcIc + LcCcTc +Qc
Trong đó:
Gđ, Gc : hỗn hợp khí đầu và cuối (kg/h)
Lđ, Lc : lựong dung dịch đầu và cuối (kg/h)
Tđ, Tc :nhiệt độ khí ban đầu và cuối (oC)
Iđ, Ic : entanpi hỗn hợp khí ban đầu và cuối(kj)
Qo: nhiệt mất mát (kj/h)
Qs:nhiệt phát sinh do hấp thụ khí(kj/h)

2.3.

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hấp thụ:

2.3.1.

Ảnh hưởng của nhiệt độ:

Khi các điều kiện khác không đổi nhiệt độ thấp tăng thì hệ số Henri sẽ tăng

4


Kết quả là ảnh hưởng đường cân bằng dịch chuyển về phía trục tung . Nếu các
đường làm việc AB không đổi thì động lực trung bình sẽ giảm , số đĩa lý thuyết sẽ
tăng và chiều cao của thiết bị sẽ tăng . Thậm chí có khi tháp khơôg làm việc được vì
nhiệt độ tăng quá so với yêu cầu kỹ thuật. Nhưng nhiệt độ tăng cũng có lợi là làm cho
độ nhớt cả hai pha khí và lỏng tăng .
2.3.2.

Ảnh hưởng của áp suất :

Nếu các điều kiện khác giữ nguyên mà chỉ tăng áp suất trong tháp thì hệ số cân
bằng sẽ tăng và cân bằng sẽ dịch chuyển về phía trục hoành.
Khi đường làm việc AB không đổi thì động lực trung bình sẽ tăng quá trình
truyền khối sẽ tốt hơn và số đĩa lý thuyết sẽ giảm làm chiều cao của tháp sẽ thấp hơn.
Tuy nhiên, việc tăng áp suất thường kéo theo sự tăng nhiệt độ. Mặt khác, sự
tăng áp suất cũng gây khó khăn trong việc chế tạo vận hành của tháp hấp thụ.
2.3.3.

Các yếu tố khác:

Tính chất của dung môi , loại thiết bị và cấu tạo thiết bị độ chính xác của dụng
cụ đo, chế độ vận hành tháp… đều có ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất hấp thụ.

3.

Tổng quan về hơi methanol
Tên gọi khác: methyl carbinol, carbinol.
Trước đây Methanol được điều chế bằng cách chưng cất khô gỗ nhưng hiện nay

phương pháp này đã được loại bỏ bằng phương pháp tổng hợp từ CO và H2. Ngoài ra
Methanol còn là một trong những sản phẩm trong quá trình oxi hoá paraffin trong
pha khí.

3.1.

Tính chất
Là một chất lỏng không màu, sôi ở 65°C, nóng chảy ở -97°C, có mùi thơm và

vị nóng. Tỉ trọng hơi với không khí là 1,1.
Methanol tạo với không khí một hỗn hợp rất dễ nổ, với giới hạn nổ từ 6 - 35,6
%, nó tự bốc cháy ở 385°C.

5


Methanol bị phân hủy nhiệt tạo ra carbon oxide và formaldehyde. Nó phần ứng
mạnh mẽ với các chất oxi hóa gây nguy cơ cháy và nổ. Ngoài ra nó có thể tác dụng
với Pb và AI.
Là một chất độc đối với thần kinh.

3.2.

Ứng dụng
Methanol được sử dụng để sản xuất formaldehyde. Ngoài ra nó còn được xem

như sản phẩm trung gian trong điều chế các este quan trọng (metylmetacrylat,
dimetyleterphtalat, dimetylsulphat) và là tác nhân metyl hoá t(tổng hợp metylamin,
dimetylanilin).
Một lượng Methanol được sử dụng làm dung môi cho sơn, vecni, xenlulo. Tuy
nhiên vì độc tính cao nên hiện nay nó được thay thế các dung môi khác.
Methanol được ứng dụng làm chất phụ gia cho nhiên liệu của các động cơ. Làm
chất chống đông lạnh trong bộ tần nhiệt xe hơi.
Methanol được dùng trong công nghệ dầu khí, điều này có thể gây ra một số
vấn đề khi người ta muốn truyền gas qua ống xi- phong và tình cờ nuốt phải chất này.
Methanol còn được sử dụng để tổng hợp các olefin thấp phân tử.
Tiếp xúc
Tiếp xúc với hơi Methanol qua đường hô hấp trong sản xuất là chính. Nó có thể
hấp thụ qua da nhưng khó xẩy ra nếu da được bảo vệ tốt. Tiếp xúc qua đường tiêu
hóa là nguy cơ lớn nhất trong thực tế ngoài sản xuất do hàng gian, hàng giả (giả
Etanol bằng Methanol) dẫn đến khả năng bị nhiễm độc. NỒng độ gây tử vong cho
con người chưa được xác định. Theo báo cáo, một liều khoảng 25 cc Methanol 40 %
sẽ dẫn đến việc bị nhiễm độc. Nhưng cũng có những trường hợp một số liều trên
không gây ra hậu quả nào. HầẦu hết các nguồn thông tin cho rằng khoảng 100 cc sẽ
gây tử vong. Đã từng có dịch bệnh gây ra bởi Methanol trong rượu whisky.

6


3.3.

Cơ chế nhiễm độc
Một khi bị hấp thụ, Methanol liên tục đi vào trong cơ thể và hiện tượng tăng

huyết ấp sẽ xảy ra trong vòng 30 - 90 phút. Nếu như hàm lượng Etanol không quá 25% Methanol thì có thể được bài tiết bởi thận một cách bình thường và một lượng
nhỏ sẽ được đào thải qua phổi. Với huyết áp thấp, chu kỳ phân rã của Methanol
khoảng 2 - 3 giờ. Khi huyết áp tăng quá 300 mg/dI, loại enzym có chức năng metan
hoá Methanol sẽ bị bão hoà và chu kỳ phân rã sẽ tăng lên 27 giờ. Khi điều này xẩy
ra, một lượng lớn hơi Methanol sẽ được hạn chế bởi thận và phổi. Trong quá trình
điều trị bằng Methanol chu kỳ phân rã có thể lên tới 30 — 52 giờ.
Sau khi được hấp thụ vào cơ thể, Methanol được phân bố nhanh chóng vào các
tổ chức như sau:
Một phần nhỏ Methanol được thải loại nguyên vẹn theo không khí thở ra và qua
nước tiểu.
Phần lớn Methanol còn lại được chuyển hoá bằng cách oxi hoá thành
formaldehyde và acid formic.

3.4.

Cơ sở lý thuyết của các quá trình xử lý hơi methanol
Các phương pháp xử lý hơi Methanol hay dùng trong thực tế là:


Phương pháp hấp thụ
Phương pháp hấp phụ
Phương pháp nhiệt
Phương pháp phát tán khí
Phương pháp xúc tác

7


CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH CÔNG
NGHỆ

8


Thuyết minh quy trình công nghệ:
Khí cần được xử lý sẽ được thu lại rồi sau đó dùng quạt thổi khí vào tháp hấp
thụ (tháp mâm xuyên lỗ). Dung dịch dùng hấp thụ là nước. Tháp hấp thụ làm việc
nghịch chiều: nước được bơm lên bồn cao vị mục đích là để ổn định lưu lượng, từ đó
cho vào tháp từ trên đi xuống, hỗn hợp khí được thổi từ dưới lên và quá trình hấp thụ
xảy ra. Hấp thụ xảy ra trong đoạn tháp có bố trí các mâm. Hỗn hợp khí trơ đi ra ở
đỉnh tháp sẽ được cho đi qua ống khói để phát tán khí ra ngoài không gây ảnh hưởng
đến công nhân. Dung dịch sau hấp thụ ở đáy tháp được cho ra bồn chứa. Tại đây ,
dung dịch lỏng này sẽ được xử lý để sao cho nồng độ của nước thải đạt được nồng
độ cho phép để có thể thải ra môi trường.
Sơ đồ quy trình công nghệ ( xem hình ở trang bên)

9


SƠ ĐỒQUY TRÌNH CÔ
NG NGHỆHẤ
P TH? CH3OH
Khí sau x? lý

5

7
1

Nu?c s?ch

10

QUẠT

1

LƯU LƯNG KẾKHÍ
BỒ
N CHỨ
A

1

6

VAN

17

5

THÁ
P HẤ
P THU

4

LƯU LƯNG KẾLỎ
NG

3

KHÍ

LY TÂ
M

8
7

1

1
1
1

BỒ
N CAO VỊ

2

BƠM

1

B? N CH? A DUNG MƠI

LY TÂ
M

STT


N GỌI

2
1

ĐẶ
C TÍNH KỸTHUẬ
T

SL

VẬ
T LIỆ
U

Trườ
ng Đại học Cơng nghi?p Tp. HồChí Minh
Khoa Cô
ng nghệHó
a học
BỘMÔ
N MÁ
Y VÀTHIẾ
T BỊ

THIẾ
T KẾHỆTHỐ
NG XỬLY ÙKHÍ METHANOL THÁ
P HẤ
P THU MÂ
M
XUY Ê
N LỖ
SVTH

10

Tỉlệ

NGƠ Ð? C THÀNH CƠNG

GV HD

CAO THANH NHÀN

CNBM

TR? N HỒI Ð? C

Chứ
c nă
ng

Họtê
n

SƠ ĐỒCÔ
NG NGHỆ
Chữký

1:50

Bả
n vẽsố

01

Ngà
y HT:

31/5/2004

Ngà
y BV:


CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN CÂN
BẰNG VẬT CHẤT VÀ
NĂNG LƯỢNG

11


1.

Tính cân bằng vật chất

Gtr=Gđ(1-yđ)=204,6(1-0,045)=195,4 Kmol/h
Ta có hiệu suất hấp thụ của tháp là 90%

Đường cân bằng pha :
Phương trình định luật Raoult: P=Pbh.x => ta có phương trình đường cân bằng:

Chọn Xd=0
xd=0
Ta có:
=(phương trình cân bằng vật chất cho quá trình ngược dòng)
X* suy ra bằng cách thay giá trị Yd= 0,05 vào phương trình cân bằng , ta có X*= 0.465

Ltr=1.3Ltr min=1.3*19,5=25.4 Kmol H2O/h
=

Phương trình đường làm việc của tháp hấp thụ

12


2.

Tính toán thiết bị chính

2.1.

Tính toán các thông số trung bình

2.1.1.

Tính toán thông số trung bình của pha khí

Lưu lượng khí trung bình đi trong tháp:
Ta có phần mol trung bình của methanol trong hỗn hợp

Khối lượng riêng trung bình của pha khí

2.1.2.

Độ nhớt của pha khí:

Độ nhớt trung bình:
Với điều kiện tra bảng tại nhiệt độ: 30oC
Từ đồ thị I.35 (sổ tay qttb 1) ta được:

Độ nhớt trung bình

2.1.3.

Lưu lượng pha khí trung bình:

13


2.1.4.

Tính toán thông số trung bình của pha lỏng

2.1.5.

Độ nhớt trung bình của pha lỏng: Vì ta chọn dung môi là nước, và lượng
hoà tan trong dung dịch không đáng kể nên độ nhớt của pha lỏng ta xem
như là độ nhớt của nước

Ta có
Lưu lượng pha lỏng trung bình trong tháp:

2.1.6.

Tính đường kính tháp hấp thụ

Tính vận tốc khí trung bình đi trong tháp
Chọn tháp mâm là tháp không có ống chảy truyền
Ta có
Với được tính bằng công thức
Với

Trong đó: : Đường kính tương đương của lỗ trên mâm (mm)
Ftd : Mặt cắt tự do của đĩa (
Độ nhớt trung bình của pha lỏng ở 30oC và nước ở 20oC

Từ quan hệ giữa Y và X ta rút ra được
Vận tốc khí trung bình thường đạt hiệu suất từ
Nên: Vận tốc khí trung bình thực tế

14


Tính đường kính tháp
Thiết kế tháp có đường kính trong D= 400 mm tra bảng IX.5 (sổ tay qttb2) ta
chọn khoảng cách giữa 2 mâm là 250mm với chiều dày mỗi mâm là 5mm
2.1.7. Tính toán hiệu suất và chiều cao tháp
Tính toán hiệu suất mâm và số mâm thực tế
Từ đồ thị mâm:
0.05
0.04
0.04
0.03
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25
1

0.3

0.35

0.4

2

Sô mâm lý thuyết 6 mâm
Số mâm thực tế =
Dựa vào mối tương quan giữa hiệu suất Muphee và tổng hiệu suất mâm:
Ta có
Ta tính được
Số mâm thực tế

15

0.45


Vậy số mâm thực tế chọn 12 mâm

2.2.

Tính toán chiều cao của tháp
Chiều cao của tháp
Chọn : Chiều dày của đĩa là 5mm
Khoảng cách giữa 2 mâm 0,25m

2.2.1.

Tính toán thiết kế số lỗ trên mâm

Thiết kế số lỗ trên mâm
Ta có: đường kính tương đương của lỗ trên mâm: dtd=3mm
Diện tích làm việc của mâm:

Tổng diện tích lỗ trên mâm

Diện tích của 1 lỗ
Số lỗ trên mâm
Vậy : Tổng số lỗ trên mâm là 549 lỗ được phân bố theo tam giác đều với
khoảng cách giữa 2 lỗ là
2.2.2.

Tính toán trở lực

Chọn tháp đĩa lỗ không có ống chảy truyền
Trở lực trong tháp
Trong đó : trở lực đĩa khô

Với : tốc độ khí qua lỗ (m/s)
: khối lượng riêng của khí (kg/m3)
16


ξ : hệ số trở lực (
Ta có: Vận tốc khí qua lỗ

Trở lực của đĩa khô:

: trở lực thuỷ tĩnh của lớp chất lỏng trên đĩa

Trong đó: : khối lượng riêng của lớp bọt trên đĩa
: chiều cao lớp bọt trên đĩa
2.2.3.

Chiều cao lớp bọt trên đĩa:

Khối lượng riêng của lớp bọt trên đĩa:

Trở lực của toàn tháp:

Tính toán chiều cao gờ của mâm

17


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×