Tải bản đầy đủ

Tài liệu BDHSG môn Lịch sử lớp 9 (12 đề thi HSG cấp tỉnh có hướng dẫn chấm chi tiết)

TÀI LIỆU
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS
MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 9
*****

“12 ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH LỊCH SỬ 9”
(Có hướng dẫn chấm chi tiết)

Họ và tên: …………………………………..………………….
Trường THCS: …………….………..……….………………….
Năm học: 20 …… - 20…………


ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 9.
ĐỀ SỐ: 01
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
Năm học: 2017- 2018


ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn thi: LỊCH SỬ 9 - THCS
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 10/03/2018
(Đề thi có 05 câu, gồm 01 trang)

Số báo danh
……………………

Câu I (3,0 điểm):
Lập bảng so sánh phong trào dân chủ 1936-1939 và phong trào giải phóng dân tộc
1939-1945 theo các nội dung sau: kẻ thù, nhiệm vụ, lực lượng tham gia, mặt trận, hình thức
và phương pháp đấu tranh.
Câu II (5,0 điểm):
Phong trào dân chủ 1936-1939 diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào? Phân tích đối tượng,
mục tiêu, lực lượng đấu tranh và ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936-1939? Qua đó em hãy
rút ra tính chất và bài học kinh nghiệm của phong trào.
Câu III (5,0 điểm):
Trình bày nội dung, ý nghĩa của Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương năm 1954. Thắng
lợi của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giành các quyền dân tộc cơ bản được thể hiện như
thế nào trong Hiệp định? Hiện nay, Việt Nam cần phải làm gì để bảo vệ các quyền dân tộc cơ
bản đó?
Câu IV (5,0 điểm):
Chiến tranh lạnh là gì? Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, xu hướng phát triển của thế
giới như thế nào? Tại sao nói : "Hòa bình ổn định và hợp tác phát triển" vừa là thời cơ, vừa là
thách thức đối với các dân tộc? Theo em, thanh niên Việt Nam cần trang bị những gì để hội
nhập sâu rộng hơn với quốc tế?
Câu V (2,0 điểm):
Ngày 27-06-2011, Tổ chức UNESCO đã chính thức công nhận công trình Di tích lịch sử
trên quê hương xứ Thanh là Di sản văn hóa thế giới. Đó là công trình nào? Em hãy giới thiệu
đôi nét cho một người bạn tỉnh khác hiểu biết về công trình này.
------------- HẾT ------------

Trang 1


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO
THANH HÓA


KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
MÔN: LỊCH SỬ 9 - THCS
NĂM HỌC 2017- 2018

HƯỚNG DẪN CHẤM
(Hướng dẫn chấm gồm 04 trang)
A. MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI CHẤM BÀI.
1. Nếu thí sinh làm bài theo cách riêng mà vẫn đáp ứng được những yêu cầu cơ bản
nêu trong hướng dẫn chấm thì vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn qui định.
2. Hướng dẫn chấm chỉ nêu nội dung chủ yếu, giám khảo chấm căn cứ vào mức độ thí
sinh đã làm được, đối chiếu với yêu cầu của đề thi và hướng dẫn chấm để cho điểm một cách
đúng mức.
3. Phần trả lời của thí sinh phải đủ ý, chữ viết rõ ràng thì mới cho điểm tối đa.
B. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu
Nội dung
Điểm
I
Lập bảng so sánh phong trào dân chủ 1936- 1939 và phong trào giải phóng 3.0
dân tộc 1939- 1945 theo các nội dung sau: kẻ thù, nhiệm vụ, lực lượng
tham gia, mặt trận, hình thức và phương pháp đấu tranh.
Phong trào giải phóng
dân tộc 1939- 1945
Kẻ thù
Đế quốc phát xít Pháp –
Nhật và tay sai
Nhiệm vụ
Chống phát xít, chống chiến Giải phóng dân tộc.
tranh đế quốc, chống phản động
tay sai; đòi tự do, dân chủ, cơm
áo hòa bình
Lực
lượng Mọi lực lượng dân chủ, yêu Mọi giai cấp, tầng lớp, cá
tham gia
nước tiến bộ
nhân yêu nước
Mặt trận
Mặt trận thống nhất nhân dân - Mặt trận thống nhất dân
phản đế Đông Dương sau đổi tộc phản đế Đông Dương
thành Mặt trận Dân chủ Đông (1939 -1941)
Dương (3/1938)
- Mặt trận Việt Minh
(1941 -1945)
Hình
thức Hợp pháp, công khai, nửa công - Hoạt động bí mật,
phương pháp khai...
chuẩn bị mọi mặt, tiến tới
đấu tranh
khởi nghĩa vũ trang giành
chính quyền.
Phong trào dân chủ 1936-1939 diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào? Qua
việc phân tích đối tượng, mục tiêu, lực lượng đấu tranh và ý nghĩa của
phong trào dân chủ 1936-1939, em hãy rút ra tính chất và bài học kinh
nghiệm của phong trào.
*Bối cảnh lịch sử:
- Sự xuất hiện và lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít Đức, Italia, Nhật Bản
… đã đe dọa nghiêm trọng tới nền hòa bình an ninh thế giới…
- Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản đưa ra nhiều nghị quyết quan trọng: xác
Nội dung

II

Phong trào dân chủ
1936-1939
Phản động Pháp và tay sai

Trang 2

0.5
0.5

0.5
1.0

0.5

5.0

2.0
0.5
0.5


III

định kẻ thù trước mắt … thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước....
- Năm 1936, Mặt trận nhân dân Pháp thắng cử đã áp dụng một số chính sách
tiến bộ cho các nước thuộc địa.....
- Hậu quả kéo dài của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1923 tác động sâu sắc
tới cuộc sống của nhân dân lao động....
* Phân tích ....
- Về đối tượng cách mạng: phong trào chưa nhằm đánh đổ toàn bộ thực dân
Pháp nói chung, mà chỉ nhằm vào bọn phản động Pháp cùng bè lũ tay sai, song
đó là bộ phận nguy hiểm nhất trong kẻ thù của dân tộc.
- Mục tiêu đấu tranh: Đảng chưa chủ trương thực hiện các khẩu hiệu "độc lập
dân tộc" và "cách mạng ruộng đất", mà chỉ nêu những nhiệm vụ trước mắt của
nhân dân Đông Dương là : "Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc… ",
nhưng đó cũng là quyền lợi của dân tộc và phải đấu tranh để đòi từ tay kẻ thù
của dân tộc…
- Lực lượng của phong trào hết sức rộng rãi, từ quần chúng cơ bản đến các
tầng lớp trên và cả những người Pháp có xu hướng chống phát xít ở Đông
Dương, nhưng lực lượng đông đảo nhất vẫn là lực lượng dân tộc…
- Thông qua phong trào, Đảng có điều kiện xây dựng một lực lượng chính trị
quần chúng đông đảo; rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, tích luỹ thêm nhiều
kinh nghiệm, chuẩn bị tiến lên làm cách mạng giải phóng dân tộc…
* Tính chất và bài học…
- Phong trào cách mạng 1936-1939 có tính chất dân tộc dân chủ, nhưng tính
dân chủ là điển hình
- Bài học kinh nghiệm: Xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất để tập hợp lực
lượng, lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp …
Trình bày nội dung, ý nghĩa của Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương năm
1954. Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giành các quyền
dân tộc cơ bản được thể hiện như thế nào trong Hiệp định? Hiện nay, Việt
Nam cần phải làm gì để bảo vệ các quyền dân tộc cơ bản đó?
*Nội dung:
+ Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của
ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn
vẹn lãnh thổ.
+ Hai bên tham chiến cùng ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông
Dương...
+ Hai bên tham chiến thực hiện cuộc di chuyển, tập kết quân đội ở hai vùng:
Quân đội cách mạng Việt Nam và quân đội xâm lược Pháp tập kết ở hai miền
Bắc và Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời...
+ Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước sẽ
được tổ chức vào tháng 7 năm 1956...
*Ý nghĩa:
- Cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ đã chấm dứt cuộc
chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ ở Việt Nam..
-Hiệp định Giơ-ne-vơ là văn bản pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc
cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương và được các nước tham dự Hội
nghị cam kết tôn trọng.
- Với Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương, Pháp buộc phải rút hết quân

Trang 3

0.5
0.5
2.0
0.5

0.5

0.5

0.5

1.0
0.5
0.5

5,0

0,5

0,5
0,5
0,5
0.5

0.5
0.5


IV

đội về nước: Mĩ thất bại trong âm mưu kéo dài, mở rộng… miền Bắc được
hoàn toàn giải phóng, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở cho cuộc
đấu tranh thống nhất nước nhà…
- Thắng lợi của ta trong đấu tranh giành quyền dân tộc cơ bản:
+ Ở Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) thực dân Pháp mới chỉ công nhận nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa là quốc gia tự do nằm trong khối Liên hiệp 0,25
Pháp…Việt Nam còn bị ràng buộc vào nước Pháp....
+ Nhưng đến Hiệp định Giơnevơ (21/7/1954) thực dân Pháp buộc phải công
nhận các quyền dân tộc cơ bản của 3 nước Đông Dương (trong đó có Việt
Nam) bao gồm: độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ...Ngoài 0,5
ra, Hiệp định Giơ nevơ còn là văn bản pháp lý quốc tế được các cường quốc
cùng các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng...
- Để bảo vệ các quyền dân tộc cơ bản,Việt Nam cần phải :
(HS có thể trình bày nhiều cách, nhưng phải lập luận chặt chẽ diễn đạt mạch
lạc)
+ Kiên trì đấu tranh ngoại giao hòa bình, tuân thủ nguyên tắc của Liên Hợp
0,5
Quốc đó là giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, sẵn sàng
đối thoại với các nước ... Kiên quyết phản đối mọi hành động xâm phạm độc
lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc...
+ Đoàn kết với các nước trong tổ chức ASEAN, đẩy mạnh các hoạt động ngoại
giao tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế và khu vực, các nước trên thế
0,25
giới và nhân loại tiến bộ...
Chiến tranh lạnh là gì ? Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, xu hướng 5.0 đ
phát triển của thế giới như thế nào ? Tại sao nói : "Hòa bình ổn định và
hợp tác phát triển" vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc ?
Theo em thanh niên Việt Nam cần trang bị những gì để hội nhập sâu rộng
hơn với quốc tế?
* Chiến tranh lạnh là chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế 0.5
quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước XHCN….
* Xu hướng phát triển :
2.0
- Xu thế hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế.
0.5
- Một trật tự thế giới mới đang hình thành theo chiều hướng đa cực, nhiều 0.5
trung tâm….
- Sau chiến tranh lạnh hầu hết các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát 0.5
triển lấy kinh tế làm trọng tâm….
- Hòa bình thế giới được củng cố, nhưng ở nhiều khu vực lại xảy ra những vụ 0.5
xung đột quân sự hoặc nội chiến … Tuy nhiên, xu thế chung của thế giới ngày
nay là hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế.
*"Hòa bình ổn định và hợp tác phát triển" vừa là thời cơ, vừa là thách thức 1.5
đối với các dân tộc vì :
- Thời cơ : Có điều kiện hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực, rút ngắn 0.75
khoảng cách với các nước phát triển, áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật vào
sản xuất....
- Thách thức : Có nguy cơ tụt hậu về kinh tế, đánh mất bản sắc văn hóa dân 0.75
tộc, âm mưu diến biễn hòa bình, suy thoái đạo đức, bệnh tật ...
- Thanh niên Việt Nam cần : (HS có thể trình bày nhiều cách, nhưng phải lập
1.0
luận chặt chẽ diễn đạt mạch lạc)

Trang 4


V

+ Trang bị kiến thức, đặc biệt là ngoại ngữ, tin học, kĩ năng sống, để sẵn sàng
đáp ứng nhu cầu của qua trình hội nhập...
+ Phải có kiến thức lịch sử- văn hóa của dân tộc và thế giới để tự tin hòa nhập
nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng của dân tộc..Phải rèn luyện bản lĩnh để đứng
vững trước những tác động xấu của toàn cầu hóa...
Ngày 27-06-2011, Tổ chức UNESCO đã chính thức công nhận công trình
Di tích lịch sử trên quê hương xứ Thanh là Di sản văn hóa thế giới. Đó là
công trình nào? Em hãy giới thiệu đôi nét cho một người bạn tỉnh khác
hiểu biết về công trình này.
- Di tích lịch sử trên quê hương xứ Thanh được tổ chức văn hóa thế giới
UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới là Thành Nhà Hồ.
- Thành được xây dựng ở làng Tây Giai trong địa phận núi Yên Tôn nên cũng
gọi là thành Yên Tôn (An Tôn), ngày nay thuộc xã Vĩnh Long và Vĩnh Tiến,
huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Thành được khởi công xây vào năm 1397
dưới thời nhà Hồ, sử cũ gọi là thành Tây Đô...
- Thành được bố cục mặt bằng hình chữ nhật dài khoảng 900m, rộng khoảng
700m. Toàn bộ mặt thành được ghép đã khối, phía trong đắp đất. Những khối
đá ốp được ghè đẽo công phu, vuông vức, được chồng ghép lên nhau tạo thành
độ dốc thẳng đứng... Thành có 4 cửa lớn mở theo 4 hướng Đông, Tây, Nam,
Bắc...
- Đây là một công trình thành lũy quân sự, một công trình kiến trúc độc đáo,
tiêu biểu cho kiến trúc Việt Nam thời xưa. Ngày 27/6/2011 Thành nhà Hồ được
tổ chức văn hóa thế giới UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới...
Tổng điểm
--------------------------------Hết-----------------------

Trang 5

0,5
0,5

2.0

0,5

0,5

0,5

0.5
20.0


ĐỀ SỐ: 02
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN THI: LỊCH SỬ
NGÀY THI: 21/4/2017
THỜI GIAN: 150 PHÚT (không kể thời gian phát đề)
(Đề thi có 01 trang)

Câu 1: (2,0 điểm)
Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? Vì sao Gôn Rít đặt tên
cuốn sách là “Mười ngày rung chuyển thế giới?
Câu 2: (4,0 điểm)
Chứng minh sự phát triển “ thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản từ đầu những năm 50
đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX? Nguyên nhân của sự phát triển đó? Theo em, chúng ta
có thể học tập được gì từ bài học thành công của Nhật Bản trong việc phát triển nền kinh tế
Việt Nam?
Câu 3: (3,0 điểm)
Quân đội thời Lê sơ được tổ chức như thế nào? Em có nhận xét gì về chủ trương của
nhà nước Lê sơ đối với lãnh thổ của đất nước qua đoạn trích sau: “Một thước núi, một tất
sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ? Phải cương quyết tranh biện chớ cho họ lấn dần... Nếu người
nào dám đem một thước, một tất đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di” (Đại
Việt sử kí toàn thư).
Câu 4: (2,0 điểm)
Tại sao Nguyễn Tất Thành không đi theo con đường cứu nước của các bậc tiền bối
(Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh) mà quyết định đi theo con đường cứu
nước mới? Em có nhận xét gì về con đường và cách thức mà Nguyễn Tất Thành đã trải qua
để tìm đường cứu nước?
Câu 5: (3,0 điểm)
Nội dung Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Vì sao nói sự ra đời
của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam?
Câu 6: (3,0 điểm)
Trình bày chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương và diễn biến cao trào kháng
Nhật cứu nước tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?
Câu 7: (3,0 điểm)
Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)? Trong các
nguyên nhân đó nguyên nhân nào là cơ bản nhất? Vì sao?
-----------Hết----------

Học sinh không được sử dụng tài liệu.
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: ………………………………..……Số báo danh: …………

Trang 6


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN
ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN THI: LỊCH SỬ
NGÀY THI: 21/4/2017
THỜI GIAN: 150 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

HƯỚNG DẪN CHẤM
(Hướng dẫn chấm có 4 trang )
(Giám khảo lưu ý: Tùy theo từng nội dung câu hỏi thí sinh có thể trình bày không
giống với hướng dẫn chấm nhưng có nội dung không sai về khoa học giáo dục lịch sử, không
sai về quan điểm, tư tưởng chính trị, ... có thể xem là ý tương đương và chấm điểm)
Câu

Câu 1
(2,0 đ)

Câu 2
(4,0 đ)

Nội dung
Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? Vì
sao Gôn Rít đặt tên cuốn sách là “Mười ngày rung chuyển thế giới?
* Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917:
- Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh nước Nga.
- Lần đầu tiên những người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế
độ xã hội mới – chế độ xã hội chủ nghĩa trên một đất nước rộng lớn
chiếm 1/6 diện tích đất nổi của thế giới.
- Cách mạng tháng Mười đã dẫn đến những thay đổi to lớn trên thế giới,/
để lại nhiều bài học quý báu cho các dân tộc bị áp bức,/ tạo ra những điều
kiện thuận lợi cho sự phát triển phong trào cộng sản và công nhân quốc
tế, phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước.
* Gôn Rít đặt tên cuốn sách là “Mười ngày rung chuyển thế giới” vì:
Cách mạng tháng Mười đã vượt qua phạm vi nước Nga, ảnh hưởng và
đưa đến những thay đổi lớn lao trên thế giới...
Chứng minh sự phát triển “ thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản
từ đầu những năm 50 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX? Nguyên
nhân của sự phát triển đó? Theo em, chúng ta có thể học tập được gì
từ bài học thành công của Nhật Bản trong việc phát triển nền kinh tế
Việt Nam?
a/ Chứng minh sự phát triển “ thần kì” của Nhật Bản.
- Từ đầu những năm 50 đến đầu những năm 70 thế giới chứng kiến một
sự vươn lên mạnh mẽ của nền kinh tế Nhật Bản và được gọi là giai đoạn
phát triển “ thần kì”.
- Tổng sản phẩm quốc dân năm 1950 chỉ đạt 20 tỉ USD, nhưng đến năm
1968 đã đạt tới 183 USD,...
- Vươn lên đứng thứ hai thế giới tư bản chủ nghĩa sau Mĩ.
- Công nghiệp: tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm trong những năm
50 là 15%, những năm 60 là 13,5%.
- Nông nghiệp: áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất cung
cấp hơn 80% nhu cầu lương thực trong nước,....
Từ những năm 70 của thế kỉ XX cùng với Tây Âu, Mĩ, Nhật Bản đã trở
thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới.
b/ Nguyên nhân của sự phát triển:

Trang 7

Điểm

0,25
0,5
0,25
0,25
0,25

0,5

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25


Câu 3
(3,0 đ)

* Khách quan:
- Điều kiện quốc tế thuận lợi như sự phát triển chung của nền kinh tế thế
giới.
- Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật hiện đại vào sản xuất.
* Chủ quan:
- Truyền thống văn hóa, giáo dục lâu đời của người Nhật, sẵn sàng tiếp
thu những giá trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc.
- Hệ thống tổ chức quản lý có hiệu quả của các xí nghiệp, công ty Nhật
Bản.
- Vai trò điều tiết quản lý của Nhà nước trong việc đề ra các chiến lược
phát triển, năng động hiệu quả.
- Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù
lao động, đề cao kỷ luật, coi trọng tiết kiệm…
c/ Việt Nam học tập từ Nhật Bản:
- Cần chú trọng quan tâm cho lĩnh vực giáo dục- đào tạo vì giáo dục là
chìa khóa của sự thành công.
- Bắt kịp với trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến, áp dụng những thành
tựu khoa học kĩ thuật hiện đại vào sản xuất.
- Biết thay đổi cơ chế, cách quản lý cho phù hợp với tình hình đất nước.
- Nhà nước có tầm nhìn xa, vạch ra các chiến lược phát triển kinh tế cho
đất nước…
Quân đội thời Lê sơ được tổ chức như thế nào? Em có nhận xét
gì về chủ trương của nhà nước Lê sơ đối với lãnh thổ của đất nước
qua đoạn trích sau: “Một thước núi, một tất sông của ta lẽ nào lại vứt
bỏ? Phải cương quyết tranh biện chớ cho họ lấn dần... Nếu người nào
dám đem một thước, một tất đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội
phải tru di” (Đại Việt sử kí toàn thư).
a/ Tổ chức quân đội thời Lê sơ:
- Quân đội được tổ chức theo chế độ “ngụ binh ư nông”.
- Quân đội gồm có hai bộ phận chính: quân ở triều đình và quân ở các địa
phương;/ bao gồm bộ binh, thủy binh, tượng binh và kỵ binh.
- Vũ khí có đao, kiếm, cung tên, hỏa đồng, hỏa pháo.
- Quân đội được luyện tập thường xuyên và bố trí canh phòng khắp nơi
nhất là những nơi hiểm yếu.
b/ Nhận xét:
- Chủ trương của nhà Lê qua đoạn trích là thái độ kiên quyết bảo vệ chủ
quyền biên giới lãnh thổ của Tổ quốc,// dù một tất đất của Tổ quốc mất đi
phải đòi lại cho bằng được, không để cho kẻ thù xâm phạm.
- Thái độ kiên quyết trừng trị của nhà Lê đối với những kẻ bán nước, bán
Tổ quốc cho giặc, dù một tất đất cũng bị trừng trị thích đáng.// Đây là lời
răn đe và cũng là bài học cho bao thế hệ trong việc giữ gìn biên cương
lãnh thổ của đất nước.
Tại sao Nguyễn Tất Thành không đi theo con đường cứu nước
của các bậc tiền bối (Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Châu
Trinh) mà quyết định đi theo con đường cứu nước mới? Em có nhận
xét gì về con đường và cách thức mà Nguyễn Tất Thành đã trải qua
để tìm đường cứu nước?

Trang 8

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,5

0,5
0,25
0,5
0,25


Câu 4
(2,0 đ)

Câu 5
(3,0 đ)

a/ Nguyễn Tất Thành không đi theo con đường cứu nước của các bậc tiền
bối vì Người cho rằng con đường của các bậc tiền bối có nhược điểm.
Nguyễn Tất Thành nhận xét các nhân vật này:
- Hoàng Hoa Thám: Nặng cốt cách phong kiến.
- Phan Bội Châu: Đưa hổ cửa trước rước beo cửa sau.
- Phan Châu Trinh: Xin giặc rũ lòng thương.
b/ Nhận xét con đường và cách thức của Nguyễn Tất Thành:
- Xuất phát từ chủ nghĩa yêu nước, không đi theo con đường cha anh đã
đi (vì có nhược điểm).
- Tìm tới chân trời mới – quê hương của những từ “tự do”, “bình đẳng”,
“bác ái”.
- Từ khảo sát thực tiễn, Người đã đúc kết thành kinh nghiệm rồi quyết
định đi theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin (theo con đường cách mạng vô sản)
=> Nguyễn Tất Thành là vị cứu tinh của dân tộc Việt Nam. Bước đầu
hoạt động của Người mở ra chân trời mới cho cách mạng nước ta.
Nội dung Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm
1930. Vì sao nói sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước
ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam?
a/ Nội dung Hội nghị thành lập Đảng:
- Từ ngày 3 đến ngày 7/2/1930 hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản
diễn ra ở Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) dưới sự chủ trì của
Nguyễn Ái Quốc với các nội dung:
- Tán thành việc thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một Đảng
duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của
Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.
- Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt được Hội nghị thông qua trở
thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
b/ Vì sao nói sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt vĩ đại
của cách mạng Việt Nam.
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh
dân tộc và giai cấp ở Việt Nam.
- Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào
công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
- Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam,/ khẳng định
giai cấp công nhân đã trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng,/ chấm
dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
- Từ đây cách mạng Việt Nam đã thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai
cấp công nhân với đường lối cách mạng khoa học, sáng tạo.
- Đưa cách mạng Việt Nam trở thành bộ phận khắng khít của cách mạng
thế giới.
- Là sự chuẩn bị đầu tiên có tất yếu quyết định cho những bước phát triển
nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam.
Trình bày chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương và diễn
biến cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng
Tám năm 1945?
a/ Chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương:
- Ngay khi Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp

Trang 9

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25


Câu 6
(3,0 đ)

Câu 7
(3,0 đ)

hội nghị mở rộng.
+ Hội nghị ra chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”
+ Xác định kẻ thù chính, cụ thể trước mắt là phát xít Nhật.
+ Hội nghị quyết định phát động một cao trào “Kháng Nhật, cứu nước”
mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa.
b/ Diễn biến cao trào:
- Từ giữa tháng 3/1945, cách mạng đã chuyển sang cao trào.
- Phong trào đấu tranh vũ trang và những cuộc khởi nghĩa từng phần liên
tiếp nổ ra.
- Ở căn cứ địa Cao - Bắc - Lạng nhiều châu, huyện được giải phóng.
- Ngày 15/4/1945, Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kì họp, quyết định
thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân.
- Uỷ ban quân sự cách mạng Bắc Kì được thành lập.
- Khu Giải phóng Việt Bắc ra đời (6/1945).
- Khẩu hiệu “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói” đã dấy lên phong trào
đánh chiếm kho thóc của Nhật chia cho dân cày nghèo.
- Không khí khởi nghĩa sôi sục trong cả nước.
Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp
(1945-1954)? Trong các nguyên nhân đó nguyên nhân nào là cơ bản
nhất? Vì sao?
a/ Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954:
- Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh/
với đường lối chính trị, quân sự và đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng
tạo.
- Có chính quyền dân chủ nhân dân, có lực lượng vũ trang ba thứ quân
không ngừng được mở rộng, có hậu phương vững chắc.
- Tình đoàn kết, liên minh chiến đấu Việt – Miên – Lào.
- Sự giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa,
cùng các lực lượng tiến bộ khác.
b/ Nguyên nhân cơ bản nhất là: Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng
đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự và đường
lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo. Vì:
- Đảng đã phát động được phong trào đấu tranh rộng lớn của quần chúng,
được quần chúng nhân dân ủng hộ.
- Đã thực hiện được liên minh giai cấp giữa công nhân và nông dân, tập
hợp được mọi lực lượng yêu nước trong một mặt trận dân tộc thống nhất
rộng rãi.
- Đảng đã đề ra những chủ trương đấu tranh đúng đắn, phù hợp với từng
giai đoạn lịch sử của dân tộc và thế giới.
- Đảng đã quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước
khi thời cơ đến.
------------------------------Hết-------------------------

Trang 10

0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25

0,5
0,25
0,25

0,5
0,25

0,25
0,25
0,25


ĐỀ SỐ: 03
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2015 -2016
MÔN THI: LỊCH SỬ
NGÀY THI: 12/4/2016
THỜI GIAN: 150 PHÚT (không kể thời gian phát đề)
( Đề thi có 01 trang)

Câu 1: (2,0 điểm)
Với sự phát triển của cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện nay, em hiểu như thế nào về
câu nói của nhà khoa học A. Nô-ben : “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những
phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”.
Câu 2: (4,0 điểm)
“Sau gần năm thập kỷ tồn tại và phát triển với nhiều thăng trầm, ASEAN đã chuyển
hóa căn bản về chất và chính thức trở thành Cộng đồng chung vào ngày 31/12/2015, dựa trên
ba trụ cột: chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa – xã hội”.
( Trích dẫn báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam ngày 01/01/2016)
a/ Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN.
b/ Theo em, Việt Nam sẽ gặp thời cơ và thách thức gì trong quá trình hội nhập Cộng
đồng ASEAN?
Câu 3: (3,0 điểm)
Nghĩa quân Tây Sơn đã hoàn thành hai nhiệm vụ đặt cơ sở thống nhất đất nước và bảo
vệ Tổ quốc như thế nào? Hãy đánh giá vai trò của vua Quang Trung trong hai cuộc kháng
chiến chống quân Xiêm và quân Thanh.
Câu 4: (2,0 điểm)
Trong các cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần Vương, cuộc khởi nghĩa nào là tiêu
biểu nhất? Vì sao?
Câu 5: (3,0 điểm)
Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài từ năm 1919 đến năm 1925 có ý
nghĩa như thế nào? Ý nghĩa nào là quan trọng nhất? Vì sao?
Câu 6: (3,0 điểm)
Lập bảng so sánh phong trào Cách mạng 1930 – 1931 với phong trào Dân chủ 1936 –
1939 ở Việt Nam trên các mặt: mục tiêu, lực lượng tham gia, hình thức và phương pháp đấu
tranh, kết quả và ý nghĩa lịch sử.
Câu 7: (3,0 điểm)
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến trong hoàn cảnh nào? Hãy
phân tích nội dung của Lời kêu gọi đó.
Hết
-

Học sinh không được sử dụng tài liệu.
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Trang 11


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN
ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2015 -2016
MÔN THI: LỊCH SỬ
NGÀY THI: 12/4/2016
THỜI GIAN: 150 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

HƯỚNG DẪN CHẤM
(Hướng dẫn chấm gồm 04 trang)
Câu

Nội dung
Với sự phát triển của cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện nay, em hiểu
như thế nào về câu nói của nhà khoa học A.Nô-ben : “Tôi hi vọng rằng
nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt
hơn là điều xấu”.
A. Nô - ben có câu nói đó là vì: phát minh thuốc nổ của ông xuất phát từ
mục đích tốt là giúp công nhân mỏ đỡ vất vả, nhưng phát minh đó đã bị
lợi dụng, dùng để phục vụ cho chiến tranh.
Câu 1 Câu nói của ông hoàn toàn chính xác.
(2,0 đ) Vì mỗi phát minh ra đời đều có tác động to lớn đến cuộc sống. Tác động
đó tích cực hay tiêu cực là do cách ứng dụng của con người. Nếu con
người sử dụng nó vào mục đích tốt đẹp thì nó đem lại lợi ích hữu hiệu
trong cuộc sống, còn nếu ứng dụng nó vào những việc phi nghĩa thì nó sẽ
đem lại tác hại khôn lường.
Suy nghĩ của em: không ngừng phát minh khoa học nhưng đem các thành
quả đó phục vụ cho cuộc sống dân sinh của con người. Ta cần ứng dụng
những phát minh vào những việc có ích cho xã hội.
a/ Hoàn cảnh ra đời, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của tổ chức
Câu 2
ASEAN.
(4,0 đ)
* Hoàn cảnh ra đời:
Sau khi giành được độc lập, nhiều nước Đông Nam Á ngày càng nhận
thức rõ sự cần thiết phải cùng nhau hợp tác để phát triển đất nước và hạn
chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.
Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành
lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước là In-đô-nê-xi-a,
Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan và Xin-ga-po.
* Mục tiêu hoạt động:
Hợp tác kinh tế và văn hoá giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì
hoà bình và ổn định khu vực.
* Nguyên tắc :
Cùng nhau tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp
vào công việc nội bộ của nhau.
Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; hợp tác phát triển có
kết quả.
b/ Thời cơ và thách thức của Việt Nam trong quá trình hội nhập

Trang 12

Điểm

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5


Câu 3
(3,0 đ)

Câu 4
(2,0 đ)

Câu 5
(3,0 đ)

Cộng đồng ASEAN.
* Thời cơ: Tạo điều kiện cho Việt Nam thu hút vốn đầu tư nước ngoài,
doanh nghiệp có cơ hội mở rộng sản xuất và thương mại trong cộng đồng
ASEAN; có điều kiện rút ngắn khoảng cách với các nước trong khu vực
và thế giới; mở rộng giao lưu văn hóa với các nước khác...
*Thách thức: Sự cạnh tranh quyết liệt về hàng hóa, nhân lực lao động
ngay trên sân nhà và các doanh nghiệp nếu không đổi mới công nghệ và
quản lí sẽ dẫn đến phá sản; nếu không nắm bắt thời cơ sẽ dẫn đến bị tụt
hậu; hội nhập không khéo sẽ dễ bị đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc...
*Nhiệm vụ đặt cơ sở thống nhất đất nước:
Đến thế kỷ XVIII, chế độ phong kiến Đàng Ngoài và Đàng Trong đều bị
khủng hoảng nghiêm trọng.
Năm 1771, khởi nghĩa bùng nổ ở Tây Sơn (Bình Định) do 3 anh em
Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ lãnh đạo.
Từ Tây Sơn, khởi nghĩa phát triển lật đổ chính quyền họ Nguyễn ở Đàng
Trong và lật đổ chính quyền vua Lê chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, đặt cơ sở
thống nhất đất nước.
*Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc:
Năm 1785, quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của Nguyễn Huệ đánh thắng 5
vạn quân xâm lược Xiêm ở trận Rạch Gầm – Xoài Mút.
Năm 1789, với cuộc hành quân thần tốc, nghĩa quân Tây Sơn đánh bại 29
vạn quân Thanh sang xâm nước ta, tiến vào Thăng Long với chiến thắng
Ngọc Hồi, Đống Đa.
*Vai trò của vua Quang Trung.
Là người trực tiếp chỉ huy các trận đánh; vạch ra kế hoạch đánh địch đúng
đắn, sáng tạo, bất ngờ; phát huy sức mạnh toàn dân tộc.
Trong các cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần Vương, cuộc khởi
nghĩa nào là tiêu biểu nhất? Vì sao?
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê là tiêu biểu nhất. Vì lãnh đạo cuộc khởi
nghĩa là các văn thân, sỹ phu – những người tài giỏi như Phan Đình
Phùng, Cao Thắng.
Quy mô cuộc khởi nghĩa: Rộng lớn, trải dài trên địa bàn 4 tỉnh ở Trung
kỳ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
Lối đánh linh hoạt: khi thì phòng ngự, lúc phản công, chủ động tấn công,
đánh đồn diệt viện…
Quân đội được trang bị vũ khí theo kiểu Pháp; thời gian tồn tại lâu hơn
các cuộc khởi nghĩa khác: hơn 10 năm.
* Ý nghĩa về những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài từ
năm 1919 đến năm 1925.
Thức tỉnh tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ.
Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn giải phóng dân tộc Việt Nam: con
đường cách mạng vô sản.
Truyền bá tư tưởng cứu nước mới, chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam,
hướng những người yêu nước đi theo con đường cách mạng vô sản.
Là người đầu tiên đưa cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam vào quỹ
đạo chung của phong trào cách mạng thế giới, làm cho cách mạng Việt
Nam có thêm sức mạnh mới.

Trang 13

0,75

0,75

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5

0,5

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5


* Ý nghĩa quan trọng nhất: Tìm ra con đường đúng đắn giải phóng dân
tộc Việt Nam: con đường cách mạng vô sản.
* Vì có đường lối cứu nước đúng đắn thì cách mạng Việt Nam mới thành
công được.
Phong trào Cách
Phong trào Dân chủ
Nội dung
mạng 1930 - 1931
1936 - 1939
Chống đế quốc, chống Chống chế độ phản động
phong kiến. Đòi tự do, thuộc địa, chống phát xít và
Mục tiêu dân chủ, chia ruộng đất nguy cơ chiến tranh. Đòi tự
cho nông dân.
do, dân chủ, cơm áo, hòa
bình.
Công nhân và nông
Công nhân, nông dân và các
Lực lượng
dân
tầng lớp nhân dân khác.
Bãi công, bãi thị, bãi khóa…
Hình thức
Mít tinh, biểu tình,
Đấu tranh công khai và bí
và phương
khởi nghĩa vũ trang
mật, hợp pháp và bất hợp
pháp đấu
giành chính quyền.
pháp.
tranh
Câu 6
Tấn
công
quyết
liệt
vào
Tập hợp được đông đảo các
(3,0 đ)
bè lũ đế quốc và phong tầng lớp nhân dân. Xây dựng
kiến tay sai. Các xô được mặt trận dân tộc thống
viết được thành lập.
nhất rộng rãi.
Khẳng định quyền lãnh Đảng đã đúc kết được kinh
Kết quả đạo cách mạng của nghiệm trong việc đề ra các
Đảng, của liên minh hình thức đấu tranh, phát huy
Ý nghĩa
công – nông.
sức mạnh của quần chúng.
lịch sử
Là cuộc diễn tập đầu Là cuộc diễn tập lần thứ hai
tiên của nhân dân ta, của nhân dân ta, chuẩn bị cho
chuẩn bị cho thắng lợi thắng lợi của cách mạng tháng
của cách mạng tháng Tám năm 1945.
Tám năm 1945.
* Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vì:
Câu 7 Sau Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước, quân Pháp tăng cường khiêu khích, tấn
(3,0 đ) công ta ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, ở Hải Phòng, Lạng Sơn, nhất là ở
Hà Nội.
18/12/1946, Pháp gửi tối hậu thư buộc Chính phủ ta phải giải tán lực
lượng tự vệ chiến đấu, giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng. Nếu
không chúng sẽ hành động vào sáng 20/12/1946.
18 -19/12/1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp quyết định phát
động toàn quốc kháng chiến. Tối 19/12/1946, Chủ tịch Hố Chí Minh ra
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
* Phân tích nội dung Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
“Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta
càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp
nước ta lần nữa. Không! chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không
chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ…”
Vạch rõ nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh này là do chính sách xâm
lược của thực dân Pháp. Nêu rõ thiện chí, nguyện vọng hoà bình và quyết

Trang 14

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5


tâm kháng chiến của nhân dân Việt Nam.
“Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo,
đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân
Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm.
Không có gươm thì dùng cuốc xuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống
thực dân Pháp cứu nước”.
Nêu lên tư tưởng cơ bản của đường lối chiến tranh nhân dân. Chính nhờ
đường lối này, chúng ta mới tạo ra được thế trận cả nước đánh giặc, mỗi
người dân là một chiến sĩ.
“…Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hi sinh,
thì thắng lợi nhất định về dân tộc ta!”
Khẳng định niềm tin tất thắng của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp xâm lược.

0,25

0,5
0,25
0,5

- Trong quá trình làm bài, có thể:
+ Học sinh trình bày không giống như Hướng dẫn chấm nhưng nội dung vẫn đúng.
+ Học sinh tư duy khác với Hướng dẫn chấm nhưng không sai về nhận thức và kiến
thức hoặc có ý tương đương.
- Với các trường hợp trên, giám khảo xem xét và thống nhất ghi nhận điểm số cho các
em. Tùy trường hợp và có thể ghi tới điểm tối đa của từng phần cụ thể.
------------------------------Hết-------------------------

Trang 15


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ THANH HÓA
Đề chính thức
Đề thi gồm có: 01 trang

ĐỀ SỐ: 04
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ
DỰ THI CẤP TỈNH CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 9
NĂM HỌC: 2014 – 2015
Môn: Lịch Sử - Lớp 9
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 06 tháng 01 năm 2015
ĐỀ BÀI

A. PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI
Bài 1 (4,0 điểm)
Trong những năm 1945, 1949, 1959, 1960 phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á,
châu Phi và khu vực Mĩ la tinh đã có những thắng lợi to lớn, cổ vũ các nước thuộc địa và phụ
thuộc đứng lên giành độc lập. Em hãy trình bày những thắng lợi đó và ý nghĩa của nó.
Bài 2 (6,0 điểm)
“Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh
nhất, đứng đầu hệ thống tư bản chủ nghĩa và theo đuổi mưu đồ bá chủ thế giới...”. (Bài 8 SGK Lịch sử 9.tr33). Em hãy:
a. Cho biết nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nước Mĩ sau chiến tranh.
b. Chứng minh sự giàu mạnh của nước Mĩ (1945-1950) bằng số liệu cụ thể.
c. Trình bày chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh. Cho biết những thành công và
thất bại của Mĩ trong việc thực hiện chính sách đối ngoại.
B. PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM
Bài 3 (4,0 điểm)
Chương trình khai thác của thực dân Pháp sau chiến tranh thế giới thứ nhất? Hậu quả
của nó?
Bài 4 (4,0 điểm)
Trình bày phong trào công nhân Việt Nam những năm 1919 – 1925. Cuộc bãi công Ba
Son (8/1925) có điểm gì mới?
C. PHẦN LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG
Bài 5 (2,0 điểm)
Nêu ngắn gọn những hiểu biết của em về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và người lãnh đạo
tối cao của cuộc khởi nghĩa.
(Hết)
Họ và tên thí sinh: ....................................................
Số báo danh: .................. Phòng thi: ................

Trang 16


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ THANH HÓA

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ
DỰ THI CẤP TỈNH CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 9
NĂM HỌC: 2014 – 2015

HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 9
Bài 1 (4.0 điểm)
a. Thắng lợi trong năm 1945:
- Tháng 8 – 1945, khi phát xít Nhật đầu hàng, các dân tộc Đông Nam Á đã nổi dậy giành
chính quyền, lật đổ ách thống trị thực dân. Tiêu biểu là thắng lợi của nhân Inđônêxia (17 – 8 –
1945) đưa tới sự thành lập nước Cộng hòa Inđônêxia; ngày 19 – 8 – 1945, nhân dân Việt
Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; tháng 8
– 1945, nhân dân Lào nổi dậy và ngày 12 – 10 – 1945, tuyên bố Lào là một vương quốc độc
lập có chủ quyền. (0,75 điểm)
- Ý nghĩa: Mở đầu cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ
hai. (0,25 điểm)
b. Thắng lợi trong năm 1949:
- Ngày 1 – 10 – 1949, chủ tịch Mao Trach Đông tuyên bố trước toàn thế giới sự ra đời của
nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. (0,5 điểm)
- Ý nghĩa: Thắng lợi đã kết thúc ách nô dịch……............. và hệ thống xã hội chủ nghĩa được
nối liền………………………………….
(0,5 điểm)
c. Thắng lợi trong năm 1959:
- Ngày 1 – 1 – 1959, chế độ độc tài Batixta bị lật đổ, cuộc cách mạng của nhân dân Cu ba đã
giành được thắng lợi. (0,5 điểm)
- Ý nghĩa: Là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la tinh, làm thất bại mưu đồ
thôn tính Cu ba của Mĩ. Cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới……(0,5
điểm)
d. Thắng lợi trong năm 1960:
- Năm 1960, 17 nước ở châu Phi đã tuyên bố độc lập vàđược lịch sử ghi nhận là “Năm châu
Phi”. (0,5 điểm)
- Ý nghĩa: góp phần làm tan rã hệ thống chủ nghĩa thực dân cũ ở Châu Phi cũng như trên thế
giới. (0,5 điểm)
Bài 2: (6,0điểm)
a. Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nước Mĩ sau chiến tranh.
+ Nước Mĩ ở xa chiến trường, được hai đại dương là Đại Tây Dương và Thái Bình
Dương che chở, không bị chiến tranh tàn phá. (0,5 điểm)
+ Trong chiến tranh do được yên ổn phát triển sản xuất và bán vũ khí, hàng hóa cho các
nước tham chiến, thu được 114 tỉ USD lợi nhuận, trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế
giới. (0,5 điểm)
+ Do đất nước không có chiến tranh nên thu hút được nhiều nhân tài, nhiều nhà khoa học
trên thế giới về sinh sống và làm việc. Thừa hưởng những thành tựu khoa học-kĩ thuật thế
giới. Áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật vào sản xuất.(0,5
điểm)
b. Chứng minh cho sự giàu mạnh của nước Mĩ.
+ Sản lượng công nghiệp: Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới
(56,47% - 1948) (0,5 điểm)

Trang 17


+ Sản lượng nông nghiệp: Mĩ gấp 2 lần sản lượng nông nghiệp của 5 nước Anh, Pháp,
Tây Đức, Italia và Nhật Bản cộng lại. (0,5 điểm)
+ Nắm trong tay 3/4 trữ lượng vàng thế giới (24.6 tỉ USD), là chủ nợ duy nhất. (0,25
điểm)
+ Về quân sự: Mĩ có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới tư bản và độc quyền vũ khí
nguyên tử. (0,25 điểm)
c. Chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh.
- Sau cttg2, giới cầm quyền Mĩ đã đề ra “chiến lược toàn cầu” … (0,5 điểm)
- Mĩ đã tiến hành “viện trợ” để lôì kéo, khống chế các nước nhận viện trợ……(0,5
điểm)
- Từ 1991, khi trật tự 2 cực bị phá vỡ, dựa vào sự vượt trội về các mặt kinh tế, khkt,
quân sự, giới cầm quyền Mĩ ráo riết tiến hành nhiều chính sách, biện pháp để xác lập trật tự
thế giới đơn cực do Mĩ hoàn toàn chi phối và khống chế.(0,5 điểm)
* Thành công và thất bạì của Mĩ khi thực hiện chính sách đối ngoạì từ 1945 đến nay:
trong việc thực hiện chiến lược toàn cầu, Mĩ đã gặp nhiều thất bạì nặng nề như can thiệp vào
TQ (1945-1946), Cuba (1959-1960), nhất là thất bạì trong chiến tranh xâm lược VN (19541975). (0,5 điểm)
Trong việc xác lập trật tự thế giới “đơn cực” nhằm hoàn toàn chi phối và khống chế
thế giới, Mĩ cũng gặp khó khăn, đó là sự phản đối của các nước đồng minh, của nhân loại tiến
bộ và các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới. (0,5 điểm)
Tuy nhiên, Mĩ cũng đã thực hiện được 1 số mưu đồ như góp phần làm tan rã chế độ
XHCN ở LX và Đông Âu. (0,5 điểm)
Bài 3: (4,0 điểm)
Chương trình khai thác của thực dân Pháp sau chiến tranh thế giới thứ nhất
- Nguyên nhân: Thắng trận nhưng kinh tế kiêt quệ…….. (0,25 điểm)
- Tăng cường đầu tư vào Việt Nam, bỏ vốn nhiều vào nông nghiệp và khai mỏ…… (0,5
điểm)
- Mở thêm một số cơ sở công nghiệp: nhà máy sợi Hải Phòng…… (0,5 điểm)
- Thương nghiệp phát triển hơn trước nhưng bị tư bản Pháp độc quyền…… (0,5 điểm)
- Giao thông vận tải được đầu tư để phát triển thêm….. (0,5 điểm)
- Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ huy các ngành kinh tế… (0,5 điểm)
Hậu quả:
- Nền kinh tế VN có biến đổi nhưng vẫn là nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, mất cân đối,
lệ thuộc….. (0,5 điểm)
- Các thủ đoạn bóc bóc lột vơ vét được tăng cường với hàng trăm thứ thuế làm cho đời
sống nhân dân ta cơ cực. (0,5 điểm)
- Chương trình khai thác cùng với các thủ đoạn chính trị, văn hóa, giáo dục đã làm cho
xã hội Việt Nam phân hóa sâu sắc. (0,25 điểm)
Bài 4.(4,0 điểm)
Phong trào công nhân Việt Nam trong thời kì 1919 – 1925
- Sau CTTG1, phong trào cách mạng thế giới đặc biệt là sự thành công của CMT10
Nga đã cổ vũ động viên công nhân Việt Nam đứng dậy đấu tranh
(0,5 điểm)
- Năm 1920 công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn thành lập Công hội bí mật do Tôn Đức
Thắng đứng đầu…(0,5 điểm)
- Năm 1922 công nhân viên chức Bắc Kì đấu tranh đòi nghỉ ngày Chủ nhật có lương.
(0,5 điểm)

Trang 18


- Năm 1924, nhiều cuộc đấu tranh của công nhân các nhà máy dệt, nhà máy rượu, nhà
máy xay xát gạo đã diễn ra ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương …
(0,5 điểm)
- Tháng 8/1925 thợ máy xưởng Ba Son - Sài Gòn bãi công với mục đích ngăn chặn tàu
chiến Pháp chở lính đàn áp phong trào cách mạng Trung Quốc.
(0,5 điểm)
Nhận xét: PTCN ở giai đoạn này còn lẻ tẻ, tự phát nhưng đã tạo cơ sở cho các tổ chức
và phong trào chính trị cao hơn về sau. (0,5 điểm)
Điểm mới của cuộc bãi công Ba Son (8/1925)
- Cuộc bãi công có tổ chức và có mục đích chính trị rõ ràng.Chứng tỏ giai cấp công
nhân đã bước đầu ý thức được tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản.
(0,5 điểm)
- Đánh dấu bước phát triển của phong trào công nhân chuyển dần từ đấu tranh tự phát
sang đấu tranh tự giác. (0,5 điểm)
Bài 5: (2,0 điểm)
Khởi nghĩa Lam Sơn: (1,0 điểm)
- Nổ ra vào năm 1418, tại Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa……
- Kéo dài trong 10 năm, từ 1418 đến 1427…..
- Lật đổ ách đô hộ của nhà Minh, giành lại độc lập cho đất nước…..
Lê Lợi: (1,0 điểm)
- Quê ở Thọ Xuân, Thanh Hóa.
- Ông là lãnh tụ tối cao của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn….
- Ông đã lãnh đạo nhân dân lật đổ ách thống trị của nhà Minh…..
- Lập ra nhà Hậu Lê……
------------------------------Hết-------------------------

Trang 19


ĐỀ SỐ: 05
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
LONG AN
NĂM HỌC 2014 – 2015
ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN THI: LỊCH SỬ
NGÀY THI: 17/4/2015
THỜI GIAN: 150 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2 điểm)
Trong thập niên 20 của thế kỉ XX, kinh tế của Mĩ và Nhật Bản có gì giống và khác
nhau?
Câu 2: (4 điểm)
Hãy làm sáng tỏ nhận định: “Cu Ba – hòn đảo anh hùng”.
Câu 3: (3 điểm)
Trình bày tóm tắt cuộc cải cách của Hồ Quý Ly. Nêu những mặt tiến bộ và hạn chế của
cải cách đó.
Câu 4: (2 điểm)
Em có nhận xét gì về phong trào vũ trang chống Pháp của nhân dân ta cuối thế kỉ
XIX?
Câu 5: (3 điểm)
Con đường tìm chân lí cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác so với các bậc tiền
bối đi trước?
Câu 6: (3 điểm)
Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945? Hằng năm Nhà nước ta
kỉ niệm cách mạng tháng Tám vào thời gian nào? Tại sao lại chọn ngày đó?
Câu 7: (3 điểm)
Tại sao ta chọn Điện Biên Phủ làm trận quyết chiến chiến lược với thực dân Pháp và
can thiệp Mĩ và tại sao nói chiến thắng Điện Biên Phủ “đã được ghi vào lịch sử dân tộc như
một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa ở thế kỉ XX và đi vào lịch sử thế giới như một
chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”?
-------------------Hết--------------------

Trang 20


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
LONG AN
NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN THI: LỊCH SỬ
NGÀY THI: 17/4/2015
HƯỚNG DẪN CHẤM
(Giám khảo lưu ý: Tùy theo từng nội dung câu hỏi thí sinh có thể trình bày không
giống với hướng dẫn chấm nhưng có nội dung không sai về khoa học giáo dục lịch sử, không
sai về quan điểm, tư tưởng chính trị, ... có thể xem là ý tương đương và chấm điểm)
Câu 1: (2 điểm)
Trong thập niên 20 của thế kỉ XX, kinh tế Mĩ và Nhật Bản:
- Giống nhau:
+ Đều thu được lợi trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. (0,5đ)
+ Kinh tế đều phát triển (0,25đ) theo con đường tư bản chủ nghĩa. (0,25đ)
- Khác nhau:
+ Mĩ phát triển nhanh. (0,5đ)
+ Nhật Bản phát triển trong vài năm đầu (0,25đ), phát triển chậm, chưa vững chắc. (0,25đ)
Câu 2: (4 điểm)
- Tháng 3/1952, Mĩ thiết lập chế độ độc tài quân sự ở Cu Ba do Ba-ti-xta đứng đầu (0,25đ).
Nhân dân Cu Ba đã tiến hành đấu tranh để giành chính quyền (0,25đ). Mở đầu là cuộc tấn
công pháo đài Môn-ca-đa của 135 thanh niên yêu nước vào ngày 26/7/1953 do Phi-đen Caxtơ-rô lãnh đạo (0,25đ).
- Sau hai năm bị giam cầm, năm 1955, Phi-đen Ca-xtơ-rô sang Mê-hicô tiếp tục cuộc đấu
tranh (0,25đ), thành lập một tổ chức cách mạng lấy tên là “Phong trào 26/7” (0,25đ) tập hợp
các chiến sĩ yêu nước, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới (0,25đ). Cuối tháng 11/1956, Phi-đen
trở về nước và tiếp tục cuộc chiến đấu ở vùng rừng núi Xi-e-ra Ma-e-xtơ-ra (0,25đ). Được sự
giúp đỡ của nhân dân, lực lượng cách mạng ngày càng lớn mạnh và phong trào đấu tranh lan
rộng ra cả nước (0,25đ). Từ cuối 1958, các binh đoàn cách mạng do Phi-đen làm Tổng chỉ
huy đã liên tiếp mở các cuộc tiến công (0,25đ). Ngày 01/01/1959, chế độ độc tài Ba-ti-xta bị
lật đổ, cách mạng Cu Ba thắng lợi (0,25đ).
- Sau đó, Cu Ba tiến hành cuộc cải cách dân chủ triệt để (0,25đ): cải cách ruộng đất, quốc hữu
hóa các xí nghiệp của tư bản nước ngoài (0,25đ), xây dựng chính quyền cách mạng các cấp,
thanh toán nạn mù chữ,… (0,25đ).
- Tháng 4/1961, Cu Ba tiến lên CNXH (0,25đ) và đã giành nhiều thành tựu to lớn trong công
nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, y tế, văn hóa ... (0,25đ). Trong hơn nửa thế kỉ qua, Cu Ba đã
vượt qua những khó khăn to lớn do chính sách phá hoại, bao vây, cấm vận của Mĩ và tiếp tục
đạt những thành tích mới (0,25đ).
Câu 3: (3 điểm)
* Cải cách của Hồ Quý Ly:
- Về chính trị: cải tổ hàng ngũ võ quan (0,25đ), đổi tên một số đơn vị hành chính cấp trấn và
qui định rõ cách làm việc của bộ máy chính quyền các cấp (0,25đ).
- Về kinh tế - tài chính: cho phát hành tiền giấy thay thế tiền đồng (0,25đ), ban hành chính
sách “hạn điền”, quy định lại biểu thuế đinh, thuế ruộng (0,25đ).
- Về xã hội: ban hành chính sách “hạn nô” (0,25đ).
- Về văn hóa, giáo dục: bắt các nhà sư chưa đến 50 tuổi phải hoàn tục (0,25đ), dịch sách chữ
Hán ra chữ Nôm để dạy cho vua và phi tần, cung nữ (0,25đ), sửa đổi chế độ thi cử, học tập…
(0,25đ).
- Về quân sự: tăng cường củng cố quân sự và quốc phòng (0,25đ).
ĐỀ CHÍNH THỨC

Trang 21


* Tiến bộ:
Góp phần hạn chế tập trung ruộng đất của quý tộc, địa chủ, tăng nguồn thu nhập của nhà
nước…(0,25đ).
* Hạn chế:
- Gia nô, nô tì chưa được giải phóng thân phận (0,25đ)
- Chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết của cuộc sống đông đảo nhân dân (0,25đ).
Câu 4: (2 điểm)
- Lãnh đạo: phần lớn là văn thân, sĩ phu yêu nước. (0,25đ)
- Lực lượng tham gia: chủ yếu là nông dân nghèo. (0,25đ)
- Những hạn chế: về khẩu hiệu chiến đấu, phương thức hoạt động thiếu thống nhất liên hệ với
nhau (0,25đ), bị chi phối bởi tư tưởng phong kiến, không phát triển thành cuộc kháng chiến
toàn dân, toàn quốc. (0,25đ)
- So sánh lực lượng ta và địch chênh lệch (0,25đ), vì vậy đã thất bại. (0,25đ)
- Thể hiện tinh thần bất khuất (0,25đ) trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. (0,25đ)
Câu 5: (3 điểm)
- Các bậc tiền bối chọn con đường sang phương Đông (Nhật Bản) (0,5đ)
- Nguyễn Ái Quốc chọn con đường sang phương Tây (sang Pháp) (0,5đ)
- Bắt gặp chân lí cứu nước là chủ nghĩa Mác – Lê-nin (đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận
cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin) (0,5đ)
- Xác định con đường cứu nước đúng đắn duy nhất đối với dân tộc là: (0,5đ)
+ Kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. (0,5đ)
+ Kết hợp tinh thần yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản. (0,5đ)
Câu 6: (3 điểm)
* Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945:
- Dân tộc ta có truyền thống yêu nước sâu sắc (0,5đ), khi có Đảng Cộng sản Đông Dương và
Mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước (0,25đ) thì được mọi người hưởng ứng.
(0,25đ)
- Có khối liên minh công nông vững chắc (0,5đ), tập hợp được mọi lực lượng yêu nước
(0,25đ) trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi. (0,25đ)
- Điều kiện quốc tế thuận lợi (0,25đ), Liên Xô và các nước Đồng minh đánh bại phát xít ĐứcNhật. (0,25đ)
* Hằng năm Nhà nước ta lấy ngày 19/8 để kỉ niệm cách mạng tháng Tám. (0,25đ) Vì đó là
ngày cách mạng tháng Tám thắng lợi ở thủ đô Hà Nội. (0,25đ)
Câu 7: (3 điểm)
* Ta chọn Điện Biên Phủ làm trận quyết chiến chiến lược với thực dân Pháp và can
thiệp Mĩ vì:
- Điện Biên Phủ là trung tâm của kế hoạch Na-va (0,25 đ).
- Đánh thắng địch ở Điện Biên Phủ sẽ quyết định số phận của kế hoạch Na-va (0,25đ), mở
ra cục diện mới của cuộc kháng chiến (0,25đ).
* Chiến thắng Điện Biên Phủ “đã ghi vào….chủ nghĩa đế quốc” vì:
- Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Na-va (0,25đ), giáng một đòn
quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp (0,25đ), làm xoay chuyển cục diện chiến
tranh ở Đông Dương (0,25đ), tạo thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao (0,25đ), buộc Pháp
và Mĩ phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ (0,25đ), lập lại hòa bình ở Đông Dương (0,25đ).
- Góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc (0,25đ), tác động mạnh đến
tình hình thế giới, làm “chấn động địa cầu” (0,25đ).
- Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa (0,25đ).
------------------------------Hết-------------------------

Trang 22


ĐỀ SỐ: 06
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HOÁ
ĐỀ CHÍNH THỨC

Số báo danh
…………………….

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
Năm học: 2013-2014
Môn thi: Lịch sử
Lớp 9 THCS
Ngày thi: 21/03/2014
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề này có 05 câu, gồm 01 trang.

A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (10,0 điểm)
Câu 1 (5,0 điểm):
Trình bày hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và vai trò của Hội đối
với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 2 (5,0 điểm):
Mục tiêu, lực lượng cách mạng, hình thức đấu tranh trong phong trào cách mạng 1930
- 1931 và cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 như thế nào? Cuộc vận động dân chủ 1936 1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?
B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (8,0 điểm)
Câu 3 (3,0 điểm):
Hoàn thành bảng niên biểu sau:
TT Thời gian
Tên sự kiện
1
Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc
2
Lào tuyên bố là một vương quốc có độc lập, chủ quyền
3
Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (Cu Ba)
4
Thành lập khối quân sự Đông Nam Á (SEATO)
5
Con người đầu tiên bay vào vũ trụ
6
Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập
7
Cuộc khủng hoảng dầu mỏ trên thế giới
8
Hiệp ước Ba-li của các nước ASEAN
9
Bru-nây gia nhập ASEAN
10
Gooc-ba-chôp đề ra đường lối cải tổ ở Liên Xô
11
Mĩ và Liên Xô chính thức tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh
12
Thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG)
Câu 4 (5,0 điểm):
Trình bày hoàn cảnh ra đời, nhiệm vụ chính và vai trò của Liên hợp quốc. Hãy nêu lên
những việc làm của Liên hợp quốc giúp nhân dân Việt Nam mà em biết.
C. LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG (2,0 điểm)
Câu 5 (2,0 điểm):
Kể tên các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương ở Thanh Hóa. Phong trào đó
có ý nghĩa như thế nào?
................….. Hết……................

Trang 23


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu

1

2

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
Năm học 2013- 2014
Môn thi: Lịch sử
Lớp: 9 THCS
Hướng dẫn chấm gồm 03 trang

Nội dung cơ bản
Điểm
Trình bày hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và vai trò 5,0
của Hội đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
* Sự ra đời: Cuối năm1924, Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Trung Quốc. 0.5
Tháng 6/1925, Người tập hợp các thanh niên Việt Nam yêu nước thành lập Hội
Việt Nam Cách mạng Thanh niên (VNCMTN).
* Hoạt động:
- Nguyễn Ái Quốc trực tiếp mở lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ cách
mạng. Một số người được chọn đi học ở trường Đại học Phương Đông và 0.5
trường quân sự ở Liên xô, Trung Quốc, còn phần lớn về nước hoạt động...
- Hội VNCMTN xuất bản báo Thanh niên (năm 1925) làm cơ quan tuyên 0.5
truyền của Hội.
- Các bài giảng của Người được tập hợp và in thành sách Đường cách mệnh…
0,5
- Những tài liệu này được bí mật chuyển về nước…
0,5
- Năm 1828, Hội VNCMTN chủ trương “vô sản hóa”, đưa hội viên vào nhà
máy, hầm mỏ, sống và lao động cùng công nhân để truyền bá chủ nghĩa Mác- 0.5
Lênin.
- Đầu năm 1929, Hội VNCMTN đã có tổ chức cơ sở ở hầu khắp cả nước. Các
tổ chức quần chúng xuất hiện như: Công hội, Nông hội….
0.5
* Vai trò của Hội đối với sự thành lập Đảng
- Hội VNCMTN có vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác- 0,5
Lênin vào Việt Nam, đào tạo đội ngũ cán bộ cách mạng…
- Thúc đẩy phong trào cách mạng Việt Nam phát triển theo khuynh hướng vô 0,5
sản…
- Hội VNCMTN đóng vai trò tích cực góp phần chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, 0,5
tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam…
Mục tiêu, lực lượng cách mạng, hình thức đấu tranh trong phong trào
cách mạng 1930 - 1931 và cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 như thế nào? 5,0
Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng
tháng Tám năm 1945?
a, Phong trào cách mạng 1930 - 1931
- Mục tiêu: Chống đế quốc, phong kiến, giành độc lập dân tộc, đòi thực hiện 0,5
các quyền tự do dân chủ, ruộng đất cho nông dân…
- Lực lượng cách mạng: Công nhân và nông dân
0,5
- Hình thức đấu tranh: Mít tinh, biểu tình, đấu tranh vũ trang…
0,75
b, Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939
- Mục tiêu: Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động 0,5
thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình…

Trang 24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×