Tải bản đầy đủ

Công nghệ bôi trơn Lập trình mô phỏng áp suất ổ đỡ bằng phương pháp số

Simulation Program.cpp
// Họ và tên: Đặng Xuân Hải
// MSSV: 20131217
// Mã lớp: 98135
// Học phần: Công nghệ bôi trơn ‐ ME4972
// Ngày thi: 28/12/2017
#include 
#include 
#include 
//‐‐‐‐ This following program solves Reynold's equation for the bearings ‐‐
//‐‐‐‐‐‐‐‐‐ by the numerical method to determine its quantities ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
//‐‐‐‐‐ Chương trình sau giải phương trình Reynold viết cho ổ đỡ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
//‐‐‐‐‐‐‐‐‐ bằng phương pháp số để xác định các đại lượng làm việc của ổ ‐‐
main(void) {
int i,j,x,m,n,dem=1;
float c,L,exp,R; //input
float a1,a2,a3,dh,theta,l,k,H;
float A1,B,C,D,s,a; //các biến tính ma trận áp suất
char tieptuc; //lap lai chuong trinh
float coxi, muy, N1,N2,N3,N4,w=0; float W; //các biến tính khả năng tải
float A[300][301]; //ma tran he so

float P[50][50]; //ma tran ap suat
float pg[4]; //ap suat tai cac diem Gauss
float h[50][50], h1[50][50], h2[50][50], h1g[4], h2g[4]; //h matrix
float hs;//h min
float I1=0,I2=0; //Numerical Intergration
float Ca; //frictional moment
float omega, Muy; int speed; //Các thông số làm việc của ổ và dầu bôi trơn
const float pi=3.141593;
//Main Prog.
printf("‐‐Chuong trinh tinh ma tran ap suat cua o do va kha nang tai‐‐");
while(1) {
printf("\n\nLan chay thu %d!",dem); dem++;
printf("\nHay nhap cac thong so dau vao cua o do!");
//Input
printf("\nNhap chieu dai o L(mm)= "); scanf("%f",&L);
printf("Nhap ban kinh o R(mm)= "); scanf("%f", &R);
printf("Nhap khe ho ban kinh C(mm)= "); scanf("%f",&c);
printf("Nhap do lech tam tuong doi epsilon= "); scanf("%f",&exp);
printf("Nhap so khoang chia chieu dai n= "); scanf("%d",&n);
printf("Nhap so khoang chia chu vi m= "); scanf("%d", &m);
c=c/1000; R=R/1000; L=L/1000; //đổi đơn vị sang mét
Page 1


Simulation Program.cpp
//Chapter I: Building of Presure Field
//Set unchange variable
k=2*pi/(m+1); l=1./(n+1); a1=1/(k*k);

//Tính các hệ số của hệ
for(j=1;j for(i=1;i
 

//tính các đại lượng cơ bản
theta=2*pi*i/(m+1); dh=‐exp*sin(theta); H=1+exp*cos(theta); 

 


//Tính các đại lượng trung gian
a2=3*dh/(2*k*H); a3=(1/(l*l))*(R/L)*(R/L); 

 

//tính các hệ số của hệ
A1=(a1‐a2)/(a1+a3); B=(a1+a2)/(a1+a3); 
C=a3/(a1+a3); D=dh/((H*H*H)*(a1+a3));
//Gán vào ma trận hệ số A
A[(j‐1)*m+i‐1][(j‐1)*m+i‐1]=‐2;
if (i!=1) A[(j‐1)*m+i‐1][(j‐1)*m+i‐2]=A1;
if (i!=m) A[(j‐1)*m+i‐1][(j‐1)*m+i]=B; 
    else A[(j‐1)*m+i‐1][(j‐1)*m+i]=0; //set point on boundary of 0.
if (j!=n) A[(j‐1)*m+i‐1][j*m+i‐1]=C; 
    else A[(j‐1)*m+i‐1][j*m+i‐1]=0;
if (j!=1) A[(j‐1)*m+i‐1][(j‐2)*m+i‐1]=C;
A[(j‐1)*m+i‐1][m*n]=D;

 }
printf("\n"); //Enter
printf("\nMa tran ap suat khong thu nguyen:");
//Solve this equal system by Gauss Algorithm
for (i=0;i<(m*n);i++)
{
s=A[i][i];
for (j=0;j<(m*n+1);j++)
 A[i][j]=A[i][j]/s;
for (j=0;j if (j!=i) {
 
a=A[j][i];
 
for (x=0;x<(m*n+1);x++)
 
 A[j][x]=A[j][x]‐a*A[i][x]; }
}
Page 2


Simulation Program.cpp
}
//The answer of the above equal system is A[i][m*n], set i=0‐>m*n‐1
//Build Pressure Matrix
for (j=1;jfor (i=1;iP[j][i]=A[(j‐1)*m+i‐1][m*n];
}
}
//Print out the Pressure matrix (boundary = 0)
for (j=0; jfor (i=0;iprintf(" %f",P[j][i]);
} printf("\n");
}
printf("\n\n"); //Enter
//Chapter II: Calculate Load Capability
for (j=0;jfor (i=0;ifor (x=0;x<4;x++) {
   switch(x+1) {
           case 1: coxi=‐1/sqrt(3); muy=‐1/sqrt(3);
   case 2: coxi=1/sqrt(3); muy=‐1/sqrt(3);
   case 3: coxi=1/sqrt(3); muy=1/sqrt(3);
   case 4: coxi=‐1/sqrt(3); muy=1/sqrt(3);
   N1=0.25*(1‐coxi)*(1‐muy);
   N2=0.25*(1+coxi)*(1‐muy);
   N3=0.25*(1+coxi)*(1+muy);
   N4=0.25*(1‐coxi)*(1+muy);
   pg[x]=N1*P[j][i]+N2*P[j][i+1]+N3*P[j+1][i+1]
+N4*P[j+1][i];
//Specify the Numerical Intergration of Load

if (pg[x]>0) w+=pg[x]; } 
}
}
}
w=k*l*w/4; //tính tải không thứ nguyên
printf(" Kha nang tai khong thu nguyen W= %.2f",w);
Page 3


Simulation Program.cpp
//Chapter III: Frictional Moment
//Nhập các thông số làm việc
//Input
printf("\n\nHay nhap cac thong so lam viec!");
printf("\nDo nhot dong luc hoc cua dau boi tron Muy: "); scanf("%f",&Muy);
printf("Toc do lam viec cua o (vong/phut):"); scanf("%d",&speed);
//Xây dựng ma trận h,h1,h2
for (j=0;j<=n+1;j++) {
for (i=0;i<=m+1;i++) {
theta=2*pi*i/(m+1);
h[j][i]=c*(1+exp*cos(theta));
h1[j][i]=1/h[j][i];
h2[j][i]=1/(h[j][i]*h[j][i]);
}
}
//Tính tích phân số I1,I2
for (j=0;jfor (i=0;ifor (x=0;x<4;x++) {
   switch(x+1) {
   
   case 1: coxi=‐1/sqrt(3); muy=‐1/sqrt(3);
   case 2: coxi=1/sqrt(3); muy=‐1/sqrt(3);
           case 3: coxi=1/sqrt(3); muy=1/sqrt(3);
   case 4: coxi=‐1/sqrt(3); muy=1/sqrt(3);
   N1=0.25*(1‐coxi)*(1‐muy);
   N2=0.25*(1+coxi)*(1‐muy);
  
   N3=0.25*(1+coxi)*(1+muy);
   N4=0.25*(1‐coxi)*(1+muy);
   h1g[x]=N1*h1[j][i]+N2*h1[j][i+1]+N3*h1[j+1][i+1]
          +N4*h1[j+1][i];
   h2g[x]=N1*h2[j][i]+N2*h2[j][i+1]+N3*h2[j+1][i+1]
  +N4*h2[j+1][i];
   if (i<(m+1)/2) I1+=h1g[x]; //Tính tích phân số Gauss
   if (i>=(m+1)/2) I2+=h2g[x]; }
}
}
}
//Tính omega (rad/s)
omega=speed*pi/30;
printf("omega= %f",omega);
//Tính hs (h min) tại theta=pi (giữa ổ)
Page 4


Simulation Program.cpp
hs=c*(1+exp*cos(pi));
//Tính tải có thứ nguyên
W=w*6*Muy*omega*(R/c)*(R/c)*(R*L);
printf("\nTai co thu nguyen W= %f",W);
//Tính moment ma sát
Ca=exp*c*W*sin(70*pi/180)/2+Muy*omega*R*R*R*k*l*(I1+hs*I2)*R*L/4;
printf("\nMomen ma sat cua o Ca= %f", Ca);  fflush(stdin);
printf("\n Nhap 1 de tiep tuc, bam phim bat ky de thoat: "); 
scanf("%c",&tieptuc);
if (tieptuc=='1') continue; else break;
 } //end while
return(0);
} //end Prog.

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×