Tải bản đầy đủ

PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ...................
TRƯỜNG THPT .....................

GIẢI PHÁP HỮU ÍCH
Tổ: Sử - Địa – Công dân

Đề tài: PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG
SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG
DẠY HỌC LỊCH SỬ THPT.

Giáo viên thực hiện: .

Năm học: 2017 – 2018


GPHI: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch sử THPT

MỤC LỤC
PHẦN I. MỞ ĐẦU………………………………………………………… Trang 1
1. Lí do chọn đề tài ………………………………………………………... Trang 1
2.Giới hạn nghiên cứu – Phạm vi nghiên cứu……………………………… Trang 2

2.1 Giới hạn nghiên cứu…………………………………………………… . Trang 2
2.2 Phạm vi nghiên cứu…………………………………………………….. Trang 2
3.Thời gian nghiên cứu ……………………………………………………. Trang 2
PHẦN II. NỘI DUNG…………………………………………………….. Trang 3
1. Cơ sở lí luận ................................................................................................ Trang 3
2. Thực trạng………………………………………………………………… Trang 4
2.1 Thuận lợi……………………………………………………………….. Trang 4
2.2 Khó khăn ………………………………………………………………. Trang 4
2.3 Hướng khắc phục ……………………………………………………… Trang 5
3. Giải pháp……………………………………………………………….... Trang 5
3.1 Yêu cầu chung………………………………………………………….. Trang 5
3.2 Yêu cầu cụ thể…………………………………………………………... Trang 6
4. Kết quả thực tế…………………………………………………………… Trang 18
5. Bài học kinh nghiệm…………………………………………………….. Trang 18
6. Kết luận………………………………………………………………….. Trang 19
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………… Trang 20

Giáo viên thực hiện : Hoàng Thị Ánh Hồng


GPHI: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch sử THPT

PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO
CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ THPT
PHẦN I. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
Đất nước ta đang bước vào thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với mục tiêu đến
năm 2020 trở thành nước công nghiệp, hội nhập với cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh đó,
đặt ra những yêu cầu mới đối với phẩm chất và năng lực của người lao động đào tạo con
người Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu trên cần phải nâng cao chất lượng giáo
dục, tăng cường bồi dưỡng cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, yêu quê hương gia đình, lòng biết
ơn, tinh thần hiếu học, biết kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Mục tiêu của bộ môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông nhằm góp phần vào việc
đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện. Trong quá trình hội nhập, môn Lịch sử,
đặc biệt là lịch sử dân tộc rất cần được coi trọng để giúp thế hệ trẻ hình thành nhân cách bản
lĩnh con người, để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Nhưng thực tế thực tế dạy và học lịch sử
ở trường phổ thông hiện nay đang ở mức “báo động đỏ”, kiến thức của học sinh về môn lịch
sử quá kém, dư luận xã hội đang rất quan tâm vấn đề này. Vì sao như vậy ?
Để trả lời cho câu hỏi trên, tất nhiên phải đề cập và giải quyết nhiều vấn đề liên quan
như sự quan tâm của gia đình, xã hội, xu thế nghề nghiệp, quan điểm, vi trí kinh tế và những


vấn đề trong nhà trường như sách giáo khoa, chương trình, phương pháp, khả năng giảng
dạy của giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị và quan trong nhất là sự tiếp thu đúng trình độ,
thái độ học tập của học sinh.
Theo tôi trên cơ sở điều kiện kinh tế xã hội, giáo dục hiện nay giáo viên môn Lịch sử
có thể từng bước giúp học sinh yêu thích, ham học và có thói quen tự tìm hiểu lịch sử nếu
chúng ta luôn cố gắng tìm tòi những phương pháp tiếp cận có hiệu quả.
Với mong muốn có được kết quả giáo dục ngày một tốt hơn, qua quá trình giảng dạy
tôi đã tích lũy được một số kinh nghiệm trong việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng
tạo của học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử và được trình bày trong
phạm vi đề tài này với mong muốn tiếp nhận và đóng góp của quý đồng nghiệp.
2. Giới hạn nghiên cứu và Phạm vi nghiên cứu


GPHI: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch sử THPT
2.1 Giới hạn nghiên cứu: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh qua các
bài lịch sử 10, 11, 12.
2.2 Phạm vi nghiên cứu : Học sinh trường THPT Nguyễn Tri Phương.
3. Thời gian nghiên cứu:
- Giai đoạn 1: Tiến hành dạy thực nghiệm năm học 2012 – 2013; 2013 - 2014; 2014 – 2015,
2015-2016.
- Giai đoạn 2: Tiến hành khảo sát để lấy kết quả năm 2016 – 2017.

PHẦN II. NỘI DUNG


GPHI: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch sử THPT
1. Cơ sở lí luận và thực tiễn của giải pháp hữu ích
1.1 Những đặc điểm, biểu hiện của phương pháp dạy học tích cực
Dạy học tích cực yêu cầu giáo viên phải nổ lực nhiều so với phương pháp dạy thụ
động. Trong phương pháp dạy học tích cực, học sinh đóng vai trò chủ động, và được cuốn
hút vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức, thông qua đó, học sinh, tự khám phá
những điều mình chưa rõ chứ không thụ động tiếp thu những kiến thức đã sắp đặt. Với cách
dạy học này, kết quả dạy học sẽ được nhân lên, biến quá trình học tập thụ động sang học tập
chủ động.
Trong quá trình dạy học, lớp học là môi trường giao tiếp giữa giáo viên và học sinh,
giữa học sinh với nhau, tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con đường chiếm
lĩnh nội dung tri thức thông qua hoạt động thảo luận, trao đổi người học tự chiếm lĩnh được
kiến thức và nâng lên một trình độ mới. Như vậy, bài học đã vận dụng được kiến thức và
vốn hiểu biết của cả lớp chứ không phải là kinh nghiệm của giáo viên.
Khác với trước đây, coi đánh giá là việc độc quyền của giáo viên, nhưng khi sử dụng
phương pháp dạy học tích cực giáo viên khuyến khích học sinh tham gia vào quá trình này
vì học sinh tự đánh giá sẽ góp phần để điều chỉnh cách học của mình.
1.2 Tác dụng của việc áp dụng phương pháp dạy học tích cưc trong môn lịch sử ở
trường THPT
Trong những năm gần đây cải cách giáo dục được diễn ra trên cả ba mặt : Hệ thống
giáo dục, nội dung và phương pháp dạy học, nhưng thực tế chúng ta chỉ chú trọng đến nội
dung mà ít để ý đến phương pháp dạy học. Hiện nay, phương pháp dạy học Lịch sử được
đổi mới góp phần nâng cao chất lượng bộ môn. Vì vậy, sử dụng phương pháp dạy học tích
cực trong dạy học Lịch sử ở THPT sẽ góp phần phát huy tính tích cực của học sinh, khiến
học sinh chủ động chứ không bị động tiếp nhận kiến thức từ giáo viên, thúc đẩy hoạt động
học tập tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Đây là điều kiện tối đa để phát huy vai trò
chủ thể của người học, tránh thói quen dạy học cũ “thầy đọc - trò ghi”, thầy là người phân
phối kiến thức - trò là người tiếp nhận thụ động, hay nói đúng hơn sử dụng phương pháp
dạy học tích cực góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa quan hệ học sinh với giáo
viên.
Tóm lại : Sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong môn học lịch sử là phù hợp
với qui luật hoạt động của học tập. Theo cách này, học sinh hợp tác với các bạn để lĩnh hội


GPHI: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch sử THPT
và phát triển kiến thức, phát triển các kĩ năng của mình, khiến các em nắm vững, hiểu sâu
hơn kiến thức, đồng thời phát triển tính thần tương trợ và tôn trọng lẫn nhau.
2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu
Nghị quyết lần thứ 2 của Đảng khóa VIII đã khẳng định: “Giáo viên là nhân tố quyết
định của giáo dục và được xã hội tôn vinh, giáo viên phải có đủ tài đức. Đổi mới mạnh mẽ
phương pháp giáo dục và đào tạo khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện tư duy sáng
tạo của người học”.
Trải qua nhiều năm, thực hiện chương trình cải cách, sách giáo khoa nói chung và môn
lịch sử nói riêng, tôi xin trình bày một số ý kiến về tình hình bộ môn như sau:
2.1 . Thuận lợi
Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, của Sở giáo dục trên toàn bộ thành phố
nói chung và trường THPT Nguyễn Tri Phương nói riêng đang đầu tư trang thiết bị dạy học
cho trường tương đối đầy đủ.
* Đội ngũ giáo viên:
- Hầu hết giáo viên được phân công đúng chuyên môn
- Giáo viên giảng dạy môn lịch sử đều được bồi dưỡng phương pháp giảng dạy theo
tinh thần đổi mới.
- Tập thể giáo viên đoàn kết, có ý thức học hỏi, trau dồi kiến thức, có kinh nghiệm
trong công tác, đặc biệt có nhiều cố gắng trong việc áp dụng phương pháp mới trong quá
trình dạy học.
* Học sinh:
- Học sinh đã làm quen với phương pháp dạy học mới, lại có điều kiện tiếp cận với
văn hóa, khoa học, kĩ thuật, được đầu tư cho học tập.
2.2 . Khó khăn:
Bên cạnh những thuận lợi như đã nêu trên trong quá trình dạy học bộ môn lịch sử tôi
cũng gặp không ít khó khăn :
* Thứ nhất:
Chất lượng đầu vào thấp, ý thức học tập của học sinh chưa cao nên kết quả học tập
của học sinh không theo như mong muốn.
* Thứ hai:
Một thời gian dài học sinh không thích học bộ môn lịch sử, học sinh chán học, có
học sinh chỉ học mang tính chất bắt buộc do sức ép của thầy cô giáo và học vì điểm số nên


GPHI: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch sử THPT
lối học mang tính chất thụ động, thái độ học tập chưa thật đúng đắn, kết quả học tập bộ môn
chưa cao, nhiều học sinh còn sử dụng giờ học lịch sử vào việc riêng hoặc học các môn học
khác từ đó dẫn tới chất lượng bộ môn lịch sử còn thấp.
* Thứ ba:
Cách định hướng của một số phụ huynh còn xem nhẹ bộ môn này, chỉ hướng cho con
em mình lao vào học các môn Toán, Văn, Anh Văn, Lý, Hóa, mà quên đi mất bộ môn lịch
sử.
2.3 Hướng khắc phục
Để khắc phục thực trạng trên, là một giáo viên dạy môn lịch sử tôi rất trăn trở, suy
nghĩ làm sao nhanh chóng cải tiến phương pháp dạy học nhằm gây hứng thú cho học sinh
và nâng cao chất lượng môn lịch sử.
Đặc biệt trong những năm trở lại đây, sách giáo khoa đã được cải cách với dung
lượng kiến thức trong mỗi tiết dạy không phải là ít, đòi hỏi mỗi giáo viên phải tìm ra
phương pháp mới để dạy học lịch sử cho thích hợp.
Tôi nhận thấy trong giờ học lịch sử phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của
học sinh, giúp các em yêu thích và có hứng thú học tập bộ môn lịch sử.
3. Giải pháp
3.1 Yêu cầu chung
Trong giảng dạy đối với từng bộ môn đều dựa vào một số nguyên tắc nhất định.
Riêng đối với môn lịch sử nhằm phát huy năng lực tư duy, tính chủ động, sáng tạo của học
sinh, tôi thường sử dụng triệt để những nguyên tắc cơ bản sau :
a. Nguyên tắc trực quan:
Học sinh sẽ phát triển khả năng quan sát, tư duy tốt nhất khi nghe giáo viên mô tả và
trực tiếp quan sát đồ dùng trực quan hoặc bảng hệ thống hóa kiến thức qua từng chương. Từ
đó học sinh rút ra những nhận định, quy luật một cách chính xác, khoa học đồng thời giúp
học sinh nhớ lâu và có tư duy lôgíc.
b. Để giúp hoc sinh xây dựng bài tích cực từ đó phát triển năng lực chủ động sáng tạo
theo tôi việc gây hứng thú trong học tập là rất quan trọng. Để thực hiện các nguyên tắc này
tôi chú ý đến :
+ Sử dụng các phương tiện trực quan kích thích trí tò mò của học sinh. Khuyến khích
sự học tập tích cực của học sinh và việc giải quyết các bài tập thực hành đặc biệt là phương
pháp thảo luận nhóm.


GPHI: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch sử THPT
+ Xây dựng hệ thống câu hỏi lôgíc đa dạng việc tạo tình huống có vấn đề trong học
tập lịch sử là điều không thể thiếu được trong việc giải quyết những vấn đề nhận thức của
bài học, phát huy trí thông minh tính chủ động sáng tạo của học sinh. Từ đó gây cho học
sinh hứng thú về tình cảm, lí trí và thực hành. Như vậy các em sẽ tích cực tư duy để xây
dựng bài mới, tiếp thu tự giác những kiến thức lịch sử, vận dụng một cách sáng tạo vào thực
tiễn.
+ Bên cạnh những nguyên tắc trên trong quá trình giảng dạy tôi chú ý rèn luyện sao
cho lời nói giản dị, rõ ràng, dễ hiểu, giúp cho học sinh tái hiện sinh động quá khứ lịch sử từ
đó giúp các em biết cách suy nghĩ, tìm tòi rút ra kết luận, hình thành khái niệm và có tác
động lớn đến tâm tư tình cảm của học sinh một cách tích cực.
Để phát triển tính tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập lịch sử theo tôi một
nguyên tắc cơ bản nhất không thể thiếu, đó chính là quá trình tự học của học sinh được thực
hiện qua các bước:
+ Thứ nhất: Học sinh tự nghiên cứu cá nhân dưới sự hướng dẫn của thầy, học sinh tự
nghiên cứu tìm tòi kiến thức mới bằng cách tự mình suy nghĩ xử lí các vấn đề đặt ra.
+ Thứ hai: Trao đổi hợp tác với bạn học; thông qua hình thức trao đổi cá nhân, thảo
luận nhóm các hoạt động tập thể để bổ sung làm phong phú kiến thức, để tiếp tục đi sâu tìm
hiểu nghiên cứu.
+ Thứ ba: Là kết hợp với giáo viên để tự kiểm tra điều chỉnh, giáo viên là người tổ
chức hướng dẫn cho hoc sinh thảo luận tìm ra trọng tâm, tìm ra cái mới để giúp các em hiểu
sâu, nhớ kĩ.
3.2 Yêu cầu cụ thể
Để góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học môn Lịch sử trong nhà trường phổ thông,
tôi xin nêu một vài giải pháp để khắc phục những khó khăn chủ quan như sau:
3.2.1 Để phần nào khắc phục nội dung quá dài trong sách giáo khoa:
a. Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc sách giáo khoa ở nhà:
Muốn hiểu được nội dung của bài, học sinh phải hiểu được các thuật ngữ, một số từ
hay một vài cụm từ quan trọng trong mỗi bài, phải có cách lập luận khoa học, phân tích vấn
đề, vận dụng kiến thức đã học ở từng bài để tổng hợp một giai đoạn hay một quá trình lịch
sử,... đây là một trong những phương pháp lấy học sinh làm trung tâm. Để đáp ứng yêu cầu
này, đòi hỏi mỗi học sinh phải đọc sách giáo khoa ở nhà trước khi học bài mới. Nhưng trong
thực tế, học sinh chưa quen với việc đọc một tài liệu khoa học, các em có tâm lí chờ đợi, ít


GPHI: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch sử THPT
chịu động não, mau nản chí trước những vấn đề khó. Học sinh chỉ đọc sách giáo khoa qua
loa nên không nắm được nội dung chính của bài, không dừng trước những từ, cụm từ “lạ”
để suy nghĩ, thậm chí có nhiều em không đọc bài trước, không biết bài mình sắp học có tựa
đề là gì ? gồm mấy phần ?... phần nào đó do người thầy không có đủ thời gian kiểm soát
xem các em có đọc sách trước hay không, từ đó các em ỷ lại, chủ quan và theo thời gian đã
hình thành trong đa số học sinh thói quen không đọc bài mới trước ở nhà.
Vì thế, sự hướng dẫn của người thầy là rất quan trọng, để học sinh làm quen với cách
đặt vấn đề, phân tích vấn đề, giải thích vấn đề, tổng hợp vấn đề và đánh giá vấn đề, giáo
viên có thể hướng dẫn học sinh làm việc với sách giáo khoa theo các bước sau:
- Đọc lần 1: Đọc tựa chương, tựa bài, đọc lướt nhanh nội dung của mỗi mục, sau đó
viết nhanh ra giấy những nội dung cần lưu ý nhưng không cần thiết phải viết đầy đủ nội
dung của cả câu, cả đoạn mà chỉ cần thay thế nội dung đó bằng một từ hoặc một cụm từ để
diễn tả.
+ Ví dụ 1: Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy (SGK lớp 10).
Sau khi đọc lướt, học sinh có thể tóm tắt theo cách sau:
Người tối cổ Người tinh khôn  Thị tộc
+ Ví dụ 2: Chương I, Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh
bảo vệ cách mạng (SGK lớp 11). Sau khi đọc lướt, học sinh có thể tóm tắt theo cách sau:
Trước cách mạng  Cách mạng tháng Hai  Cách mạng tháng Mười  Xây dựng,
bảo vệ chính quyền  Ý nghĩa.
- Đọc lần 2: Đọc lại nội dung, cố gắng hiểu từng phần, kết hợp ghi nhớ các hình ảnh
minh, họa có trong sách giáo khoa để hỗ trợ cho việc hiểu nội dung bài học. Phần này đòi
hỏi người học phải có khả năng tư duy, nhưng cách làm này không khó chỉ yêu cầu học sinh
có tính chịu khó.
+ Trở lại ví dụ 1: Sau khi đọc lại nội dung lần thứ hai, học sinh phải biết niên đại của
Người tối cổ, công cụ lao động của họ như thế nào? (bằng cách quan sát hình và hiểu thuật
ngữ Thị tộc, Bộ lạc, thời nguyên thủy xã hội Việt Nam trải qua mấy giai đoạn? Đó là những
giai đoạn nào? Cuộc sống lúc bấy giờ ra sao?)
+ Trở lại ví dụ 2: Sau khi đọc lần hai nội dung của bài, học sinh sẽ biết nguyên nhân
nào dẫn đến cách mạng? Nhiệm vụ của cách mạng? Kết quả của cách mạng? Bài học kinh
nghiệm cho những nước khác?


GPHI: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch sử THPT
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc giải quyết nội dung bài học quá dài, còn học sinh
sẽ hứng thú hơn trong viêc đọc sách giáo khoa vì tự mình khai thác nội dung bài học dưới
sự hướng dẫn của người thầy.
Để vận dụng phương pháp đọc sách giáo khoa có hiệu quả, giáo viên phải thường
xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc đọc sách giáo khoa của học sinh bằng cách kiểm tra
sách giáo khoa xem học sinh có gạch chân những từ hoặc cụm từ nào hay không ? Hoặc hỏi
các em có biết bài học hôm nay có mấy phần, nội dung chính là gì ?... Cũng sẽ có trường
hợp khi nghe thầy nói kiểm tra thì học sinh mới mở sách giáo khoa và gạch chân một vài từ
cho có hoặc chỉ trả lời một cách đối phó. Khi đó, giáo viên cũng cố gắng tìm ý đúng mà
khen và “Nếu lần sau em chuẩn bị kĩ hơn một chút thì sẽ tốt hơn nhiều”, vì một lời khen có
giá trị hơn nhiều lời trách mắng.
Việc yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa là một trong những phương pháp dạy học
lấy học sinh làm trung tâm. Và phương pháp này sẽ gặp không ít trở ngại vì thói quen thụ
động của học sinh, vì vậy thầy cô cần phải kiên trì, thực hiện từng bước nhưng phải kiên
quyết, phải “đến nơi đến chốn”, phải hướng dẫn các em cách đọc sách giáo khoa và thường
xuyên kiểm tra, khi kiểm tra cần tập trung nhiều vào việc đánh giá sự hoàn thành nhiệm vụ
học tập của học sinh hơn là kiểm tra kết quả đúng hay sai và người thầy cũng đừng quên tìm
ý đúng để khen.
b. Người thầy phải đóng vai trò chủ đạo:
Người thầy tìm cách vượt ra khỏi tâm lí môn phụ, không cho phép “ngồi chờ” có đủ
điều kiện mới tiến hành mà cần phải làm ngay với mức độ phù hợp, phải biết tạo sự cuốn
hút môn học bằng cách đầu tư thời gian cho việc nghiên cứu một tiết dạy, luôn tạo mới mẻ
cho mỗi tiết học, quyết tâm từ bỏ thói quen dạy học theo kiểu truyền đạt kiến thức một
chiều, chỉ nói lại những nội dung có sẵn trong sách giáo khoa. Đồng thời trong cách diễn đạt
của giáo viên, ngôn ngữ phải rõ ràng, giàu hình ảnh, sinh động, hấp dẫn, gây xúc cảm cho
học sinh, tạo cho học sinh hình thành biểu tượng.
3.2.2 Tạo tính chiều sâu trong tiết học
Trong một tiết dạy Lịch sử, giáo viên cần phải chuẩn bị công phu, tạo ra nhiều
phương án, toàn diện về ngôn ngữ cũng như nghệ thuật trình bày, lời nói rõ ràng, trong
sáng. Mặt khác, người thầy cần nắm vững kiến thức để khai thác bài học tốt, cần đa dạng và
phong phú các tài liệu tham khảo về lịch sử, văn học, địa lí, triết học, nghệ thuật,... để có
khả năng liên môn tốt.


GPHI: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch sử THPT
Ví dụ: Khi dạy bài cách mạng khoa học- công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau
thế kì XX (SGK lớp 12), giáo viên cần sự hiểu biết và có khả năng vận dụng tốt nhiều môn
học khác như: Toán, Lí, Hóa, Sinh,... kiến thức về khoa học vũ trụ, nông nghiệp, công
nghiệp, giao thông, thông tin,... thì mới tạo được chiều sâu của bài giảng. Cụ thể: khi giới
thiệu vào bài, giáo viên có thể làm thí nghiệm để HS quan sát và trả lời:
- Giáo viên chuẩn sẵn một lọ nước, một miếng tã lót Baby, một bông mướp, một cái
ly.
- Giáo viên tiến hành thí nghiệm: đổ nước vào ly rồi cho bông mướp vào. Học sinh
quan sát sẽ thấy bông mướp hút hết phần nước có trong ly, rồi giáo viên vắt bông mướp thì
nước trong bông mướp sẽ chảy ra. Sau đó giáo viên thao tác các bước tương tự như vậy,
nhưng thay bông mướp bằng tã Baby.
- Sau khi học sinh quan sát thí nghiệm giáo viên đặt câu hỏi: vì sao tã Baby thấm
nước nhưng khi vắt nước không chảy ngược trở ra ? Sau khi học sinh trả lời, tùy theo câu
trả lời của học sinh mà giáo viên dẫn dắt vào bài mới: Trong tã Baby có thành phần Polime,
Polime là một trong rất nhiều thành tựu do cách mạng khoa học kĩ thuật mang lại nhằm
phục vụ con người, ngoài ra những tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật là làm
xuất hiện xu hướng toàn cầu hóa. Vậy để hiểu hơn bài học hôm nay cô trò chúng ta cùng tìm
hiểu về cuộc cách mạng khoa học- công nghệ và xu thế toàn cầu hóa.
Hoặc khi dạy Bài 1: Nhật Bản (SGK lớp 11), mục II: Cuộc Duy Tân Minh Trị để
tránh sự khô khan và dễ tạo nhàm chán cho học sinh, giáo viên có thể làm tăng hứng thú với
câu chuyện về Nhật Hoàng Minh Trị như sau:
“Thiên Hoàng Minh Trị (Mutsuhito)là con thứ của Thiên Hoàng Hiếu Minh. Ông có
nhiều anh em nhưng hầu hết đều khi còn thơ ấu. Bản thân ông sau này cũng có 15 người
con nhưng trong số đó chỉ có năm người là không bị chết yểu. Mutsuhito dịch theo tiếng
Hán là Mục Nhân, nghĩa là đối xử với mọi người hòa mục, nhân từ. Cái tên rất hợp với bề
ngoài của ông lúc nhỏ. Hồi nhỏ, Ông chỉ sống quanh quẩn với các cung nữ và cách biệt với
thế giới bên ngoài…..
Hoặc khi dạy Bài 12: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (SGK lớp 12), giáo viên có thể
liên hệ bài thơ Người đi tìm hình cứu nước của nhà thơ Chế Lan Viên:
“Đất nước đẹp vô cùng nhưng Bác phải ra đi
Cho tôi làm sóng dưới tàu đưa tiễn BácGPHI: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch sử THPT
Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ
Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương...”
Hay cảm xúc của Bác khi đọc Luận cương của Lê nin (7/1920) về vấn đề dân tộc và
thuộc địa, giáo viên cho học sinh làm việc với phiếu học tập sau:
Trong hồi kí “Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin”, chủ tịch Hồ Chí Minh viết:
“Luận cương của Lênin làm cho tôi cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao!
Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to như đang nói
trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho
chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”
Em hãy trả lời các câu hỏi:
- Đoạn tư liệu lịch sử trên thể hiện tâm trạng gì của Nguyễn Ái Quốc sau khi đọc
luận cương của Lênin?
- Tại sao Người lại có tâm trạng đó?
Phiếu được phát cho tất cả HS.Tùy theo mức độ (khó,dễ) mà tổ chức cho các em làm
việc nhóm hoặc cá nhân.Tất cả học sinh đều ghi kết quả làm việc của mình dưới hình thức
nêu ý, cụm từ, gạch đầu dòng…vào phiếu học tập. Ưu điểm của hình thức này là mọi học
sinh đều được hoạt động, giáo viên có thể kiểm soát được kết quả hoạt động của học sinh và
giúp đỡ những học sinh cần giúp đỡ.Nhở đó học sinh vừa hiểu biết lịch sử, vừa hình thành
phương pháp học tập, nghiên cứu và phát triển năng lực độc lập suy nghĩ, giải quyết vấn đề.
Sau đó giáo viên liên hệ bài thơ:
“... Luận cương đến Bác Hồ và Người đã khóc,
Lệ Bác Hồ roi trên chữ Lênin
Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách
Tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin.
Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc
“Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi”...”
Người thầy phải đa dạng hóa phương pháp giảng dạy, thông qua việc trình bày các sự
kiện lịch sử nên có hình ảnh tái tạo quá khứ để tạo biểu tượng và khơi dậy những cảm xúc
sâu sắc về lịch sử.
3.2.3 Khai thác kênh hình
Nếu người thầy có phương pháp tốt thì hiệu quả của bài dạy càng cao, để đạt hiệu
quả đó giáo viên không chỉ dừng lại ở sử dụng kênh chữ mà còn kết hợp cả kênh hình, nhằm
phát triển tư duy, kĩ năng, kĩ xảo, tính tích cực của học sinh trong học tập.


GPHI: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch sử THPT
Ví dụ: Trước khi chuyển vào phần ba: Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918 (SGK lớp
11), giáo viên yêu cầu học sinh quan sát ba hình ảnh sau và cho biết ba hình đó nói lên nội
dung gì?

Nông dân Việt Nam trong thời kì Pháp thuộc

Tàu Đô đốc La- tu- sơ Tơ-rê-vin.


GPHI: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch sử THPT
Học sinh quan sát hình và ít, nhiều sẽ nói lên được nội dung của những hình trên, sau
đó giáo viên dẫn dắt vào nội dung của phần học mới, điều này tạo cho các em có tính tò mò
về môn học và khi học sẽ thích thú hơn.
Hoặc khi dạy về bài Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925-1930, phần
2 hội nghị thành lập Đảng (SGK lớp 12), giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình ảnh:

- Em có nhận xét gì về khung cảnh, đồ vật và sự tập trung của những người trong
ảnh? Qua đó em có suy nghĩ gì về tinh thần tham gia hội nghị của họ?
Học sinh sẽ tập trung khai thác hình ảnh và nói lên suy nghĩ của mình, giáo viên bổ
sung kiến thức bằng một câu chuyện nhỏ liên quan đến buổi họp này, tạo tính hấp dẫn cho
bài học và tránh đi sự khô khan vốn có của bài.
Khi dạy Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (SGK lớp 10), để tạo biểu
tượng cho học sinh về đời sống của nhân dân Pháp trước cách mạng giáo viên yêu cầu các
em quan sát hình và miêu tả tình cảnh nông dân trước cách mạng: người nông dân già cõng
trên lưng mình quý tộc và tăng lữ, trong túi áo là giấy nợ, còn xung quanh thì chuột bọ,
chim chóc phá hoại mùa màng,...


GPHI: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch sử THPT

Tình cảnh nông dân Pháp
- Bức tranh trên có mấy người? Qua trang phục của họ các em đoán họ là những ai?
- Tại sao người nông dân già phải cõng hai tên quý tộc và tăng lữ?
- Hình ảnh người nông dân cầm cuốc nói lên điều gì? Giấy tờ trong túi áo của quý tộc,
tăng lữ và chim chóc, chuột..đã phản ánh điều gì?
- Qua đó cho biết xã hội tồn tại những đẳng cấp nào và quyền lợi của họ ra sao?
Hoặc khi dạy bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền Bắc, giải phóng
hoàn toàn miền miền Nam(1973-1975) (lớp 12) giáo viên cho học sinh xem từng đoạn
phim: chiến dịch Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.
INCLUDEPICTURE
"http://www.lichsuvietnam.vn/images/stories/sukien/168.jpg" \*
MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"http://www.lichsuvietnam.vn/images/stories/sukien/168.jpg" \*
MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"http://www.lichsuvietnam.vn/images/stories/sukien/168.jpg" \*
MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"http://www.lichsuvietnam.vn/images/stories/sukien/168.jpg" \*
MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"http://www.lichsuvietnam.vn/images/stories/sukien/168.jpg" \*
MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"http://www.lichsuvietnam.vn/images/stories/sukien/168.jpg" \*


GPHI: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch sử THPT
MERGEFORMATINET

Phim: Chiến dịch Tây Nguyên
INCLUDEPICTURE "http://daidoanket.vn/Pictures/bao
tuan/_2010/62/2010_62_8_Hue.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"http://daidoanket.vn/Pictures/bao tuan/_2010/62/2010_62_8_Hue.jpg" \*
MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://daidoanket.vn/Pictures/bao
tuan/_2010/62/2010_62_8_Hue.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"http://daidoanket.vn/Pictures/bao tuan/_2010/62/2010_62_8_Hue.jpg" \*
MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://daidoanket.vn/Pictures/bao
tuan/_2010/62/2010_62_8_Hue.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"http://daidoanket.vn/Pictures/bao tuan/_2010/62/2010_62_8_Hue.jpg" \*


GPHI: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch sử THPT
MERGEFORMATINET

Phim: Chiến dịch Huế
INCLUDEPICTURE
"http://www.lichsuvietnam.vn/images/stories/anhtulieu/anhditichbosung/gia
iphongmiennam.jpg" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://www.lichsuvietnam.vn/images/stories/anhtulieu/anhditichbosung/gia
iphongmiennam.jpg" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://www.lichsuvietnam.vn/images/stories/anhtulieu/anhditichbosung/gia
iphongmiennam.jpg" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://www.lichsuvietnam.vn/images/stories/anhtulieu/anhditichbosung/gia
iphongmiennam.jpg" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://www.lichsuvietnam.vn/images/stories/anhtulieu/anhditichbosung/gia
iphongmiennam.jpg" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://www.lichsuvietnam.vn/images/stories/anhtulieu/anhditichbosung/gia


GPHI: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch sử THPT
iphongmiennam.jpg"

\*

MERGEFORMATINET

Phim: Chiến dịch Hồ Chí Minh
Qua từng đoạn phim, đồng thời kết hợp sơ đồ chiến lược, HS trả lời câu hỏi phát vấn
của giáo viên :
- Tại sao trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 ta lại mở chiến dịch
Tây Nguyên đầu tiên?
- Trình bày diễn biến chiến dịch Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, rút ra ý
nghĩa từng chiến dịch.
Học sinh trình bày xong những câu hỏi phát vấn giáo viên nói thêm trận đánh trên sơ
đồ chiến lược cho học sinh dễ hình dung như : Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu vào lúc 17
giờ ngày 26/4/1975. Quân ta chia làm 5 cánh quân tiến vào Sài Gòn. Tại mũi tiến công phía
Đông, dẫn đầu là lữ đoàn xe tăng 203, Xe tăng 843 tiến vào dinh Bộ chỉ huy chiến dịch giao
nhiệm vụ cho lữ đoàn phối hợp với đơn vị bạn cắm lá cờ lên nóc Dinh Độc Lập. Chiếc xe
tăng 843 của đồng chí Bùi Quang Thận đi đầu,…xe tăng 843 lao vào cổng phu và bị kẹt lại.
Xe tăng 390 lập tức húc đổ cổng chính tiến thẳng vào. Lá cờ tung bay trên nốc dinh Độc
Lập, tiếng reo hò sung sướng mừng giờ phút lịch sử đất nước được thống nhất và độc lập.
Bắc Nam sum họp một nhà. Qua đó các em thấy được cái hào hùng, oanh liệt trong chiến
dịch này. Những hình ảnh đó sẽ khắc sâu vào trí nhớ của các em.


GPHI: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch sử THPT
Phần củng cố giáo viên dùng phương pháp thực hành phiếu học tập
yêu cầu học sinh điền vào phiếu học tập theo yêu cầu:

THỜI GIAN

SỰ KIỆN
CHIẾN DỊCH TÂY NGUYÊN

4-3-1975
10-3-1975
12-3-1975
14-3-1975
24-3-1975
CHIẾN DỊCH HUẾ-ĐÀ NẴNG
21-3-1975
25-3-1975
26-3-1975
Tháng 3&4
29-3-1975
CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH
16-4-1975
21-4-1975
18-4-1975
26-4-1975
30-4-1975
2-5-1975
Với cách làm này vừa bảo đảm thời lượng giúp học sinh không những nắm kiến
thức cơ bản của bài mà còn phát triển tư duy, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo, tính tích cực của học
sinh trong học tập.
3.2.4. Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm
a. Đối với học sinh:
Chuẩn bị câu hỏi và bài tập mà tiết trước giáo viên cho về nhà (hoặc bài mới)
Các động tác tiến hành thảo luận phải nhanh.
Chuẩn bị giấy bút của nhóm, có thể có bảng phụ, bút lông.
Cử một bạn làm nhóm trưởng
Phải có ý thức tập trung tư duy tích cực, mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình ra trước
nhóm.
b. Đối với giáo viên:
Giáo viên nên hiểu trong dạy học lịch sử không nhất thiết bài nào, phần nào cũng
phải cho học sinh thảo luận mà tùy theo từng phần sử dụng cho hợp lí.


GPHI: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch sử THPT
Ví dụ khi dạy bài 7: Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914- 1918) (lớp 11) ở phần
diễn biến chính của chiến sự.
Hoặc bài l9 : Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (Thế kỉ
XIII) lớp 10 ở phần II.
Loại bài này không thể sử dụng phương pháp thảo luận nếu sử dụng phương pháp
này sẽ làm ngắt quãng không làm tái hiện được một trận đánh liên tục hấp dẫn trong quá
khứ.
Nhưng khi dạy bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân
ta từ năm 1873 – 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng (lớp 11) thì sử dụng phương pháp thảo luận
là đúng đặc trưng của bài. Ở phần một giáo viên sử dụng lược đồ Việt Nam yêu cầu học
sinh xác định vị trí những vùng Pháp chiếm được vào năm 1867 và đặt câu hỏi có vấn đề để
học sinh giải quyết: Pháp có dừng lại ở đó không ? Vì sao ?. Nhìn trên lược đồ học sinh sẽ
phát hiện đươc Pháp không dừng lại ở 6 tỉnh Nam Kì mà còn muốn đánh chiếm Bắc kì, học
sinh xác định vị trí Bắc kì trên lược đồ sau đó giáo viên phân nhóm và đưa ra loạt câu hỏi để
phát hiện kiến thức và tư duy cho học sinh thảo luận như :
- Nhóm 1:Tại sao sau khi chiếm được Nam Kì, Pháp lại mở cuộc tấn công ra Bắc kì ?
- Nhóm 2: Thái độ của quan quân triều đình và nhân dân như thế nào ?
- Nhóm 3: Trận Cầu Giấy ảnh hưởng như thế nào đến cục diện chiến tranh ?
- Nhóm 4: Thái độ của triều đình sau trận Cầu Giấy và ảnh hưởng của nó.

Hoặc khi dạy Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp phần 2.Chiến
dịch Điện Biên Phủ (SGK lớp 12)
Phần diễn biến giáo viên cho học sinh xem phim diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ.


GPHI: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch sử THPT

Qua đoạn phim, kết hợp với phần sơ đồ, giáo viên phát vấn học sinh:
- Chiến dịch Điện Biên Phủ chia làm mấy đợt ?
- Nhóm 1: Trình bày diễn biến đợt 1. Trong đợt 1 liệt sĩ nào đã lấy thân mình lấp lỗ
châu mai ?
- Nhóm 2: Trình bày diễn biến đợt 2. Tại sao đợt 2 kéo dài trong 1 tháng trong khi
đợt 1 chỉ có 5 ngày ?
- Nhóm 3: Trình bày diễn biến đợt 3.
- Nhóm 4: Chiến dòch Điện Biên Phủ đem lại kết quả, ý
nghóa như thế nào?
Học sinh trình bày những câu hỏi phát vấn giáo viên, sau đó giáo viên bổ sung kiến
thức và cho học sinh thấy rõ Điện Biên Phủ là biểu tượng và niềm tự hào khơng chỉ của
người Việt Nam mà còn của các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Với phương pháp học này
học sinh sẽ tư duy, hợp tác với bạn làm việc và nắm bài chắc hơn.
Hoặc khi dạy bài 22 “Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm
lược (1965 - 1973)” (lớp 12). Có câu hỏi : So sánh những điểm giống nhau và khác nhau
giữa hai chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968) và “Việt Nam hóa chiến tranh”
(1969 - 1973) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam (câu hỏi này giúp cho học sinh củng cố ơn tập
lại kiến thức cũ vừa tiếp nhận kiến thức mới và áp dụng khi hoạt động thảo luận nhóm để
các em bổ trợ kiến thức cho nhau và cùng nhau giải quyết vấn đề).
4. Kết quả từ thực tế:


GPHI: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch sử THPT
Kết quả chất lượng bộ môn qua từng năm được thể hiện như sau:

Năm học

Lớp

Sĩ Số

Giỏi

2012-2013

10A1

43

7%

2013-2014

11A4

38

2014-2015

11A6

2015-2016
2016-2017

Khá

TB

Trên TB

Yếu

Kém

24%

60%

91%

9%

0%

14%

34%

47%

95%

5%

0%

36

22%

42%

33%

97%

3%

0%

12A5

33

27%

45%

28%

100%

0%

0%

12A2

29

34%

46%

20%

100%

0%

0%

*Nhận xét :
- Như vậy qua thời gian áp dụng giải pháp vào quá trình giảng dạy kết quả đem lại
khá khả quan thể hiện ở tỉ lệ khá giỏi tăng đáng kể, tỉ lệ yếu kém đã giảm so với những năm
trước.
5. Bài học kinh nghiệm:
Trong quá trình giảng dạy giáo viên có thể kết hợp hài hòa giữa nhiều phương pháp,
nhằm tạo cho học sinh dễ ghi nhớ, dễ dàng móc xích các kiến thức cũ và mới tạo thành một
hệ thống kiến thức, đồng thời tạo cho học sinh sự hứng thú với môn học.
Giáo viên lịch sử phải luôn tìm tòi sáng tạo và đổi mới trong phương pháp dạy học. Có
kế hoạch cụ thể trong việc tìm kiếm và thiết kế các đồ dùng dạy học chính xác phù hợp với
nội dung bài dạy.
Giáo viên cần nghiên cứu kĩ sách giáo khoa, thường xuyên nghiên cứu thêm tài liệu
tham khảo để cung cấp thêm thông tin và kiến thức ở mỗi bài học, kết hợp các phương tiện
dạy học khác nhau như đồ dùng trực quan, hình ảnh, tranh vẽ, hệ thống thao tác sư phạm
khi lên lớp.. để góp phần phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong mỗi tiết học,
nâng cao hiệu quả giờ dạy.
Giáo viên phải biết hướng dẫn tổ chức cho học sinh tự mình khám phá kiến thức mới,
dạy cho học sinh không chỉ có kiến thức mà cả phương pháp học trong đó, cốt lõi là tự học.
Chính trong các hoạt động tự lực được giao cho từng cá nhân hoặc nhóm nhỏ tiềm năng
sáng tạo của mỗi học sinh được bộc lộ và phát huy.
6. Kết luận


GPHI: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch sử THPT
Như vậy theo tôi “ phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy
học lịch sử ’’đây là phương pháp dạy học tốt, có thể sử dụng rộng rãi cho tất cả các bài lịch
sử, muốn làm như vậy người Thầy có sự linh hoạt trong tổ chức thảo luận, tranh luận trên
lớp học để vừa đảm bảo thời gian tiết học vừa có thể phát huy tối đa tính tích cực, sự sáng
tạo của học sinh. Yêu cầu học sinh làm việc cũng có nghĩa là tạo cho các em tác phong làm
việc trong thời đại của nền kinh tế tri thức, kinh tế hội nhập khi bước vào đời, đáp ứng yêu
cầu cơ bản của công cuộc cải cách giáo dục là rèn luyện phát triển tư duy, phát triển trí
thông minh, óc sáng tạo của học sinh. Nhưng điều cần thiết là phải biết vận dụng linh hoạt
cho từng nội dung bài giảng, cho từng đối tượng và điều kiện lớp học. Vấn đề luôn đặt ra
cho người giáo viên chúng ta trước giờ lên lớp phải hướng dẫn cho học sinh học tập như thế
nào để thể hiện được bản chất của quá trình dạy và học là quá trình nhận thức tích cực về
phía học sinh, dưới sự hướng dẫn của thầy.
Qua thời gian giảng dạy ở trường THPT Nguyễn Tri Phương tôi đã chủ động áp
dụng đề tài “ phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch
sử ” vào tiết dạy của mình đã thu được kết quả…Tôi thiết nghĩ thành công này sẽ lớn hơn
khi chúng ta cùng trao đổi lẫn nhau, cùng suy nghĩ để đúc rút được những kinh nghiệm quí
báu trong quá trình giảng dạy lâu dài. Mặc dù đã có nhiều cố gắng song bản thân tôi nhận
biết đề tài còn nhiều thiếu sót, vì vậy rất mong nhận được sự đóng góp của Ban giám hiệu,
quí thầy cô đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện hơn, giúp tôi cũng như các giáo viên giảng dạy
bộ môn lịch sử hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, hình thành nhân cách học sinh.

Bảo Lộc, ngày 16 tháng 5 năm 2018
Người viết

HOÀNG THỊ ÁNH HỒNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO


GPHI: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch sử THPT
1. Lê Mậu Hãn(2002), những vấn đề chung về đổi mới giáo dục trung học phổ thông môn
Lịch sử, Nxb giáo dục.
2. Phan Ngọc Liên (2008), sách giáo khoa, sách giáo viên lịch sử 10, 11, 12.
3. Phan Ngọc Liên (1978), tài liệu bồi dưỡng lịch sử, nhà xuất bản giáo dục.
4. Nguyễn Thị Côi(2008), tri thức lịch sử phổ thông lịch sử Việt Nam, tập 2, Nxb trẻ.
5. Chuẩn kiến thức kỹ năng môn Lịch sử - NXB giáo dục


GPHI: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch sử THPT

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG
.......................................................................................................................................................
........................
.......................................................................................................................................................
........................
.......................................................................................................................................................
........................
.......................................................................................................................................................
........................
.......................................................................................................................................................
........................
.......................................................................................................................................................
........................
.......................................................................................................................................................
........................
.......................................................................................................................................................
........................
.......................................................................................................................................................
........................
.......................................................................................................................................................
........................
.......................................................................................................................................................
........................

TỔNG SỐ ĐIỂM: ........................................
................,, ngày

tháng

năm

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×