Tải bản đầy đủ

Slide thuyết minh dự án nhà máy sản xuất ống thép

CÔNG TY CP SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ VIỆT NAM
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP
KCN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SOÀI RẠP – TIỀN GIANG

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY C.P ỐNG THÉP DẦU KHÍ VIỆT NAM

ĐƠN VỊ LẬP DAĐT: CÔNG TY C.P TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ
DẦU KHÍ

1


CÔNG TY CP SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ VIỆT NAM
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP
KCN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SOÀI RẠP – TIỀN GIANG


NỘI DUNG BÁO CÁO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

GIỚI THIỆU CHUNG
MỤC TIÊU ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN
THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ ỐNG THÉP
QUY MÔ CÔNG SUẤT NHÀ MÁY
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN
HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

2


CÔNG TY CP SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ VIỆT NAM
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP
KCN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SOÀI RẠP – TIỀN GIANG

I.

GIỚI THIỆU CHUNGNgành sản xuất các mặt hàng cơ khí là ngành công
nghiệp then chốt thúc đẩy các ngành công nghiệp
khai thác và công nghiệp luyện kim phát triển góp
phần vào công cuộc đổi mới công nghiệp hóa vàà̀
hiện đại hóa đất nước.Việc đầu tư xây dựng dây chuyền công nghệ để sản
xuất ống thép tại Việt Nam một phần sẽ thúc đẩy sự


phát triển nêu trên, đồng thời sản phẩm của Nhà
máy sẽ đáp ứng ngay nhu cầu xây dựng hai hệ
thống đường ống quan trọng của quốc Tập đoàn
Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong giai đoạn từ nay
đến năm 2014 đó là đường ống dẫn khí Nam Côn
Sơn II vàà̀ đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn.Sản phẩm đầu ra của Nhà máy còn có thể cung cấp
cho các công trình dẫn khí, điện khí, điện than, nhà
máy Lọc hóa dầu và các kho chứa sản phẩm dầu khí,
v.v. mà hiện nay đang phải nhập khẩu.
3


CÔNG TY CP SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ VIỆT NAM
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP
KCN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SOÀI RẠP – TIỀN GIANG

II.

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁNSản xuất các loại ống thép hàn thẳng cung cấp cho
Ngành công nghiệp Dầu khí bao gồm:
+ Đường ống dẫn dầu, dẫn khí;
+ Các Nhà máy Lọc hóa dầu;
+ Các Nhà máy điện;
+ Các kết cấu kim loại (chân đế giàn khoan, khối
thượng tầng, …);
+ Các công trình kho chứa sản phẩm dầu khí;
+ Các công trình công nghiệp dân dụng khác;
+ Xuất khẩu sang các nước trong khu vực và trên thế
giới;
Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, các sản phẩm mới
của PVN, góp phần tăng tốc phát triển dịch vụ dầu khí
ở mức 30-35% giai đoạn đến 2015 và ổn định đến năm
2025 theo chiến lược của Tập đoàn.
Tăng tỷ trọng nội địa hóa các sản phẩm trong các công
trình do PVN và các đối tác làm Chủ đầu tư tại Việt
Nam.
Cung cấp sản phẩm ống thép cho 2 công trình đường 4


CÔNG TY CP SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ VIỆT NAM
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP
KCN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SOÀI RẠP – TIỀN GIANG
III.
THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ ỐNG THÉP
III.1. CƠ SỞ NGHIÊN CỨU
Sản phẩm đầu ra của Nhà máy là các loại ống thép có kích
thước từ 16”-30”, chiều dày lên đến 35mm.
Quy hoạch phát triển Ngành Dầu khí giai đoạn đến năm 2015
và định hướng đến năm 2025.
Quy hoạch phát triển Công nghiệp Khí của Việt Nam giai
đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025.
Quy hoạch phát triển Điện lực giai đoạn 2011-2020 có xét
đến năm 2030 (QH điện 6 và Dự thảo điện 7).
Công văn số 148/DKVN-B.K ngày 06/01/2010 về việc thông
tin về các phương án nguồn khí;
Quy hoạch các kho tồn chứa, trung chuyển và phân phối sản
phẩm dầu khí giai đoạn 2015 và định hướng đến năm 2025.
Các dự án đầu tư xây dựng công trình đã và đang chuẩn bị
đầu tư.
Kế hoạch phát triển mỏ của các mỏ đã và đang chuẩn bị phê
duyệt.
Kế hoạch tìm kiếm thăm dò dầu khí và gia tăng trữ lượng
dầu khí của PVN tại các bể dầu khí trên thềm lục địa Việt
Nam.
Các dự án đang triển khai mức độ chắc chắn chiếm 100%, 5


CÔNG TY CP SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ VIỆT NAM
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP
KCN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SOÀI RẠP – TIỀN GIANG

III.
THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ ỐNG THÉP
III.2. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ

6


CÔNG TY CP SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ VIỆT NAM
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP
KCN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SOÀI RẠP – TIỀN GIANG

III.
THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ ỐNG THÉP
III.2. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ

7


CÔNG TY CP SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ VIỆT NAM
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP
KCN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SOÀI RẠP – TIỀN GIANG

III.
THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ ỐNG THÉP
III.3. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG ỐNG KẾT CẤU
STT

Bể

Nhu cầu Giàn
khoan

Tỷ lệ

20112015

20162025

20112015

20162025

23

14

25,00
0

21,000

100%

24,00
0

99,000

100%

3,000

100%

A

CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

I

Bể Cửu Long

II

Bể Nam Côn Sơn

3

6

III

Bể Malay - Thổ Chu

5

2

31

22

9

5

 

NC ống thep
(tấn)

Tổng

B

CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN TRIỂN KHAI

I

Bể Cửu Long

II

Bể Nam Côn Sơn

18

13

III

Bể Malay - Thổ Chu

29

12

7,500
66,00
0
9,450

123,00
0
5,250

70%

70,90
0

52,500

70%

59,35
0

12,630

70%

20,40

8


CÔNG TY CP SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ VIỆT NAM
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP
KCN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SOÀI RẠP – TIỀN GIANG

III.
THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ ỐNG THÉP
III.4. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LỌC HÓA DẦU
Nhu cầu sử dụng ống thép cho các Nhà máy Lọc hóa dầu
đang triển khai đầu tư Giai đoạn 2011 – 2015 là 15.076 tấn
ống thép và 15.076 tấn ống thép giai đoạn 2016-2025.
Nhu cầu sử dụng ống thép cho các Nhà máy Lọc hóa dầu dự
kiến triển khai đầu tư là 7.538 tấn ống thép giai đoạn 20162025.

9


CÔNG TY CP SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ VIỆT NAM
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP
KCN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SOÀI RẠP – TIỀN GIANG

III.
THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ ỐNG THÉP
III.5. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG ỐNG CHO CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN

10


CÔNG TY CP SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ VIỆT NAM
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP
KCN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SOÀI RẠP – TIỀN GIANG

III.
THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ ỐNG THÉP
III.5. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG ỐNG CHO CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN

11


CÔNG TY CP SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ VIỆT NAM
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP
KCN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SOÀI RẠP – TIỀN GIANG

III.
THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ ỐNG THÉP
III.5. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG ỐNG CHO CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN

12


CÔNG TY CP SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ VIỆT NAM
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP
KCN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SOÀI RẠP – TIỀN GIANG

III.6. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU

Biên bản họp số: /BB-PVPIPE ngày 31/08/2010,
Huyndai RB có trách nhiệm tiêu thụ tối thiểu 20.000 tấn
/năm từ năm 2013 cho Nhà máy ống thép hàn của PVPIPE.
Stt
1
 

Thị trường
Thị trường nước ngoài
Tổng Cộng

Nhu Cầu - Theo Tấn

2010-2015

2016-2025

60,000

200,000

60,000

200,000

Ghi chú

 

13


CÔNG TY CP SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ VIỆT NAM
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP
KCN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SOÀI RẠP – TIỀN GIANG

III.7. TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ ỐNG THÉP

14


CÔNG TY CP SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ VIỆT NAM
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP
KCN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SOÀI RẠP – TIỀN GIANG

IV.

ĐỀ XUẤT QUY MÔ CÔNG SUẤT NHÀ MÁY

Đề xuất công suất Nhà máy: 100.000 tấn thép/năm/ca.

15


CÔNG TY CP SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ VIỆT NAM
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP
KCN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SOÀI RẠP – TIỀN GIANG

V.
STT

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
HẠNG MỤC CÔNG
TRÌNH

GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ
USD

VNĐ

614.548,16

GIÁ TRỊ SAU THUẾ
USD

VNĐ

363.451.179.6
88

676.002,98

399.796.297.65
7

71.288.604
,21

28.597.500.00
0

71.315.304
,21

 

17.245.986.48
5

I

Chi phí xây dựng

II

Chi phí thiết bị

III

Chi phí quản lý dự
án

IV

Chi phí tư vấn đầu


V

Chi phí khác

6.057.895,
50

33.539.636.85
0

6.060.395,
50

36.776.817.669

VI

Chi phí dự phòng

2.836.883,
11

73.037.248.46
6

2.882.688,
46

80.329.295.026

80.797.930
,98

544.655.803.2
28

80.934.391
,15

598.992.922.39
9

 

TỔNG CỘNG
TỔNG MỨC ĐẦU

-

28.784.251.73
8

 

-

31.457.250.000
18.970.585.134

-

31.662.676.912

 

16


CÔNG TY CP SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ VIỆT NAM
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP
KCN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SOÀI RẠP – TIỀN GIANG

VI.

PHÂN TÍCH KINH TẾ – TÀI CHÍNH

VI.1. CÁC GIẢ ĐỊNH ĐẦU VÀO TÍNH TOÁN
Quỹ lương tăng trung bình hàng
năm
Đơn giá ống thép
Đơn giá thép tấm
Chi phí sửa chữa lớn
Chi phí sửa chữa nhỏ
Chi phí quản lý
Chi phí thuê đất
Chi phí thuê thiết bị

5% /năm
1.300,00

USD/tấn

900,00 USD/tấn
2% CPTB
0,5% CPTB
30% CP tiền lương
265.000,00

USD/năm

Theo sản
lượng
các chi phí
trên

Chi phí khác

5%

Nhu cầu tiền mặt

2% Tổng chi phí

Phải thu khách hàng

10% Doanh thu
Tổng chi

17


CÔNG TY CP SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ VIỆT NAM
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP
KCN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SOÀI RẠP – TIỀN GIANG

VI.
PHÂN TÍCH KINH TẾ - TÀI CHÍNH
VI.2. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN
TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

I.

Các chỉ tiêu bình quân năm 

1

Doanh thu bình quân

Triệu đồng

1.686.667,79

2

Lãi ròng bình quân

Triệu đồng

106.056,44

II.

Giá trị hiện tại thuần NPV

Triệu đồng

255.107,46

III.

Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR

IV.

Thời gian hoàn vốn

%
năm

Giá trị

14,12
8 năm 10 tháng

18


CÔNG TY CP SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ VIỆT NAM
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP
KCN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SOÀI RẠP – TIỀN GIANG

VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
VII.1 KẾT LUẬN
Việc xây dựng Nhà máy chế tạo ống thép hàn thẳng là khả

thi, tăng tỷ trọng dịch vụ của PVN, góp phần đảm bảo tăng
tốc phát triển dịch vụ ở mức 30-35% theo chiến lược của
PVN.Sản phẩm đầu ra của Nhà máy đáp ứng nhu cầu khối lượng
ống thép phục vụ xây dựng các công trình đang triển khai
của PVN giai đoạn 2011-2015.Tăng giá trị sản lượng và doanh thu từ việc sản xuất ống cho
PVN và giảm bớt một phần ngoại tệ so với việc nhập khẩu
ống từ nước ngoài.Nhà máy có khả năng lắp đặt bổ sung các thiết bị để sản
xuất các loại ống thép có đường kính lên đến 60” khi thị
trường có nhu cầu ở giai đoạn 2.
Tiến độ xây dựng và sản xuất của Nhà máy phải đáp ứng tiến
độ thực hiện đầu tư của dự án đường ống dẫn khí Nam Côn
Sơn 2 và Lô B – Ô Môn.
Nhà máy phải được cung cấp 100% sản phẩm cho dự án
đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 và Lô B – Ô Môn.Do dự án rất nhạy về sản lượng, khi tổng sản lượng tiêu thụ

19


CÔNG TY CP SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ VIỆT NAM
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP
KCN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SOÀI RẠP – TIỀN GIANG

VII.2 KIẾN NGHỊKính đề nghị PVN, PVC, PVGAS xem xét và phê
duyệt dự án, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo
đảm bảo kịp tiến độ đư nhà máy vào vận hành vào
Quý 4-2011, cung cấp ống kịp thời cho Dự án Đường
ống dẫn khí Lô B – ÔMôn và Dự án đường ống NCS2.Cho phép Công ty Cổ phần sản xuất ống thép dầu
khí Việt Nam tiến hành ngay các công việc đàm
phán, ký kết Hợp đồng và tiến hành triển khai thực
hiện ngay công tác thiết kế, tiến hành thi công xây
lắp, để đưa nhà máy vào sử dụng theo đúng tiến độ
đã đề ra.Kiến nghị Tổng Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí
(PVC), Tổng Công ty khí Việt Nam (PVGAS) hỗ trợ
Công ty PV-PIPE trong việc thu xếp nguồn vốn đầu
tư dự án, cho phép thực hiện Dự án theo cơ chế đặc
cách nhằm đảm bảo tiến độ.Để tăng tính hiệu quả của dự án thì Nhà máy cần

20


CÔNG TY CP SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ VIỆT NAM
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP
KCN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SOÀI RẠP – TIỀN GIANG

VIII. KHẢ NĂNG CUNG CẤP ỐNG CHO 2 DỰ ÁN NCS II VÀ LÔ B

21


CÔNG TY CP SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ VIỆT NAM
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP
KCN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SOÀI RẠP – TIỀN GIANG

IX.

PHƯƠNG ÁN CẤP ỐNG CHO DỰ ÁN NCS II

22


CÔNG TY CP SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ VIỆT NAM
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP
KCN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SOÀI RẠP – TIỀN GIANG

IX.

PHƯƠNG ÁN CẤP ỐNG CHO DỰ ÁN LÔ B-Ô MÔN

23


CÔNG TY CP SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ VIỆT NAM
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP
KCN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SOÀI RẠP – TIỀN GIANG

Thank
Thank You
You
24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×