Tải bản đầy đủ

Sự hòa tan hạn chế của 2 chất lỏng converted

Lớp: DA17DB
BÁO CÁO THỰC HÀNH
Tên: Báo Ngọc Sáng
BÀI 3: SỰ HÒA TAN HẠN CHẾ CỦA HAI CHẤT LỎNG
MSSV: 115617090
Nhóm: 5
A. MỤC TIÊU
- Thiết lập giản đồ hòa tan hạn chế của phenol trong nước.
- Xác định nhiệt độ tới hạn và thành phần (%) tới hạn của giản đồ trên.
B. NỘI DUNG
1. Tiến hành thí nghiệm
- Pha hỗn hợp phenol và nước theo bảng sau:
Becher
Hóa chất
1
2
3
4
5
6
Phenol (gam)

0.6
0.9
1.5
3.0
3.6
4.2
Nước cất vừa đủ (gam)
6
Thành phần (%) phenol/hỗn hợp
10
15
25
50
60
70
- Tìm nhiệt độ chuyển pha:
+ Lấy nhiệt kế và đũa thủy tinh cho vào becher, đun cách thủy becher trong
nồi cách thủy đồng thời khuấy đều tay. Khi hỗn hợp trong suốt, ghi nhận nhiệt độ
t’, đó là nhiệt độ khi hai pha chuyển thành 1 pha (hệ di thể chuyển thành hệ đồng
thể).
+ Lấy becher ra khỏi bếp, vừa khuấy vừa quan sát cho đến khi hỗn hợp đục
trở lại. Ghi nhận giá trị nhiệt độ t’’, đó là nhiệt độ trở lại hệ dị thể.
+ Nếu t và t’ cách nhau dưới 0.5oC thì kết quả có thể chấp nhận được.
𝑡′ − 𝑡′′
𝑡1 =
2
Làm thí nghiệm trên 3 lần cho mỗi becher. Khi đó, ta có:
𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3
𝑡̅ =
3
2. Kết quả
2.1. Bảng kết quả
Becher
Thành phần (%) Lần đo
t’
t’’
t
𝒕̅
1
58


57.5
57.75
1
10
2
58
57
57.5
57.67
3
58
57.5
57.75

1


1
60
59.5
2
15
2
60
59.5
3
59.5
59.5
1
68
67.5
3
25
2
68
67.5
3
68
67
1
66
65.5
4
50
2
67
66
3
66.5
66
1
61.5
60.5
5
60
2
61
60.5
3
61
60.5
1
56
55
6
70
2
56.5
56
3
56.5
56
2.2. Vẽ giản đồ sự hòa tan hạn chế của phenol trong nước.

59.75
59.75
59.5
63.75
64
63.5
65.75
66.5
66.25
61
60.75
60.75
55.5
56.25
56.25

59.67

67.67

66.17

60.83

56

Giản đồ sự hòa tan hạn chế của phenol trong nước
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

70

2.3. Xác định nhiệt độ tới hạn và thành phần (%) tới hạn bằng giản đồ trên.
Từ giản đồ trên, ta xác định được:
- Nhiệt độ tới hạn của sự hòa tan phenol trong nước: t = 68oC.
- Thành phần (%) tới hạn của phenol trong nước: 34%
2

80Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×