Tải bản đầy đủ

ĐỘNG học PHẢN ỨNG

Tên: Báo Ngọc Sáng
BÁO CÁO THỰC HÀNH
Lớp: DA17DB
BÀI: ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG
MSSV: 115617090
Nhóm: 5
A. MỤC TIÊU
 Xác định hằng số tốc độ phản ứng, chu kì bán hủy và năng lượng hoạt
hóa của phản ứng bậc một.
 Xác định hằng số tốc độ phản ứng, chu kì bán hủy và năng lượng hoạt
hóa của phản ứng bậc hai.
B. NỘI DUNG
1. Khảo sát quá trình thủy phân etyl acetat ở 40oC và 30oC.
a) Thủy phân ở 40oC.
ž Lấy chính xác 50ml dung dịch HCl 0,2N (dùng bình định mức) cho
vào bình nón (A) 250ml. Lắp sinh hàn khí và để bình A vào bếp cách
thủy ở 40oC khoảng 15 phút để cho ổn định nhiệt độ.
ž Chuẩn bị ít nhất 6 bình nón (B), mỗi bình 30ml nước cất và 3 giọt
phenolphtalein, và ngâm trong chậu nước đá.
ž Sau khi nhiệt độ bếp cách thủy ổn định, hút chính xác 2ml etyl acetat
cho vào bình nón A. Bấm đồng hồ bấm giờ, ta có thời điểm t = 0

(phản ứng bắt đầu), đồng thời lắc đều và hút ngay 2ml hỗn hợp trong
bình A cho vào một bình B và đem định phân ngay bằng dung dịch
NaOH 0.05N.
ž Vẫn để bình A trong bếp cách thủy 40 oC. Căn cứ bào đồng hồ bấm
giờ, tiếp tục hút 2ml hỗn hợp trong bình A cho vào bình B và định
phân bằng NaOH 0.05N ở các thời điểm 15 phút, 30 phút, 45 phút.
ž Gọi n (ml) là thể tích NaOH 0.05N dùng tại các thời điểm trên. Như
vậy, ta có n0, n15, n30, n45 tương ứng với các thời điểm 0 phút, 15 phút,
30 phút, 45 phút.
ž Sau 45 phút, đem bình A đun cách thủy ở 80 oC trong vòng 1 giờ để
phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau 1 giờ, hút 2ml dung dịch A cho vào
một bình B đem định phân bằng NaOH 0.05N thì được giá trị n .
ž Lưu ý: Để tìm giá trị n , ta phải thực hiện định phân nhiều lần, mỗi lần
cách nhau khoảng 10 phút trong lúc bình A vẫn đặt trong bếp cách
thủy ở 80oC cho đến khi hai giá trị liên liếp không đổi thì đó là n .
b) Thủy phân ở 30oC.
Thực hiện tương tự như thủy phân ở 40oC nhưng ở nhiệt độ phòng (30oC)
c) Kết quả
Phương trình thủy phân etyl acetat trong môi trường acid:

Phương trình định phân:
CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2OHằng số tốc độ phản ứng K
K

2.303
a
2.303
n n
lg

lg  0
t
a x
t
n  nt (phút-1)


Trong đó:
a: nồng độ ban đầu của etyl acetat.
a - x: nồng độ còn lại của etyl acetat ở thời điểm t.
Bảng tính kết quả:
t
n
2.303/t n  n0 n  nt lg( n  n0 ) lg( n  nt )
Khảo sát ở 40oC
0 7.2 
15.5
1.1903
15 7.45 0.1535
15.25
1.1833
15.5
1.1903
30 7.8 0.0768
14.9
1.1732
45 8.25 0.0512
14.45
1.1599
 22.7 0
Tính K trung bình
Khảo sát ở 30oC

0
15
0.1535
30
0.0768
45
0.0512

0
Tính K trung bình
2. Khảo

sát phản ứng bậc hai.

K


0.1060
0.5141
1.3703Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×