Tải bản đầy đủ

bài hld nhi

Nhóm 2
GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Thảo
Tên: Nguyễ Thái Khương
MSSV: 115617101
Lớp: DA17DB
BÁO CÁO THỰC HÀNH
Bài 3: SỰ HÒA TAN HẠN CHẾ CỦA 2 CHẤT LỎNG
1. Dụng cụ - hóa chất:
2. Tiến hành:
2.1 Dùng buret pha hỗn hợp phenol và nước theo bảng:

Ống nghiệm
Phenol (mL)
Nước cất (mL)
Thể tích tổng cộng (mL)
Thành phần (%) phenol/hỗn hợp

1
0.6
5.4


2
0.9
5.1

3
1.5
4.5

4
3.0
3.0

5
3.6
2.4

6
4.2
1.8

50

60

70

6
10

15

25

2.2. Tìm nhiệt độ chuyển pha
Lấy nhiệt kế và que khuấy cho vào ống nghiệm, nhúng ống nghiệm vào ly nước. Đun
cách thủy ly nước từ từ đồng thời khuấy ống nghiệm đều tay. Khi hỗn hợp trong suốt, ghi
nhận nhiệt dộ t’. Đó là nhiệt độ khi 2 pha lỏng chuyển thành 1 pha (hệ dị thể chuyển thành
hệ đồng thể).
Lấy ly ra khỏi bếp, vừa khuấy vừa quan sát cho đến khi hỗn hợp đục trở lại. Ghi nhiệt dộ
t”. Đó là nhiệt độ trở lại dị thể.


Nếu t’ và t” cách nhau dưới 0,5oC, kết quả có thể chấp nhận.
t1=
Làm lại thí nghiệm trên 3 lần để có: t =
2.3 Thực hiện như trên cho tất cả các ống nghiệm:
3. Kết quả:
3.1. Bảng kết quả:


Ống nghiệm

Thành phần (%)

1

10

2

15

3

25

4

50

5

60

6

70

t’
42.5
40
41
61
61.5
60.75
68
67
67.5
67
66.75
66.5
59
60.25
59.5
44
45.5
44.75

Lần đo
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

t’’
42
39.5
40.65
60.75
61.25
60.5
67.5
66.65
67
66.65
66.5
66
58.55
59.75
59.25
43.75
45.25
44.5

t
42.25
39.75
40.83
60.88
61.38
60.63
67.75
66.83
67.25
66.83
66.63
66.25
58.78
60
59.38
43.88
45.38
44.63

Ttrung bình
40.94
60.96
67.28
66.57
59.39
44.63

3.2. Vẽ giản đồ sự hòa tan hạn chế của phenol trong nước (trục tung là oC và trục hoành là %
phenol trong nước):

GIẢN ĐỒ SỰ HÒA TAN HẠN CHẾ CỦA PHENOL TRONG NƯỚC
80
67.28

70

66.57

60.96

59.39

60
50

44.63

40.94
40
30
20
10
0

0

10

20

30

40

50

60

70

80


3.3. Xác định nhiệt độ tới hạn và thành phần (%) tới hạn bằng giản đồ trên (đỉnh).
- Nhiệt độ tới hạn: 680C
- Thành phần tới hạn: 36.5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×