Tải bản đầy đủ

bài 31 phương trình trạng thái khí lí tưởng


Quiz
Click the Quiz button to edit this object


Quan sát thí nghiệm và cho biết
hiện tượng gì xảy ra với quả
bóng ?


BÀI 31:PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI
CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG


Nội dung chính

1
2

Khí thực và khí lí tưởng.


Phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

3

Quá trình đẳng áp.

4

Độ không tuyệt đối.


I.Khí thực và khí lí tưởng
Khí lí tưởng
- Phân tử khí là chất điểm.
- Các phân tử khí chỉ tương
tác với nhau khi va chạm.
- Tuân theo đúng các định
Khívềlí chất
tưởngkhí.
là gì?
luật

Khí thực
- Các phân tử khí có thể
tích riêng.
- Các phân tử khí tương tác
với nhau cả khi ở xa nhau.
Thế nào là khí thực?
- Tuân theo gần đúng các
Cho ví dụ?
định luật về chất khí.

=> Ở những nhiệt độ và áp suất thông thường thì khí thực gần
giống khí lí tưởng.


Quiz
Click the Quiz button to edit this objectThí nghiệm
Vậy phải dùng phương trình nào để xác định mối
liên hệ giữa ba thông số của lượng khí này?


II.Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
Bài toán lí thuyết:Xét một lượng khí nhất định

1

2

,,

,,
p
(1)

Em hãy thiết lập phương trình
biểu diễn mối liên hệ giữa các
thông số trạng thái ở 2 trạng thái
(2)
trên?

O

V1

V2

V


II.Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
p

p

(1)

(1)

P’

(1’)

(2’)

P’

(2)

O

V1

V2

V

Phương án 1: (1)=>(1’)=>(2)

O

(2)

V1

V2

V

Phương 2: (1)=>(2’)=>(2)


II.Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
Bài toán lí thuyết:Xét một lượng khí nhất định

2

1

,,

,,

p
(1)

P’

(1’)

1’

(2)

P’, ,
O

V1

V2

V


II.Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
 Lời giải:

1

V = const

,,

1’

p
(1)

P’, ,
P’

(1’)

2

1’

T = const

P’, ,
P’

,,

(2)

O

V1

V2

V


II.Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
 Lời giải:

1

V = const

,,

1’
P’, ,

2

1’

T = const

P’, ,
P’

,,

Từ (
Thay vào ta được:

=>


II.Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

hay = const

Phương trình trạng thái của khí lí
tưởng hay phương trình Cla - pê rôn
Cla-pê-rôn (Benoit Clapeyron)
nhà vật lí người Pháp


II.Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Chú ý
- Phương trình trạng thái của khí lí tưởng chỉ đúng với
một lượng khí lí tưởng xác định.
- Hằng số phụ thuộc vào khối lượng khí.


Quiz
Click the Quiz button to edit this object


III.Quá trình đẳng áp
1.Quá trình đẳng áp
Quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất không đổi gọi
là quá trình đẳng áp.

2. Mối liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt
đối trong quá trình đẳng áp
Nhà bác học người pháp
Gay-Lussac(1778-1850)
xác lập sự phụ thuộc của
thể tích một khối lượng
khí xác định vào nhiệt độ
khi áp suất không đổi
bằng
Trongphương
quá trìnhpháp
đẳngthực
áp của lượng khí nhất định, thể
nghiệm
tích tỉ lệnăm
thuận1820.
với nhiệt dộ tuyệt đối.


III.Quá trình đẳng áp
3.Đường đẳng áp

V

- Đường biểu diễn sự biến
thiên của thể tích theo nhiệt
độ khi áp suất không đổi gọi
là đường đẳng áp
- Ứng với các áp suất khác
nhau của cùng một lượng khí
thì các đường đẳng áp khác
nhau.

P1

P1
P2
O

T
(K)


Quiz
Click the Quiz button to edit this object


Nhận xét về áp suất và
thể tích khi T=0 và T < 0

P

V

V

O

P

T
(K)

O

T
(K)


IV.’’ Độ không tuyệt đối”

- 0K là nhiệt độ thấp nhất không thể đạt
được và được gọi là độ không tuyệt đối.
- Chính xác thì độ không tuyệt đối thấp
hơn C một chút (vào khoảng C ).
- Nhiệt độ thấp nhất mà con người thực
hiện được trong phòng thí nghiệm hiện
nay là K.


Quiz
Click the Quiz button to edit this object


Một vài hiện tượng thường gặp trong tự nhiên

1

Tại sao khi củi cháy ta thường
nghe tiếng lách tách cùng với
những tia lửa bắn ra?

Khi củi cháy, nhiệt độ tăng, không
khí trong các thớ của than nở ra làm
nứt các cục than tạo ra tiếng lách
tách, các hạt than bị bắn ra từ sự
nứt của than.


Một vài hiện tượng thường gặp trong tự nhiên

1

Tại sao lốp ô tô thường nổ khi
xe đang chạy ngoài trời nắng, ít
nổ khi xe đang nằm trong gara?

- Khi xe đang chạy trên đường,
do ma sát với đường và thời tiết
nóng, nhiệt độ ở các lốp xe tăng,
kéo theo áp suất khí trong ruột
lốp xe cũng tăng theo. Khi áp
suất tăng đến một mức nào đó có
thể làm nổ lốp xe.
- Khi xe để trong Gara nhiệt độ
bình thường, lốp xe khó bị nổ
hơn.


Bài tập về nhà

- Học thuộc và hiểu các kiến thức trọng tâm như
phương trình trạng thái, quá trình đẩng áp, ý
nghĩa của độ không tuyệt đối.
- Làm các bài tập trong SGK và SBT
- Vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng
trong cuộc sống


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×