Tải bản đầy đủ

DE THI HK1 TH7 20182019, ten tai lieu

PHềNG GIO DC V O TO CH Sấ
TRNG THCS NGUYN CH THANH

KIM TRA HC Kè I
NM HC 2018 2019
MễN: Tin hc - LP 7
THI GIAN: 45 phỳt

H v tờn hc sinh....Lp..
im:

B

Li phờ ca thy cụ giỏo

I/ Trc nghim (2im) (HS lm trc tip trờn kim tra).
Cõu 1 : di chuyn ni dung ụ tớnh ta s dng nỳt lnh no sau õy?
A.

(copy).


B.

(cut).

C. (paste).
D.
(new)
Cõu 2: Mun xúa mt hng hoc ct ta chn hng hoc ct cn xúa ri s dng
lnh no sau õy?
A. Format
B. Paste
C. Insert
D. Delete
Câu 3: Trong ô tính xuất hiện ###### vì:
A. Độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.
B. Độ rộng của hàng quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.
C. Tính toán ra kết quả sai.
D. Công thức nhập sai.
Câu 4: Trong các công thức tính trung bình cộng, công thức
nào viết sai?
A. =Average(A1:A5)
B. =SUM(A1:A5)/5
C. =Average(A1:A5)/5
D.
=(A1+A2+A3+A4+A5)/5
Cõu 5: Phn mm Typing Master dựng :
A. Luyn gừ phớm nhanh bng 10 ngún tay B. Hc a lý th gii
C. Hc toỏn hc
D. Hc v hỡnh hỡnh hc ng
Cõu 6: Trong ụ C1 cú cha d liu l 18, cỏc ụ D1, E1 ln lt cú
d liu l 12 v kớ t A. Khi vit cụng thc =Sum(C1:E1) ti F1
em cú kt qu l?
A. 30
B. 18
C. #NAME!
D. Mt thụng bỏo li
Cõu 7: tớnh tng giỏ tr trong cỏc ụ E3 v F7, sau ú nhõn vi 10% ta thc hin
bng cụng thc no sau õy?
A. E3 + F7 * 10%.
B. (E3 + F7) * 10%


C.= (E3 + F7) * 10%
D. =E3 + (F7 * 10%)


Câu 8: Để thêm cột trên trang tính ta chọn cột rồi sử dụng lệnh nào sau đây?
A. Format
B. Paste


C. Insert
D. Delete II. T lun (35 phỳt) (8 im)
(HS lm trờn giy riờng)
Cõu 1: (2 im) a) Nờu thao tỏc sao chộp v di chuyn d liu trong bng tớnh
Excel.
b) Thanh cụng thc ca Excel cú vai trũ c bit . Vai trũ ú l gỡ?
Cõu 2: Cho trang tớnh sau: (4 im)
A
B
C
D
E
F
G
H
1 STT
H v tờn
Toỏn Vn
Lý Ting Tng TB
Anh im
2
1 Nguyn Thựy Dng
8.5
9
8
9
?
?
3
2 Trn Lờ
7
8
8
8
?
?
4
3 Nguyn Qunh Hoa
8
6.6
7
7
?
?
5
4 V Hng Qu
6
8
7.3
7
?
?
6 TB cao nht
?
7 im Vn thp nht
?

Yêu cầu: a. Tính tổng điểm các môn của từng học sinh?
b. Tính điểm trung bình (TB) của từng học sinh?
c. Xỏc nh TB cao nht.
d. Xỏc nh im Vn thp nhp.
(Sử dụng hàm và biến địa chỉ).
Cõu 3: Cho trang tớnh sau: (2 im)
A
B
C
D
E
F
1
3
2
?
2
4
?
3
6
1
3
?
?
4
5
Yờu cu: a. Dựng hm tớnh tng ba ụ A1, B2, C1 vo ụ D1. Kt qu bng bao nhiờu?
b. Sao chộp cụng thc t ụ D1 sang E3, F2 theo em hm thay i ra sao? Kt
qu sau khi sao chộp sang ụ E3, F2 bng bao nhiờu?
c. Di chuyn cụng thc t ụ D1 sang F3 theo em hm thay i ra sao? Kt qu
sau khi di chuyn bng bao nhiờu?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x