Tải bản đầy đủ

CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2019 MỚI

ỦY BAN MTTQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
, ngày tháng năm 201

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CỦA BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ
TRONG NHIỆM KỲ

I .ĐẶC ĐIỂM TỔNG QUÁT TÌNH HÌNH
Hơn 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa ở khu dân” (nay là “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh”) do ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động
đã chứng minh được tính hiệu quà, sức lan tỏa của cuộc vận động đối với người
dân, cũng như tiến trình chung của Thành phố Huế, phường .......... và của
Tổ ..........
Thông qua cuộc vận động đã phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy lòng
yêu nước, yêu quê hương; phát huy tính tích cực, sáng tạo và sức mạnh nội lực
của nhân dân, của cộng đồng; huy động nhiều nguồn lực nhằm giúp đỡ người
nghèo; thực hiện an sinh xã hội; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô

thị văn minh; cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện. Thực hiện dân
chủ ở cơ sở được mở rộng và phát huy. Bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc, góp
phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa- xã
hội, anh ninh quốc phòng. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố.
mở rộng, và đi vào tâm thức của mọi người dân.
1


Địa bàn dân cư Tổ ......... nằm trên tuyến đường Thạch Hãn, Phùng Hưng,
Triệu Quang Phục và Lê Huân thuộc phường ........... Trong khu dân cư đang
sinh sống có 198 hộ với 942 nhân khẩu. Đời sống kinh tế của bà con tạm ổn
định Khu vực dân cư này hiện có trường PTTH Bùi Thị Xuân và trường mầm
non .........., khách sạn Đường Sắt và các hộ buôn bán nhỏ lẻ, quy mô gia đình và
cán bộ công nhân viên đang công tác tại các cơ quan; đặc biệt giới nhân sĩ trí
thức cao và cán bộ đã nghỉ hưu sống trong khu vực địa bàn tổ ......... có tuyến
đường với mật độ xe cộ lưu thông, đi lại ngày càng đông đúc và nằm trong nội
thành nơi khách thập phương trong nước và quốc tế đến tham quan du lịch ở
khu vực Đại Nội.
Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân
UBND, UBMTTQ phường .........., sự chỉ đạo sâu sát của Chi bộ, cấp ủy Đảng tổ
......... kết hợp với tổ dân phố, các đoàn thể xã hội và các tầng lớp nhân dân trong
tổ ......... đã tích cực thực hiện cuộc vận đóng “Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với hoạt động xây dựng nông thôn mới
khu đô thị văn minh đã đạt được một số kết quả khả quan.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 4 NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI BAN CTMT
TỔ .........
1. Về xây dựng bộ máy Ban CTMT tổ .........
Được sử chỉ đạo của MTTQVN phường .........., quan tâm và chỉ đạo của
cấp ủy Đảng, Chi bộ đường phố, nên bộ máy Ban CTMT tổ ........., đã được kiện
toàn trong nhiệm kỳ 2013-2018 với 07 thành viên; trong đó có 1 trưởng ban, 1

2


phó Ban và 5 ủy viên (theo Quyết định số 58/QĐ-UBMT ngày 30/10/2017 của
UBMTTQVN phường .......... về việc chuẩn y công nhận Ban CTMT tổ ..........
Bộ máy Ban CTMT đã phát huy hiệu quả hoạt động và đảm bảo thực hiện
tốt 4 nhiệm vụ được giao; trong đó, vai trò của trưởng Ban CTMT đã phát huy
tích cực hơn trong các hoạt động phong trào mặt trận tại địa phương; gắn liền
với các đề xuất, góp ý xây dựng cho Đảng và chính quyền về các chính sách


chăm lo đời sống tinh thần và an toàn trật tự trong cụm dân cư.
Từ khi bộ máy Ban CTMT được kiện toàn, chế độ chính sách cho các thành
viên của Ban CTMT được chăm lo, quan tâm hơn trước, nên các thành viên đã
tham gia các phong trào hoạt động mặt trận, tự quản tại địa bàn một cách tích
cực, chủ động hơn.
2. Tích cực thực hiện tuyên truyền, vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: tại cụm dân cư tổ .........
- Hưởng ứng các phong trào, toàn dân trong tổ ......... đã phát huy tinh thần
thực hiện tốt các qui định về: không lấn chiếm vỉa hè và xây dựng trái phép.
Nhân dân trong khu dân cư thực hiện phát triển kinh tế hộ gia đình, giúp đơ và
tạo công ăn việc làm cho một số người dân trong tổ. Kinh tế hộ gia đình từng
bước được ổn định, đời sống được cải thiện. Đánh giá kết quả cuộc vận động
“Ngày vì người nghèo”, một số hoạt động trong giai đoạn 2013- 2017 như sau:
+ Tổ ........., đã hoàn thành tốt việc thực hiện nghĩa vụ thuế, thuế phi nông
nghiệp phí an ninh quốc phòng giai đoạn 2013- 2017 năm sau luôn cao hơn năm
trước và đạt kết quả 100% chỉ tiêu.

3


+ Năm 2018 hộ nghèo giảm xuống còn 1 hộ; hộ cận nghèo giảm xuống còn
2 hộ.
+ Các hộ có mức thu nhập thấp dần dần được nâng lên và có kinh tế ổn
định; các hộ kinh tế trung bình nâng lên thành mức kinh tế khá; các hộ kinh tế
khá nâng lên thành hộ giàu ngày càng tăng.
3. Chủ trì và động viên nhân dân tham gia giám sát cơ quan nhà nước,
đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước trong thực hiện chức trách,
nhiệm vụ và giải quyết quyền lợi của dân
- Đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.
- Tình hình an ninh trật tự, xã hội được giữ vững hàng năm. Nhân dân chấp
hành tốt các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của
phường và của tổ ......... đề ra; phát huy tinh thần thực hiện dân chủ ở cơ sở.
- Tổ chức nhận xét, đóng góp ý kiến đối với các đảng viên ở khu dân cư và
đảng viên nơi cư trú đang còn công tác tại các cơ quan, xí nghiệp.
- Tham gia hoạt động giám sát phản biện; tiếp thu và lắng nghe ý kiến của
nhân dân. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
theo Quyết định số 218/ QĐ-TW, quy chế giám sát, phản biện xã hội theo Quyết
định số 217/QĐ-TW giữa Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã
hội khác.
- Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cửa cấp ủy Đảng đã kết hợp đồng hộ với tổ dân
phố. Ban công tác mặt trận, các tổ chức xã hội, Hội cựu chiến binh, Hội người
cao tuổi. Hội chữ thập đỏ và Hội phụ nữ đã đi vào hoạt động có nề nếp, đạt kết
4


quả tốt. Do đó, đánh giá kết quả cuối năm 2017, Chi bộ tổ ......... đã đạt “Chi bộ
trong sạch vững mạnh” và các đoàn thể đạt các danh hiệu tiên tiến.

5


4. Chủ trì xây dựng và tổ chức các phong trào tự quản, đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát
huy bản sắc văn hón dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức
khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình
- Trong năm qua. các hộ gia đình đã chấp hành chủ trương, chính sách về
kế hoạch hóa gia đình, hạn chế sinh con thứ 3; thực hiện quy ước của tổ đã đi
vào lòng dân như việc tổ chức trong tang lễ thì không đốt vàng mã ở các tuyến
đường; không thả rông chó ngoài đường, khi thả ra thì chó cần được đeo giỏ
mõm; nói không với thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc đã có hai hộ đăng ký
chế biến an toàn thực phẩm trong kinh doanh; thực hiện nếp sống văn minh, ván
hóa ứng xử, văn hóa giao thông từng bước chuyển biến tích cực.
- Công tác chăm sóc sức khỏe của bà con được quan tâm, như mua bảo
hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; vận động con em trong độ tuổi đi học
đến trường đạt 100%; giúp đỡ các em học sinh có hoan cảnh khó khăn học giỏi.
Xây dựng quyên góp “Quỹ khuyến học” trong hàng năm từ 2,0- 3,0 triệu
đồng/ năm để tặng cho các em học sinh giỏi và học sinh nghèo vượt khó, mỗi
suất trị giá 200.000 đồng.
Công tác văn hóa thể dục thể thao:
- Tham gia đại hội thể thao phường .......... lần thứ 6 đạt giải nhì toàn đoàn,
có 2 vận động viên thi đấu bóng bàn cấp thành phố đạt giải nhì và giải ba. Đã
quyên góp ủng hộ kinh phí 3,0 triệu đồng cho hoạt động Đại hội thể dục thể thao
phường Thuận Hỏa, đạt kết quả cao.

6


- Tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/06) hàng năm được duy trì, với giá
trị quà là từ 5,0- 5,5 triệu đồng, tương ứng 160 suất quà hàng năm và 49 phần
thưởng học sinh đạt xuất sắc toàn diện năm 2018, đặc biệt có 8 cháu đạt giải cấp
tỉnh (4 cháu) và cấp quốc gia (4 cháu).
Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; phát huy truyền thống
“Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái”. Hàng
năm, bà con đã hỗ trợ, tham gia quyên góp cùng với các mạnh thường quân
trong tổ đã tích cực ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt từ 2,5- 3.5 triệu đồng;
trong đợt kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7); quyên góp cho quỹ “Vì người
nghèo” được 2,0- 3,0 triệu đồng, quỹ “Chất độc da cam”, quỹ “Khuyến học”
1,5- 2,0 triệu đồng quỹ Hội chữ thập đỏ 1,0 triệu đồng, quỹ thăm hỏi cho các hộ
nghèo có người ốm đau, người qua đời đã đạt được kết quả cao.
- Thường xuyên quan tâm, thăm hỏi động viên các gia đình thương binh liệt
sĩ, gia đình chính sách, các hộ nghèo bằng tiền khi có ốm đau và có người qua
đời kịp thời.
Tuyên truyền, động viên bà con tham gia phòng chống tội phạm, phòng
chống ma túy giữ vững trật tự an toàn giao thông, đi xe máy phải đội mũ bảo
hiểm; đẩy lùi các tệ nạn xã hội.
Tuyên truyền, vận động bà con treo cờ nhân các ngày lễ Tết các ngày kỷ
niệm hàng năm: Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2), Ngày Giải
phóng miền Nam (30/4), Ngày Quốc tế lao động 1/5 và Ngày sinh của Chủ tịch
Hồ Chí Minh (19/5), Ngày Quốc Khánh (2/9) và Ngày hội đoàn kết toàn dân
(18/11).
7


- Đoàn kết xây dựng môi trường cánh quan sạch đẹp, tham gia hoạt động
bảo vệ môi trường, vệ sinh đường Phố và đường kiệt sạch sẽ; các điểm thu gom
rác để đúng nơi quy định, không xây dựng nhà trái phép, không lân chiếm vỉa hè
với khẩu hiệu “đường thông, hè thoáng”. Đây là phong trào được các khu dân
cư kiệt 35, kiệt 91 Thạch Hãn, kiệt 46 Lê Huân chủ động tự quản tốt.
- Hàng năm, các hộ trong tổ đã đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa mới”;
kết quả các hộ đạt tiêu chí gia đình văn hoá mới đạt > 97%.
- Hoạt động của tổ ......... đã được UBND và UBMTTQ phường ..........
khen thưởng hàng năm về tập thể và các cá nhân tiêu biểu.
III NHƯNG TỒN TẠI, NHƯỢC ĐIỂM
Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua trên các mặt kinh
tế xã hội, an ninh, an toàn trật tự ở khu dân cư. Tổ ......... là một trong những tổ
của địa phương đạt danh hiệu “Tổ văn hóa” nhiều năm liền. Song chúng tôi nhìn
nhận, đánh giá lại thì vẫn còn một số tồn tại cần được khắc phục, đó là:
- Một số hộ gia đình chưa tham gia đi họp đầy đủ trong “Ngày hội đoàn kết
toàn dân” 18/11 và tổng kết phong trào bảo vệ an ninh trật tự;
- Một số hộ nuôi chó vẫn còn thả lông chó ngoài đường phóng uế bừa bãi,
làm mất vệ sinh chung của đường phố
- Ý thức cộng đồng về vệ sinh môi trường chưa cao, việc thu gom rác để
đúng nơi quy đinh nhiều lúc chưa thực hiện tốt.
Các thành viên trong Ban CTMT dù nhiệt tình trong các hoạt động, nhưng
vẫn chưa thực sự năng nổ và chủ động đồng đều giữa các thành viên.

8


IV. ĐỀ XUẤT KHEN THƯỞNG CHO MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ
NHÂN NỔI BẬT TRONG GIAI ĐOẠN 2013- 2018
Hoạt động cua Ban Công tác mặt trận tổ ........., đã đạt được một số kết quả
đáng ghi nhận về hoạt động phong trào tự quản tại cụm dân cư trong nhiệm kỳ
2013- 2018. Do đó Ban CTMT tố 1 đề xuất các tập thể và cá nhân tiêu biểu như
sau:
1. Đối với tập thể
- Ban Công tác mặt trận tổ ......... đạt “Tập thể tiêu biểu” trong nhiệm kỳ
2013- 2018.
2. Đối với cá nhân
- Bà Nguyễn Thị Kỳ đề nghị khen thưởng năm 2013 – 2017
- Bà Lê Thị Thu đề nghị khen thưởng năm 2013 – 2017
- Bà Lê Thị Kim Yến Trưởng ban Công tác mặt trận tổ ......... đề nghị khen
thưởng năm 2018
V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NHIỆM
KỲ 2019 - 2024
Công tác chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận TỔ quốc Việt Nam phường ..........
nhiệm kỳ 2019- 2024 sắp diễn ra; phát huy truyền thống đã đạt được trong
những năm vừa qua, Ban CTMT tổ .........: quyết tâm phấn đấu xây dựng chương
trình hành động để chào mừng Đại hội Mặt trận tổ quốc phường .......... trong
nhiệm kỳ tới như sau:
- Vận động nhân dân ở tuyến phố Thạch Hãn lắp đặt camera đảm bảo an
ninh.
9


- Tham gia tích cực, ký kết thi đua xây dựng “Tổ tự quản ' tại cộng đồng về
vệ sinh môi trường, an toàn trật tự xã hội ở cụm dân cư. Các hộ kinh doanh đăng
ký chế biến thực phẩm an toàn.
Thực hiện 4 nhiệm vụ của Ban CTMT; vận động, cam kết giao ước thi đua
năm 2018 của UBMTTQ phường .......... đề ra.
Quy chế thực hiện phối hợp giữa Mặt trận và Tổ dân phố.
Triền khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chủ
trường chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, và quy ước của Tổ .........
thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
- Triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa ở khu dân cư, đô thì văn minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”
gắn với “xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; thực hiện tốt văn hóa giao thông,
văn hóa ứng xử; chung tay thực hiện nếp sống văn minh và trật tự đô thị; thực hiện
những việc nên làm và tránh những việc không nên làm mà UBND phường ..........
đã in tờ rơi phát cho các hộ gia định trong năm vừa qua.
- Tích cực lao động, sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện
đời sống cho mỗi gia đình có cuộc sống ổn định bền vững.
- Vận động, tuyên truyền các hò gia đình chấp hành chủ trương, chính sách
vê kế hoạch hóa gia đình, hạn chế sinh con thứ 3 ; thực hiện quy ước của tổ đã đi
vào nề nếp như việc trong tang le thì không đốt vàng mã ở các tuyến đường;
không thả rông chó ngoài đường, khi thả ra thì chó cần được đeo giỏ mõm. Giữ
vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong khu dân cư, đẩy lùi các tệ nạn xã hội;
nói không với thực phẩm bẩn, kém chất lượng và không rõ nguồn gốc. Thực
10


hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử, văn hóa giao thông từng bước chuyển
biến tích cực.
- Giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, Tổ dân phố và các tổ
chức đoàn thể xã hội, phấn đấu xây dựng Mặt trận tổ ......... đạt chuẩn Tổ văn
hóa tiêu biểu.
- Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyên theo
Quyết định số 218/ QĐ-TW, quy chế giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số
217/QĐ-TW giữa Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội khác.
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban công tác mặt trận tổ .........
là trong nhiệm kỳ 2013- 2018. Hy vọng rằng toàn thể nhân dân tổ ........., sẽ phấn
đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ
phường .......... đề ra; quyết tâm phấn đấu xứng đáng là tổ văn hóa tiêu biểu.

TM. BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
Nơi nhận:

TỔ .........

- UB.MTTQ phường ..........;
- Chi bộ Tổ ..........
- Lưu.

11


ỦY BAN MTTQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
, ngày tháng năm 201

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CỦA BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ
TRONG NHIỆM KỲ

I .ĐẶC ĐIỂM TỔNG QUÁT TÌNH HÌNH
Hơn 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa ở khu dân” (nay là “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh”) do ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động
đã chứng minh được tính hiệu quà, sức lan tỏa của cuộc vận động đối với người
dân, cũng như tiến trình chung của Thành phố Huế, phường .......... và của
Tổ ..........
Thông qua cuộc vận động đã phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy lòng
yêu nước, yêu quê hương; phát huy tính tích cực, sáng tạo và sức mạnh nội lực
của nhân dân, của cộng đồng; huy động nhiều nguồn lực nhằm giúp đỡ người
nghèo; thực hiện an sinh xã hội; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh; cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện. Thực hiện dân
chủ ở cơ sở được mở rộng và phát huy. Bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc, góp
phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa- xã

12


hội, anh ninh quốc phòng. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố.
mở rộng, và đi vào tâm thức của mọi người dân.
Địa bàn dân cư Tổ ......... nằm trên tuyến đường Thạch Hãn, Phùng Hưng,
Triệu Quang Phục và Lê Huân thuộc phường ........... Trong khu dân cư đang
sinh sống có 198 hộ với 942 nhân khẩu. Đời sống kinh tế của bà con tạm ổn
định Khu vực dân cư này hiện có trường PTTH Bùi Thị Xuân và trường mầm
non .........., khách sạn Đường Sắt và các hộ buôn bán nhỏ lẻ, quy mô gia đình và
cán bộ công nhân viên đang công tác tại các cơ quan; đặc biệt giới nhân sĩ trí
thức cao và cán bộ đã nghỉ hưu sống trong khu vực địa bàn tổ ......... có tuyến
đường với mật độ xe cộ lưu thông, đi lại ngày càng đông đúc và nằm trong nội
thành nơi khách thập phương trong nước và quốc tế đến tham quan du lịch ở
khu vực Đại Nội.
Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân
UBND, UBMTTQ phường .........., sự chỉ đạo sâu sát của Chi bộ, cấp ủy Đảng tổ
......... kết hợp với tổ dân phố, các đoàn thể xã hội và các tầng lớp nhân dân trong
tổ ......... đã tích cực thực hiện cuộc vận đóng “Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với hoạt động xây dựng nông thôn mới
khu đô thị văn minh đã đạt được một số kết quả khả quan.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 4 NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI BAN CTMT
TỔ .........
1. Về xây dựng bộ máy Ban CTMT tổ .........
Được sử chỉ đạo của MTTQVN phường .........., quan tâm và chỉ đạo của
cấp ủy Đảng, Chi bộ đường phố, nên bộ máy Ban CTMT tổ ........., đã được kiện
13


toàn trong nhiệm kỳ 2013-2018 với 07 thành viên; trong đó có 1 trưởng ban, 1
phó Ban và 5 ủy viên (theo Quyết định số 58/QĐ-UBMT ngày 30/10/2017 của
UBMTTQVN phường .......... về việc chuẩn y công nhận Ban CTMT tổ ..........
Bộ máy Ban CTMT đã phát huy hiệu quả hoạt động và đảm bảo thực hiện
tốt 4 nhiệm vụ được giao; trong đó, vai trò của trưởng Ban CTMT đã phát huy
tích cực hơn trong các hoạt động phong trào mặt trận tại địa phương; gắn liền
với các đề xuất, góp ý xây dựng cho Đảng và chính quyền về các chính sách
chăm lo đời sống tinh thần và an toàn trật tự trong cụm dân cư.
Từ khi bộ máy Ban CTMT được kiện toàn, chế độ chính sách cho các thành
viên của Ban CTMT được chăm lo, quan tâm hơn trước, nên các thành viên đã
tham gia các phong trào hoạt động mặt trận, tự quản tại địa bàn một cách tích
cực, chủ động hơn.
2. Tích cực thực hiện tuyên truyền, vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: tại cụm dân cư tổ .........
- Hưởng ứng các phong trào, toàn dân trong tổ ......... đã phát huy tinh thần
thực hiện tốt các qui định về: không lấn chiếm vỉa hè và xây dựng trái phép.
Nhân dân trong khu dân cư thực hiện phát triển kinh tế hộ gia đình, giúp đơ và
tạo công ăn việc làm cho một số người dân trong tổ. Kinh tế hộ gia đình từng
bước được ổn định, đời sống được cải thiện. Đánh giá kết quả cuộc vận động
“Ngày vì người nghèo”, một số hoạt động trong giai đoạn 2013- 2017 như sau:
+ Tổ ........., đã hoàn thành tốt việc thực hiện nghĩa vụ thuế, thuế phi nông
nghiệp phí an ninh quốc phòng giai đoạn 2013- 2017 năm sau luôn cao hơn năm
trước và đạt kết quả 100% chỉ tiêu.
14


+ Năm 2018 hộ nghèo giảm xuống còn 1 hộ; hộ cận nghèo giảm xuống còn
2 hộ.
+ Các hộ có mức thu nhập thấp dần dần được nâng lên và có kinh tế ổn
định; các hộ kinh tế trung bình nâng lên thành mức kinh tế khá; các hộ kinh tế
khá nâng lên thành hộ giàu ngày càng tăng.
3. Chủ trì và động viên nhân dân tham gia giám sát cơ quan nhà nước,
đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước trong thực hiện chức trách,
nhiệm vụ và giải quyết quyền lợi của dân
- Đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.
- Tình hình an ninh trật tự, xã hội được giữ vững hàng năm. Nhân dân chấp
hành tốt các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của
phường và của tổ ......... đề ra; phát huy tinh thần thực hiện dân chủ ở cơ sở.
- Tổ chức nhận xét, đóng góp ý kiến đối với các đảng viên ở khu dân cư và
đảng viên nơi cư trú đang còn công tác tại các cơ quan, xí nghiệp.
- Tham gia hoạt động giám sát phản biện; tiếp thu và lắng nghe ý kiến của
nhân dân. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
theo Quyết định số 218/ QĐ-TW, quy chế giám sát, phản biện xã hội theo Quyết
định số 217/QĐ-TW giữa Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã
hội khác.
- Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cửa cấp ủy Đảng đã kết hợp đồng hộ với tổ dân
phố. Ban công tác mặt trận, các tổ chức xã hội, Hội cựu chiến binh, Hội người
cao tuổi. Hội chữ thập đỏ và Hội phụ nữ đã đi vào hoạt động có nề nếp, đạt kết
15


quả tốt. Do đó, đánh giá kết quả cuối năm 2017, Chi bộ tổ ......... đã đạt “Chi bộ
trong sạch vững mạnh” và các đoàn thể đạt các danh hiệu tiên tiến.

16


4. Chủ trì xây dựng và tổ chức các phong trào tự quản, đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát
huy bản sắc văn hón dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức
khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình
- Trong năm qua. các hộ gia đình đã chấp hành chủ trương, chính sách về
kế hoạch hóa gia đình, hạn chế sinh con thứ 3; thực hiện quy ước của tổ đã đi
vào lòng dân như việc tổ chức trong tang lễ thì không đốt vàng mã ở các tuyến
đường; không thả rông chó ngoài đường, khi thả ra thì chó cần được đeo giỏ
mõm; nói không với thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc đã có hai hộ đăng ký
chế biến an toàn thực phẩm trong kinh doanh; thực hiện nếp sống văn minh, ván
hóa ứng xử, văn hóa giao thông từng bước chuyển biến tích cực.
- Công tác chăm sóc sức khỏe của bà con được quan tâm, như mua bảo
hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; vận động con em trong độ tuổi đi học
đến trường đạt 100%; giúp đỡ các em học sinh có hoan cảnh khó khăn học giỏi.
Xây dựng quyên góp “Quỹ khuyến học” trong hàng năm từ 2,0- 3,0 triệu
đồng/ năm để tặng cho các em học sinh giỏi và học sinh nghèo vượt khó, mỗi
suất trị giá 200.000 đồng.
Công tác văn hóa thể dục thể thao:
- Tham gia đại hội thể thao phường .......... lần thứ 6 đạt giải nhì toàn đoàn,
có 2 vận động viên thi đấu bóng bàn cấp thành phố đạt giải nhì và giải ba. Đã
quyên góp ủng hộ kinh phí 3,0 triệu đồng cho hoạt động Đại hội thể dục thể thao
phường Thuận Hỏa, đạt kết quả cao.

17


- Tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/06) hàng năm được duy trì, với giá
trị quà là từ 5,0- 5,5 triệu đồng, tương ứng 160 suất quà hàng năm và 49 phần
thưởng học sinh đạt xuất sắc toàn diện năm 2018, đặc biệt có 8 cháu đạt giải cấp
tỉnh (4 cháu) và cấp quốc gia (4 cháu).
Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; phát huy truyền thống
“Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái”. Hàng
năm, bà con đã hỗ trợ, tham gia quyên góp cùng với các mạnh thường quân
trong tổ đã tích cực ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt từ 2,5- 3.5 triệu đồng;
trong đợt kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7); quyên góp cho quỹ “Vì người
nghèo” được 2,0- 3,0 triệu đồng, quỹ “Chất độc da cam”, quỹ “Khuyến học”
1,5- 2,0 triệu đồng quỹ Hội chữ thập đỏ 1,0 triệu đồng, quỹ thăm hỏi cho các hộ
nghèo có người ốm đau, người qua đời đã đạt được kết quả cao.
- Thường xuyên quan tâm, thăm hỏi động viên các gia đình thương binh liệt
sĩ, gia đình chính sách, các hộ nghèo bằng tiền khi có ốm đau và có người qua
đời kịp thời.
Tuyên truyền, động viên bà con tham gia phòng chống tội phạm, phòng
chống ma túy giữ vững trật tự an toàn giao thông, đi xe máy phải đội mũ bảo
hiểm; đẩy lùi các tệ nạn xã hội.
Tuyên truyền, vận động bà con treo cờ nhân các ngày lễ Tết các ngày kỷ
niệm hàng năm: Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2), Ngày Giải
phóng miền Nam (30/4), Ngày Quốc tế lao động 1/5 và Ngày sinh của Chủ tịch
Hồ Chí Minh (19/5), Ngày Quốc Khánh (2/9) và Ngày hội đoàn kết toàn dân
(18/11).
18


- Đoàn kết xây dựng môi trường cánh quan sạch đẹp, tham gia hoạt động
bảo vệ môi trường, vệ sinh đường Phố và đường kiệt sạch sẽ; các điểm thu gom
rác để đúng nơi quy định, không xây dựng nhà trái phép, không lân chiếm vỉa hè
với khẩu hiệu “đường thông, hè thoáng”. Đây là phong trào được các khu dân
cư kiệt 35, kiệt 91 Thạch Hãn, kiệt 46 Lê Huân chủ động tự quản tốt.
- Hàng năm, các hộ trong tổ đã đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa mới”;
kết quả các hộ đạt tiêu chí gia đình văn hoá mới đạt > 97%.
- Hoạt động của tổ ......... đã được UBND và UBMTTQ phường ..........
khen thưởng hàng năm về tập thể và các cá nhân tiêu biểu.
III NHƯNG TỒN TẠI, NHƯỢC ĐIỂM
Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua trên các mặt kinh
tế xã hội, an ninh, an toàn trật tự ở khu dân cư. Tổ ......... là một trong những tổ
của địa phương đạt danh hiệu “Tổ văn hóa” nhiều năm liền. Song chúng tôi nhìn
nhận, đánh giá lại thì vẫn còn một số tồn tại cần được khắc phục, đó là:
- Một số hộ gia đình chưa tham gia đi họp đầy đủ trong “Ngày hội đoàn kết
toàn dân” 18/11 và tổng kết phong trào bảo vệ an ninh trật tự;
- Một số hộ nuôi chó vẫn còn thả lông chó ngoài đường phóng uế bừa bãi,
làm mất vệ sinh chung của đường phố
- Ý thức cộng đồng về vệ sinh môi trường chưa cao, việc thu gom rác để
đúng nơi quy đinh nhiều lúc chưa thực hiện tốt.
Các thành viên trong Ban CTMT dù nhiệt tình trong các hoạt động, nhưng
vẫn chưa thực sự năng nổ và chủ động đồng đều giữa các thành viên.

19


IV. ĐỀ XUẤT KHEN THƯỞNG CHO MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ
NHÂN NỔI BẬT TRONG GIAI ĐOẠN 2013- 2018
Hoạt động cua Ban Công tác mặt trận tổ ........., đã đạt được một số kết quả
đáng ghi nhận về hoạt động phong trào tự quản tại cụm dân cư trong nhiệm kỳ
2013- 2018. Do đó Ban CTMT tố 1 đề xuất các tập thể và cá nhân tiêu biểu như
sau:
1. Đối với tập thể
- Ban Công tác mặt trận tổ ......... đạt “Tập thể tiêu biểu” trong nhiệm kỳ
2013- 2018.
2. Đối với cá nhân
- Bà Nguyễn Thị Kỳ đề nghị khen thưởng năm 2013 – 2017
- Bà Lê Thị Thu đề nghị khen thưởng năm 2013 – 2017
- Bà Lê Thị Kim Yến Trưởng ban Công tác mặt trận tổ ......... đề nghị khen
thưởng năm 2018
V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NHIỆM
KỲ 2019 - 2024
Công tác chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận TỔ quốc Việt Nam phường ..........
nhiệm kỳ 2019- 2024 sắp diễn ra; phát huy truyền thống đã đạt được trong
những năm vừa qua, Ban CTMT tổ .........: quyết tâm phấn đấu xây dựng chương
trình hành động để chào mừng Đại hội Mặt trận tổ quốc phường .......... trong
nhiệm kỳ tới như sau:
- Vận động nhân dân ở tuyến phố Thạch Hãn lắp đặt camera đảm bảo an
ninh.
20


- Tham gia tích cực, ký kết thi đua xây dựng “Tổ tự quản ' tại cộng đồng về
vệ sinh môi trường, an toàn trật tự xã hội ở cụm dân cư. Các hộ kinh doanh đăng
ký chế biến thực phẩm an toàn.
Thực hiện 4 nhiệm vụ của Ban CTMT; vận động, cam kết giao ước thi đua
năm 2018 của UBMTTQ phường .......... đề ra.
Quy chế thực hiện phối hợp giữa Mặt trận và Tổ dân phố.
Triền khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chủ
trường chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, và quy ước của Tổ .........
thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
- Triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa ở khu dân cư, đô thì văn minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”
gắn với “xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; thực hiện tốt văn hóa giao thông,
văn hóa ứng xử; chung tay thực hiện nếp sống văn minh và trật tự đô thị; thực hiện
những việc nên làm và tránh những việc không nên làm mà UBND phường ..........
đã in tờ rơi phát cho các hộ gia định trong năm vừa qua.
- Tích cực lao động, sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện
đời sống cho mỗi gia đình có cuộc sống ổn định bền vững.
- Vận động, tuyên truyền các hò gia đình chấp hành chủ trương, chính sách
vê kế hoạch hóa gia đình, hạn chế sinh con thứ 3 ; thực hiện quy ước của tổ đã đi
vào nề nếp như việc trong tang le thì không đốt vàng mã ở các tuyến đường;
không thả rông chó ngoài đường, khi thả ra thì chó cần được đeo giỏ mõm. Giữ
vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong khu dân cư, đẩy lùi các tệ nạn xã hội;
nói không với thực phẩm bẩn, kém chất lượng và không rõ nguồn gốc. Thực
21


hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử, văn hóa giao thông từng bước chuyển
biến tích cực.
- Giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, Tổ dân phố và các tổ
chức đoàn thể xã hội, phấn đấu xây dựng Mặt trận tổ ......... đạt chuẩn Tổ văn
hóa tiêu biểu.
- Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyên theo
Quyết định số 218/ QĐ-TW, quy chế giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số
217/QĐ-TW giữa Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội khác.
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban công tác mặt trận tổ .........
là trong nhiệm kỳ 2013- 2018. Hy vọng rằng toàn thể nhân dân tổ ........., sẽ phấn
đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ
phường .......... đề ra; quyết tâm phấn đấu xứng đáng là tổ văn hóa tiêu biểu.

TM. BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
Nơi nhận:

TỔ .........

- UB.MTTQ phường ..........;
- Chi bộ Tổ ..........
- Lưu.

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×