Tải bản đầy đủ

Trọng tài và hòa giải khác nhau như thế nào

Trọng tài và hòa giải khác nhau như thế nào?
Trong trọng tài, trọng tài viên giải quyết vụ tranh chấp và ra quyết định chung thẩm. Một
khi quyết định trọng tài đã được tuyên sẽ có giá trị ràng buộc các bên cho dù các bên có
đồng
ý
hay
không.
Đối với hòa giải, hòa giải viên không quyết định vụ tranh chấp mà có vai trò giúp các bên
giải quyết vụ tranh chấp thông qua một quá trình thương lượng và thu hẹp những điểm
bất đồng. Hòa giải viên sẽ giúp các bên đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, khác với
quyết định trọng tài, thỏa thuận của các bên không mang tính ràng buộc. Trong trường
hợp một bên không tự nguyện thực hiện thỏa thuận hòa giải, bên kia có thể khởi kiện ra
trọng tài hoặc tòa án tùy theo thỏa thuận của các bên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×