Tải bản đầy đủ

Một phán quyết trọng tài được thi hành như thế nào

Một phán quyết trọng tài được thi hành như thế nào?
Phán quyết trọng tài là chung thẩm và có hiệu lực đối với các bên, trừ trường hợp bị hủy
hoặc bì từ chối thi hành;
Một phán quyết của Hội đồng trọng tài trong nước sẽ được thi hành phù hợp với luật thi
hành án dân sự bởi các cơ quan thi hành án dân sự của Việt Nam mà không cần thông qua
các thủ tục chấp thuận hay cho phép của tòa án;
Phán quyết của trọng tài vụ việc phải đăng kí theo quy định tại điều 62, trước khi thi
hành bởi cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền
Một phán quyết của Hội đồng trọng tài nước ngoài chỉ có thể được công nhận và thi hành
bởi quyết định của tòa có thẩm quyền của Việt Nam theo những quy định tại phần VI của
bộ luật tố tụng dân sự, Công ước New York 1958 và/hoặc trên cơ sở có đi có lại.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×