Tải bản đầy đủ

Chi phí pháp lý và phí trọng tài được quyết định như thế nào trong trọng tài

Chi phí pháp lý và phí trọng tài được quyết định như thế nào trong trọng tài?
Phí trọng tài còn có thể được ấn định theo:

Biểu phí do các trung tâm trọng tài ấn định; và/hoặc

Hội đồng trọng tài vụ việc.
Các bên có thể tự mình thỏa thuận vè chi phí pháp lý hoặc yêu cầu hội đồng trọng tài
quyết định về vấn đề này.
(Khoản 2, khoản 3 điều 34 Luật Trọng tài Thương mại).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×