Tải bản đầy đủ

Các trọng tài viên có thể đưa ra phán quyết về những vần đề gì

Các trọng tài viên có thể đưa ra phán quyết về những vần đề gì?
Các trọng tài viên có thể đưa ra các phán quyết phù hợp với thỏa thuận của các bên và
với các quy định của pháp luật Việt Nam.
Phán quyết về thẩm quyền xét xử của hội đồng trọng tài, về hiệu lực của thỏa thuận trọng
tài.
Mặt khác, trọng tài viên có thể ban hành phán quyết:

Công nhận sự hòa giải thành của các bên

Yêu cầu thực hiện những nghĩa vụ cụ thể được quy định trong hợp đồng;

Quyết định buộc thanh toán nợ, lệ phí trọng tài;

Quyết định nộp tiền phạt và/hoặc tiền bồi thường thiệt hại;

Một quyết định khác về việc bồi hoàn hoặc trả lại tài sản, v..v.

Phán quyết bổ sung đối với những yêu cầu được trình bày trong quá trình tố tụng
nhưng không được ghi trong phán quyết
(Điều 43, điều 58 Luật Trọng tài Thương mại).
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×