Tải bản đầy đủ

Điều gì sẽ xảy ra nếu một bên vắng mặt hoặc không tuân theo chỉ thị của trọng tài viên

Điều gì sẽ xảy ra nếu một bên vắng mặt hoặc không tuân theo chỉ thị của trọng tài
viên?
Nếu nguyên đơn vắng mặt mà không có lý do chính đáng nào thì sẽ được xem như là rút
đơn kiện. Trong trường hợp này, Hội đồng trọng tài tiếp tục giải quyết tranh chấp nếu bị
đơn có yêu cầu hoặc có đơn kiện lại
Trong trường hợp bị đơn vắng mặt mà không có lý do chính đáng nào hoặc rời phiên họp
giải quyết tranh chấp mà không được Hội đồng trọng tài chấp thuận, Hội đồng trọng tài
vẫn ra tiếp tục giải quyết tranh chấp;
Luật Việt Nam không trao cho các trọng tài viên quyền ban hành các lệnh cưỡng chế
cũng như những quy định cụ thể trong trường hợp một bên không tuân thủ các yêu cầu,
chỉ thị của mình. Tuy nhiên, việc không tuân thủ các yêu cầu, chỉ thị của trọng tài viên sẽ
có thể dẫn đến những hậu quả sau:

Đối với các yêu cầu liên quan đến nộp (tạm ứng) phí trọng tài bởi nguyên đơn thì
đơn kiện và/hoặc đơn kiện lại, đơn kiện hoặc đơn kiện lại có thể bị từ chối thụ lý;

Đối với các yêu cầu liên quan đến việc cung cấp các biện pháp bảo đảm cho việc áp
dụng một biện pháp khẩn cấp tạm thời, trọng tài viên có thể từ chối áp dụng biện pháp
khẩn cấp tạm thời;

Các trọng tài viên có thể đi đến một phán quyết dựa trên cơ sở những tài liệu và

chứng cứ được đưa ra với suy luận theo hướng không có lợi cho bên không tuân thủ các
yêu cầu, chỉ thị của mình; và/hoặc

Các trọng tài viên có thể đưa ra các quyết định về việc phân bổ chi phí trọng tài mà
họ cho là phù hợp.
(Khoản 1, 2 điều 56, Khoản 3 điều 34 Luật Trọng tài Thương mại)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×