Tải bản đầy đủ

Điều gì sẽ xảy ra nếu các trọng tài viên bị cho là không có thẩm quyền

Điều gì sẽ xảy ra nếu các trọng tài viên bị cho là không có thẩm quyền?
– Các bên có thể khiếu nại với Hội đồng trọng tài bởi vì Hội đồng trọng tài có quyền
quyết định đối với thẩm quyền giải quyết tranh chấp của chính Hội đồng trọng tài.
– Nếu một bên vẫn tiếp tục nghi ngờ về thẩm quyền của Hội đồng trọng tài thì bên đó có
thể đệ đơn lên Tòa án có thẩm quyền yêu cầu xem xét về thẩm quyền giải quyết tranh
chấp của Hội đồng trọng tài.
– Hội đồng trọng tài không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp là cơ sở để 1 bên yêu cầu
tòa án có thẩm quyền xem xét yêu cầu hủy quyết định trọng tài, trừ trường hợp bên dó
mất quyền phản đối do phát hiện thấy có vi phạm luật hoặc thỏa thuận trọng tài nhưng
vẫn tiếp tục thực hiện tố tụng trọng tài và không phản đối những vi phạm đó trong thời
gian quy định.
– Cơ sở để không thi hành hoặc không công nhận cho thi hành phán quyết trọng tài nước
ngoài
(Điều 35, 43, 44 Luật Trọng tài Thương mại 2010)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×