Tải bản đầy đủ

Có thể ký kết thoả thuận trọng tài với nội dung khác các quy định của luật trọng tài hay không

Có thể ký kết thoả thuận trọng tài với nội dung khác các quy định của Luật Trọng
tài hay không?
Có – một phần. Hầu hết các quy định trong Luật Trọng Tài là bắt buộc. Những quy định
không bắt buộc thường được nhận biết bởi các cụm từ như:“trừ khi các bên liên quan có
thỏa thuận khác” hoặc các cụm từ tương tự khác.
Đối với những quy định không bắt buộc, các bên được quyền tự do thỏa thuận khác. Tuy
nhiên, đối với những quy định bắt buộc, các bên không được phép thỏa thuận khác.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×