Tải bản đầy đủ

Những tranh chấp nào có thể giải quyết được bằng trọng tài thương mại

Những tranh chấp nào có thể giải quyết được bằng trọng tài thương mại
Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.
Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.
Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.
(Điều 2 Luật Trọng tài thương mại).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×