Tải bản đầy đủ

Công phượng văn toàn anh tuấn là 3 người bạn có ý định tham gia thành lập một công ty TNHH để kinh doanh

Công Ph ượng V ăn Toàn Anh Tu ấn là 3 ng ười b ạn có ý định tham gia thành l ập m ột công ty TNHH để kinh
doanh. Công Ph ượng hi ện là thành viên m ột công ty TNHH, V ăn Toàn là ch ủs ởh ữu Doanh nghi ệp t ưnhân và Anh Tu ấn
là b ảo v ệt ại tr ường Đại h ọc Lu ật Hà N ội. H ọd ựđịnh l ấy tên công ty là “Th ếgi ới m ới” v ới nghành ngh ềkinh doanh là s ản
xu ất, mua bán đồ ch ơi nh ựa cho tr ẻem và hàng th ểthao xu ất kh ẩu v ới s ốv ốn đi ều l ệlà 4 t ỷ.
Câu hỏi 1: Anh, chị có ý kiến gì về tư cách chủ thể của những người tham gia thành lập
công ty.
Câu hỏi 2: 03 người băn khoăn không biết với ngành nghề kinh doanh dự định của công
ty, họ có cần xin giấy phép nào khác của các cơ quan quản lý nhà nước không?
Câu hỏi 3: Tên công ty như vậy có hợp pháp không?
Câu hỏi 4: Anh, chị hãy tư vấn và thực hiện bộ hồ sơ hoàn chỉnh để có thể đăng ký doanh nghi ệp theo nh ững
yêu cầu trên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×