Tải bản đầy đủ

Anh chị hãy tư vấn cho các thành viên công ty hợp danh hồng hà về sự phù hợp của nội dung trong điều lệ công ty họ so với quy định của luật doanh nghiệp năm 2014

Anh ch ị hãy t ư v ấn cho các thành viên công ty h ợp danh H ồng Hà v ề s ựphù h ợp c ủa n ội dung trong Đi ều l ệ
công ty h ọso v ới quy định c ủa Lu ật Doanh nghi ệp n ăm 2014. Được bi ết Đi ều l ệcông ty h ợp danh H ồng Hà có m ột s ốn ội
dung sau:
1. Thành viên góp v ốn ch ịu trách nhi ệm v ềcác kho ản n ợc ủa công ty trong ph ạm vi s ốv ốn đã góp vào công ty.
2. Thành viên công ty h ợp danh không được làm ch ủ doanh nghi ệp t ư nhân ho ặc thành viên c ủa công ty h ợp
danh khác.
3. Thành viên h ợp danh được chia l ợi nhu ận, ch ịu l ỗngang nhau không ph ụthu ộc vào t ỷl ệv ốn góp vào công ty.
4. H ội đồn g thành viên bao g ồm t ất c ả các thành viên h ợp danh. M ỗi thành viên h ợp danh có m ột phi ếu bi ểu
quy ết.
5. Giám đốc công ty hợp danh là người duy nhất có quyền đại diện theo pháp luật và tổ
chức điều hành công ty. Công ty hợp danh có thể thuê Giám đốc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×