Tải bản đầy đủ

trắc nghiệm TƯ TƯƠNG HỒ CHÍ MINH + ĐÁP ÁN theo chương

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA
HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1. Nhiệm vụ nghiên cứu môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh KHÔNG có nội dung:
a) Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
b) Quá trình vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của con người
c) Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh
d) Các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
2. Đối tượng của môn Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
a) Qúa trình sản sinh và hiện thực hoá tư tưởng Hồ Chí Minh
b) Qúa trình sản sinh tư tưởng Hồ Chí Minh
c) Qúa trình Đảng cộng sản vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh
d) Qúa trình hiện thực hoá tư tưởng Hồ Chí Minh
3. Có mấy nhiệm vụ khi nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh?
a) 5
b) 6
c) 7
d) 4
4. Định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta đưa ra lần đầu tiên tại Đại hội lần thứ mấy?
a) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI

b) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII
c) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX
d) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII
5. "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam
cho hành động". Câu nói trên được Đảng ta khẳng định tại Đại hội Đảng toàn quốc làn thứ mấy?
a) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII
b) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V
c) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI
d) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV
6. "Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thằng lợi, là tài sản
tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta". Điều khẳng định trên được Đảng ta nêu lên tại Đại hội lần
thứ mấy?
a.a.a.a)
Đại hội VI
b) Đại hội VII
c) Đại hội VIII
d) Đại hội IX
7. Định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta sử dụng khi nào?
a) Từ năm 1945
c) Từ năm 1986
b) Từ năm 1969
d) Từ năm 1991
8. Tìm đáp án SAI. Khái niệm "Tư tưởng Hồ Chí Minh" mà đại hội IX nêu lên bao gồm:
a) Nguồn gốc tư tưởng, lý luận của Tư tưởng Hồ Chí Minh
b) Bản chất cách mạng, khoa học của Tư tưởng Hồ Chí Minh
c) Kết cấu tư tưởng Hồ Chí Minh
d) Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh
9. Khái niệm "tư tưởng" trong "tư tưởng Hồ Chí Minh" nghĩa là:


a) Là tư tưởng của lãnh tụ
b) Một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết
học nhất quán
c) Nói về mặt tinh thần - tư tưửng
d) Ý thức tư tưởng của một cá nhân
10. Có mấy nguyên tắc phương pháp luận khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?
a) 6 nguyên tắc
c) 4 nguyên tắc
b) 5 nguyên tắc
d) 3 nguyên tắc


11 .Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp cận hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh theo phương thức:
a) Một hệ thống tri thức tổng hợp
b) Hệ thống những quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam
c) Hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề của cách mạng Việt Nam
d) Một hệ thống lý luận chung nhất
12.Nghiên cứu, giảng dạy, học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cần dựa trên:
a) Những quy luật cơ bản của phép biện chứng
b) Các phương pháp, quan điểm Nho giáo và chủ nghĩa Mác - Lênin
c) Thế giói quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin
d) Những phương pháp và quan điểm truyền thống và hiện đại
13. Tư tưởng Hồ Chí Minh có vị trí như thế nào trong hệ thống tư tưởng của Đảng cộng Sản Việt
Nam?
a) Là nền tảng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng
b) Là một bộ phận trong hệ thống tư tưởng của Đảng
c) Là bộ phận rất quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng
d) Là bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng
14.
Thông
qua UNESCO, nhân loại đã ghi nhận Hồ Chí Minh vừa là một anh hùng giải
phóng dân tộc Việt Nam, vừa là nhà vãn hoá kiệt xuất. Cho biét khoá họp lần thứ mấy của UNESCO
đã khẳng định điều đó?
a) 26
b) 20
c) 18
d) 24
15.
Lựa chọn câu trả lời đúng nhất với danh hiệu mà UNESCO đã trao tặng cho Hồ Chí Minh
a) Anh hùng giải phóng dân tộc và là nhà văn hóa
b) Anh hùng giải phóng dân tộc và là nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại
c) Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam và là nhà văn hóa kiệt xuất
d) Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam và là chién sĩ thi đua dũng cảm
16. Tư tưởng chủ đạo trong toàn bộ di sản lý luận của Hồ Chí Minh là:
a) Tư tưởng về đạo đức cách mạng
b) Tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người
c) Tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
d) Tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh trong dân
17.
"Tên tuổi của đồng chí Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi gắn bó với những hành động cao cả và
những ước mơ cao quý nhất của nhân loại". Tổ chức nào phát biểu như trên?
a) Đảng cộng sản Liên Xô
b) Đảng cộng sản Trung Quốc


c) Đảng cộng sản Ấn Độ
d) Đảng cộng sản Mỹ
18.
"Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn". Ai đã nói câu trên?
a) Võ Nguyên Giáp
c) Phạm Văn Đồng
b) Lê Duẳn
d) Tố Hữu
19.
"Hồ Chí Minh là người Việt Nam đẹp nhất". Ai đã nói câu trên?
a) Võ Nguyên Giáp
c) Phạm Văn Đồng
b) Lê Duẩn
d) Tố Hữu
20.
"Hồ Chí Minh một con người đạo đức mà khiêm tốn đén lạ kỳ". Ai đã nói câu trên?
a) Võ Nguyên Giáp
c) Phạm Văn Đồng
b) Lê Duẩn
d) Tố Hữu
21. "Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày nay là ngôi sao trên bầu trời của cách mạng xã hội chủ nghĩa, của các
dân tộc thuộc địa và phụ thuộc, đang chỉ đường cho chúng ta bằng ánh sáng của chủ nghĩa Máclenin. Trong sự nghiệp của chúng ta, nhất định Người sẽ sống mãi". Tác giả của câu trên là ai?
a) Hớtgôn - bí thư đảng cộng sản Mỹ
b) Mao trạch Đông - chủ tịch Trung Quốc
c) Kim Nhật Thành - chủ tịch Triều Tiên
d) A-ri-x-men - tổng bí thư Đảng cộng sản Urugoay
22. Đối với các dân tộc trên thế giới, Hồ Chí Minh giương cao ngọn cờ độc lập, tự do và quyền....giữa
các dân tộc. Hoàn thành luận điểm ừên.
a) Hữu nghị
c) Tự quyết
b) Bình đẳng
d) Tự chủ
23. Vấn đề nào mà giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh CHƯA NÊU khi nói về ý nghĩa học tập môn học này
đối với sinh viên?
a) Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng
b) Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường
c) Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác
d) Rèn luyện bản lĩnh chính trị
24. Bộ Chính tộ quyết định tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh" ương toàn Đảng, toàn dân từ khi nào?
a) 3-2-2008
c) 3-2-2004
b) 3-2-2006
d) 3-2-2007
25.
Chọn câu trả lời đúng nhất với tư tưởng Hồ Chí Minh?
a. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lenin vào điều kiện
thực tế của nước ta
b. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lenin
vào điều kiện cụ thể của nước ta
c. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lenin vào điều kiện
thực tế của nước ta
d. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự áp dụng chủ nghĩa Mác-Lenin vào điều kiện nước ta
26.
Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta vào giớ và ngày tháng năm nào?
a. 9 giờ 45 phút ngày 2-9-1969
c. 9 giờ 45 ngày 3-9-1969
b. 9 giờ 47 phút ngày 2-9-1969
d. 9 giờ gày 1-9-1969
27.
Đối tượng nghiên cứu của tư tưởng Hồ Chí Minh là?
a. Cuộc đời, sự nghiệp Hồ Chí Minh


b. Tiểu sử Hồ Chí Minh
c. Hệ thống các quan điểm lý luận của Hồ Chí Minh
d. Cả a,b,c
28.
Các phương pháp chủ yếu trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh là
a. Lịch sử và logic
c. Văn bản học
b. Phân tích và tổng hợp
d. Cả a,b,c
29. Đặc trưng cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a) Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
b) Xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân
c) Cách mạng giải phóng dân tộc
d) Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

B
A
B
B
A
B
D
D
B
A
B
C
A
D
C
B
D
D
C
B
D
B
B
D
B
B
C
D
A

CHƯƠNG I
C Ơ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Muc tiêu : Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chỉ Minh
# Mức đô 1:
8. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào?
a) 1862


b) 1860
c) 1863
d) 1864
9. "Ỷ Pháp cầu tiến bộ" là câu Bác Hồ nói về chủ trương cứu nước của ai?
a) Phan Châu Trinh
b) Phan Bội Châu
c) Nguyễn Thái Học
d) Bùi Viện
10. "Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui
mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần
chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đoạ đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con
đường giải phóng của chúng ta". Nguyễn Ái Quốc nói câu ấy khi đang ở đâu?
a) Quảng Châu (Trung Quốc)
b) Pari (Pháp)
c) Matxcova (Liên xô)
d) Luân Đôn (Anh)
11.Nguyễn Ái Quốc đã dịch và phổ biến bài Quốc tế ca theo thể thơ lục bát lúc đang ở đâu?
a) Trung Quốc
b) Liên xô
c) Pháp
d) Việt Nam
12.Thân mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm nào?
a) 1869
b) 1865
c) 1868
d) 1863
13. Nguyễn Tất Thành đã tham dự phong trào nào vào tháng 9/1908?
a) Phong trào biểu tình chống Pháp
b) Phong trào Duy Tân
c) Cuộc biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế
d) Phong trào cắt tóc ngắn
14. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc với khẩu hiệu: "Tự do - Bình đẳng - Bác ái" vào năm
nào?
a) 1905
b) 1907
c) 1908
d) 1904
15."Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau" là câu Bác Hồ nói về chủ trương cứu nước của ai?
a) Nguyễn Trường Tộ
b) Nguyễn Thái Học
c) Phan Bội Châu
d) Phan Châu Trinh
16. Cụ Nguyễn Sinh sắc, thân phụ Hồ Chí Minh có thời kỳ làm tri huyện thuộc tỉnh nào?
a) Quảng Nam


b) Quảng Ngãi
c) Bình Định
d) Phan Thiết
17.
Nguyễn Tất Thành nói: "Tôi muốn đi ra ngoài xem nước Pháp và các nước khác làm như
thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta". Câu nói đó vào thời gian nào?
a) 7/1910
b) 6/1911
c) 6/1912
d) 6/1909
18.
Nguyễn
Ái Quốc đã trích dẫn luận điểm nổi tiếng của V.I. Lênin "Không có lý luận cách
mệnh thì không có cách mệnh vận động... chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, Đảng cách
mệnh mới làm nổi ừách nhiệm cách mệnh tiền phong". Câu nói được ghi ở trang đàu tiên của cuốn
sách nào?
a) V.I. Lênin và các dân tộc thuộc địa
b) Bản án chế độ thực dân Pháp
c) Nhật ký trong tù
d) Đường cách mệnh
19.
Nguyễn Tất Thành học tại trường Quốc Học Huế năm học nào?
a) Năm học 1906-1907
b) Năm học 1911-1912
c) Năm học 1907-1908
d) Năm học 1905-1906
20.
Nguyễn Ái Quốc tham gia tổ chức "Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức châu Á" khi đang
ở đâu?
a) Quảng Châu (Trung Quốc)
b) u Đôn (Thái Lan)
c) Pari (Pháp)
d) Cao Bằng (Việt Nam)
21.
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm:
a) Cơ sở khách quan và những tiền đề tư tưởng lý luận
b) Cở sở khách quan và nhân tố chủ quan
c) Giá trị truyền thống và tinh hoa nhân loại kết hợp với khả năng tư duy sáng tạo của Hồ Chí
Minh
d) Bối cảnh trong nước và thế giới
22.Truyền thống quý báu nhất của dân tộc Việt Nam được Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển là gì?
a. Lòng nhân ái
b. Chủ nghĩa yêu nước
c. Tinh thần hiếu học
d. Cần cù lao động

# Mức đô 2:
23. Nguyễn Ái Quốc viết bài "Lênin và các dân tộc thuộc địa" đăng ừên báo nào?


a.a.a) Nhân đạo
a.a.b) Le Paria
a.a.c) Pravđa
a.a.d) Thanh niên
a.a.d.a) Người thầy giáo đàu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai?
a.a.d.a.a)
Nguyễn Sinh sắc
a.a.d.a.b)
Phan Bội Châu
a.a.d.a.c)
Mai Văn Miến
a.a.d.a.d)
Vương Thúc Quý
a.a.d.b) Chủ nghĩa Mác - Lênin là cơ sở..............của tư tưởng Hồ Chí Minh
a.a.d.b.a)
Chủ quan
a.a.d.b.b)
Cần thiết cho sự hình thành
a.a.d.b.c)
Tất yếu
a.a.d.b.d)
Thế giới quan và phương pháp luận
a.a.d.c)Hồ Chí Minh kế thừa quan điểm nào sau đây của Phật giáo:
a.a.d.c.a)
Tư tưởng vị tha, từ bi bác ái, cứu khổ cứu nạn, lối sống đạo đức
a.a.d.c.b)
Tư tưởng về cuộc sống vĩnh hằng bên kia thế giới
a.a.d.c.c)
Lòng nhân ái cao cả
a.a.d.c.d)
Tư tưởng tiến bộ về tự do, độc lập
a.a.d.d)
Theo Hồ Chí Minh, ai "là người đầu tiên đã đặt cơ sở cho một thời đại mới, thật sự cách
mạng trong các nước thuộc địa"?
a.a.d.d.a)
V.I.Lênin
a.a.d.d.b)
C.Mác
a.a.d.d.c)
Ph.Ăngghen
a.a.d.d.d)
xtalin
a.a.d.e)
Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì?
a.a.d.e.a)
Quản lý xã hội bằng đạo đức
a.a.d.e.b)
Quan điểm về Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín
a.a.d.e.c)
Tinh thần hiếu học
a.a.d.e.d)
Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân
a.a.d.f) Tìm câu SAI. Hồ Chí Minh tiếp thu văn hóa phương Đông từ:
a) Những mặt tích cực của Nho giáo

# Tư tưởng vị tha của Phật giáo
# Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn
# Lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo
6. Tìm SAI. Hồ Chí Minh tiếp thu những giá trị tư tưởng:
a) Tư tưởng của Khổng tử về một xã hội bình yên không bao giờ thay đổi
b) Tư tưởng vị tha của Phật giáo
c) Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn
d) Tư tưởng tiến bộ trong cách mạng tư sản Mỹ, Pháp
7. Tìm SAI. Hồ Chí Minh tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cụ thể là:
a) Những mặt tích cực của Nho giáo
b) Tư tưởng vị tha của Phật giáo
c) Tinh thần bác ái của chúa Giêsu
d) Chủ nghĩa yêu nước của dân tộc Việt Nam


8. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì?
a) Bản chất khoa học
b) Phương pháp làm việc biện chứng
c) Chủ nghĩa nhân đạo triệt để
d) Bản chất cách mạng
9. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của Tôn giáo Thiên Chúa Giáo là gì?
A. Đức hy sinh
B. Lòng cao thượng
C. Lòng nhân ái cao cả
D. Lòng vị tha
10. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn là gì?
A. Chống phong kiến
B. Đấu tranh vì tự do, dân chủ
C. Phù hợp với điều kiện thực tế nước ta
D. Tư tưởng hòa bình
# Mức đô 3:
11. Nguyễn Ái Quốc tìm được con đường cứu nước là con đường cách mạng vô sản được đánh dấu
bằng sự kiện nào?
a) Khi tham gia Đảng xã hội Pháp
b) Khi đọc Biện chứng tự nhiên của Ph.Ăngghen
c) Khi đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin
d) Khi đọc Bộ Tư bản của C.Mác
12. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo
con đường nào?
A. Cách mạng tư sản
B. Cách mạng vô sản
C. Cách mạng xã hội chủ nghĩa
D. Cả a,b,c đều sai

13. Tìm một điểm nhầm lẫn trong đoạn viết sau
Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu văn hóa phương Đông. Cụ thể là:
A. Những mặt tích cực của Nho giáo
B. Tư tưởng vị tha của Phật giáo
C. Kế thừa lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo
D. Kế thừa tư tưởng Tam dân của Tôn Dật Tiên
14. Tìm một điểm nhầm lẫn trong đoạn viết sau:
Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu văn hóa phương Đông. Cụ thể là
A. Những mặt tích cực của Nho giáo
B. Kế thừa các giá trị văn hóa tiến bộ của thời kỳ Phục Hưng
C. Tư tưởng vị tha của Phật giáo
D. Kế thừa tư tưởng Tam dân của Tôn Dật Tiên
15. Tìm một điểm nhầm lẫn trong đoạn viết sau
Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu văn hóa phương Đông. Cụ thể là
A. Những mặt tích cực của Nho giáo
B. Tư tưởng vị tha của Phật giáo
C. Tư tưởng của Khổng Tử về một xã hội bình yên không bao giờ thay đổi
D. Mặt tiến bộ của chủ nghĩa Tam dân
16. Tìm một điểm nhầm lẫn trong đoạn viết sau:
Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Cụ thể là:


A.
B.
C.
D.

Tiếp thu những mặt tích cực của Nho giáo
Tiếp thu tư tưởng vị tha của Phật giáo
Tiếp thu chủ nghĩa yêu nước của dân tộc Việt Nam…
Tinh thần bác ái của Chúa Giêsu

17.

Trong những tiền đề lý lụận, tiền đề nào quyết định bản chất cách mạng và khoa học của Tư
tưởng Hồ Chí Minh?
a) Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn
b) Tinh hoa văn hoá nhân loại
c) Chủ nghĩa Mác- Lê nin
d) Giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc
18.
Tác phẩm nào sau đây là của Hồ Chí Minh
A. Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản
B. Tuyên ngôn độc lập
C. Hệ tư tưởng Đức
D. Bút ký triết học
Muc tiêu 2: Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chỉ Minh
# Mức đô 1:
1. Câu nói: "Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ăn ba bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ)
để cứu dân nghèo" được trích ừong Thư Bác Hồ gửi đồng bào toàn quốc kêu gọi ra sức cứu đói vào
ngày tháng năm nào?
a) 6/1/1946
a.a) 5/9/1945
a.b) 23/9/1945
a.c) 28/9/1945

2. Đề tài nghiên cứu của Nguyễn Ái Quốc ở lớp nghiên cứu sinh do Viện nghiên
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa mở vào năm 1937 là đề tài gì?
Cách mạng ruộng đất ở Đông Nam Á
Vấn đề cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Vấn đề thanh niên ở thuộc địa
3. Từ tháng 10/1934 đến hết năm 1935, Hồ Chí Minh học ở trường Quốc tế
V.I.Lênin. Lúc này Bác lấy tên là gì?
Hồ Quang
Vương Đạt Nhân
Thầu Chín
Liu
4. Lần đầu tiên Nguyễn Tất Thành đặt chân lên đất Pháp tại bến cảng nào?
Mácxây
LơHavrơ
Đoongkéc
Bóocđô
5. Nguyễn Tất Thành từ Anh trở lại Pháp khi nào?


a)
b)
c)
d)

Cuối năm 1917
Cuối năm 1915
Cuối năm 1918
Cuối năm 1913

6. Năm

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

a)
b)

1922, Nguyễn Ái Quốc tham dự sự kiện gì?
Đại hội lần thứ hai của Đảng Cộng sản Pháp
Tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp
Đại hội Tua
Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Pháp
7. Thời
kỳ trước năm 1911 là thòi kỳ tư tưởng Hồ Chí Minh:
Hĩnh thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước
Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam
Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng
Tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân tộc
8. Hồ Chí Minh đã cải tổ Tâm tâm xã thành Hội Việt Nam cách mạng
thanh niên vào năm nào?
1923
1924
1925
1926
9. Tại Pắc Bó, Hồ Chí Minh dịch ra tiếng Việt cuốn sách nào để làm tài
liệu huấn luyện cán bộ?
Tư Bản
Đội du kích bí mật
Lịch sử Đảng Cộng sản Nga
Chiến tranh và hoà bình
10. "Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ là
một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên". Điều khẳng định ừên
đây được trích từ lời tuyên bố với quốc dân ngay sau khi Hồ Chí
Minh đi Pháp về. Đó là ngày nào?
14/9/1946
15/10/1946
23/10/1946
19/12/1946
11. "Hỡi
đồng bào yêu quý! Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc
đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải
phóng cho ta". Đoạn văn trích từ văn kiện nào?
Hiệu triệu Tổng khởi nghĩa của Tổng bộ Việt Minh (1945)
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946)
Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Hồ Chí Minh (1945)
Quân lệnh số 1 của Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc (1946)
12. Tháng 12/1944, Hồ Chí Minh triệu tập một số cán bộ về Pắc Pó (Cao
Bằng) để phổ biến chủ trương thành lập Quân giải phóng. Ai là
người đã được Hồ Chí Minh chỉ định đảm nhiệm công tác này?
Võ Nguyên Giáp
Vũ Anh


c) Hoàng Văn Thái
d) Phùng Chí Kiên

13. Vào
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)

năm 1921, Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập tổ chức

nào?
Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp
Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội
Hội Liên hiệp thuộc địa
Đảng Cộng sản Pháp
14. Bản chất của chủ nghĩa tư bản "là một con đỉa có một cái vòi bám
vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi khác bám vào giai
cấp vô sản ở thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng
thời cắt cả hai vòi. Nếu người ta chỉ cắt một vòi thôi thì cái vòi con
lại kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp tục
sống và cái vòi bị cắt đứt lại sẽ mọc ra". Câu nói đó trích từ tác phẩm
nào của Nguyễn Ái Quốc?
Bản án chế độ thực dân Pháp (1925)
V.I. Lênin và các dân tộc phương Đông (1924)
Đường cách mệnh (1927)
Con Rồng tre (1922)
15. Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm "Lịch sử nước ta" vào năm nào?
Năm 1951
Năm 1921
Năm 1931
Năm 1941
16. Nguyễn Ái Quốc bị bắt ở Hồng Kông vào thời gian nào?
6/1931
6/1933
6/1930
6/1932
17. Nguyễn Ái Quốc đến Trung Quốc chuẩn bị cho Hội nghị hợp nhất
các tổ chức Cộng sản Việt Nam vào thời gian nào?
12/1927
12/1929
12/1928
12/1930
18. Năm
1945 -1969 là thời kỳ tư tưởng Hồ Chí Minh:
Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng
Tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân tộc
Tiếp tục phát triển, hoàn thiện
Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam
19. Ngày 11/10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự Lễ lên đường của
đoàn quân tiêu trừ giặc đói diễn ra ở đâu?
Nhà hát lớn Hà Nội
Ga Hàng cỏ
Trường Đại học Việt Nam


d) Bắc Bộ phủ

20. Từ năm 1921 -1930 là thời kỳ tư tưởng Hồ Chí Minh:
a)
b)
c)
d)

Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước
Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam
Tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân tộc
Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng
21. HỒ Chí Minh đến thăm đền Hùng lần đầu tiên vào thời gian nào?
a) 9/1954
b) 9/1950
c) 10/1954
d) 9/1945
,,,
22. Tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp" được xuất bản lần đầu tiên
ở Việt Nam năm 1946 bằng tiếng nào?
a) Tiếng Pháp
b) Tiếng Việt
c) Tiếng Anh
d) Tiếng Nga
23. Ai là người không phải là Đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương
tham dự Đại hội VII Quốc tế Thanh niên (25/9/1935) ở Matxcơva?
a) Lê Hồng Phong
b) Hoàng Văn Nọn
c) Nguyễn Ái Quốc
d) Nguyễn Thị Minh Khai
24. Hồ Chủ tịch thay mặt Chính phủ tặng đồng bào miền Nam danh hiệu
gì vào tháng 12/1946?
a) Thành đồng Tổ quốc
b) Kháng chiến anh dũng
c) Sản xuất giỏi
d) Chiến đấu giỏi
25. Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh thời gian nào?
* 9/1910-2/1911 ' '
'
* 9/1908-9/1909
* 9/1910-4/1911
* 9/1910-5/1911
26. Hồ Chí Minh nói với Võ Nguyên Giáp: "Trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này
quan trọng phải đánh thắng! Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh". Trận
đánh đó là chiến dịch nào?
a) Tây Bắc
b) Thượng Lào
c) Biên giới
d) Điện Biên Phủ
27. Bác Hồ tham gia thành lập Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp năm nào?
a) Năm 1920
b) Năm 1917
c) Năm 1918


d) Năm 1919
28. Tháng 10/1929, Nguyễn Ái Quốc bị toà án Vinh (Nghệ An) xử vắng mặt và bị khép vào tội gì?
a) Tử hình
b) Tù chung thân
c) Đày đi Châu Phi
d) Đày đi Côn Đảo
29. 6/1925, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức nào?
a) Đảng Cộng sản Việt Nam
b) Tâm tâm xã
c) Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
d) Việt Nam Quốc dân Đảng
30. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà sinh được mấy người con?
a) Bốn
b) Năm
c) Sáu
d) Ba
31. Tháng 6/1924, Nguyễn Ái Quốc đã tham dự đại hội nào tại Liên Xô?
a) Quốc tế cứu đỏ
b) Quốc tế Công hội đỏ
c) Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản
d) Quốc tế nông dân
32. Vào thời gian tháng 9/1906, Nguyễn Tất Thành học tại đâu:
a) Trường Pháp - Việt Đông Ba
b) Trường Quốc học Huế
c) Trường Pháp - Việt Vinh
d) Trường làng
33. Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở đâu?
a) Hồng Kông
b) Thượng Hải (Trung Quốc)
c) Quảng Châu (Trung Quốc)
d) Cao Bằng (Việt Nam)
34.Trong thời gian 1928-1929, Nguyến Ái Quốc hoạt động trên địa bàn nước nào?
a) Trung Quốc
b) Pháp
c) Liên Xô
d) Thái Lan
35. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng vào thời gian nào?
a) 3/6/1911
b) 2/6/1911
c) 6/5/1911
d) 5/6/1911
36. Ngày 15/11/1945, Bác Hồ đã dự lễ khai giảng trường đại học của nước ta, đó là trường nào?
a) ĐH Việt Nam
b) ĐHYkhoaHàNội
c) ĐH Bách khoa Hà Nội


d) ĐH Sư phạm Hà Nội
37. Cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp thuộc địa là:
a) Báo L. Humanité
b) BáoPravđa
c) Báo Le Paria
d) Báo Thanh niên
38. Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện chính trị tại số nhà bao nhiêu phố Văn Minh (Quảng Châu)?
a) Số 20/1
b) Số 15/1
c) Số 13/1
d) Số 22/1
39. Năm 1939, khi còn ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều bài đăng trên tờ báo công khai
của Đảng Cộng sản Đông Dương xuất bản tại Hà Nội từ tháng 1/1939. Tơbáo đó là: ' ' '
a) Cứu quốc
b) Nỏte Voix
c) Dân chúng
d) Cờ giải phóng
40. Cuốn sách "Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc" xuất bản năm 1925 do ai biên soạn?
a) Hồ Tùng Mậu
b) Lê Hồng Sơn
c) Nguyễn Ái Quốc và nhóm sinh viên Trung Quốc
d) Nguyễn Ái Quốc
41. Tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp" của Bác Hồ viết được xuất bản năm nào?
a) Năm 1924
b) Năm 1927
c) Năm 1926
d) Năm 1925

42. Cuốn sách "Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc" do Nguyễn Ái Quốc làm chủ biên lần đầu tiên
được dịch ra bằng tiếng nước nào?
a) Tiếng Trung Quốc
b) Tiếng Nga
c) Tiếng Việt
d) Tiếng Anh
43. Năm 1928 khi đến Xiêm (Thái Lan) Nguyễn Ái Quốc lấy tên là gì?
a) Vương Đạt Nhân
b) Già Thu
c) Thầu Chín
d) Hồ Quang
44. Đầu tháng 6/1940, Nguyễn Ái Quốc đã cử 2 người đi Diên An học trường quân chính và Ngưòi
dặn lại rằng: "cố gắng học quân sự". Họ là ai?
a) Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng
b) Phạm Văn Đồng và Vũ Anh
c) Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn
d) Phùng Chí Kiên và Võ Nguyên Giáp


45. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn kỷ niệm Quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hoà ở đâu?
a) Hà Nội
b) Tân Trào
c) Paris
d) Hải Phòng
46. Thời gian Nguyễn Ái Quốc viết đơn gửi Tổng thống Pháp và Bộ trưởng Bộ thuộc địa trình bày
nguyện vọng muốn vào học trường Thuộc địa?
a) 6/1911
''
'
''
b) 9/1917
c) 6/1917
d) 9/1911
47. Nguyễn Ái Quốc rời nước Đức để tìm đường đến Thái Lan khi nào?
a) 6/1927
b) 6/1924
c) 6/1928
d) 6/1929
48.Ai là người đã có công lớn trong việc cứu Nguyễn Ái Quốc ra khỏi nhà tù của thực dân Anh ở
Hồng Kông?
a) Bà Tống Khánh Linh
b) Luật sư Lôgiơbai (Lôdơbi)
c) Tô mát Xautôn (Phó thống đốc Hồng Kông)
d) Luật sư Nôoen Prit
49. Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tại đâu?
a) Phủ Chủ tịch
b) Tân trào, Tuyên Quang
c) Làng Vạn Phúc, Hà Đông
d) Phố Hàng Ngang
50. ??? Bác Hồ tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu
tiên năm nào?
a) Năm 1919
b) Năm 1922
c) Năm 1920
d) Năm 1921
51. Năm 1930 -1945 là thời kỳ tư tưởng Hồ Chí Minh:
a) Tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân tộc
b) Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng
c) Hình thảnh cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam
d) Tiếp tục phát triển, hoàn thiện
52. Nguyễn Tất Thành ở Mỹ thời gian nào?
a) 1912-1913
b) 1911-1912
c) 1913-1914
d) 1912-1914
53. ??? Nguyễn Ái Quốc tham gia Ban Nghiên cứu thuộc địa của Đảng Cộng sản Pháp, làm Trưởng
tiểu ban Đông Dương năm nào?


a) Năm 1921
b) Năm 1920
c) Năm 1922
d) Năm 1923

54.

Khi trao nhiệm vụ cho một vị tướng, ngày 1/1/1954, Hồ Chí Minh nói: "Trao cho chú toàn
quyền quyết đỉnh. Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng! Chắc thắng mới đánh, không chắc
thắng thì không đánh". Vị tướng đó là ai?
a) Trần Văn Quang
b) Võ Nguyên Giáp
c) Nguyễn Chí Thanh
d) Nguyễn Sơn
55.
Nguyễn Sinh Cung (Hồ Chí Minh) đến Huế lần thứ nhất vào năm nào?
a) 1893
b) 1901
c) 1895
d) 1898
56.
Địa danh đàu tiên được Hồ Chí Minh đặt chân đến khi mới về nước tại Cột mốc 108 trên
biên giới Việt-Trung thuộc huyện nào của tỉnh Cao Bằng?
a) Hà Quảng
b) Nguyên Bình
c) HoàAn
d) Trà Lĩnh
57.
Ngày
5/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự lễ mít tinh của hơn hai vạn đồng bào Hà
Nội ủng hộ cuộc bầu cử Quốc hội. Cuộc mít tinh đó diễn ra ở đâu?
a) Quảng trường Ba Đình
b) Sân ga Hàng cỏ
c) Khu Việt Nam học xá
d) Nhà hát lớn
58.
Nguyễn Ái Quốc đến Liên xô lần đầu năm nào?
a) 1922
b) 1924
c) 1923
d) 1921

59. 13/8/1945, Hồ Chí Minh, Ban thường vụ Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt
Minh đã thành lập tổ chức nào?
a) Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc

b) Mặt trận Việt Minh
c) Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
d) Quân đội nhân dân Việt Nam
60. HỘÌ
nghị họp nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam có mấy thành viên tham dự:
a) 7
b) 8
c) 6


d) 10
61. Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh sắc làm lễ "vào làng" cho Sinh Cung với tên mới Nguyễn Tất Thành vào
thời gian nào?
a) 1901
b) 1898
c) 1895
d) 1903
62.Nguyễn Tất Thành làm việc ừên tàu Amiran Latusơ Tơrêvin với tên là:
a) Nguyễn Ái Quốc
b) Nguyễn Tất Đạt
c) Văn Ba
d) Nguyễn Sinh Cung
63.Trong thời gian 1924-1927, Nguyến Ái Quốc hoạt động trên địa bàn nước nào?
a) Lien Xô
b) Thái Lan
c) Trung Quốc
d) Pháp
64.Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc tham dự sự kiện gì?
a) Đại hội lần thứ hai của Đảng Cộng sản Pháp
b) Đại hội Tua
c) Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Pháp
d) Tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp
65.Hồ Chí Minh được tuyển chọn vào lớp nghiên cứu sinh do Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và
thuộc địa mở vào thời gian nào?
a) 1/1/1937-31/12/1937
#
#
#

6/6/1931-31/12/1938
1/15/1937-31/12/1938
6/6/1931-31/12/1936
66. Nguyễn Ái Quốc Vào Đảng Xã hội Pháp năm nào?
a) Năm 1919
b) Năm 1917
c) Năm 1918
d) Năm 1920
67. Trong thời gian 1923-1924, Nguyến Ái Quốc hoạt động trên địa bàn nước nào?
a) Lien Xô
b) Trung Quốc
c) Anh
d) Pháp
68. Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi Trung ương Đảng Cộng sản Pháp lưu ý cần có sự quan tâm đúng
mức đến vấn đề thuộc địa vào thời gian nào?
a) 7/1920
b) 7/1930
c) 7/1918
d) 7/1923
69. Thời kỳ 1939-1940, khi hoạt động ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc lấy bí danh gì?
a) Vương


b) Thọ
c) Lý Thuỵ
d) Liu
70. Nguyễn Ái Quốc là đại biểu duy nhất của nông dân thuộc địa tại Quốc tế nông dân vào thời gian
nào?
a) 10/1923
b) 10/1927
c) 10/1925
d) 10/1921
71. Nguyễn Ái Quốc dự cuộc họp Đại hội đồng của liên đoàn chống đế quốc, từ ngày 9 đến ngày 12
năm 1927 tại thành phố nào?
a) Pari
b) Matxcova
c) Brucxen
d) Beclin
72. Nguyễn Ái Quốc lấy tên mới là Hồ Chí Minh lên đường đi Trung Quốc liên lạc với các lực
lượng đồng minh chống chiến tranh phát xít vào thời gian nào?
a) 5/1943 '
b) 8/1943
c) 5/1941
d) 8/1942
73.
Nguyễn Ái Quốc tham gia tổ chức "Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức châu Á" vào năm
nào?
a) Năm 1924
b) Năm 1926
c) Năm 1927
d) Năm 1925
74. Trong số các đồng chí sau, ai là người đã được gặp Hồ Chí Minh năm 1925?
a) Phạm Văn Đồng
b) Tôn Đức Thắng
c) Hồ Tùng Mậu
d) Trần Phú
75. Mốc thời gian nào ghi dấu Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc sau ba mươi năm hoạt động ở nước
ngoài? (Trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng từ ngày tháng năm nào?)
a) 8/2/1941
b) 15/1/1941
c) 20/2/1940
d) 28/1/1941
76. Hồ Chí Minh lấy bí danh là Ông Ké từ khi nào?
a) 1944
b) 1946
c) 1945
d) 1943
77. Tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp" của Bác Hồ được xuất bản đàu tiên tại đâu?
a) Liên Xô
b) Trung Quốc


c) Pháp
d) Việt Nam
78. Núi Các Mác, suối Lênin là những ngọn núi, con suối được Hồ Chí Minh đặt tên, hiện nay thuộc
huyện, tỉnh nào?
a) Bắc Sơn-Lạng Sơn
b) Sơn Dương-Tuyên Quang
c) Hà Quảng-Cao Bằng
d) Đại Từ-Thái Nguyên
79. Trong thời gian 1921-1923, Nguyến Ái Quốc hoạt động trên địa bàn nước nào?
a) Liên Xô
b) Pháp
c) Anh
d) Trung Quốc
80. Nguyễn Ái Quốc gửi bản "Yêu sách của nhân dân Việt Nam" tới Hội nghị Véc-xay vào thời
gian nào?
a) 18/6/1919
b) 18/6/1918
c) 18/6/1917
d) 18/6/1920
81. Nguyễn Ái Quốc đã viết thư gửi một đồng chí ở Quốc tế Cộng sản yêu càu được giao công việc
sau một số năm ở tình trạng không hoạt động, kể từ khi bị Anh bắt giam ở Hồng Kông, bức thư đó
viết lúc nào?
a) 6/1938
b) 6/1939
c) 6/1935
d) 6/1941
82. 10/1938-12/1940, tham gia giải phóng quân Trung Quốc, với phù hiệu Bát Lộ quân, Nguyễn Ái
Quốc được phong quân hàm gì?
a) Thiếu tá

# Trung sỹ
# Trunguý
# Thiếu tướng
83. Khi bị bắt ở Hồng Kông, Nguyễn Ái Quốc mang thẻ căn cước có tên là gì?
a) Hồ Quang
b) LýThuỵ
c) Tống Văn Sơ
d) Thầu Chúi
84.Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là:
a) Báo Nhân đạo
b) Báo Người cùng khổ
c) Báo Thanh niên
d) Không có
85.Mang tên Lý Thuỵ, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia lãnh đạo tổ chức quốc tế nào?
a) Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức
b) Tân Việt cách mạng Đảng


c) Hội liên hiệp thuộc địa
d) Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên
86.Nguyễn Ái Quốc với bí danh Vương Đạt Nhân đã phát biểu tại Đại hội II của Quốc dân Đảng
Trung Quốc lúc nào?
a) 14/1/1926
b) 14/1/1924
c) 14/1/1928
d) 14/1/1942
87.Núi Các Mác, suối Lênin là những đại danh được Hồ Chí Minh đặt tên hiện nay thuộc tỉnh nào?
a) Cao Bằng
b) Tuyên Quang
c) Thái Nguyên
d) Lạng Sơn
88.Thời gian bị giam giữ trong các nhà tù ở Quảng Tây (TQ), Hồ Chí Minh đã viết tập thơ Nhật ký
trong tù. Tập thơ đó có bao nhiêu bài?
a) 134
b) 130
c) 124
d) 140
89.Hồ Chí Minh viết Nhật ký trong tù vào thời gian nào?
A. 1931-1933
B. 1940-1941
C. 1942-1943
D. 1944-1945
90.22/12/1944, theo chỉ thị của bác tổ chức nào đã được thành lập?
a) Mặt trận Việt Minh
b) Công an nhân dân
c) Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
d) Mặt trận Liên Việt
91.Ai là người quyên góp vàng ủng hộ Chính phủ trong "Tuần lễ vàng" đã được Hồ Chí Minh tặng
thưởng huy chương vàng?
a) Nguyễn Sơn Hà
b) Trịnh Văn Bô
c) Bạch Thị Bưởi
d) Vương Thị Lai
92.Ngay khi tới Quảng Châu (1924), Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc với tổ chức cách mạng nào đầu
tiên?
a) Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
b) Việt Quốc
c) Việt Cách
d) Tâm tâm xã
93.Tháng 5/1922, Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm nào nhân dịp vua Khải Định sang Pháp?
a) Chế độ khai hóa giết người
b) Vở kịch Con Rồng tre
c) Bản án chế độ thực dân Pháp
d) Đông Dương


94.Ngày 27/5/1946, Hội đồng Chính phủ đã quyết định chọn ai thay Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ
tịch nước trong thời gian Người đi vắng?
a) Phan Anh
b) Võ Nguyên Giáp
c) Phạm Văn Đồng
d) Huỳnh Thúc Kháng
95.Ngày 1/5/1930, Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở đâu?
a) Xiêm
b) Trung Quốc
c) Liên xô
d) Xingapo
96.Hồ Chí Minh bị chính quyền Quốc dân đảng Trung Hoa bắt và giam giữ trong thời gian nào?
a) 8/1942-1/1943
b) 8/1942-8/1944
c) 8/1942-6/1943
d) 8/1942-9/1943
97.Nguyễn Ái Quốc bị thực dân Anh giam giữ ở Hồng Kông trong thời gian nào?
a) 6/1931-1/1932
b) 6/1931-1/1933
c) 6/1931-1/1934
d) 6/1931-1/1935
98.Quá trình hình thảnh phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trải qua mấy thời kỳ?
a) Ba
b) Năm
c) Sáu
d) Bốn
99.Ngày 13/8/1945, một cuộc hội nghị được triệu tập theo đề nghị của Hồ Chí Minh, Hội nghị đã nhận
định "Cơ hội rất tốt cho ta giành chỉnh quyền đã tới". Đó là hội nghị nào?
a) Đại hội quốc dân Việt Nam
b) Hội nghị thành lập Khu giải phóng Việt Bắc
c) Hội nghị toàn quốc của Đảng
d) Hội nghị quân sự Bắc kỳ
100. Ngày 6/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia bỏ phiếu bàu Đại biểu Quốc hội khoá I tại địa
điểm bỏ phiếu nào?
a) Phố Hàng Trống
b) Phố Hàng Gai
c) Phố Lò Đúc
d) Phố Hàng Vôi
101. Tháng 7/1925, Nguyễn Ái Quốc lấy tên là gì?
a) Hồ Quang
b) Lý Thụy
c) Già Thu
d) Thầu Chín
102. Hội nghị BCHTWD lần thứ 8, họp tháng 5/1941 do Nguyễn Ái Quốc chủ toạ có mặt những ai?
a) Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Lương Bằng
b) Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ


c) Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn
d) Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu
103. Hội nghị BCHTWD lần thứ 8, họp tháng 5/1941 do ai chủ tọa?
A. Nguyễn Ái Quốc
B. Trường Chinh
C. Hoàng Quốc Việt
D. Hoàng Văn Thụ
104. về đến Cao Bằng, Nguyễn Ái Quốc đã dùng bí danh gì để hoạt động cách mạng?
a) Vương Đạt Nhân
b) LýThuỵ
c) Thầu Chín
d) Già Thu
105. Lễ truy điệu Hồ Chủ Tịch được tổ chức vói những nghi thức ừọng thể nhất tại Quảng trường Ba
Đình, Hà Nội vào thời gian nào?
a) 8/9/1969
b) 7/9/1969
c) 6/9/1969
d) 9/9/1969
# Mức đô 2:
106. "Cương lĩnh đầu tiên của Đảng" do ai khởi thảo?
a) Châu Văn Liêm
b) Nguyễn Ái Quốc
c) Trường Chinh
d) Hồ Tùng Mậu
107. Mùa xuân 1946, nói chuyện với linh mục Hồ Ngọc cẩm (giáo phận Bắc Ninh), Hồ Chí Minh có
nhắc đến một giáo dân yêu nước: "Tuy ông được sang Pháp học tập, lại từng làm việc cho Soái phủ
Pháp mấy năm ở Sài Gòn. Thế mà ông đã gửi lên triều đình Tự Đức nhiều bản sớ tấu bàn việc
chỉnh tu võ bị, canh tân đất nước. Ngày ấy, triều đình không lắng nghe ông ta. Giá như biết làm
theo một số điều kiến nghị ấy thì chắc cũng đã bớt được nhiều khó khăn". Giáo dân ấy là ai?
a) Nguyễn Xuân Ồn
b) Nguyễn Trọng Hợp
c) Nguyễn Trường Tộ
d) Bùi Viện
108. Nguyễn Tất Thành lấy tên Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào?
a) Khi Bác tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua tháng 12 năm 1920.
b) Khi Bác lên tàu từ bến Nhà Rồng năm 1911
c) Khi Bác sang Liên Xô làm việc ở Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản tháng 6/1923
d) Gởi yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc-xay (Pháp) ngày 18/6/1919. ' '
109. Khi viết bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” gửi đến Hội nghị Vecxay, Nguyễn Tất Thành lấy
tên mới là gì?
A. Pôn Thành
B. Nguyễn Ái Quốc
C. Văn Ba
D. Cả a,b,c đều sai
110. Một trong những nội dung cơ bản của bản Yêu sách gồm tám điểm do Nguyễn Ái Quốc gửi đến
HỘi nghị Vecxay (Pháp) là đòi:


A. Các quyền tự do, dân chủ cho nhân dân
B. Độc lập cho dân tộc và ruộng đất cho dân cày
C. Các dân tộc ở Đông Dương được quyền tự trị
D. Chia ruộng đất cho những nông dân nghèo
111. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ được Bộ tuyên truyền của Hội
liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì?
a) V.I. Lênin và phương Đông
b) Bản án chế độ thực dân Pháp
c) Con Rồng tre
d) Đường cách mệnh
112. Tìm SAI. Trong 10 năm đầu của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước (1911-1920), Nguyễn Ái
Quốc đã:
a) Vượt qua 3 đại dương, 4 châu lục
b) đến khoảng gần 30 nước
c) Đến Mátxcơva tham dự Hội nghị quốc tế nông dân
d) Sống, làm thuê và tự học tại Mỹ, Anh, Pháp
113. Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc khi đang ở đâu?
a) Anh
b) Mỹ
c) Pháp
d) Trung Quốc
b) TÌM SAI. Trong 10 năm đầu (1911-1920) của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước,
Nguyễn Ái Quốc đã…?
a. Vượt qua 3 đại dương, 4 châu lục
b. Đến khoảng gần 30 nước
c. Sống, làm thuê và tự học tại các nước Mỹ, Anh, Pháp
d. Viết tác phẩm Đường Cách Mệnh
16.Mức đô 3:
115. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam được bình thành về cơ bản
vào thời gian nào?
a) Năm 1925
b) Năm 1930
c) Năm 1920
d) Năm 1945
116. 9/1924, Nguyễn Ái Quốc đã từ Liên Xô về Trung Quốc để làm gì?
a) Xem xét tình hình Đông Dương
b) Tìm đường về Việt Nam
c) Chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
d) ủng hộ cách mạng Trung Quốc
117. Năm 1939, sau 2 lần không bắt được liên lạc với Đảng Cộng sản Đông Dương, ở Trung Quốc
Nguyễn Ái Quốc đã làm gì để hy vọng chắp nối được liên lạc?
a) Viết bài đăng báo
b) Dùng điện đài liên lạc
c) Gửi thư cho các đồng chí có ừách nhiệm


d) Gởi thư
118. Đe tìm nhân tài cho đất nước, Hồ Chí Minh đã viết bài Tìm người tài đức, trong đó có đoạn: "E

a)
b)
c)
d)

vì Chính phủ không nghe đến, không nhìn khắp, đến nỗi các bậc tài đức không thể xuất thân". Hãy
cho biết bài báo này được đăng trên tờ báo nào?
Báo Cứu quốc
Báo Sự Thật
Báo Thanh niên
Báo Phụ nữ

Muc tiêu 3: Giá trị tư tưởng Hồ Chỉ Minh
# Mức đô 1:
1. "Chiến tranh có thể còn kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa... song, nhân dân
Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi nhân dân
ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". Hồ Chí Minh nói câu đó ở
trong văn kiện nào?
a) Lời kêu gọi ngày 17/7/1966
b) Di chúc 1969
c) Thư chúc Tết 1966
d) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19/12/1946
2. "Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền
sung sướng và quyền tự do". Hồ Chí Minh nói câu đó ừong văn kiện nào?
a) Bản án chế độ thực dân Pháp (1925)
b) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946)
c) Đường cách mệĩih(1927)
d) Tuyên ngôn độc lập (1945)
3. "Không chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm
nô lệ". Lời khẳng định đanh thép này được trích trong văn bản nào của Bác?
a) Thư kêu gọi tổng khởi nghĩa (1945)
b) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946)
c) Tuyên ngôn độc lập (1945)
d) Thư gửi đồng bào Nam bộ (1946)
4. “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”
câu nói đó của Hồ Chí Minh vào thời gian nào?
A. Tháng 8-1945
B. Tháng 9-1945
C. Ngày 19-12-1945
D. Ngày 17-7-1966
5. “Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy
đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Đoạn văn trên trích từ văn kiện nào?
A. Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc
B. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Hồ Chí Minh
C. Hiệu triệu của Tổng bộ Việt Minh
D. Cả a,b,c đều sai
6. “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi


khi Tổ Quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ,
to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp
nước” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
A. Tuyên ngôn độc lập
B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
C. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
D. Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam
7. “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ
vững quyền tự do, độc lập ấy”. Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?
A. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa
B. Tuyên ngôn độc lập
C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
D. Thư gửi đồng bào Nam bộ
8. "Nhà gác đơn sơ một góc vườn Gỗ thường mộc mạc chẳng mùi sơn Giường mây, chiếu chiếc đơn
chăn gối Tủ nhỏ vừa treo mấy áo sờn "
Ai đi thăm Bác về đã làm những câu thơ trên?

a)
b)
c)
d)

Nguyễn Đình Thi
Tố Hữu
Chế Lam Viên
Hoàng Cầm
9. "Dù phải gian khổ kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân
tộc ta". Câu trên dây được trích từ đâu?
a) "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

b) Tác phẩm "Kháng chiến nhất định tìiắng lợi" của Trường Chinh
c) "Lời kêu gọi Nam Bộ kháng chiến" của Uỷ ban kháng chiến Nam Bộ
d) Chỉ thị "Kháng chiến kiến quốc" của Trung ương Đảng
10. Tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp" được Nhà xuất bản Sự Thật dịch, in ra tiếng Việt
vào năm nào?
a) Năm 1965
b) Năm 1950
c) Năm 1960
d) Năm 1946
11. Bài thơ:
"Năm qua thắng lợi vẻ vang Năm này tiền tuyến chắc càng thẳng to Vì độc lập, VI tự do
Đảnh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào
Tiến lên! Chiến sỹ đồng bào!
Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn
Bài thơ chúc Tet này Hồ Chí Minh viết năm nào?
a) 1968
b) 1967
c) 1969
d) 1966
12."Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một
nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×