Tải bản đầy đủ

Trong quá trình thực hiện dự toán ngân sách năm 2015 chủ tịch UBND tỉnh a đã có một số quyết định sau đây

Trong quá trình thực hiện dự toán ngân sách năm 2015 Chủ tịch UBND tỉnh
A đã có một số quyết định sau đây:
a- Quyết định ban hành một số khoản phí trên địa bàn Tỉnh A để tăng thu
cho ngân sách của Tỉnh.
b- Yêu cầu Cục Hải quan của Tỉnh giữ lại 50 tỷ đồng tiền thu từ thuế XKNK tiểu ngạch biên giới phát sinh trên địa bàn để đưa vào dự phòng ngân sách của
Tỉnh.
c- Chỉ đạo Chi cục Kho bạc nhà nước của Tỉnh phát hành tín phiếu kho bạc
để bù đắp thiếu hụt tạm thời ngân sách của Tỉnh.
d- Quyết định sử dụng toàn bộ số tăng thu của Tỉnh để thưởng Tết cho các
cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh.
Hỏi: Các quyết định trên của Chủ tịch UBND Tỉnh A là đúng hay sai? Vì
sao?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×