Tải bản đầy đủ

Trong năm 2005 UBND phường d đã thực hiện một số hoạt động sau đây

1.
2.

3.
4.

Trong năm 2005 UBND phường D đã thực hiện một số hoạt động sau đây:
Thực hiện phụ thu thêm 2000 đồng/một bản chứng thực sao y hồ sơ, giấy tờ của
người dân nhằm cải thiện đời sống cho cán bộ, nhân viên và nâng cấp cơ sở vật
chất của phường.
Yêu cầu đơn vị Kho bạc Nhà nước không áp dụng biện pháp xử lý chậm nộp như
trích tài khoản tiền gửi, kê biên tài sản… đối với một số doanh nghiệp trên địa bàn
phường chậm nộp thuế do các doanh nghiệp này có đóng góp rất nhiều cho chương
trình xoá đói, giảm nghèo của phường.
Sử dụng nguồn tăng thu so với dự toán ngân sách phường để thưởng cho các đơn
vị có đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách phường.
Thực hiện vay từ Quỹ dự trữ tài chính của thành phố để xử lý cân đối ngân sách
phường, nhằm khắc phục hậu quả nghiêm trọng của dịch cúm gia cầm. Ví dụ: Hỗ
trợ cho các hộ chăn nuôi chuyển đổi ngành nghề, ổn định đời sống; tiêu huỷ gia
cầm, cung ứng vắcxin cho nhân dân…
Những hoạt động trên của UBND phường D là đúng hay sai theo pháp luật

NSNN hiện hành? Tại sao?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×