Tải bản đầy đủ

Trong dự toán ngân sách 2006 của tỉnh a có một số nội dung sau đây

1.
2.
3.
4.

Trong dự toán ngân sách 2006 của tỉnh A có một số nội dung sau đây:
Tỉnh A thực hiện bổ sung 50 tỷ cho huyện B, (thuộc tỉnh A), nhằm uỷ quyền cho
huyện B tiến hành nâng cấp Hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn huyện. (Đây vốn
là nhiệm vụ của tỉnh A).
Giảm mức bổ sung cân đối ngân sách cho huyện C, (thuộc tỉnh A), là 30% so với
mức thực hiện năm 2005 do dự kiến nguồn thu của huyện C trong năm 2006 sẽ
tăng hơn nhiều so với năm 2005.
Trong năm 2006, tỉnh A sẽ tổ chức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để
đảm bảo bổ sung 40% tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách
tỉnh.
Trong trường hợp cần thiết, cho phép UBND tỉnh A có quyền sử dụng tối đa 40%
số dư của Quỹ dự trữ tài chính tỉnh nhằm xử lý cân đối ngân sách tỉnh.
Căn cứ vào quy định của pháp luật NSNN hiện hành, anh, chị hãy nêu nhận
xét của mình về từng vấn đề nêu trên trong dự toán ngân sách của tỉnh A năm
2006?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×