Tải bản đầy đủ

Trong dự toán ngân sách của huyện x năm 2006 có một số nội dung sau đây

1.
2.
3.

4.

Trong dự toán ngân sách của huyện X năm 2006 có một số nội dung sau đây:
Tập trung 70% nguồn thu từ thuế sử dụng đất nông nghiệp và phi nông nghiệp vào
nguồn thu của ngân sách huyện, 30% còn lại là nguồn thu của các xã trên địa bàn
huyện.
Trích 3% tổng số chi ngân sách huyện để lập dự phòng ngân sách huyện.
Thực hiện hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội sản xuất đồ mỹ nghệ của huyện nhằm
phát triển ngành kinh tế truyền thống này của địa phương. Theo đó, mức hỗ trợ
được xác định tương ứng với mức chênh lệch giữa nhu cầu chi và khả năng tài
chính của Hội.
Sử dụng toàn bộ số thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ các doanh nghiệp trên địa
bàn huyện để thực hiện các chương trình phát triển kinh tế của huyện.
Theo anh, chị, những nội dung trên trong dự toán ngân sách của huyện X có
phù hợp với quy định của pháp luật NSNN hiện hành hay không? Tại sao?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×