Tải bản đầy đủ

Tháng 2 năm 2005 để chuẩn bị cho việc lập quyết toán ngân sách nhà nước của tỉnh h năm 2004 chủ tịch UBND tỉnh quyết định

1.

2.
3.
4.

Tháng 2 năm 2005 để chuẩn bị cho việc lập quyết toán ngân sách nhà nước của
tỉnh H năm 2004 Chủ tịch UBND tỉnh quyết định:
Đối với một số khoản chi thuộc dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2004, nhưng vì
những lý do khách quan mà chưa được thực hiện trong năm 2004, sẽ được tiếp tục
thực hiện trong năm 2005 và được hạch toán vào quyết toán ngân sách tỉnh năm
2004.
Cho phép các đơn vị dự toán ngân sách của ngân sách cấp tỉnh được giữ lại phần
kết dư ngân sách 2004, (nếu có), và phần tài chính này được khấu trừ vào kinh phí
hoạt động của các đơn vị này trong năm 2005.
Quyết định sử dụng Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh để xử lý phần chi tiêu vượt dự
toán của đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh khi thực hiện việc xúc tiến thương mại, kêu gọi
đầu tư tại một số nước Châu Au vào giữa năm 2004.
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: quá trình lập quyết toán chi năm 2004 của tỉnh phải
bao gồm tất cả số đã thực chi, kể cả phần kinh phí do ngân sách TW uỷ quyền cho
tỉnh để thực hiện một số dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trên điạ bàn tỉnh.

Theo anh, chị, những quyết định chỉ đạo trên của Chủ tịch UBND tỉnh H là
đúng hay sai theo pháp luật NSNN hiện hành? Giải thích rõ tại sao?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×