Tải bản đầy đủ

File quản lý hồ sơ chất lượng công trình

Qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng
B¶ng d÷ liÖu c«ng tr×nh

Tiªu chuÈn x©y dùng

1. NghiÖm thu vËt liÖu

2. LÊy mÉu bª t«ng

3. NghiÖm thu c«ng viÖc

4. NghiÖm thu hoµn thµnh bé phËn

B¶ng d÷ liÖu

B¶ng d÷ liÖu

B¶ng d÷ liÖu

B¶ng d÷ liÖu


Danh môc

Danh môc

Danh môc

Danh môc

BB lÊy mÉu vËt liÖu

BB lÊy mÉu bª t«ng

BB nghiÖm thu néi bé

BB nghiÖm thu néi bé hoµn thµnh bé phËn

BB lÊy mÉu s¾t

Tem mÉu bª t«ng

PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu

PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu

BB nghiÖm thu c«ng viÖc

BB nghiÖm thu hoµn thµnh bé phËn c«ng tr×nh

BB nghiÖm thu néi bé
PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu

5. NghiÖm thu h¹ng môc

BB nghiÖm thu vËt liÖu

B¶ng d÷ liÖu
BB nghiÖm thu néi bé
B¸o c¸o nhµ thÇu
Phiªu yªu cÇu nghiÖm thu
BB nghiÖm thu h¹ng môc

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×