Tải bản đầy đủ

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mần non thành phố cao bằng theo hướng chuẩn hóa

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

TRIỆU MỸ VÂN

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ
TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ CAO BẰNG
THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

THÁI NGUYÊN - 2015
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

TRIỆU MỸ VÂN


PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ
TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ CAO BẰNG
THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 60. 14.01. 14

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

THÁI NGUYÊN - 2015
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu,
kết quả nghiên cứu trình bày trong luận văn là trung thực và chưa từng được
công bố trong bất kì luận văn nào khác.
Tôi xin cam đoan rằng các thông tn trích dẫn trong luận văn đều đã được
chỉ rõ nguồn gốc.
Tác giả luận văn

Triệu Mỹ Vân

i


LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học sư phạm Đại học Thái Nguyên đã giành những điều kiện tốt nhất để tôi được theo học
và nghiên cứu, hoàn thành luận văn. Xin trân trọng cảm ơn TS. Nguyễn Thị
Thanh Huyền đã giành thời gian và công sức để giúp đỡ tôi trong suốt quá
trình học tập, nghiên cứu và chuẩn bị luận văn.
Xin chân thành cảm ơn UBND thành phố Cao Bằng đã cho phép, tạo
điều kiện để tôi được tham gia học tập, nghiên cứu và chuẩn bị luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cao
Bằng, các trường Mầm non, các cán bộ QLGD, giáo viên mầm non thành phố
Cao Bằng đã giúp đỡ và cộng tác để tôi hoàn thành nội dung nghiên cứu của


luận văn.
Cảm ơn gia đình, bạn bè, các anh, chị đồng nghiệp và tập thể lớp cao
học quản lý giáo dục K21A đã động viên, chia sẻ và giúp đỡ tôi trong quá trình
học tập và thực hiện luận văn.
Tác giả luận văn

Triệu Mỹ Vân

ii


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ......................................................................................................ii
MỤC LỤC ..........................................................................................................iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .................................................................iv
DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................................. v
MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1
1. Lý do chọn đề tài .............................................................................................
1
2. Mục đích nghiên cứu .......................................................................................
3
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.................................................................
3
4. Nhiệm vụ nghiên cứu ......................................................................................
3
5. Giả thuyết khoa học .........................................................................................
3
6. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu ..............................................................
4
7. Cấu trúc luận văn ..............................................................................................
4
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA ......... 5

1.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề ............................................................... 5
1.1.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài ...............................................................
5
1.1.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam ................................................................. 6
1.2. Một số khái niệm công cụ.............................................................................
9
1.2.1. Đội ngũ, đội ngũ CBQL trường Mầm non ................................................ 9
1.2.2. Phát triển đội ngũ, quản lý phát triển đội ngũ .........................................
12
1.2.3. Chuẩn, Chuẩn hóa....................................................................................
12
iii


1.2.4. Phát triển đội ngũ CBQL trường mầm non theo hướng chuẩn hóa ........
14
1.3. Một số vấn đề cơ bản về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý
trường
mầm non theo hướng chuẩn hóa .............................................................
14
1.3.1. Chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non ......................................................
14
1.3.2. Nội dung phát triển đội ngũ CBQL trường mầm non theo hướng
chuẩn hóa .................................................................................................
21
1.3.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ CBQL trường mầm
non theo hướng chuẩn hóa.......................................................................
26
Kết luận chương 1.............................................................................................. 32

iii


Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ CAO BẰNG
THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA ........................................................... 33
2.1. Khái quát về tình hình phát triển giáo dục thành phố Cao Bằng ............... 33
2.2. Một số vấn đề về khảo sát thực trạng .........................................................
34
2.2.1. Mục tiêu khảo sát..................................................................................... 34
2.2.2. Nội dung khảo sát .................................................................................... 34
2.2.3. Đối tượng khảo sát................................................................................... 34
2.2.4. Phương pháp khảo sát.............................................................................. 35
2.3. Thực trạng phát triển đội ngũ CBQL trường mầm non thành phố Cao Bằng
theo hướng chuẩn hóa..............................................................................
36
2.3.1. Thực trạng về số lượng, cơ cấu đội ngũ CBQL trường MN trên địa
bàn thành phố Cao Bằng.......................................................................... 36
2.3.2. Thực trạng về trình độ

ẩm chất, năng lực....... 38

2.4. Thực trạng công tác phát triển đội ngũ CBQL trường MN thành phố
Cao Bằng theo hướng chuẩn hóa............................................................. 42
2.4.1. Thực trạng công tác quy hoạch, phát triển độ
.................................................................................................. 43
2.4.2. Thực trạng công tác lựa chọn, bổ sung, đề bạt, luân chuyển, miễn
nhiệm độ

ủa Thành phố.......................... 44

2.4.3. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng độ

..... 46

2.4.4. Thực trạng công tác đánh giá, sàng lọc độ

.... 48

2.4.5. Thực trạng công tác thi đua khen thưởng, chế độ chính sách cho độ
.................................................................... 49
2.5. Những khó khăn trong quá trình phát triển đội ngũ CBQL các trường
mầm non thành phố Cao Bằng theo hướng chuẩn hóa............................
50
2.5.1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương .............................. 50
2.5.2. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý kế cận .............................................. 51
2.5.3. Chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý .......................... 52
2.6. Đánh giá chung về thực trạng..................................................................... 53
2.6.1. Nhữ

.......................................................................... 53


2.6.2. Một số tồn tại, hạn chế.............................................................................
54
Kết luận chương 2.............................................................................................. 55
iv


Chương 3. BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ
TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ CAO BẰNG THEO
HƯỚNG CHUẨN HÓA.......................................................................... 56
3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp ..............................................................
56
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp với thực tiễn .....................................
56
3.1.2. Đảm bảo tính hệ thống............................................................................. 56
3.1.3. Đảm bảo tính toàn diện............................................................................
57
3.1.4. Đảm bảo tính hiệu quả............................................................................. 58
3.2. Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non thành
phố Cao Bằng theo hướng chuẩn hóa...................................................... 58
3.2.1. Đổi mới công tác quy hoạch CBQL trường MN và bố trí sử dụng
cán bộ đã được quy hoạch ....................................................................... 58
3.2.2. Đổi mới quy trình tuyển chọn, đề bạt, luân chuyển, miễn nhiệm đội
ngũ CBQL trường MN ............................................................................ 64
3.2.3. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng của CBQL và cán bộ dự
nguồn trường MN .................................................................................... 67
3.2.4. Thực hiện kịp thời duy trì và bổ sung chế độ chính sách đối với
CBQL trường MN ................................................................................... 71
3.2.5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đánh giá một cách cụ thể thường
xuyên và khách quan đối với CBQL ......................................................... 74
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp .................................................................
76
3.3.1. Mối quan hệ biện chứng ..........................................................................
76
3.3.2. Mối quan hệ thúc đẩy .............................................................................. 77
3.4. Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp.............................................. 78
3.4.1. Về sự cần thiết của các biện pháp............................................................ 79
3.4.2. Về tính khả thi của các biện pháp............................................................ 80
Kết luận chương 3.............................................................................................. 81
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................................... 82
1. Kết luận.......................................................................................................... 82
2. Kiến nghị ....................................................................................................... 84


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................... 86
PHỤ LỤC

v


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
CBGV

:

Cán bộ giáo viên

CBQL

:

Cán bộ quản lý CBQLGD

:

Cán bộ quản lý giáo dục CNH

:

Công nghiệp hóa
GD MN

:

Giáo dục mầm non

GD

:

Giáo dục

GD&ĐT

:

Giáo dục và đào tạo

GV

:

Giáo viên

HĐH

:

Hiện đại hóa HĐND

:

Hội đồng nhân dân HT

:

Hiệu trưởng
KT - XH

:

Kinh tế - xã hội.

MN

:

Mầm non

NVQL

:

Nghiệp vụ quản lý

QL

:

Quản lý

QLGD

:

Quản lý giáo dục THCS

:

Trung học cơ sở THPT

:

Trung học phổ thông
TTGDTX
UBND

:

Trung tâm giáo dục thường xuyên
:

Uỷ ban nhân dân

4


DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ
Bảng 2.1. Cơ cấu độ tuổi và thâm niên quản lý của đội ngũ CBQL trường
mầm non thành phố Cao Bằng ........................................................ 37
Bảng 2.2. Thực trạng trình độ chuyên môn của độ ngũ CBQL trường MN
thành phố Cao Bằng ........................................................................ 38
Bảng 2.3. Thực trạng về phẩm chất và năng lực của đội ngũ CBQL
trường MN thành phố Cao Bằng ..................................................... 40
Bảng 2.4. Thực trạng công tác quy hoạch, phát triển đội ngũ CBQL
trường MN thành phố Cao Bằng ..................................................... 43
Bảng 2.5. Thực trạng công tác lựa chọn, bổ sung,đề bạt, luân chuyển,
miễn nhiệm đội ngũ CBQL trường MN thành phố Cao Bằng ........ 44
Bảng 2.6. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL
........................................................ 46
Bảng 2.7. Thực trạng công tác đánh giá, sàng lọc đội ngũ CBQL
thành phố Cao Bằng......................................................... 48

5


Bảng 2.8.
............ 49
Bảng 3.1.
, tỉnh Cao Bằng ......... 79
Bảng 3.2.
thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng ................. 80
Sơ đồ 1.1. Chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non ............................................ 20

6


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định “Muôn việc thành công
hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Suy rộng ra, lời dạy của Người
nhắc nhở chúng ta hãy lấy chất lượng cán bộ làm thước đo hiệu quả công việc,
bởi vì cán bộ chính là cái gốc của công việc, cán bộ tốt - hiệu quả công việc
chắc chắn sẽ cao và ngược lại nếu cán bộ kém - hiệu quả công việc thấp.
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ
tám Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế nêu
rõ “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu
đổi mới giáo dục và đào tạo” là một nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là “ Xây dựng
quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý
giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc
phòng và hội nhập quốc tế.”
Như vậy, yêu cầu đặt ra đối với ngành Giáo dục và Đào tạo của cả nước,
trong đó ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Cao Bằng là một bộ phận hữu
cơ, cần phải tạo ra chuyển biến mới, động lực mới, thúc đẩy quá trình đổi mới
căn bản và toàn diện nền giáo dục, phục vụ hiệu quả sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa, cũng như công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Theo đó,
mỗi thầy cô giáo, nhất là người cán bộ quản lý phải thấy được trách nhiệm to
lớn của mình trong giai đoạn cách mạng mới, bởi vì: Kết quả của quá trình giáo
dục ở nhà trường muốn thu được cao chỉ khi biết phát huy hết tềm năng và sức
mạnh của tập thể sư phạm dưới sự điều hành, quản lý hiệu quả của người lãnh
đạo nhà trường.

1


Trên tnh thần đó, mỗi một bậc học, ngành học trong hệ thống giáo dục
đều có một vị trí đặc biệt quan trọng, mà sản phẩm của nền giáo dục tức những con người mới - là tổng hòa kết quả của một quá trình giáo dục
theo

2


nguyên tắc đồng tâm. Chất lượng của nền giáo dục cả nước là kết quả liên
tục của các bậc học, ngành học từ mầm non đến phổ thông rồi chuyên
nghiệp... và trong toàn bộ hệ thống đó, những đơn vị giáo dục như các trường
học mầm non có vai trò thiết kế những nền tảng đầu tên về chất lượng giáo
dục, đồng thời là chất lượng nguồn nhân lực của xã hội trong tương lai gần.
Trong quá trình "thiết kế" như vậy, vai trò của cán bộ quản lý giáo dục là rất
quan trọng - bởi, mỗi trường học là một đơn vị giáo dục có tính độc lập tương
đối trong toàn bộ hệ thống giáo dục nên hiệu quả giáo dục và đào tạo của các
nhà trường phản ánh cụ thể nhất hiệu quả công tác quản lý đặc biệt là của
người đứng đầu nhà trường.
Hiện nay, việc đổi mới, cải tiến phương pháp quản lý nhằm phát huy
ngày càng hiệu quả tính tích cực, chủ động và sáng tạo của đội ngũ giáo viên
đặt ra yêu cầu mới đòi hỏi người Hiệu trưởng các trường học cần tiếp tục được
bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, tăng cường năng lực quản lý điều hành, nắm
bắt kịp thời những thông tn về tình hình giáo dục... để luôn đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ công việc, xứng đáng là người chỉ huy, “người nhạc trưởng”, con chim
đầu đàn của tập thể sư phạm nhà trường.
Kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, ta có thể khẳng định rằng việc xây
dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý trường học theo Chuẩn quy định
hiện hành của ngành Giáo dục và Đào tạo là vấn đề hết sức quan trọng đối với
các cấp quản lý, bởi đây chính là lực lượng nòng cốt góp phần quyết định sự
thành công của mục tiêu “đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục” trong
giai
đoạn phát triển mới của đất
nước.
Từ nhận thức ấy, trên cơ sở các điều kiện và tình hình cụ thể về chất
3


lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục trực thuộc cơ quan Phòng
Giáo dục và Đào tạo thành phố Cao Bằng, tôi lựa chọn nội dung “Phát triển
đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non thành phố Cao Bằng theo hướng
chuẩn hóa” làm đề tài nghiên cứu.

4


2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng đội ngũ, phát triển đội ngũ
cán bộ quản lý trường mầm non thành phố Cao Bằng, đề tài đề xuất các
biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non thành phố Cao
Bằng theo hướng Chuẩn hóa.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non thành phố Cao Bằng theo
hướng chuẩn hóa.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Xây dựng cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm
non theo hướng chuẩn hóa.
- Khảo sát thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, phát triển đội ngũ CBQL
trường mầm non thành phố Cao Bằng theo hướng chuẩn hóa.
- Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm
non thành phố Cao Bằng theo hướng chuẩn hóa.
5. Giả thuyết khoa học.
Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non
thành phố Cao Bằng đã được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển, chất
lượng đội ngũ đã và đang từng bước được nâng lên, tuy nhiên so với yêu cầu
của Chuẩn hiệu trưởng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Nếu đề
xuất được các biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non
khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Cao Bằng thì sẽ nâng cao
hiệu quả công tác phát triển đội ngũ CBQL, góp phần nâng cao chất lượng
Giáo dục mầm non tỉnh Cao Bằng.
5


6. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu
6.1. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về các biện pháp phát triển đội ngũ cán
bộ quản lý (Hiệu trưởng, phó hiệu phó) trường mầm non công lập thành phố
Cao Bằng theo chuẩn Hiệu trưởng, giai đoạn 2015 - 2020.
Khảo sát trên CBQL, GV của 12 trường MN công lập và CBQL Phòng
Giáo dục và Đào tạo thành phố Cao Bằng.
6.2. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
6.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh… hệ thống hóa, khái quát hóa
các tài liệu về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trường mầm non
theo hướng chuẩn hóa.
6.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Điều tra, khảo sát thực tế tại cơ quan Phòng GD&ĐT thành phố và các
cơ sở giáo dục trên địa bàn, thu thập thông tin.
- Phỏng vấn trực tiếp CBQL trường Mầm non nhằm bổ sung cho kết quả
điều tra bằng phiếu hỏi.
- Nghiên cứu thực tế, tổng hợp thông tn về quy hoạch, bồi dưỡng và
quản
lý đội ngũ CBQL các trường mầm non trên địa bàn theo Chuẩn hiệu trưởng.
- Phương pháp xin ý kiến chuyên gia nhằm khảo nghiệm tnh hiệu quả,
tính khả thi của các biện pháp đề xuất.
6.2.3. Phương pháp bổ trợ
Sử dụng toán thống kê, phân tích, tổng hợp và xử lý các số liệu thu thập
được.
7. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường
mầm
non theo hướng chuẩn hóa.

6


Chương 2: Thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm
non thành phố Cao Bằng theo hướng chuẩn hóa.
Chương 3: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm
non thành phố Cao Bằng theo hướng chuẩn hóa.

7


Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ
TRƯỜNG MẦM NON THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA
1.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài
Vấn đề phát triển đội ngũ Hiệu trưởng ở các trường học đã được nhiều
nước trên thế giới thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Quản lý, lãnh đạo
giáo dục ở các nước được coi là một nghề và để hành nghề, những người làm
trong các lĩnh vực này cần phải được đào tạo, bồi dưỡng và được cấp chứng chỉ
hành nghề. Mỗi quốc gia đều có những chính sách phát triển đội ngũ HT
trường học nói chung và trường mầm non nói riêng.
- Trong cuốn Chính sách và thực hành, thực tiễn của tác giả Pont
Beatriz, Nusche Deborah, Moorman Hunter [25] dựa trên một nghiên cứu
của OECD về thực tiễn lãnh đạo nhà trường và các chính sách trên toàn thế
giới cung cấp một cái nhìn độc đáo của 25 nước trong OECD. Các quốc gia
phấn đấu để cải cách hệ thống giáo dục và nâng cao kết quả của học sinh, lãnh
đạo nhà trường là đối tượng chính trên chương trình nghị sự chính sách giáo
dục. Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia, HT ở trường phổ thông chưa được hưởng
những chính sách hỗ trợ phù hợp, lương thấp, độ tuổi cao và chế độ tuyển
dụng chưa hợp lý. Cuốn sách này chỉ ra bốn đòn bẩy chính sách và một loạt các
lựa chọn chính sách để giúp chính phủ nâng cao vai trò lãnh đạo tại trường và
xây dựng lãnh đạo bền vững cho tương lai.
Tác phẩm “Phương pháp lãnh đạo và quản lý nhà trường hiệu quả”
(NXB Chính trị quốc gia năm 2004), được biên soạn từ các nguồn tài liệu
nước ngoài là một đúc kết những thành quả từ nhiều công trình nghiên cứu
về giáo dục; tập sách thật sự cần thiết dùng tham khảo cho các nhà hoạch

8


định chính sách, cán bộ quản lý giáo dục, các trường sư phạm làm nhiệm vụ
đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp giáo dục [dẫn theo 32].

9


Tác giả John Dewey với cuốn sách Dân chủ và giáo dục (NXB Tri thức
năm 2008) được các nhà nghiên cứu coi như “Một dẫn nhập vào triết lý giáo
dục” tích cực, mới mẻ và đầy sáng tạo; rất cần cho những nhà giáo dục
đang suy tư về một cuộc Chấn hưng giáo dục thực sự của dân tộc ta trong thế
kỷ thứ
21 này [17].
Tập sách mang tên “Lãnh đạo sự thay đổi- Cẩm nang cải tổ trường học”
[dẫn theo 31], công trình nghiên cứu dưới sự tài trợ bởi quỹ Bill& Melinda
Gates, nhóm Lãnh đạo thay đổi (Change Leadership Group - CLG), bao gồm
các chuyên gia giáo dục thuộc trường Đại Học Harvard (HGSE) thực hiện
trong 5 năm. Qua công trình của mình, nhóm tác giả đã cung cấp những
công cụ cần thiết làm thay đổi quan điểm, tư duy, tầm nhìn, phương pháp và
những
bước đi thích hợp cho công cuộc cải tổ trường học trước thách thức và yêu cầu
của nguồn nhân lực cho nền kinh tế tri thức trong thế kỷ 21. Đặc biệt là vấn đề
phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trong mỗi nhà trường, sự thay đổi của
nhà trường trước tiên là thay đổi từ nhận thức từ chính đội ngũ cán bộ quản lý.
1.1.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam
Ở Việt Nam, vấn đề phát triển đội ngũ CBQL và chính sách phát triển đội
ngũ CBQL đã được quan tâm nghiên cứu.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”;
“Công việc thành hay bại đều từ cán bộ mà ra” [22]. Cán bộ là vốn quý của
cách mạng, có vốn mới làm ra lãi, bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ
tốt thì thành công tức có lãi, không có cán bộ tốt thì hỏng việc tức lỗ vốn. Vì
vậy, công tác cán bộ phải được xem là công việc gốc của Đảng, phải biết cách
lựa chọn, sử dụng và không ngừng bồi dưỡng cán bộ để cái vốn quý đó ngày
càng to lớn lên theo yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng. Sau cách mạng Tháng
10


Tám năm 1945, Người lại nêu ra những tiêu chuẩn để lựa chọn bồi dưỡng, sử
dụng, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh đáp ứng yêu cầu tình hình mới.
Bước vào thời kỳ chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong

11


nhiều bài nói và viết của mình, Người thường xuyên nhắc nhở cán bộ chẳng
những phải thạo về chính trị mà phải giỏi về chuyên môn, cán bộ lãnh
đạo trong ngành nào thì phải biết chuyên môn về ngành đó.
- Tài liệu “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về lãnh đạo và quản lý
giáo dục trong thời kỳ đổi mới” do Nguyễn Vinh Hiển chỉ đạo biên soạn và Dự
án Phát triển Giáo viên THPT và TCCN là cơ quan tổ chức biên soạn. Tham
gia biên soạn là 12 nhà khoa học về quản lý giáo dục. Tài liệu gồm 16 chuyên
đề về quản lý, năng lực và phát triển năng lực đối với HT GD, chiến lược phát
triển giáo dục giai đoạn 2011- 2020 với sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn
diện nền giáo dục Việt Nam, quản lý giáo dục ở nước ta trong bối cảnh phát
triển kinh tế thị trường và đẩy mạnh hội nhập quốc tế, quản lý chất lượng
giáo dục, giao tiếp của HT giáo dục, phong cách lãnh đạo… Tài liệu nhằm giúp
HT GD nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý giáo dục, phục vụ cho công cuộc
đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục [13].
Đồng thời đã có một số luận án, đề tài, bài viết, chuyên khảo, tham luận
của một số nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh... đã quan tâm đến đề tài phát
triển đội ngũ HT GD như:
- Tác giả Hoàng Tâm Sơn trong nghiên cứu của mình ở đề tài cấp Bộ
“Một số vấn đề tổ chức khoa học lao động của người Hiệu trưởng” đã đưa ra
các biện pháp và kiến nghị về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục các
tỉnh phía Nam trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong
những năm đầu thế kỉ XXI: “Đào tạo lại và bồi dưỡng thường xuyên về chuyên
môn nghiệp vụ cho HT giáo dục các trường từ mầm non đến trung học phổ
thông, cao đẳng, đại học nhằm tạo điều kiện cho HT giáo dục không ngừng
nâng cao trình độ, tếp cận được những kinh nghiệm tên tến nhất trong việc
tổ chức quản lý, giảng dạy và học tập ở nhà trường [30].
- Luận án tến sĩ của tác giả Nguyễn Hồng Hải (2013) với đề tài: “Quản
lý đội ngũ Hiệu trưởng trường trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới
12


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×