Tải bản đầy đủ

MẪU THƯ tư vấn

MẪU THƯ TƯ VẤN

THƯ TƯ VẤN

Gửi

V/v

: Ông Giám Đốc Nguyễn A
Ngày
: [
Công Ty H. (“Công Ty”)
Số T/C :
[Địa chỉ
]
: Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Trước Hạn

Theo đề nghị của quý Công Ty ngày [

]


], chúng tôi, Công ty luật XYZ (“chúng tôi”), xin

gửi đến quý Công Ty thư tư vấn (“Thư Tư Vấn”) liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng lao động trước
thời hạn.
A.

BỐI CẢNH CỦA THƯ TƯ VẤN

Vì Công Ty muốn phát triển kinh doanh theo hướng mới nên có nhu cầu chấm dứt hợp đồng
trước thời hạn với một nam nhân viên cao cấp của Công Ty (“Người Nhân Viên”). Trong bối cảnh Người
Nhân Viên đã giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với Công ty và Người Nhân Viên này
cũng không có hành vi vi phạm kỷ luật lao động hoặc hành vi sai trái nào khác, Thư Tư Vấn này sẽ đề cập
đến những khả năng mà Công Ty có thể chấm dứt hợp đồng lao động với Người Nhân Viên theo quy định
của pháp luật Việt Nam.

B.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Khi đưa ra các ý kiến pháp lý trong Thư Tư Vấn này, chúng tôi đã xem xét các văn bản quy phạm
pháp luật sau đây:
-

Bộ luật lao động được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 2012

……..
C.

Ý KIẾN PHÁP LÝ


………………………………………………………………………………….
Có thể viết : nếu nội dung yêu cầu không thay đổi, nếu
khách hàng cung cấp thông tin chân thực thì chúng tôi xin chịu
trách nhiệm về ý kiến tư vấn của mình
Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của ông (bà) về vấn đề này
và luôn sẵn sàng trao đổi với ông (bà) những thông tin cần thiết.
Chuyên
gia tư vấn
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×