Tải bản đầy đủ

PHÂN BIỆT hợp ĐỒNG hợp tác KINH DOANH và hợp ĐỒNG LIÊN DOANH

PHÂN BIỆT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC
KINH DOANH VÀ HỢP ĐỒNG LIÊN
DOANH
Hợp đồng BCC và hợp đồng liên doanh đều có mục đích và nội dung chung là
hướng đến sự thỏa thuận phân chia quyền lợi, trách nhiệm trong quá trình hoạt động
đầu tư, kinh doanh. Tuy nhiên, có một vài sự khác biệt giữa 2 loại hợp đồng này, cụ
thể:


Tiêu chí

Hợp đồng BCC

Hợp đồng liên doanh

Không giới hạn các nhà đầu tư, có
Bắt buộc phải có sự tham gia của
Chủ thể ký thể là nhà đầu tư trong nước kí kết hợp một hoặc nhiều nhà đầu tư trong nước
kết
hợp tác kinh doanh với nhà đầu tư nước với một hoặc nhiều nhà đầu tư nước
ngoài hoặc các nhà đầu tư trong nước ngoài.

đồng
kí kết hợp đồng với nhau.


Là sự thỏa thuận của các bên để
tiến hành hợp tác kinh doanh với nhau
và là một hình thức đầu tư,
tồn tại độc lập với các hình thức đầu
tư khác.
Không hình thành tổ chức kinh tế
mới.
Không có tư cách pháp nhân,
không có con dấu riêng, các nhà đầu
tư phải thỏa thuận việc dùng dấu và
danh nghĩa của một bên tiến hành giao
dịch;
Việc kí kết hợp đồng không dẫn
đến thành lập một pháp nhân mới. Do
đó, trong hợp đồng, các bên chủ yếu
thỏa thuận những nội dung liên quan
đến: thể thức góp vốn, quản lý, phân
chia lợi nhuận, kết quả kinh doanh,…
Các nhà đầu tư phải tự tiến hành
hoạt động đầu tư với quy chế do chính
họ đặt ra và thỏa thuận trong hợp
đồng.
Các bên có quyền quản lý điều
hành ngang nhau, không phụ thuộc
vào số vốn 2 bên đóng góp, trừ trường
hợp các bên có thỏa thuận khác.
Theo sự thỏa thuận của các bên
trong hợp đồng BCC.

Không được coi là hình thức đầu
tư, chỉ là cơ sở pháp lí ghi nhận quan
hệ đầu tư. Là văn bản bắt buộc phải
có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng
nhận đầu tư.
Hình thành doanh nghiệp mới; tổ
chức, hoạt động theo quy định của


Luật Doanh nghiệp;
Có tư cách pháp nhân, có con dấu
riêng, nhân danh chính doanh nghiệp
mới thành lập trong các giao dịch.

Tính minh
Do không có pháp nhân riêng nên
bạch trong khó kiểm soát được hoạt động của mỗi
hoạt động
bên trong kinh doanh, vì 2 bên sử
dụng 2 con dấu. Đặc biệt là trong việc
hạch toán chi phí.
Do không phải thành lập pháp nhân
Tính linh mới nên tham gia các hoạt động kinh
doanh, đầu tư rất nhanh chóng và tốn
hoạt
ít chi phí.

Pháp nhân mới thành lập có quy
chế tổ chức, hoạt động chặt chẽ, nên
dễ dàng kiểm soát trong vấn đề quản
lý điều hành, hạch toán chi phí.

Bản
chất
hợp đồng

Hình thành
pháp nhân
mới

Nội dung
hợp đồng

Thực hiện
hợp đồng
Quyền quản

Phân chia
lợi nhuận
và rủi ro

Việc kí kết hợp đồng dẫn đến thành
lập pháp nhân theo Luật Doanh
nghiệp nên nội dung thỏa thuận phải
có: loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực,
ngành nghề kinh doanh, điều kiện
chấm dứt và giải thể doanh nghiệp,…
Việc thực hiện hợp đồng sẽ được
phản ánh qua tình hình hoạt động của
doanh nghiệp liên doanh đó.
Bên nào có lượng vốn góp lớn hơn
thường chiếm nhiều quyền quản lý
điều hành hơn, trừ trường hợp các bên
có thỏa thuận khác.
Theo thỏa thuận trong hợp đồng
liên doanh và theo Điều lệ của
pháp nhân mớithành lập.

Phải đăng kí thành lập pháp nhân
mới nên rất tốn chi phí và thời gian.
Sau khi chấm dứt đầu tư, kinh doanh
phải tiến hành thủ tục giải thể doanh
nghiệp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×