Tải bản đầy đủ

SỰ tác ĐỘNG của kế HOẠCH THU chi Ngân sách nhà nước (NSNN) đối với vấn đề lạm phát và thiểu phát của nền kinh tế quốc gia

SỰ TÁC ĐỘNG CỦA KẾ HOẠCH
THU, CHI NSNN VỚI VẤN ĐỀ LẠM
PHÁT VÀ THIỂU PHÁT

Sự tác động của một kế hoạch thu chi Ngân sách nhà nước đối với vấn đề lạm phát và
thiểu phát của nền kinh tế quốc gia

-Thu NSNN là hoạt động của Nhà nước nhằm tạo lập quỹ NSNN theo những trình tự, thủ tục luật định,
trên cơ sở các khoản thu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định để thực hiện các chức năng,
nhiệm vụ của nhà nước. Việc thu NSNN theo dự toán NSNN để bảo đảm chi và tạo nguồn dự trữ tài chính
là vấn đề quan trọng của một quốc gia. Nếu thu không bảo đảm mà vẫn phải chi theo dự toán ngân sách
sẽ nảy sinh hiện tượng bội chi do chênh lệch thiếu giữa tổng thu NSNN và tổng chi NSNN trong năm ngân
sách.
Do đó, bắt buộc Nhà nước phải áp dụng các biện pháp để khắc phục, như: vay nợ trong và ngoài nước,
hoặc phát hành thêm tiền. Việc phát hành thêm tiền là biện pháp đơn giản, nhưng dễ phát sinh tình trạng
lạm phát do số tiền này không được bảo đảm bằng một tài sản có thật.
- Chi NSNN là hoạt động không thể thiếu trong bộ máy nhà nước. Ngoài việc chi thường xuyên, chi đầu tư
phát triển, còn có nhiều khoản chi khác theo quy định của pháp luật.
Nếu dự toán chi trong năm ngân sách mà không được bảo đảm sẽ gây trì trệ và phát sinh tình trạng thiểu
phát trong cả nước, làm cho nền kinh tế quốc gia không thể đứng vững, trật tự xã hội không ổn định.
Kế hoạch thu, chi ngân sách được xây dựng hàng năm, có tác động cân đối nguồn thu, chi để định hướng

phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×