Tải bản đầy đủ

Trường hợp các bên nam nữ vi phạm điều kiện kết hôn và thực hiện việc đăng ký kết hôn sai thẩm quyền

Trường hợp các bên nam nữ vi phạm điều kiện kết hôn và thực hiện việc đăng ký kết hôn sai thẩm quyền,
thì Tòa án sẽ ra quyết định hủy kết hôn trái pháp luật.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×