Tải bản đầy đủ

Giao an hoc ki 2 vnen

MÔ ĐUN 1 . TRỒNG TRỌT
Tiết 20 + 21 - BÀI 1: ĐẤT TRỒNG
I. MỤC TIÊU:
- Trình bày dược khái niệm , vai trò của đất trồng và ssuwj cần
thết phải bảo vệ đất trồng.
- Nêu được một số loại dất trồng chủ yếu, nhận biết được các loại
đất trồng phổ biến ở địa phương.
- Trình bày được các biện pháp sủ dụng, cải tạo và bảo vệ đất
trồng, áp dụng được biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng khi
tham gia vào các hoạt động trồng trọt trong thực tế.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Kế họach dạy học, Phiếu học tập.
- Các mẫu đất thực hành.
- Phiếu học tập
2. Học sinh:
Xem trước bài học.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
*Dự kiến :
Tiết 20 : HĐ A,B
Ngày dạy:…../…./2018

Tiết 21 : HĐ C,D, E
Ngày dạy:…../
…./2018
Hoạt động
Giáo viên
Học sinh
A. Hoạt động khởi động :
1. Chia sẻ với các bạn những hiểu biết của em về
đất trồng.
2. Kể tên các biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ
đất trồng mà em biêt.
* Thảo luận các nội dung trên
Theo dõi hs hoạt động

Nội dung
A. Hoạt động khởi
động

Hoạt động nhóm thực hiện
yêu cầu

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

B. Hoạt động hình
thành kiến thức.


_ Treo sơ đồ - sgk/6
Yêu cầu Học sinh
quan sát đọc thông tin
và trả lời câu hỏi:
+ Cho biết vai trò của
rừng và trồng rừng?
- Yêu cầu hs sử dụng
thông tin vừa đọc để
hoàn thành phiếu học
tập

_ Học sinh quan sát và trả lời:
- Đất trồng có ba thành phần


chính là rắn , phần lỏng và
phần khí.
_ Học sinh ghi bài.
- Hàn thành phiếu học tập
theo nhóm.
- Cử đại diện báo cáo kết
quả

_ Gv đánh giá kết quả
hoạt động của nhóm.
- HS đọc thông tin SGK/8
GV nhận xét kêt quả
ND 3a
hoạt động của các
Trao đổi với các bạn trong
nhóm.
nhóm để hoàn thành phiếu
học tập
GV chốt kiến thức cơ
bản về rừng
C. Hoạt động luyện
tập.
GV treo bảng 1 / 12

D. Hoạt động vận
dụng

_ Học sinh thực hành xác định
loại đất theo thành phần cơ
giới đất.
Các nhóm thực hành theo
hướng dẫn
- Đối chiếu với chuẩn phân
cấp đất
Hoàn thiện phiếu học tập
Trả lời ba câu hỏi trong
sgk/13

GV đặt câu hỏi , gọi
hs trả lời
GV nhận xét chốt
kiến thức.
HS tự nghiên cứu skg/13
GV tổng kết bài học,
liên hệ thực tế.

HS chuẩn bị cho tiết học sau.

1. Khái niệm và vai trò
của đất trồng.
SGK / 7

2. Thành phần của đất
trồng.

3.Một số tính chất của
đất trồng
4. Sử dụng và bảo vệ
đất trồng.
a. Sử dụng đất trồng.
b. Biện pháp cải tạo và
bảo vệ đất tròng
C. Hoạt động luyện
tập.
- Xác định loại đất theo
thành phần cơ giới

D. Hoạt động vận
dụng
1.
2.
3.
E. Hoạt động tìm tòi
mở rộng.


*Rút Kinh Nghiệm:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
............................................................................................................................
...................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×