Tải bản đầy đủ

Nam nữ vi phạm điều kiện kết hôn và thực hiện đăng kí kết hôn sai thẩm quyền thì TA sẽ ra quyết định huỷ kết hôn trái PL

Nam nữ vi phạm điều kiện kết hôn và thực hiện đăng kí kết hôn sai thẩm quyền thì TA sẽ ra quyết định
huỷ kết hôn trái PL. Hậu quả của việc huỷ hôn là quan hệ vợ chồng chấm dứt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×