Tải bản đầy đủ

Xác nhận cha mẹ cho con theo thủ tục hành chính chỉ được tiến hành khi việc nhận cha

Xác nhận cha mẹ cho con theo thủ tục hành chính chỉ được tiến hành khi việc nhận cha, mẹ, con là hoàn
toàn tự nguyện, không tranh chấp và bên nhận, bên được nhận đều còn sống vào thời điểm đăng ký. Cha,
mẹ luôn là người đại diện theo pháp luật cho con chưa thành niên hoặc con đã thành niên mất NLHVDS.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×