Tải bản đầy đủ

Tài sản chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu nhưng GCNQSH chỉ ghi tên vợ hoặc chồng thì người có tên trong GCN đương nhiên là chủ sở hữu của tài sản đó

Tài sản chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu nhưng GCNQSH chỉ ghi tên
vợ hoặc chồng thì người có tên trong GCN đương nhiên là chủ sở hữu của tài sản đó. Khi vợ hoặc chồng
thực hiện các giao dịch phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của gia đình mà không có sự đồng ý của bên kia thì
người thực hiện giao dịch phải thanh toán bằng tài sản của riêng mình.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×