Tải bản đầy đủ

Người chưa thành niên vẫn có thể kết hôn người đã xác định lại giới tính và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết việc cải chính hộ tịch theo quy định của pháp luật thì có quyền kết hôn

Người chưa thành niên vẫn có thể kết hôn Người đã xác định lại giới tính và đã được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền giải quyết việc cải chính hộ tịch theo quy định của pháp luật thì có quyền kết hôn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×