Tải bản đầy đủ

Khi tổ chức đăng ký kết hôn nếu chỉ có mặt của một bên nam hoặc nữ

Khi tổ chức đăng ký kết hôn nếu chỉ có mặt của một bên nam hoặc nữ, cơ quan đăng ký kết hôn không
được tổ chức lễ đăng ký kết hôn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×