Tải bản đầy đủ

Giáo dục trung học cơ sở huyện sông mã tỉnh sơn la (1986 2013)

ĐAI HOC THAI NGUYÊN
TRƯƠNG ĐAI HOC SƯ PHAM

ĐẶNG VĂN HIỆU

GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN SÔNG MA
TỈNH SƠN LA (1986 - 2013)

LUẬN VĂN THẠC SĨ NHÂN VĂN

THÁI NGUYÊN - 2015


ĐAI HOC THAI NGUYÊN
TRƯƠNG ĐAI HOC SƯ PHAM

ĐẶNG VĂN HIỆU

GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN SÔNG MA
TỈNH SƠN LA (1986 - 2013)
Chuyên ngành: LỊCH SỬ VIỆT NAM

Ma số: 60.22.03.13

LUẬN VĂN THẠC SĨ NHÂN VĂN

NGƯƠI HƯƠNG DÂN KHOA HOC
PGS.TS. Hà Thị Thu Thủy

Thái Nguyên - 2015


LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành chương trình Cao học và hoàn thành luận văn Thạc sĩ,
trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn đến quí thầy cô khoa Lịch sử, khoa Sau
đại học Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, đặc biệt là những thầy cô đã
trực tiếp đứng lớp giảng dạy cho tôi trong suốt thời gian qua.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến PGS. TS. Hà Thị Thu Thủy
đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết, tận tình, chu đáo hướng dẫn và giúp
đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Nhân đây, tôi xin chân thành cảm ơn Ban
Giám hiệu trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cùng quí thầy cô đã tạo điều
kiện để tôi học tập và hoàn thành tốt khóa học.
Mặc dù tôi đã hết sức cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu hoàn thiện luận văn
bằng tất cả sự nhiệt tình và năng lực của mình, tuy nhiên không thể tránh khỏi
những thiếu sót, rất mong nhận được những đóng góp quí báu của quí thầy cô
và các bạn.
Thái Nguyên, tháng 8 năm 2015
Học viên

Đặng Văn Hiệu


Số hóa bởi Trung
tâm Học liệu i
ĐHTN

http://www
.lrctnu.edu.vn/


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn “Giáo dục THCS huyện Sông Mã, tỉnh


Sơn La (1986 - 2013)” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, bảng
biểu, nguồn trích dẫn thể hiện trong luận văn mang tính khoa học, trung thực.
Những kết luận của luận văn chưa từng được công bố trong bất cứ công trình
nào khác.
Tác giả luận văn

Đặng Văn Hiệu


Số hóa bởi Trung
tâm Học liệu ii
ĐHTN

http://www
.lrctnu.edu.vn/

M
T
T


n
g


Lơi cảm ơn ............................................................................................................ i
Lơi cam đoan ....................................................................................................... ii
Mục lục .............................................................................................................. iii
Danh mục các chữ viết tắt .................................................................................. iv
Danh mục các bảng ............................................................................................. v
Danh mục các biểu đồ ....................................................................................... vi
MƠ ĐÂU ..............................................................................................................1
1. Ly do chọn đê tài ..............................................................................................1
2. Lịch sư nghiên cứu vấn đề ................................................................................2
3. Đối tượng, nhiệm vụ va pham vi nghiên cưu ...................................................6
4. Nguôn tai liêu va phương phap nghiên cưu .....................................................7
5. Đong gop cua luân văn .....................................................................................8
6. Bô cuc cua luân văn..........................................................................................9
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH GIÁO DỤC CỦA HUYÊN
SÔNG MA TỈNH SƠN LA TRƯƠC NĂM 1986...........................................10
1.1. Vài nét vê huyện Sông Mã ..........................................................................10
1.1.1. Vi trí địa lý, điêu kiện tự nhiên và lịch sư hành chính .............................10
1.1.2. Điêu kiên kinh tê - xã hội .........................................................................13
1.2. Khái quát tình hình giáo dục huyện Sông Mã trước năm 1986 ..................17
1.2.1. Giai đoạn 1953 - 1975 ..............................................................................17
1.2.2. Giai đoạn 1975 - 1986 ..............................................................................22
Tiêu kêt chương 1 ...............................................................................................26
Chương 2: TINH HINH GIAO DUC TRUNG HOC CƠ SƠ HUYÊN
SÔNG MA TINH
...................................27

SƠN

LA

GIAI

ĐOẠN

1986

-

2013

2.1. Chủ trương đổi mới giáo dục của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng bộ
tỉnh Sơn La và sự vận dụng của Đảng bộ huyện Sông Mã ................................27
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

iii

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


2.2. Tình hình giáo dục Trung học cơ sở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La giai
đoạn 1986 - 2013 ................................................................................................42
2.2.1. Mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất trường học.....................................42
2.2.2. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.........................................50
2.2.3. Các hoạt động giáo dục ............................................................................61
Tiểu kết chương 2 ...............................................................................................68
Chương 3: MÔT SÔ NHẬN XÉT VỀ GIAO DUC THCS HUYÊN
SÔNG MA TINH SƠN LA (1986 - 2013) .......................................................70
3.1. Vê quy mô phát triển ...................................................................................70
3.2. Vê xây dựng cơ sở vật chất .........................................................................71
3.3. Vê đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh .......................................73
3.4. Vê chất lượng giáo dục ................................................................................76
3.5. Những tồn tại cần khắc phục .......................................................................80
Tiêu kêt chương 3 ...............................................................................................81
KẾT LUẬN........................................................................................................83
TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................88
PHU LỤC

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

iv

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
STT

Chữ viết tắt

Chữ đầy đủ

1

CNXH

Chủ nghĩa xã hội

2

CNH - HĐH

Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa

3

CSVC

Cơ sở vật chất

4

GD-ĐT

Giáo dục đào tạo

5

HĐGD

Hội đồng giáo dục

6

HĐND

Hội đồng nhân dân

7

Nxb

Nhà xuất bản

8

PCGD THCS

Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở

9

THCS

Trung học cơ sở

10

UBND

Ủy ban nhân dân

11

VHVN - TDTT

Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao

12

XHCN

Xã hội chủ nghĩa


Số hóa bởi Trung
tâm Học liệu iv
ĐHTN

http://www.
lrctnu.edu.vn/

DANH MU
CÁC BẢN

TBảng 2.1. Số trường, lớp giáo dục THCS huyện Sông Mã trong 10 năm đầu
đổi mới (1986 - 1996) ....................................................................... 43
Bảng 2.2. Kết quả xây dựng trường lớp học Trung hoc cơ sơ huyện Sông Mã
năm học 1991 - 1992......................................................................... 44
Bảng 2.3. Số trường lớp năm học 1994 - 1995 của huyện Sông Mã so với
tỉnh Sơn La. ....................................................................................... 44
Bảng 2.4. Số xã đầu tư xây dựng trường tầng cho bậc Trung hoc cơ sơ từ
năm 1996 đến năm 2000 ................................................................... 45
Bảng 2.5. Số trường, lớp bậc giáo dục THCS huyện Sông Mã thời kỳ 1996 2013.. 46
Bảng 2.6. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản ly THCS huyện Sông Mã (1996 2013) 51
Bảng 2.7. Sự phát triển số lượng giáo viên THCS Sông Mã giai đoạn 1986 - 1996
.. 53
Bảng 2.8. Sự phát triển số lượng giáo viên THCS Sông Mã giai đoạn 1996 - 2013
.. 55
Bảng 2.9. Sự phát triển số lượng học sinh THCS huyện Sông Mã (1986 - 1996) ..
57
Bảng 2.10. Sự phát triển số lượng học sinh THCS huyện Sông Mã các năm
từ 1996 - 2013 ................................................................................... 59
Bảng 2.11. Tổng hợp kết quả xếp loại hạnh kiểm bậc THCS qua các năm từ
1996 đến 2013 ................................................................................... 62
Bảng 2.12. Tổng hợp kết quả xếp loại học lực bậc THCS qua các năm từ
1996 đến 2013:.................................................................................. 64
Bảng 3.1. Bảng thống kê số liệu học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS vào học
THPT và đi học nghê từ 2006 đến 2013 ........................................... 74
Bảng 3.2. So sánh tỉ lệ học sinh dân tộc so với tổng số học sinh THCS
huyện Sông Mã giai đoạn 1986 - 2013 ............................................. 75


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

v

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Trang


Biểu 2.1. Biểu đồ thể hiện sự phát triển hệ thống trường lớp giáo dục
THCS huyện Sông Mã từ 1986 - 1996 ..............................................43
Biểu 2.2. Biểu đồ thể hiện sự phát triển hệ thống trường lớp giáo dục
THCS huyện Sông Mã từ 1996 - 2013 ..............................................47
Biểu 2.3. Biểu đồ thể hiện sự phát triển đội ngũ giáo viên THCS huyện
Sông Mã từ 1986 - 1996 ....................................................................53
Biểu 2.4. Biểu đồ thể hiện sự phát triển đội ngũ giáo viên THCS huyện
Sông Mã qua các năm 1996 - 2013 ...................................................56
Biểu 2.5. Biểu đồ thể hiện sự thay đổi số lượng học sinh THCS huyện Sông
Mã qua các năm 1986 - 1996.............................................................58
Biểu 2.6. Biểu đồ thể hiện sự thay đổi số lượng học sinh THCS huyện Sông
Mã qua các năm 1996 - 2013.............................................................60
Biểu 2.7. Biểu đồ thể hiện sự thay đổi chất lượng hạnh kiểm học sinh
THCS Sông Mã từ năm 1996 - 2013 .................................................63
Biểu 2.8. Biểu đồ thể hiện sự thay đổi chất lượng học lực của học sinh THCS
huyện Sông Mã từ năm học 1996 - 2013...........................................65

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN

vi

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


TỈNH ĐIỆN BIÊN

HUYỆN THUẬN CHÂU

HUYỆN MAI SƠN

HUYỆN SỐP CỘP

LÀO

Bản đồ hành chính huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
(Nguồn: Tập bản đồ hành chính Việt Nam, NXB Bản đồ, HN, 2010)


MƠ ĐÂU
1. Ly do chọn đề tài

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

1

tnu.edu.vn/


Trong hệ thống giáo dục phổ thông, cấp Trung học cơ sở có vi trí hết sức
quan trọng, được thực hiện trong bốn năm từ lớp 6 đến lớp 9. Đối tượng học
sinh Trung học cơ sở là những học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục
tiểu học. Sau khi kết thúc cấp Trung học cơ sở, học sinh đạt được trình độ học
vấn phổ thông với những hiểu biết kiến thức chung nhất vê khoa học tự nhiên ,
khoa học xã hội , kỹ thuật và hướng nghiệp , để có đu điêu kiên tiêp tục học lên
bậc Trung học phổ thông, học tập trong các trường dạy nghê hoặc đi vào lao
động sản xuất.
Giáo dục Trung học cơ sở đóng vai trò là cầu nối giữa giáo dục Tiểu học
với giáo dục Trung học phổ thông, thiếu nó thì hệ thống giáo dục quốc dân sẽ
không tồn tại. Do đặc điểm tâm, sinh ly ở độ tuổi vi thành niên rất phức tạp cho
nên việc giáo dục học sinh ở cấp Trung học cơ sở có vai trò hết sức quan trọng
trong việc nâng cao nhận thức, trau dồi đạo đức làm cơ sở cho việc phân luồng
học sinh sau khi tốt nghiệp cấp Trung học cơ sở.
Nhận thức được vi trí, vai trò hết sức quan trọng của bậc học, trong
những năm qua ngành giáo dục đã không ngừng đẩy mạnh việc nâng cao chất
lượng dạy và học của cấp Trung học cơ sở, song bên cạnh những thành tựu đã
đạt được, chất lượng giáo dục của cấp học vẫn đang còn bộc lộ nhiều yếu kém
bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.
Sông Ma la môt huyên miên nui năm ơ phia Tâ y - Nam cua tinh Sơn La ,
điêu kiên kinh tê - xã hội còn gặp nhiều khó khăn so với các huyện khác trong
tỉnh. Vì vậy , viêc đây manh phat triên giao duc luôn đươc Đang bô va chinh
quyên huyên Sông Mã quan tâm . Nhân dân cac dân tôc trong huyên luôn luôn
đoan kêt, tin tương vao sư lanh đao cua Đang va Nha nươc , kiên tri, quyêt tâm
và cụ thể hóa những chủ trương , đương lôi đôi mơi , tưng bươc khăc phuc kho
khăn, không ngưng vươn lên va đat đươc nh iêu thanh tưu trên nhiêu linh vưc
của đời sống xã hội, trong đo co linh vưc giao duc.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

2

tnu.edu.vn/


Nghiên cứu giáo dục THCS huyên Sông Ma thơi ky 1986 - 2013, tác giả
mong muốn tái hiện lại bức tranh giáo dục bâc THCS cua môt huyên miên nui ,
vùng sâu , vùng xa , vùng biên giới trong bối cảnh nhân dân các dân tộc trong
huyên, trong tỉnh, cùng nhân dân cả nước noi chung bước vào thơi ky đôi mơi
toàn diện đất nước . Tư đo thây đươc nhưng thanh tưu đa đat đươc đê tiêp t ục
phát huy , nhân rông , rút ra những bài học kinh nghiệm của chặng đường đã
qua. Kịp thời khắc phục những tồn tại , hạn chế, đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục
của huyện hòa vào dòng chảy sự nghiệp giáo dục của tỉnh Sơn La cũng như của
cả nước noi chung.
Nghiên cưu giao duc THCS huyên Sông Ma tư năm 1986 đến năm 2013
còn có y nghĩa thực tiễn hết sức sâu sắc , đăc biêt la trong thơi ky đây manh sư
nghiêp công nghiêp hoa , hiên đai hoa , giáo dục ngày càng đóng vai trò quan
trọng không chỉ đối với huyện Sông Mã mà còn đối với cả tỉnh , cả nước .
Viêc nghiên cưu giao duc THCS huyên Sông Ma cung se cung câp

, bô sung

vao nguôn tai liêu đê giang day , tìm hiểu vê lịch sư địa phương , góp phần giáo
dục tư tương, tình cảm cho thế hệ tre Sông Mã hôm nay và mai sau biêt trân
trong , khơi dây, phát huy truyền thống hiếu học của nhân dân các dân tộc
trong huyên. Vơi nhưng ly do trên , tôi quyêt đinh lưa chon đê tai “ Giáo dục
THCS huyên Sông Ma , tỉnh Sơn La (1986 - 2013)” làm luận văn tốt nghiệp
Thạc sĩ , chuyên nganh Lich sư Viêt Nam.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Sau ngày thống nhất đất nước, đặc biệt là kể tư khi Đang va Nha nươc đê
ra công cuôc đôi mơi toàn diện đât nươc, cùng với các lĩnh vực khác, hoạt động
giáo dục đã được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu . Trong số đó, có môt
sô công trình, tác phẩm tiêu biểu sau
Cuốn “Tổng kết giáo dục 10 năm (1975 - 1985)” của Bộ Giáo dục và
Đào tạo do Nxb Giáo dục ban hành năm 1986, đã tiến hành tổng kết công tác
giáo dục 10 năm sau ngày giải phóng và đưa ra những phân tích, đánh giá, nhận

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

3

tnu.edu.vn/


xét khái quát vê giáo dục Việt Nam trong giai đoạn này, trong đó có đê cập đến
giáo dục bậc THCS.
“Các định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo từ nay đến
năm 2020”, Bộ Giáo dục và Đào tạo (1995). Cuốn sách đã nêu ra những chủ
trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục nói chung, giáo dục
phổ thông nói riêng trong thời kì đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước.
“50 năm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo” (1945 - 1995), Nxb
Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (1995). Trong cuốn sách này, tác giả đã khái
quát vê bức tranh giáo dục Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1995. Cuốn sách đã
cung cấp những tài liệu cơ bản vê đường lối, chính sách và tình hình phát triển
giáo dục phổ thông và những đánh giá, nhận xét vê giáo dục Việt Nam trong
giai đoạn này.
“Các chủ trương đổi mới giáo dục trong mười năm” (1986 - 1996), Bộ
Giáo dục và Đào tạo (1996). Cuốn sách đã đê cập một cách đầy đủ, hệ thống
những quan điểm cơ bản vê đường lối đổi mới, chính sách phát triển giáo dục
của Đảng, trong đó có đổi mới giáo dục phổ thông.
“Tổng kết đánh giá mười năm đổi mới giáo dục - đào tạo” (1986 1996), Bộ Giáo dục và Đào tạo (1996). Cuốn sách đã nêu ra những chủ trương,
chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục ở tất cả các cấp
học, bậc học, trong đó có đê cập đến tình hình giáo dục bậc THCS ở Việt Nam.
Mặc dù tác giả không đi sâu phân tích những thành tựu đạt được và những tồn
tại hạn chế sau 10 năm đổi mới của một địa phương cụ thể, nhưng cuốn sách đã
cung cấp những nhận định, những kết luận mang tính khái quát, nhất là những
số liệu thống kê vê tình hình giáo dục phổ thông ở Việt Nam trong 10 năm đầu
kể từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.
“Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỉ XXI”, Phạm Minh Hạc,
Nhà xuất bản Chính tri Quốc gia, Hà Nội (1998). Cuốn sách đã trình bày tính
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

4

tnu.edu.vn/


chất của nên giáo dục, nguyên lý, nội dung hệ thống giáo dục của Việt Nam,
mối quan hệ giữa giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó, tác giả đã nêu
ra những phương hướng để phát triển giáo dục ở Việt Nam, trong đó có giáo
dục bậc THCS.
“Nhân tố mới về giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Phạm Minh Hạc (chủ biên), Nhà xuất bản Chính tri
Quốc gia, Hà Nội (2002). Tài liệu này đã làm nổi bật được những chuyển biến
tích cực vê chất lượng dạy và học. Từ đó xuất hiện những nhân tố mới, những
kinh nghiệm hữu ích để góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới giáo
dục và đào tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
“Một số kinh nghiệm về giáo dục phổ thông và hướng nghiệp trên thế
giới”, Nguyễn Văn Lê, Hà Thế Truyên, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội (2004).
Ở tác phẩm này, các tác giả đã khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục phổ
thông đối với mỗi quốc gia, dân tộc và nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay,
giáo dục phổ thông có tầm quan trọng ngày càng lớn trong hệ thống giáo dục
quốc dân. Thực tế đó đòi hỏi phải tăng cường hiệu quả giáo dục hướng nghiệp
trong giáo dục phổ thông.
Cuốn “Lịch sử giáo dục Việt Nam” của TS. Bùi Minh Hiên biên soạn và
được phát hành năm 2004. Đây là một cuốn giáo trình dùng cho sinh viên các
trường Đại học và Cao đẳng sư phạm, cho nên tác giả viết một cách sơ lược vê
lịch sư giáo dục Việt Nam. Mặc dù không phải là quyển sách viết riêng vê giáo
dục THCS nhưng ta có thể chọn lọc ra những phần liên quan đến giáo dục
THCS giai đoạn 1975 - 2000.
Những công trình trên tuy không viết riêng vê giao duc THCS huyên
Sông Ma, nhưng ít nhiêu cung cấp cho người đọc những thông tin , những nhận
định chung vê tình hình giáo dục - đào tạo của Việt Nam, trong đó có giáo dục đào tạo huyên Sông Ma, tỉnh Sơn La.
Riêng vê tình hình giáo dục THCS huyên Sông Ma đã được đê cập trong
các cuốn sách viết vê lịch sư ở địa phương từ tỉnh đến huyện, xã.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

5

tnu.edu.vn/


Cuôn “Lich sư Đang bô tinh Sơn La”, tập 1 (sơ thảo) xuất bản năm 1993
“Lịch sử Đảng bộ tỉnh Sơn La”, tập 2 (2010) đã phản ánh tình hình kinh tế,
chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Sơn La từ năm 1945 đến năm 2010, trong đó
có đê cập khái quát vê giáo dục - đào tạo của tỉnh và các huyện trong tỉnh. Tuy
nhiên các tác giả mới chỉ dừng lại ở một vài con số vê trường lớp và số lượng
học sinh của tỉnh giai đoạn lịch sư 1945 - 2010. Mặc dù vậy, những số liệu
thống kê mà tác giả trình bày là những tư liệu cần thiết cho việc nghiên cứu
giáo dục THCS huyện Sông Mã.
Cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Sông Mã” (1945 - 2010), xuất bản năm
2012 đã đê cập đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện qua các thời kỳ lịch
sử, trong đó có nhắc đến sự phát triển của sự nghiệp giáo dục, nhưng chỉ là
những nhận định chung mang tính khái quát.
Ngoài ra, giáo dục THCS huyện Sông Mã (1986 - 2013) có thể tìm thấy
trong các bao cao chính tri của Đảng bộ huyện Sông Mã qua các kỳ Đại hội từ
Đai hôi đai biêu Đang bô huyên lân thư XIII đên Đai hôi đai biêu Đang bô
huyên lân thư XIX ; các báo cáo tổng kết năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Sơn La va cua Phong Giao duc - Đào tạo huyên Sông Ma tư năm 1986 đến
năm 2013.
Vê tổng quan , có thể nhận định , những công trình nghiên cứu vê giáo
dục THCS huyên Sông Ma còn rất ít , tuy có thể tái hiện phần nào giáo dục
THCS huyên Sông Ma thô ng qua các công trình vừa nêu , song co thê khăng
đinh cho đên nay chưa có tác phẩm hoặc công trình nghiên cưu khoa hoc nào đi
sâu và trình bày môt cach hê thông , đầy đủ vê giáo dục THCS huyên Sông Ma
trong một thơi ky, môt giai đoạn cụ thể như giai đoan 1986 - 2013. Xuất phát từ
thực tế đó, trên cơ sở tiếp thu những thành quả nghiên cứu của các công trình đi
trước; kết hợp vơi viêc tổng hợ,pnghiên cứu từ nhiêu nguồn tai liêu khac nha,
uluận văn sư học mang tên Giáo dục THCS huyên Sông Ma, tỉnh Sơn La (1986
- 2013) đươc tiến hành.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

6

tnu.edu.vn/


3. Đối tượng, nhiệm vụ va pham vi nghiên cưu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đê tai tâp trung nghiên cưu qua trinh phat triên giao duc THCS huyên
Sông Ma , tỉnh Sơn La (1986 - 2013). Trong đo chu yêu lam nôi bât nhưng
thành tựu đã đạt được để tiếp tục phát huy và làm ro những tồn tại yếu kém để
có các biện pháp, giải pháp khắc phục kịp thời.
3.2. Nhiêm vu cua đê tai
Đê tai tâp trung giải quyết cac nhiêm vu sau:
Khôi phục va dưng lai bức tranh giáo dục THCS huyên Sông Ma

, tỉnh

Sơn La thơi ky 1986 - 2013.
Trình bày những kết quả mà giáo dục THCS huyện Sông Mã đã đạt được
trong thơi ky đôi mơi đât nươc ; nhưng tac đông cu a tinh hinh kinh tê - xã hội
của huyện đối với sự nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục THCS nói riêng

,

cũng như tác động của sự nghiệp giáo dục đối với việc xây dựng và phát triển
kinh tê - xã hội của địa phương.
Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm của chặng đường đã qua,
kịp thời khắc phục những tồn tại , hạn chế nhằm tiêp tuc đẩy mạnh sự nghiệp
giáo dục của huyên trong thơi gian tơi.
Qua nghiên cứu, bước đầu kiến nghi một số giải pháp nhằm thực hiện
hiệu quả hơn nưa mục tiêu phát triển giáo dục THCS huyên Sông Ma trong
tương lai.
3.3. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi không gian: đê tài giới hạn nghiên cứu trong phạm vi của huyện
Sông Mã, tỉnh Sơn La, tính theo địa giới hành chính hiện nay.
Phạm vi t hơi gian : đê tài giới hạn nghiên cứu trong khoảng thời gian
từ năm 1986 (mốc bắt đầu công cuộc đổi mới toàn diện đất nước của Đảng và
Nhà nước ta) đến năm 2013 (thời điểm tác giả có thể tiếp cận các nguồn tài
liệu thống kê chính thức).
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN

7

tnu.edu.vn/


Vê nội dung, đê tài chỉ giới hạn nghiên cứu vê cấp THCS do Phòng Giáo
dục - Đào tạo Sông Mã trực tiếp quản lý. Các vấn đê liên quan đến hoạt động
giáo dục đào tạo của các cấp học khác không nằm trong phạm vi nghiên cứu
của đê tài.
4. Nguôn tai liêu va phương phap nghiên cưu
4.1. Nguôn tai liêu
Đê thưc hiên đê tai nay , tôi đa cô găng khai thac va sư dung cac nguôn
tài liệu sau:
- Nguôn tai liêu chung : Các Văn kiện, Chỉ thị, Nghi quyết của Đảng và
Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo vê vấn đê phát triển GD - ĐT trong thời
kỳ đổi mới; các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học vê sự nghiệp phát
triển giáo dục ở Việt Nam.
- Nguồn tài liệu địa phương : Các công trình nghiên cứu viết vê lịch sư ,
văn hoa, xã hội tỉnh Sơn La và huyện Sông Mã; cuốn Lịch sư Đảng bộ tỉnh Sơn
La, Lịch sư Đảng bộ huyện Sông Mã ; các báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội định kỳ hàng quy , hàng năm cua Huyên uy , Hôi đông nhân dân , Ủy
ban nhân dân huyên Sông Ma ; các báo cáo chính tri tại cá c ky Đai hôi Đang
bô huyên qua cac nhiêm ky tư khi thanh lâp huyên (1953) đến năm 2013; các
báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục và Đào
tạo tỉnh Sơn La ; các báo cáo tổng kết và phương hướ ng nhiêm vu năm hoc
cua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Mã từ năm 1986 đến năm 2013.
- Nguồn tài liệu thực tế: Ngoài nguồn tài liệu chung và nguồn tài liệu địa
phương, luận văn còn sư dụng nguồn tài liệu thực tế thông qua các đợt tác giả
đi tham quan, khảo sát tại một số trường THCS trong huyện, phỏng vấn một số
lãnh đạo Phòng Giáo dục Sông Mã qua các thời kỳ. Các tư liệu tích lũy được
trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, mạng internet... cũng
được tác giả sư dụng để làm phong phú và sáng tỏ thêm một số nội dung của đê
tài.
Tất cả các nguồn tài liệu được sư dụng đều có độ chính xác, khoa học và
có khả năng đáp ứng tốt cho việc nghiên cứu của đê tài.
8
tnu.edu.vn/
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×