Tải bản đầy đủ

Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất theo phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 2020 huyện nam sách, tỉnh hải dương

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT
NAM

TRẦN ĐỨC KHANH

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG
ĐẤT THEO PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ
DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 HUYỆN
NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƯƠNG

Chuyên ngành:

Quản lý đất đai

Mã số:

60 85 01 03

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. Nguyễn Quang Học


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là
trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ bất kỳ một học vị nào.
Tôi xin cam đoan, các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được
chỉ rõ nguồn gốc./.
Hà Nội, ngày tháng năm 2016
Tác giả luận văn

Trần Đức Khanh

i


LỜI CẢM ƠN

Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy giáo, cô giáo bộ môn Quy hoạch đất
đai - Khoa Quản lý Đất đai – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tạo mọi điều
kiện thuận lợi và nhiệt tnh giảng dạy, hướng dẫn tôi trong suốt quá trình học
tập và nghiên cứu luận văn này.
Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS. Nguyễn Quang Học, là
người trực tiếp hướng dẫn khoa học, đã tận tnh giúp đỡ và hướng dẫn tôi hoàn
thành luận văn này.
Tôi xin trân trọng cảm ơn UBND huyện Nam Sách, Phòng Tài nguyên và
môi trường huyện Nam Sách, Chi cục thống kê huyện Nam Sách đã tạo mọi điều
kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu, trong quá trình
nghiên cứu luận văn này.
Cuối cùng, tôi xin trân trọng cám ơn các bạn học viên cùng lớp, những
người thân trong gia đình và bạn bè đã giúp đỡ và động viên tôi trong quá
trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn này.
Hà Nội, ngày tháng năm 2016
Tác giả luận văn

Trần Đức Khanh

ii
MỤC LỤC
Lờı cam đoan ................................................................................................................ i
Lờı cảm ơn ................................................................................................................... ii
Mục lục ...................................................................................................................... iii
Danh mục bảng ........................................................................................................... vi
Danh mục hình ........................................................................................................... vii
Trích yếu luận văn ..................................................................................................... viii
Thesıs
abstract...............................................................................................................x Phần
1. Mở đầu ...........................................................................................................1
1.1.
TÍnh
cấp
...................................................................................1

thıết

1.2.
Mục
........................................................................................2

của

tıêu

đề

nghıên

tàı
cứu

1.3.

Phạm vı nghıên cứu .........................................................................................3

1.4.

Những đóng góp mớı, ý nghĩa khoa học và thực tễn........................................3

Phần
2.
Tổng
quan
...................................................................................4
2.1.
Sử
dụng
đất
đất..................................................................4
2.1.1.nghıên
quản

cứusử

Khái niệm, vai trò, chức năng của đất đai.........................................................4

2.1.2.
Sử
đất......................................................................................................5
2.1.3.
Quản

.........................................................................................5
2.1.4.
Công tác quản
...........................................6
2.2.sử

dụng

đất

sử
đất

dụng
dụng

đai

tại

Việt

đất
Nam

Cơ sở lý luận về quy hoạch sử dụng đất ...........................................................7

2.2.1.
Cơ sở lý luận
...........................................................7
2.2.2.

dụng

về

quy

hoạch

sử

dụng

đất

Một số vấn đề lý luận cơ bản về tính khả thi và hiệu quả của quy hoạch
sử dụng đất ....................................................................................................19

2.2.3.


Tình hình quy hoạch và thực hiện quy hoạch sử dụng đất ở trong
3


ngoài nước .....................................................................................................23
Phần
3.
Nộı
dung

........................................................29

phương

pháp

nghıên

cứu

3.1.

Địa đıểm nghıên cứu......................................................................................29

3.2.

Thờı gıan nghıên cứu .....................................................................................29

3.3.

Đốı tượng nghıên cứu ....................................................................................29

3.4.

Nộı dung nghıên cứu......................................................................................29

3.4.1.

Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Nam Sách ......................29

4


3.4.2.

Đánh giá thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ....................29

3.4.2.1. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2015
.......................................................29
3.4.3.

Đánh giá công tác quản lý sử dụng đất theo phương án quy hoạch sử
dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 ......................................................................30

3.4.4.

Đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác quản lý sử dụng
đất theo phương án quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện
.......................31

3.5.

Phương pháp nghıên cứu ...............................................................................31

3.5.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu, tài liệu
...............................................31
3.5.2.

Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu, tài liệu ..............................................31

3.5.3.

Phương pháp thống kê ...................................................................................31

3.5.4.

Phương pháp so sánh, đánh giá ......................................................................32

3.5.5.

Phương pháp minh họa bằng bản đồ ..............................................................32

Phần 4. Kết quả và thảo
luận....................................................................................33
4.1.

Đặc đıểm đıều kıện tự nhıên, kınh tế - xã hộı của huyện Nam Sách................33

4.1.1.

Điều kiện tự nhiên .........................................................................................33

4.1.2.

Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội .............................................................37

4.1.3.

Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội trên địa bàn huyện ........44

4.2.

Đánh gıá kết quả thực hıện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế
hoạch sử dụng đất gıaı đoạn 2011 – 2015.......................................................45

4.2.1.

Biến động sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015.................................................45

4.2.2.

Đánh giá kết quả các chỉ tiêu thực hiện kết quả sử dụng đất đến năm
2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2015 ........................................51

4.2.3.

Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch theo hạng mục công
trình, dự án ....................................................................................................63

4.2.4.

Đánh giá chung về kết quả thực hiện quy hoạch.............................................69

4.3.

Đánh gıá tình hình quản lý sử dụng đất theo phương án quy hoạch sử
dụng đất gıaı đoạn 2011 - 2020 ......................................................................71

4.3.1.

Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất theo phương án quy hoạch sử
dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 ......................................................................71

4.3.1.1. Công tác ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật
4


về quản lý sử dụng đất đai..............................................................................71

5


4.3.2.

Đánh giá chung về công tác quản lý sử dụng đất theo phương án quy
hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 .......................................................89

4.4.

Đề xuất gıảı pháp nâng hıệu quả công tác quản lý sử dụng đất theo
phương án quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện
....................................93

4.4.1.

Nhóm giải pháp về quy hoạch ........................................................................93

4.4.2.

Về quản lý đất đai ..........................................................................................94

Phần 5. Kết luận và kıến nghị
...................................................................................96
5.1.

Kết luận .........................................................................................................96

5.2.

Kıến nghị .......................................................................................................97

Tàı lıệu tham khảo.......................................................................................................98

5


DANH MỤC BẢNG

Bảng 4.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2005 – 2015 ......................................37
Bảng 4.2. Hiện trạng sử dụng các loại đất năm 2015 huyện Nam Sách .......................45
Bảng 4.3. Biến động đất đai giai đoạn 2011 – 2015 huyện Nam Sách.........................49
Bảng 4.4. Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất
giai đoạn 2011 – 2015 ................................................................................52
Bảng 4.5. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu QHSDĐ đến năm 2015, kế hoạch sử
dụng đất giai đoạn 2011 – 2015 huyện Nam Sách ......................................55
Bảng 4.6. Một số dự án, công trình công cộng đã thực hiện trong giai đoạn 2011 2015 làm thủ tục theo quy định ..................................................................57
Bảng 4.7. Kết quả thực hiện đất ở đô thị theo phương án quy hoạch sử dụng đất
........64
Bảng 4.8. Kết quả thực hiện đất ở nông thôn theo phương án quy hoạch SDĐ .............65
Bảng 4.9. Kết quả thực hiện đất sản xuất kinh doanh Theo phương án quy hoạch
sử dụng đất.................................................................................................67
Bảng 4.10. Kết quả thực hiện đất cụm công nghiệp theo phương án quy hoạch............68
Bảng 4.11. Kết quả công tác thu hồi đất giai đoạn 2011 – 2015 huyện Nam Sách ........76
Bảng 4.12. Kết quả chuyển mục đích sử dụng đất theo phương án quy hoạch sử
dụng đất giai đoạn 2011 – 2015..................................................................80
Bảng 4.13. Kết quả công tác giao đất, cho thuê đất giai đoạn 2011 – 2015 ...................83
Bảng 4.14. Kết quả thực hiện cấp GCN theo phương án QHSD đất giai đoạn 2011
-2015 thuộc thẩm quyền cấp huyện ............................................................85
Bảng 4.15. So sánh kết quả CMDSD đất với biến động đất đai giai đoạn 2011 - 2015 .....86
Bảng 4.16. Kết quả các điểm điều tra khảo sát giá đất đất giai đoạn 2011 -2015 .........89

6


DANH MỤC HÌNH
Hình 4.1. Vị trí địa lý huyện Nam Sách .....................................................................33
Hình 4.2. Dự án xử lý khẩn cấp kè đê tại xã An Bình.................................................60
Hình 4.3. Dự án mở rộng đường 5B đã hoàn thiện .....................................................61
Hình 4.4. Dự án nút giao lập thể nối QL37 và QL5 đi vào hoạt động .........................61
Hình 4.5. Chợ Quao, xã Phú Điền đã đi vào hoạt động ..............................................62
Hình 4.6. Nghĩa trang thôn Lương Gián, xã Quốc Tuấn đã hoàn thiện .......................62
Hình 4.7. Khu dân cư Mạc Thị Bưởi, thị trấn Nam Sách ............................................63
Hình 4.8. Khu dân cư Thanh Quang – Quốc Tuấn đang được xây dựng .....................66
Hình 4.9. Công ty Cổ phần An Phát mở trong Cụm công nghiệp An Đồng ................68
Hình 4.10. Hộ dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất trồng cây
lâu năm tại xã Hiệp Cát ..............................................................................74
Hình 4.11. Hộ dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang Đất nuôi
trồng thủy sản khác tại xã Hiệp Cát ............................................................74
Hình 4.12. Công ty Phúc Tự Thành chậm triển khai thực hiện dự án ...........................75

vii


TRÍCH YẾU LUẬN VĂN
Tên tác giả: Trần Đức Khanh
Tên luận văn: "Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất theo phương án quy
hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương".
Chuyên ngành: Quản lý đất đai

Mã số: 60 85 01 03

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Mục đích
- Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất theo phương án quy
hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 -2015
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
- Đánh giá công tác quản lý sử dụng đất theo phương án quy hoạch sử dụng đất
đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 -2015 huyện Nam Sách, tỉnh Hải
Dương.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý
sử dụng đất theo phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong thời gian tới.
Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp điều tra, thu thập số liệu, tài liệu.
- Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu, tài liệu.
- Phương pháp thống kê, so sánh.
- Phương pháp minh họa bằng bản đồ.
Kết quả nghiên cứu
- Đánh giá thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
+ Đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2015.
+ Đánh giá thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Đánh giá công tác quản lý sử dụng đất theo phương án quy hoạch sử dụng
đất giai đoạn 2011 - 2020
+ Đánh giá công tác quản lý sử dụng đất theo phương án quy hoạch sử dụng đất
giai đoạn 2011 – 2020, gồm: Công tác ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm
pháp luật về quản lý và sử dụng đất; Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất
đai; Công tác thu hồi đất; Công tác chuyển mục đích sử dụng đất; Công tác giao

8


đất, cho thuê đất; Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Công tác chỉnh lý
biến động; Công tác điều tra, định giá đất.

9


- Đánh giá chung về công tác quản lý sử dụng đất phương án quy hoạch sử dụng
đất đến năm 2020: Kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.
- Đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao công tác quản lý sử dụng đất theo
phương án quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện.
Kết luận
Công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn huyện Nam Sách đã đạt những kết
quả nhất định, tình hình quản lý sử dụng đất đã đi cơ bản vào nề nếp. Ủy ban nhân
dân các cấp đã thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, thu hồi đất chuyển
mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, điều tra, khảo sát giá đất, đăng ký, chỉnh lý biến động cơ bản tuân theo quy
định của pháp luật, đặc biệt là phù hợp với phương án quy hoạch sử dụng đất giai
đoạn 2011 – 2020 đã được phê duyệt.
Tuy nhiên việc quản lý đất đai theo phương án quy hoạch sử dụng đất chưa thật
chặt chẽ, vẫn để xảy ra một số tình trạng sử dụng đất sai mục đích, tự ý chuyển
mục đích sử dụng đất không theo quy định, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất
đối với một số loại đất đạt thấp, công tác cấp giấy chứng nhận lần đầu tuy có kết
quả nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, một số trường hợp vẫn còn
tồn đọng kéo dài.... Chính vì vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành chức phải tăng cường
hơn công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia
đình, cá nhân trong việc thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất, có biện pháp
phát hiện kịp thời và xử lý kiên quyết, dứt điểm đối với những trường hợp vi phạm về
đất đai, đặc biệt là đối với những trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, lấn
đất, chiếm đất hoặc không sử dụng đất theo quy định của pháp luật, không phù
hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

9


THESIS ABSTRACT
Master candidate: Tran Duc Khanh
Thesis title: "Evaluation of the management of land use under the plan land
use planning period 2011 - 2020 in Nam Sach District, Hai Duong Province".
Major: Land Management

Code: 60 85 01 03

Educational organization: Vietnam National University of Agriculture (VNUA)

Research Objectves
- Review the results of implementation of land use planning under the land
use plan by 2020, the land use plan for the period 2011 -2015 Nam Sach District,
Hai Duong Province.
- Review of the management plan for land use under the land use planning until
2020, the land use plan for the period 2011 -2015 Nam Sach District, Hai Duong
Province.
- Propose some solutions to improve the efficiency of the management of
land use planning under the plan, land use plan in the near future.
Materials and Methods
- Method of investigation, collection of data and documents.
- Methods of synthesis and processing of data and documents.
- Statistical methods, comparison.
- Method illustrated by maps.
Main findings
- Review the implementation of the plan, land use plan.
+ Review the status of land use in 2015.
+ Review the implementation of the plan, land use plan.
- Review of the management of land use planning under the land use plan
on period 2011 – 2020.
+ Review the management of land use planning under the land use period
plan on period 2011-2020, include: The promulgation and implementation of

10


legal documents on management and land use; The inspection and handling of
violations in

11


the land sector; Land acquisition work; Working to change the purpose of land
use; Land allocation, land lease; Business certificates of land use rights; Business
adjustment of changes; Business surveys, land valuation.
- An overall assessment of the management of land use plans for land use
planning 2020: Achievements, shortcomings, constraints and causes.
- Proposed solutions and proposals improve the management of land use
planning under the plan land use in the district.
Conclusions
The management of land use Nam Sach district has achieved certain results, the
status of management of land use basic went into order. People's Committees at
all levels have made the management, inspection, monitoring, change the purpose of
land acquisition of land use, land allocation, land lease, certificates of land use rights,
investigation, research land price monitoring, registration, basic adjustment of changes
comply with the provisions of the law, especially with the land use plan period 2011
2020 was approved.
However, the management of land under the land use plan is not strictly
true, still to happen some land use status for improper purposes, arbitrarily
change the purpose of land use is not as specified, results implementation of land
use plans for some kind of land is low, the work for the first time certification yet,
but results have not met the needs of the people, some cases still in stock lasts. ...
Therefore, requiring all levels and relevant agencies to strengthen inspection and
supervision of land use by organizations, businesses, families and individuals in the
implementation of the transfer land use purposes, to take measures to detect and treat
promptly determined and defnite for violations of land, especially for those cases
arbitrarily change the purpose of land use, encroachment land or unused land
occupied land under the provisions of law, inconsistent with zoning, land-use plan has
been approved.

12


PHẦN 1. MỞ ĐẦU
1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Đất đai là tài nguyên thiên nhiên không tái tạo, bị giới hạn bởi diện tích bề
mặt và nằm trong nhóm tài nguyên hạn chế của Việt Nam. Do vậy, trong quá
trình sử dụng đất, tổng cung đất đai là không đổi nhưng cơ cấu sử dụng đất có sự
thay đổi do nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng để phát triển kinh tế, xã
hội, nâng cao chất lượng của cuộc sống về mọi mặt.
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 tại Chương
III, điều 53 quy định: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn
lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà
nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện
chủ sở hữu và thống nhất quản lý” (Quốc Hội nước CHXHCNVN, 2013ª)..
Có thể nói đất đai là vấn đề xuyên suốt trong thời đại, tất cả Nhà nước đều
coi việc quản lý chặt, nắm chắc tài nguyên đất để phục vụ cho chiến lược xây
dựng và bảo vệ đất nước. Quản lý đất đai là mục tiêu của mọi quốc gia, mọi thời
đại, nhằm bảo vệ quyền sở hữu của Nhà nước, bảo đảm việc sử dụng đất đai có
hiệu quả.
Việc sử dụng đất đai là vấn đề đặt ra ngay từ khi con người biết chăn nuôi,
trồng trọt. Vấn đề quản lý sử dụng đất đai tưởng chừng như đơn giản, nhưng
thực ra nó rất phức tạp. Bởi vậy nên trách nhiệm của chúng ta phải biết quản
lý sử dụng đất đai một cách thông minh, hiệu quả trên cơ sở bảo vệ, cải tạo
đất ngày càng tốt hơn, sử dụng đất đai tiết kiệm lâu dài.
Trong những năm qua công tác quy hoạch sử dụng đất đã được triển khai
trên toàn địa bàn cả nước, tuy vậy trong quá trình quản lý và tổ chức thực
hiện quy hoạch vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế như: Việc công khai quy hoạch,
quản lý quy hoạch còn chưa được chú trọng, công tác điều tra cơ bản, công
tác dự báo còn hạn chế nên một số phương án quy hoạch chưa phù hợp,
chất lượng thấp. Việc bố trí quỹ đất cho các thành phần kinh tế không sát với
nhu cầu đặc biệt là bố trí quỹ đất cho việc chuyển đổi trong nội bộ đất nông
nghiệp, vì vậy dẫn đến tình trạng một số nơi (quy hoạch không khả thi, quy
1


hoạch treo), một số nơi lại phải điều chỉnh bổ sung nhiều lần, công tác kiểm
tra giám sát có lúc còn buông

2


lỏng. Điều này đã làm nảy sinh nhiều vi phạm như việc tự ý chuyển mục đích sử
dụng đất, sử dụng đất sai mục đích... ở nhiều nơi, gây khó khăn cho công
tác quản lý sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bức xúc trong
nhân dân ở một số địa phương.
Huyện Nam Sách là một huyện đồng bằng của tỉnh Hải Dương, có diện
tích tự nhiên 11.100,58 ha, là nơi có ngành công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp, dịch vụ phát triển mạnh, tốc độ đô thị ngày càng tăng nhanh. Nhu cầu
sử dụng đất của các địa phương, các ngành, lĩnh vực có sự biến động lớn, nhu
cầu rất đa dạng, đặc biệt là trong giai đoạn đang tích cực hưởng ứng thực
hiện xây dựng nông thôn mới, điều này đặt ra thách thức rất lớn đối với
công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn huyện. Tuy vậy, việc thực hiện
chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vẫn đạt kết
quả thấp, chưa đáp ứng hết nhu cầu của các địa phương, các ngành, các tổ
chức và cá nhân. Trong những năm qua, công tác quản lý sử dụng đất trên địa
bàn huyện đã đạt được một số kết quả khích lệ, tuy nhiên các trường hợp vi
phạm về đất đất như: Sử dụng đất sai mục đích, tự ý chuyển mục đích sử
dụng... vẫn thường xuyên xảy ra, điều này cho thấy công tác quản lý sử dụng
đất trên địa bàn vẫn còn hạn chế, tồn tại.
Với mong muốn giúp địa phương nhìn nhận đánh giá tnh hình quản lý
sử dụng đất theo phương án quy hoạch sử dụng đến năm 2020, kế hoạch
sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng
cường công tác quản lý sử dụng đất theo phương án quy hoạch sử dụng đất
nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới,
tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất theo
phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 huyện Nam Sách, tỉnh
Hải Dương”.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
- Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất theo phương án quy
hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 -2015
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
- Đánh giá công tác quản lý sử dụng đất theo phương án quy hoạch
sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 -2015 huyện
Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
3


- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý
sử dụng đất theo phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong thời gian
tới.

4


1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
- Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Sách đến năm 2020, kế
hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2015, đã được UBND tỉnh Hải Dương đã
được phê duyệt.
- Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến theo phương án quy
hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nam Sách.
- Công tác quản lý sử dụng đất theo phương án quy hoạch sử dụng
đất trong giai đoạn 2011 – 2015, huyện Nam Sách.
- Các văn bản liên quan đến việc lập, thực hiện quy hoạch sử dụng
đất, công tác quản lý sử dụng đất của cấp có thẩm quyền.
1.4. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI, Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đưa ra được các giải
pháp đồng bộ, thiết thực và phù hợp với thực tiễn, nhằm tăng cường, nâng
cao hiệu quả công tác quản lý sử dụng đất theo phương án quy hoạch sử dụng
đất trên địa bàn huyện Nam Sách trong những năm tiếp theo.

5


PHẦN 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. SỬ DỤNG ĐẤT VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT
2.1.1. Khái niệm, vai trò, chức năng của đất đai
Đất theo nghĩa thổ nhưỡng là vật thể thiên nhiên có cấu tạo độc lập
lâu đời, hình thành do kết quả của nhiều yếu tố: đá mẹ, động thực vật, khí hậu,
địa hình, thời gian. Giá trị tài nguyên đất được đánh giá bằng số lượng diện tích
2

(ha, km ) và độ phì nhiêu, màu mỡ.
Đất đai được nhìn nhận là một nhân tố sinh thái, với khái niệm này đất đai
bao gồm tất cả các thuộc tính sinh học và tự nhiên của bề mặt trái đất có
ảnh hưởng nhất định đến tiềm năng và hiện trạng sử dụng đất. Đất theo nghĩa
đất đai bao gồm: yếu tố khí hậu, địa hình, địa mạo, tính chất thổ nhưỡng, thủy
văn, thảm thực vật tự nhiên, động vật và những biến đổi của đất do các hoạt
động của con người (FAO, 1993).
Về mặt đời sống – xã hội, đất đai là nguồn tài nguyên quốc gia vô cùng
quý giá, là tư liệu sản xuất không gì thay thế được của ngành sản xuất nông
– lâm nghiệp, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là
địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng cơ sở kinh tế, văn hóa và an ninh
quốc phòng. Nhưng đất đai là tài nguyên thiên nhiên có hạn về diện tích, có vị
trí cố định trong không gian.
Theo định nghĩa của FAO: “Đất đai được nhìn nhận là một nhân tố sinh
thái, bao gồm tất cả các thuộc tính sinh học và tự nhiên của bề mặt trái đất có
ảnh hưởng nhất định đến tiềm năng và hiện trạng sử dụng đất như khí hậu, địa
hình, thổ nhưỡng, thủy văn, thảm thực vật, cỏ dại, động vật tự nhiên”.
Như vậy, đất đai là một phần lãnh thổ nhất định (vùng đất, khoanh đất,
vạt đất, mảnh đất, miếng đất…) có vị trí, hình thể, diện tích với những tính chất tự
nhiên hoặc mới tạo thành (đặc tính thổ nhưỡng, điều kiện địa hình, địa chất, thủy
văn, chế độ nước, nhiệt độ, ánh sáng, thảm thực vật, các tính chất lý hóa tính…),
tạo ra những điều kiện nhất định cho việc sử dụng theo các mục đích khác nhau
(Đoàn Công Quỳ và cs., 2006).

6


Đất đai có chức năng và vai trò quan trọng đối với hoạt động sản
xuất cũng như cuộc sống của xã hội loài người. Đất đai có chức năng cơ
bản sau (Đoàn Công Quỳ và cs., 2006):

7


- Chức năng sản xuất;.
- Chức năng môi trường sống;
- Chức năng cân bằng sinh thái;
- Chức năng tàng trữ và cung cấp nguồn nước;
- Chức năng dự trữ;
`

- Chức năng không gian sự sống;
- Chức năng bảo tồn, bảo tàng lịch sử;
- Chức năng vật mang sự sống.

2.1.2. Sử dụng đất
Sử dụng đất là hoạt động của con người tác động vào đất đai nhằm đạt
kết quả mong muốn trong quá trình sử dụng. Theo FAO: “sử dụng đất được
thực hiện bởi con người bao gồm các hoạt động cải tiến môi trường tự
nhiên hoặc những vùng hoang vu vào sản xuất như đồng ruộng, đồng cỏ hoặc
xây dựng khu dân cư”. Thực chất sử dụng đất là một hệ thống các biện pháp
nhằm điều hòa mối quan hệ giữa con người với đất đai (dẫn theo Đoàn Công
Quỳ và cs., 2006).
Theo Đào Châu Thu và Nguyễn Khang (1998): “có nhiều kiểu sử dụng đất
bao gồm: sử dụng trên cơ sở trực tiếp (cây trồng, đồng cỏ, gỗ, rừng), sử dụng
trên cơ sở gián tiếp (chăn nuôi), sử dụng đất vì mục đích bảo vệ và theo các
chức năng đặc biệt như đường xá, dân cư, công nghiệp…”
Con người sử dụng đất nghĩa là tạo thêm tính năng cho đất đồng thời
cũng thay đổi chức năng của đất và môi trường. Vì vậy việc sử dụng đất phải
được dựa trên những cơ sở khoa học và cân nhắc tới sự bền vững.
2.1.3. Quản lý sử dụng đất
Quản lý là sự tác động có chủ đích của chủ thể quản lý tới đối tượng
quản lý một cách liên tục, có tổ chức, liên kết các thành viên trong tổ chức hành
động nhằm đạt tới mục tiêu với kết quả tốt nhất.
Terry (1988) coi: “quản lý thực chất là một quá trình bao gồm kế hoạch, tổ
chức, vận hành, kiểm soát và thực hiện để hoàn thành mục tiêu bằng cách
sử dụng nhân lực và nguồn lực”.

8


Quản lý sử dụng đất là quá trình quản lý sử dụng và phát triển đất
đai trong không gian theo định hướng và sự điều phối của chính sách đất đai hiện
tại. (Vancut, 2008).

9


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×